Bestemmingsplan Hoge Dijk 9A Rotsterhaule, omgevingsvergunning en besluit Hogere waarde geluid

Met ingang van vrijdag 24 februari 2023 liggen gedurende 6 weken het op 22 februari 2023 vastgestelde bestemmingsplan Rotsterhaule – Hoge Dijk 9A, de omgevingsvergunning en besluit hogere waarde geluid met bijbehorende stukken ter inzage.

Wro-coördinatieregeling

Voor deze ontwikkeling heeft de gemeenteraad op 12 januari 2022 besloten toepassing te geven aan artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (coördinatieregeling). De coördinatieregeling maakt het mogelijk om de benodigde besluiten voor een ontwikkeling gezamenlijk voor te bereiden en te coördineren.

Voor deze ontwikkeling gaat het om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en een bestemmingsplan. Het besluit Hogere waarde geluid wordt eveneens gelijktijdig ter inzage gelegd.

Plangebied

Het plangebied betreft voor wat betreft het bestemmingsplan de percelen Hoge Dijk 9, 9A en 11 Rotsterhaule. De omgevingsvergunning en het besluit Hogere waarde geluid hebben betrekking op het perceel Hoge Dijk 9A Rotsterhaule.

Doel

Het doel is het planologisch mogelijk maken van een woning op het perceel tussen Hoge Dijk 9 en Hoge Dijk 11. Door sloop van de stal en andere bouwwerken op het perceel wordt voldaan aan de ruimte-voor-ruimte regeling waardoor ter compensatie een woning gerealiseerd mag worden.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de bouw van de compensatie woning.

Het doel van het Besluit hogere waarde is om een geluidbelasting van 53 dB(A) op de gevel van de geprojecteerde woning toe te staan. Dit betreft een afwijking van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB(A). De Wet geluidhinder biedt aan burgemeester en wethouders de mogelijkheid om een Besluit hogere waarde te nemen.

Waar ter inzage

Het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en besluit hogere waarde geluid met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

 

  • 1.

    de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 in Joure.

  • 2.

    het servicepunt in Balk (Dubbelstraat 1)

  • 3.

    het servicepunt in Lemmer (Vissersburen 88).

Het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken is ook te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De planid is NL.IMRO.1940.BPROTS22HOGEDIJK9-VA01

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van state (postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en het besluit hogere waarde geluid treden in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en besluit hogere waarde geluid niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14.

Joure, 22 februari 2023

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

 

Naar boven