Agenda Petear

 

 •  

Datum : dinsdag 14 maart 2023 (afwijkende dag)

 •  

Tijdstip : 19:30 uur

 •  

Locatie : Gemeentehuis Joure

 •  

Voorzitter : de heer S. Holtrop

 •  

Griffier : mevrouw H.A. van Dijk-Beekman

 •  

 

 •  

Elk Petear begint met een gesprek waarin de raads- en commissieleden over de agendapunten (uitgezonderd agendapunt 4) in gesprek gaan met betrokkenen. Bij dit onderdeel (agendapunt 2) van de agenda kunnen betrokkenen hun standpunten delen met de raad. Zijn er geen aanmeldingen van betrokkenen om deel te nemen aan de agendapunten van dit Petear, dan vervalt dit onderdeel van de agenda. Agendapunt 2 wordt niet uitgezonden.

Bij agendapunt 3 gaan de raads- en commissieleden met elkaar en met het college in gesprek over dezelfde agendapunten als bij agendapunt 2. Agendapunt 3 is live te volgen via de uitzending op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad.

Agendapunt 4, het consulterend Petear, vindt incidenteel plaats. In een consulterend Petear gaan raads- en commissieleden en het college openbaar in gesprek over een aankomend relevant onderwerp. Bij dit onderdeel van het Petear is het niet mogelijk om als betrokkene deel te nemen aan het gesprek.

 •  

 

 • 1.

   

Opening en vaststellen agenda

Het Petear van dinsdag 14 maart 202 3 wordt gehouden in het gemeentehuis te Joure. Belangstellenden kunnen zich aanmelden ( o.v.v. agendapunt en uw contactgegevens ) vóór vrijdag 10 maart , 1 0 :00 uur via griffie@defryskemarren.nl om in gesprek te gaan met raads - en commissie leden in het Petear . Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot dinsdag 14 maart , 12.00 uur. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst. U kunt de vergadering vanaf agendapunt 3, het gesprek raads - en commissie leden onderling en met het college, live volgen via de uitzending op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad . Uiteraard bent u van harte welkom om vanaf de publieke tribune het gehele Petear te volgen.

 

 

 • 2.

   

Petear met deelnemers (betrokkenen )

 •  

 

2.1

VVGB voor realisatie van 6 trekkershutten en 4 chalets op het perceel Trophornsterweg 2 te Harich

Voorstel:

 • 1.

  De ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het realiseren van 6 trekkershutten en 4 chalets op het perceel Trophornsterweg 2 te Harich;

 • 2.

  De procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.

Toelichting: Er iseen aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het realiseren van 6 trekkershutten en 4 chalets op het perceel Trophornsterweg 2 te Harich. Omdat het plan niet past binnen het geldende bestemmingsplan, ligt nu het verzoek voor om door middel van een uitgebreide Wabo-procedure medewerking te verlenen aan deze aanvraag. Het college heeft op 2 februari 2021 in principe ingestemd met de plannen.

 

 •  

 

2.2

Driehoek Joure Zuid

Voorstel:

 • 1.

  Akkoord te gaan met het onderzoeken van de mogelijkheden voor een invulling van de Driehoek Joure Zuid zoals beschreven in de “Startnotitie Driehoek Joure Zuid 1e fase”.

 • 2.

  Akkoord te gaan met het inzetten van het restantkrediet omgevingsvisie ten behoeve van de planvorming.

Toelichting: Vanwege een nieuwe situatie voor de invulling van de Driehoek Joure Zuid is het van belang om te starten met de planontwikkeling, zodat er voldoende tijd is om tot een integrale belangenafweging te komen voordat het voorkeursrecht afloopt.

 •  

 

2. 3

Stand van zaken Grondstoffenbeleidsplan 2022-2025

Voorstel:

 • 1.

  Kennis te nemen van de stand van zaken van de uitvoering van het Grondstoffenbeleidsplan 2022-2025.

 • 2.

  de doelstellingen om minder afval te verbranden te bereiken door:

 • a.

  een voortzetting van de afvalcampagne en deze met nog één jaar te verlengen om een duidelijker beeld van de effecten te kunnen meten;

 • b.

  in deze periode de inzamelfrequentie restafval te behouden op eens per twee weken.

