Besluit van de burgemeester van de gemeente Ede houdende regels omtrent cameratoezicht ‘Aanwijzingsbesluit vast cameratoezicht Ede 2023’

 

De burgemeester van de gemeente Ede;

gelet op:

1. de artikelen 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening Ede 2020 en 151c van de Gemeentewet;

2. het overleg in de lokale Driehoek van 15 februari 2023;

 

overwegende dat:

- het huidige aanwijzingsbesluit cameratoezicht als genoemd in ‘Aanwijzingsbesluit vast cameratoezicht Ede 2022-2023’ eindigt op 01-03-2023.

- er inmiddels een aantal camera’s verwijderd is;

- de burgemeester, indien dat in het belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is, bevoegd is om voor een bepaalde duur cameratoezicht in te zetten;

- de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten en de openbare veiligheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers;

- het in het belang van de handhaving van de openbare orde en veiligheid gezien de locatie van de camera’s en de functie van dat gebied (te weten centrum en station) noodzakelijk is om in de hierna te noemen gebieden cameratoezicht uit te oefenen;

- het doel van cameratoezicht daarnaast onder andere is:

o het waarborgen van de veiligheid en de openbare orde in de openbare ruimte;

o het voorkomen van overlast, strafbare feiten en wanordelijkheden;

o het bevorderen van veiligheidsgevoelens van personen;

o het effectief inzetten van handhaving- en politiecapaciteit;

- deze gebieden al eerder zijn aangewezen als gebieden waar in het belang van de handhaving van de openbare orde en veiligheid het noodzakelijk was om cameratoezicht uit te oefenen vanwege onder andere overlast, criminaliteit en onveiligheidsgevoelens. Deze noodzakelijkheid is nog steeds van toepassing;

- het cameratoezicht onderdeel uitmaakt van een groter pakket aan maatregelen (subsidiariteit);

- de problematiek in de gebieden, de inzet van cameratoezicht en de inbreuk die dat maakt op de privacy staan in verhouding tot het beoogde besluit:

Artikel 1 Gebieden en gebruik camera's

1. De burgemeester wijst de volgende gebieden aan als gebieden voor het plaatsen van camera’s in de zin van artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

a. Centrum gebied Ede: het gebied omsloten door en inclusief de wegen: de Telefoonweg, Molenstraat, het Bunschoterplein, Driehoek, Raadhuisstraat, Arnhemseweg, Detmarlaan, burgemeester van Dijkeplein, Breelaan, Stationsweg en Telefoonweg;

b. Stationsplein Ede: het gebied omsloten door en inclusief de wegen: Keetmolenweg, Klinkenbergerweg, Spoorlijn Arnhem-Utrecht en Stationsweg;

 

2. De burgemeester staat daarbij toe dat:

a. Dat beelden die zijn opgenomen worden bekeken als er calamiteiten en/of incidenten hebben plaatsgevonden;

b. Dat de beelden worden bekeken door daarvoor bevoegde personen;

c. Dat de beelden 24 uur per dag opgenomen worden en maximaal 28 dagen bewaard blijven;

d. Dat de beelden in elk geval iedere zaterdag vanaf 20:00 uur tot en met zondag 05.00 uur live uitgekeken worden en indien nodig ook op andere momenten zoals na signalen.

 

Artikel 2 slotbepalingen

1. Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking en vervalt op 1 september 2023.

2. Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit vast cameratoezicht Ede 2023’.

3. Het besluit ‘Aanwijzingsbesluit vast cameratoezicht Ede 2022-2023’ met zaaknummer 20221108338356 wordt ingetrokken.

 

Bezwaar  

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende zes weken na de datum van de bekendmaking van dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij de burgemeester. Bezwaar maakt u:

- digitaal door met uw DigiD het formulier ‘bezwaarschrift indienen’ in te vullen op www.ede.nl/bezwaarmaken, of

- door een brief te sturen naar postbus 9022, 6710 HK Ede.

 

 

Vastgesteld op 15 februari 2023, zaaknummer 20230125369744

Burgemeester van Ede,

 

mr. L.J. Verhulst

Naar boven