Agenda raadsvergadering

 

 •  

Datum : 22 februari 2023

 •  

Tijdstip : 18:30 uur (afwijkende aanvangs- en eindtijd (23.00 uur).

 •  

Locatie : gemeentehuis Joure, raadszaal

 •  

Voorzitter : F. Veenstra

 •  

Griffier : H.A. van Dijk-Beekman

 •  

 

1.

Opening, vaststellen agenda en mededelingen

 •  

 

2.

Vragenhalfuur

 •  

 

3.

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 januari 2023, toezeggingen- en vragenlijst en lijst moties en amendementen

Voorstel:

 • a.

  de besluitenlijst vaststellen;

 • b.

  de toezeggingen- en vragenlijst vaststellen;

 • c.

  lijst moties en amendementen.

 •  

 

4.

Debat

 •  

 

5D.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid DFM 2022

Voorstel: Het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2022 van de Fryske Marren vast te stellen.

Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 11 januari 2023 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 20B.

 •  

 

6D.

Onttrekking openbaarheid pad Dokter Hattinkstrjitte te Wijckel

Voorstel: Het voetpad aan de Dokter Hattinkstrjitte te Wijckel te onttrekken aan het openbaar verkeer zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening.

Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 11 januari 2023 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 21B.

 •  

 

7D.

Programma Recreatie en Toerisme de Fryske Marren

Voorstel:

 • 1.

  In te stemmen met de reactienota op het Programma Recreatie en Toerisme de Fryske Marren

 • 2.

  Het Programma Recreatie en Toerisme de Fryske Marren vast te stellen

Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 16 januari 2023 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 22B.

 •  

 

8D.

Motie vreemd aan de orde van de dag; “On Hold” zetten van aanvragen zonnepanelen op agrarische grond en op grond met bestemming natuur en landschap KFM, FvD.

Over deze motie kan een besluit worden genomen onder agendapunt 23B.

 •  

 

9D.

Vaststellen bestemmingsplan Sint Nicolaasga – Eysinga State partiële herziening

Voorstel:

 • 1.

  De Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Sint Nicolaasga - Eysinga State partiële herziening vast te stellen;

 • 2.

  Het bestemmingsplan Sint Nicolaasga – Eysinga State partiële herziening met planid NL.IMRO.1940.BPSNC22PHEYSINGAST-VA01 gewijzigd vast te stellen zoals in de Nota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen is aangegeven;

 • 3.

  Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening.

Over dit voorstel is door de woordvoerders (fractie NCPN) van het Petear op 8 februari 2023 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 24B.

 •  

 

10D.

Participatie -en inspraakverordening gemeente De Fryske Marren

Voorstel: de Participatie -en inspraakverordening gemeente De Fryske Marren vast te stellen.

Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 8 februari 2023 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 25B.

 •  

 

11D.

Bestemmingsplan Hoge Dijk 9 Rotsterhaule

Voorstel: Het bestemmingsplan Rotsterhaule – Hoge Dijk 9 met planidentificatieNL.IMRO.1940.BPROTS22HOGEDIJK9-VA01 ongewijzigd vast te stellen.

Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 8 februari 2023 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 26B.

 •  

 

12D.

Fryske Regiovisie Jeugdhulp 2023-2026 ‘Mei-inoar foar ús bern’

Voorstel: De Fryske Regiovisie Jeugdhulp 2023-2026 ‘Mei-inoar foar ús bern’ vast te stellen.

Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 8 februari 2023 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 27B.

 •  

 

13D.

Uitwerking decembercirculaire 2022

Voorstel:

 • 1.

  kennis te nemen van de uitkomsten van de decembercirculaire 2022;

 • 2.

  de financiële compensatie voor de energietoeslag en gezond in de stad bij de jaarrekening 2022 mee te nemen bij de resultaatbestemming;

 • 3.

  de financiële effecten over 2023 en volgende jaren conform de begrotingswijziging te verwerken (bijlage 3; inclusief te oormerken middelen).

Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 8 februari 2023 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 28B.

 •  

 

14D.

Wijzigingsvoorstel GR Recreatieschap Marrekrite

Voorstel: In te stemmen met de gewijzigde tekst van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Marrekrite en geen zienswijze in te dienen.

Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 8 februari 2023 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 29B.

 •  

 

15D.

Aanvraag vergoeding gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten

Voorstel:

 • 1.

