Ontwerpbestemmingsplan Joure -De Scharcamp en De Finne, Gemeente De Fryske Marren, ter inzage.

 

 

 

Met ingang van 27 februari 2023 ligt gedurende 6 weken het ontwerpbestemmingsplan Joure – De Scharcamp en De Finne met de bijbehorende stukken voor iedereen ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

 

Plangebied

Ten westen en ten noorden van het plangebied ligt de straat de Hofcamp. Ten oosten van het plangebi9ed ligt De Scharcamp en ten zuiden van het plangebied ligt De Finne. Tevens grenst het plangebied in het westen aan een groenstrook die in gebruik is als speelterrein. Verder wordt het plangebied aan alle kanten omringd door woningen.

 

Doel

Aan de Scharcamp en De Finne in Joure wil Accolade sociale huurwoningen realiseren. Het planvoornemen betreft het realiseren van 46 woningen ter vervanging van de bestaande 40 woningen. Hierbij worden 9 rijen van 4 tot 6 rijwoningen gerealiseerd. Het planvoornemen past niet in het geldende bestemmingsplan Joure – Westermeer (2007). Voor het uitvoeren van het planvoornemen is een nieuw bestemmingsplan nodig.

 

Waar ter inzage

 

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien bij:

• de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

• het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

• het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Daarnaast is informatie over het plan te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Het ontwerpbestemmingsplan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl .

Het planidentificatie nummer is NL.IMRO.1940.BPJRE22SCHARCFINNE-ON01.

 

Reageren

In de periode waarin het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze hierover indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

• Schriftelijk. Schrijf een brief aan de gemeenteraad van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

– ontwerpbestemmingsplan Joure-De Scharcamp en de Finne;

– waarom u een zienswijze indient

– de datum

– uw naam en adres

– uw handtekening

• Mondeling. U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de team ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

 

De gemeenteraad neemt een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan, waarbij ingediende zienswijzen worden betrokken.

 

Joure, 24 februari 2023

 

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren.

 

Naar boven