Toelichting: Op 12 januari 2022 is door de Raad bij vaststelling van het grondstoffenbeleidsplan een amendement aangenomen, om de grijze container eens per drie weken te legen voorlopig uit te stellen.

Om een duidelijker beeld van de effecten te kunnen meten wordt de afvalcampagne met nog een jaar verlengd.

 

 

2. 4

Verordening Jeugdhulp De Fryske Marren 2023

Voorstel: de 'Verordening Jeugdhulp De Fryske Marren 2023’ vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de 'Verordening Jeugdhulp De Fryske Marren' vastgesteld door de raad van de gemeente De Fryske Marren op 20 december 2017.

Toelichting: In verband met verschillende ontwikkelingen zoals de zorg voor een goede sociale basis voor jeugdigen (WMO beleidsplan en de Jeugdwet), de stijgende kosten bij aanbieders, de start van PGB 2.0 en de binnen de VNG gemaakte afspraken over het positioneren en de invulling van het Sociaal Wijkteam, is wijzigen van de Verordening Jeugdhulp De Fryske Marren, zoals die in 2017 is vastgesteld, gewenst.

 

 

2.5

Controleverordening gemeente De Fryske Marren 2023

Voorstel: De controleverordening gemeente De Fryske Marren 2023 vast te stellen.

Toelichting: Artikel 213 van de Gemeentewet verplicht de raad bij verordening regels vast te stellen voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie.

 

 

2. 6

Controleprotocol jaarrekening 2023

Voorstel: Het controleprotocol jaarrekening 2023 en het als bijlage daarbij behorende normenkader (opsomming verordeningen) vast te stellen.

Toelichting: Om m.i.v. het boekjaar 2023 te voldoen aan de nieuwe wetgeving wordt voorgesteld, voor 2023 te starten met de verantwoording gericht op de financiële rechtmatigheid met de verantwoordingsgrenzen zoals gehanteerd in het controleprotocol 2023 (bijlage 2). Het college heeft voor het uitvoeren van haar controle aanwijzingen nodig, die zijn vastgelegd in een controleprotocol en betrekking hebben op de reikwijdte van de rechtmatigheidscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren toleranties ( bijlage 1).

 

 

 

 • 3.

   

Gesprek raadsleden onderling en met het college

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.

 •  

 

3.1

VVGB voor realisatie van 6 trekkershutten en 4 chalets op het perceel Trophornsterweg 2 te Harich

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.1

 •  

 

3.2

Driehoek Joure Zuid

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.2

 •  

 

3.3

Stand van zaken Grondstoffenbeleidsplan 2022-2025

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.3

 •  

 

3.4

Verordening Jeugdhulp De Fryske Marren 2023

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.4

 •  

 

3.5

Controleverordening gemeente De Fryske Marren 2023

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.5

 •  

 

3.6

Controleprotocol jaarrekening 2023

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.6

 •  

 

4.

Consulterend Petear

In een consulterend Petear gaan raads- en commissieleden en het college open en verkennend in gesprek over een aankomend relevant onderwerp. Het college luistert naar wat de raads- en commissieleden inbrengen en neemt dat mee in de voorbereiding van het proces naar uiteindelijke besluitvorming. Bij dit onderdeel van het Petear is het niet mogelijk om als betrokkene deel te nemen aan het gesprek.

 •  

 

4.1

Routekaart herijking Groenvisie

Voorstel: de dialoog met de raad te voeren over het groenbeleidsplan 2014 en uw wensen en ambities te betrekken bij de herijking van de Groenvisie 2023-2026.

Toelichting: In de raadsagenda 2022-2026 is opgenomen dat de raad met het college de dialoog wil voeren over het huidige groenbeleid van 2014 “Een andere kijk op het groen in de openbare ruimte” en de wensen, ambities en de doelen voor de toekomst te formuleren. Dit voorstel is de eerste processtap.

 •  

 

5.

Sluiting

 •  

 

 •  

 

 •  

 

 •  

 

Zijn er geen aanmeldingen van betrokkenen om deel te nemen aan de agendapunten van dit P etear , dan vervalt a genda punt 2.

 

U kunt dit nakijken op www.defryskemarren.nl/gemeenteraad

 

Naar boven