Utbuorren 50 te Terherne: opnieuw verleende vergunning vervangen en uitbreiden van drie steigers (OV 20210486)

Utbuorren 50 te Terherne: opnieuw verleende vergunning vervangen en uitbreiden van drie steigers (OV 20210486)

Op 1 februari 2023 is in de beslissing op bezwaar de omgevingsvergunning van 18 augustus 2021 herroepen en opnieuw een omgevingsvergunning verleend voor het vervangen en uitbreiden van drie steigers nabij de Utbuorren 50 in Terherne. Bij besluit van 18 augustus 2021 hebben wij een omgevingsvergunning voor het vervangen en het uitbreiden van vier steigers bij het adres Utbuorren 50 te Terherne verleend. Tegen deze omgevingsvergunning zijn meerdere bezwaarschriften ingediend. Vervolgens hebben wij op 17 maart 2022 een beslissing op bezwaar genomen waarin de verleende omgevingsvergunning van 18 augustus 2021 is herroepen en een nieuwe omgevingsvergunning is verleend voor het vervangen en uitbreiden van drie steigers. De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland heeft op 15 juni 2022 de beslissing op bezwaar van 17 maart 2022 vernietigd. Vandaar dat er opnieuw een beslissing op bezwaar genomen moet worden.

 

Inzage is mogelijk

Als u de omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken wilt inzien: bel de gemeente (telefoonnummer 14 05 14) of stel uw vraag in een e-mail aan info@defryskemarren.nl.

Na afspraak kunt u op werkdagen de stukken inzien op het gemeentehuis te Joure, Herema State 1.

Het is ook mogelijk een kopie toegestuurd te krijgen.

 

Beroep

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na bekendmaking beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener

 • 2.

  de dagtekening

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht

 • 4.

  de gronden van het beroep

Tegelijk met het instellen van beroep kunnen belanghebbenden vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo'n verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank. Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kan het instellen van beroep en/of het verzoek om voorlopige voorziening digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van het team vergunningen, toezicht en handhaving via telefoonnummer 14 05 14.

Joure, 27 februari 2023

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren

Naar boven