Aan- en toewijzingsbesluit (ondergrondse) verzamelcontainers – gemeente Haarlemmermeer – Deelgebieden Badhoevedorp, Nieuw-Vennep oude dorpskern, Rijsenhout en Vijfhuizen 3e procedure (zaaknummer 6648508)

 

 

Het college van burgemeesters en wethouders van Haarlemmermeer;

 

 

Overwegende,

 • dat de raad van gemeente Haarlemmermeer op 28 mei 2020 een besluit heeft genomen over Raadsvoorstel 2020.0000853 ‘Aanpassing Aanpak van Afval- naar Grondstofinzameling (VANG) 2020’;

 • dat als gevolg hiervan bij hoogbouw de inzameling van afval- en grondstoffen met (ondergrondse) verzamelcontainers gaat plaatsvinden;

 • dat de locaties van bestaande brengparkjes opnieuw worden beoordeeld;

 • dat het daarvoor noodzakelijk is dat (ondergrondse) verzamelcontainers ten behoeve van de inzameling van huishoudelijke afval- en grondstoffen worden geplaatst;

 • dat een huishouden één of meerdere containers per afval/grondstof kan krijgen toegewezen waarvan het afval/de grondstof in die container moet worden gedeponeerd.

 • dat in de Procedure aan- en toewijzing (ondergrondse) verzamelcontainers naar aanleiding van besluit ‘Aanpassing Aanpak van Afval- naar Grondstofinzameling (VANG) 2020’, vastgesteld door B&W op 1 september 2020, is bepaald welke procedure wordt toegepast, hoe de locaties worden bepaald (aanwijzing) en toewijzing van containers plaatsvindt. De procedure is gepubliceerd in het Gemeenteblad onder nummer 313063;

 • dat een aan- en toewijzingsbesluit (ondergrondse) verzamelcontainers voor deelgebied Badhoevedorp op 18 maart 2022 is gepubliceerd. Tegen de daarin opgenomen locatie Orchideelaan (70-01A) is beroep ingediend. De behandeling daarvan heeft geleid tot een beoogde nieuwe locatie verder van het appartementencomplex, waarvoor een nieuwe procedure is gestart.

 • Daarnaast is de hierin opgenomen locatie Franklinstraat (70-19) aangehouden. Afgewogen is containers op eigen terrein te plaatsen. Omdat de voorkeur is om containers op openbaar terrein te plaatsen is voorgesteld om de complexen Franklinstraat 1-51 en 53-103 op container 70-19 aan te sluiten. Vanwege de herinrichting die in deze omgeving speelt is de locatie iets gewijzigd. Voor deze nieuwe locatie is een nieuwe procedure gestart.

 • dat een aan- en toewijzingsbesluit (ondergrondse) verzamelcontainers deelgebied Nieuw-Vennep oude dorpskern 2e procedure op 25 juli 2022 is gepubliceerd. Hierin is opgenomen dat voor de locaties Warande (81-06) en Dokter van Haeringenplantsoen (81-26) een nieuwe procedure wordt gestart.

 • dat een aan- en toewijzingsbesluit (ondergrondse) verzamelcontainers deelgebied Lisserbroek, Nieuw-Vennep Getsewoud, Rijsenhout, Vijfhuizen en Zwaanshoek 2e procedure op 11 april 2022 is ge-publiceerd. De hierin opgenomen locatie Grundel (92-10) is per abuis op eigen terrein geplaatst. Na overleg met belanghebbenden hebben wij een nieuwe locatie voorgesteld, waarvoor een nieuwe procedure wordt gestart.

 • dat vervolgens een ontwerp- aan- en toewijzingsbesluit (ondergrondse) verzamelcontainers voor deelgebieden Badhoevedorp, Nieuw-Vennep oude dorpskern, Rijsenhout en Vijfhuizen 3e procedure is opgesteld waarin de beoogde aanwijzing (locatie) en toewijzing van vervangende locaties aan huishoudens voor de (ondergrondse) verzamelcontainers zijn opgenomen. Daarin zijn opgenomen: *de nieuwe voorgenomen locaties in Badhoevedorp die in de plaats zijn gekomen voor Franklinstraat (70-19) en Orchideelaan (70-01A),

*de nieuwe voorgenomen locaties Warande (81-06) en Dokter van Haeringenplantsoen (81-26) te Nieuw-Vennep, en:

*de nieuwe voorgenomen locatie Grundel (92-10) te Rijsenhout,

*alsmede de nieuwe voorgenomen locaties Adelaarstraat (70-33) in Badhoevedorp en Redoute (102-10) in Vijfhuizen,

waarmee de nieuwe procedure voor die locaties is gaan lopen.