  De totale kosten in het kader van de bommenregeling gemeentefonds vast te stellen op € 84.562,19 (exclusief BTW); dit bedrag is inclusief gemaakte kosten door een externe partij tijdens de aanleg van glasvezel in Lemmer.

 • 2.

  Indien de externe kosten voor vergoeding in aanmerking komen, wordt de vergoeding uitbetaald aan de externe partij.

Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 8 februari 2023 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 30B.

 •  

 

16D.

Uitvoeringsprogramma 2022-2026

Voorstel: In lijn met de afspraken in het Coalitieakkoord De Fryske Marren 2022-2026 ‘Fûnemint foar moarn’ het Uitvoeringsprogramma 2022-2026 vast te stellen.

Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 11 januari 2023 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 31B.

 •  

 

17D.

Rekenkameronderzoek Evaluatie participatiewet

Voorstel:

 • 1.

  Kennis te nemen van het rapport Evaluatie uitvoering Participatiewet;

 • 2.

  Het college verzoeken om de conclusies en de aanbevelingen uit het rapport over te nemen en de raad over de resultaten te rapporteren;

 • 3.

  Het college opdragen om uiterlijk december 2023 aan de raad te rapporteren over de daadwerkelijke implementatie van de aanbevelingen in de bedrijfsvoering.

Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 11 januari 2023 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 32B.

 •  

 

18D.

Gedragscode raads- en commissieleden

Voorstel: de Gedragscode raads- en commissieleden De Fryske Marren 2022 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van De Gedragscode raads- en commissieleden, vastgesteld op 30 maart 2016.

Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 8 februari 2023 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 33B.

 •  

 

19.

Beslút

 •  

 

20B.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid DFM 2022

Voorstel: zie agendapunt 5D.

 •  

 

21B.

Onttrekking openbaarheid pad Dokter Hattinkstrjitte te Wijckel

Voorstel: zie agendapunt 6D.

 •  

 

22B.

Programma Recreatie en Toerisme de Fryske Marren

Voorstel: zie agendapunt 7D.

 •  

 

2 3 B.

Motie vreemd aan de orde van de dag

Voorstel: zie agendapunt 8D.

 •  

 

2 4 B.

Vaststellen bestemmingsplan Sint Nicolaasga – Eysinga State partiële herziening

Voorstel: zie agendapunt 9D.

 •  

 

2 5 B.

Participatie -en inspraakverordening gemeente De Fryske Marren

Voorstel: zie agendapunt 10D.

 •  

 

2 6 B.

Bestemmingsplan Hoge Dijk 9 Rotsterhaule

Voorstel: zie agendapunt 11D.

 •  

 

2 7 B.

Fryske Regiovisie Jeugdhulp 2023-2026 ‘Mei-inoar foar ús bern’

Voorstel: zie agendapunt 12D.

 •  

 

2 8 B.

Uitwerking decembercirculaire 2022

Voorstel: zie agendapunt 13D.

 •  

 

2 9 B.

Wijzigingsvoorstel GR Recreatieschap Marrekrite

Voorstel: zie agendapunt 14D.

 •  

 

30 B.

Aanvraag vergoeding gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten

Voorstel: zie agendapunt 15D.

 

 

3 1 B.

Uitvoeringsprogramma 2022-2026

Voorstel: zie agendapunt 16D.

 •  

 

3 2 B.

Rekenkameronderzoek Evaluatie participatiewet

Voorstel: zie agendapunt 17D.

 •  

 

3 3 B.

Gedragscode raads- en commissieleden

Voorstel: zie agendapunt 18D.

 •  

 

3 4.

Sluiting

 •  

 

Stukken:

De voorstellen die worden behandeld in deze raadsvergadering liggen ter inzage in het gemeentehuis en op de servicepunten in de gemeente De Fryske Marren. Ook kunt u de stukken vinden op de website: www.defryskemarren.nl/gemeenteraad

Uitzending vergadering :

In de raadszaal worden beeld- en geluidsopnamen gemaakt. Deze worden live uitgezonden via onze website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad en kunnen ook achteraf worden bekeken.

Personen op de publieke tribune kunnen in beeld komen. In de raadszaal wordt u er op geattendeerd dat er beeld- en geluidsopnamen worden gemaakt. Deze beelden worden voor onbepaalde tijd bewaard. Wilt u niet in beeld komen, dan kunt u de vergadering volgen via een beeldscherm buiten de raadszaal.

 

 

Naar boven