Besluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland en Wormerland tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Waterlands Archief (Eerste wijziging Gemeenschappelijke Regeling Waterlands Archief)

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland en Wormerland,

gelezen het voorstel van de directeur van het Waterlands Archief van 23 juni 2022;

gelet op artikel 1, 8, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

overwegende dat gemeenten Beemster en Purmerend op 1 januari 2022 heringedeeld zijn waardoor er een nieuwe gemeente Purmerend is ontstaan;

besluiten vast te stellen de volgende wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Waterlands Archief:

Artikel 1 Wijziging gemeenschappelijke regeling

De Gemeenschappelijke Regeling Waterlands Archief wordt als volgt gewijzigd.

 • A.

  In de aanhef wordt ‘Beemster’ geschrapt.

 • B.

  Artikel 4, eerste lid, komt te luiden:

  Artikel 4 Taken en bevoegdheden bestuur

  • 1.

   Aan het bestuur van het Waterlands Archief zijn de navolgende werkzaamheden, taken en bevoegdheden van de colleges overgedragen:

   • a.

    de beheerstaken, te onderscheiden in het behouden, bewerken en benutten van de archiefbescheiden die berusten in de in artikel 3 genoemde archiefbewaarplaatsen;

   • b.

    de taken en bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 15, derde lid, 16, tweede lid, 19, 31 en 32, derde lid, van de Archiefwet 1995;

 • C.

  In artikel 5 wordt ‘zes’ vervangen door ‘vijf’.

 • D.

  Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd:

  • a.

   Het eerste lid komt als volgt te luiden:

   • 1.

    Het bestuur stelt voor het personeel van de Bedrijfsvoeringsorganisatie de rechtspositie (regelingen en beleid) vast zoveel mogelijk conform de collectieve arbeidsovereenkomst samenwerkende gemeentelijke organisaties (cao SGO).

  • b.

   Het tweede lid komt als volgt te luiden:

   • 2.

    Met betrekking tot tussentijdse wijzigingen van de cao SGO is het bestuur bevoegd deze reeds toe te passen voor het personeel. Het bestuur stelt deze tussentijdse wijzigingen in de rechtspositie periodiek vast, waar nodig met terugwerkende kracht.

 • E.

  In artikel 7, vierde lid, wordt “meer dan de helft van het aantal” vervangen door “minstens drie”.

 • F.

  De ondertekening van de gemeente Beemster vervalt.

Artikel 2 Slotbepaling

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Eerste wijziging Gemeenschappelijke Regeling Waterlands Archief.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam in de collegevergadering van 1 november 2022,

de secretaris,

H. van der Woude.

de burgemeester,

L.J. Sievers.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer in de collegevergadering van 21 juli 2022,

de secretaris,

P.G Küppers.

de burgemeester,

L.A. de Lange.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Purmerend in de collegevergadering van 16 augustus 2022,

de secretaris,

A. Heiner

de burgemeester,

E. van Selm.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Waterland in de collegevergadering van 18 oktober 2022,

de secretaris,

E.G.H. Dijk.

de burgemeester,

M.C. van der Weele.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Wormerland in de collegevergadering van 29 november 2022,

de secretaris,

R. Kool.

de burgemeester,

A.J. Michel de Jong.

Naar boven