 • dat belanghebbenden geïnformeerd zijn via een brief en/of via www.officielebekendmakingen.nl (publicatie d.d. 23 november 2022) over de voorgenomen aan- en toewijzing van de nieuw aangewezen containerlocaties, waarop men als belanghebbende binnen 6 weken na publicatie met een zienswijze kon reageren (afd. 3.4 Algemene wet bestuursrecht);

 • dat in deze 3e procedure diverse zienswijzen zijn ingekomen op de nieuwe locaties Orchideelaan (70-01A) en Franklinstraat (70-19) te Badhoevedorp en op locatie Dokter van Haeringenplantsoen (81-26) te Nieuw-Vennep, welke echter geen aanleiding geven tot wijzigingen.

 • dat op de overige locaties geen zienswijzen zijn ontvangen.

 

Wij verwijzen naar de bijgevoegde reactienota voor onze reactie op de ingediende zienswijzen. Deze worden samengevat en geanonimiseerd weergegeven.

 

gelet op:

 • het bepaalde in artikel 10.26 van de Wet milieubeheer waarbij is voorgeschreven dat gemeenten, in het belang van de doelmatigheid, huishoudelijke afvalstoffen mogen inzamelen nabij elk perceel, alsmede op de Participatieverordening en op afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • het bepaalde in artikel 10 van de ‘Afvalstoffenverordening gemeente Haarlemmermeer 2021’;

 • het Mandaat -, machtigings- en volmachtbesluit Haarlemmermeer 2020;

 

Besluit:

 • 1.

  de bijgevoegde reactienota zienswijzen vast te stellen;

 • 2.

  de locaties opgenomen in het Aan- en toewijzingsbesluit voor deelgebied Badhoevedorp, Nieuw-Vennep oude dorpskern, Rijsenhout en Vijfhuizen (3e procedure) aan te wijzen voor het plaatsen van (ondergrondse) verzamelcontainers voor de inzameling van huishoudelijke afval- en grondstoffen. De locaties zijn opgenomen in de bij dit besluit behorende tekeningen (zie lijst met externe bijlagen);

 • 3.

  de locaties opgenomen in het Aan- en toewijzingsbesluit toe te wijzen aan de betreffende huishoudens conform de bij dit besluit behorende adressenlijst ‘Lijst definitieve toewijzing restafvalcontainer VANG wijk 2, 3 en 5, 3e procedure.pdf’ (externe bijlage);

 • 4.

  dit Aan- en toewijzingsbesluit bekend te maken op www.officielebekendmakingen.nl;

 • 5.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na de officiële bekendmaking van dit besluit op www.officielebekendmakingen.nl.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

namens dezen,

de Teammanager Regie,

 

 

 

N. Maarse

 

 

 

Externe bijlagen:

 • Bewoners Badhoevedorp-Adelaarstraat 70-33.pdf

 • Bewoners Badhoevedorp-Franklinstraat 70-19.pdf

 • Bewoners Badhoevedorp-Orchideelaan 70-01A.pdf

 • Bewoners Nieuw-Vennep-Dokter van Haeringenplantsoen 81-26.pdf

 • Bewoners Nieuw-Vennep-Warande 81-06.pdf

 • Bewoners Rijsenhout-Grundel 92-10.pdf

 • Bewoners Vijfhuizen-Redoute 102-10.pdf

 • Lijst definitieve toewijzing restafvalcontainer VANG wijk 2, 3 en 5 3e procedure.pdf

 • Reactienota zienswijzen wijk 2, 3 en 5 3e procedure.pdf

 

 

Datum 27 februari 2023

 

Terinzagelegging

Het Aan- en toewijzingsbesluit en de bijbehorende stukken worden gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl en liggen gedurende zes weken vanaf de publicatiedatum, na een telefonische afspraak, ter inzage in het Informatiecentrum van de gemeente. Personen die geen toegang hebben tot internet, kunnen telefonisch een afspraak maken om het Aan- en toewijzings-besluit op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur in te zien in het Informatiecentrum van de gemeente, gemeentekantoor Beukenhorst, Taurusavenue 100 in Hoofddorp.

 

Beroep

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken dat met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afd. 3.4 Algemene wet bestuursrecht is voorbereid, binnen zes weken na publicatie van dat besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag, p/a Postbus 20019 2500 EA Den Haag, fax 070 - 365 13 80 of Digitaal loket. Voorwaarde hiervoor is wel dat u een zienswijze tegen het ontwerp had ingediend bij het gemeentebestuur en dat u alleen beroep kunt instellen tegen die onderdelen van het besluit waarover uw zienswijze handelde.

Het indienen van beroep schorst de werking van dit besluit niet. Het besluit treedt dus gewoon in werking. Gelijktijdig met of na het indienen van het beroepschrift kunt u echter een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag. Zo’n verzoek kunt u pas doen als u het beroepschrift indient en onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het beroep (en ook van het verzoek) wordt door de Raad van State een griffierecht geheven.

 

 

Naar boven