Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens de Herdenking Oorlogsslachtoffers, 5384 BJ Heesch.

Burgemeester en wethouders hebben toestemming verleend om op 4 mei 2023 vanaf 19.30 uur tot 21.00 uur geheel of gedeeltelijk de Kerkstraat, ’t Vijfeiken en Hoogstraat in Heesch af te sluiten door middel van plaatsing van borden model C1 van bijlage I van het RVV voor alle verkeer, behalve voetgangers.

Het besluit is verzonden op: 22 februari 2023

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren: In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 1 maart 2023

 

Naar boven