Gemeente Arnhem - gehandicaptenparkeerplaats, Ir. J.P. van Muiwijkstraat 39 1

 

Op 26 januari 2023 hebben wij een aanvraag ontvangen voor het reserveren van een individuele gehandicaptenparkeerplaats in de nabijheid van een woning gelegen aan de Ir. J.P. van Muilwijkstraat 39 1 te Arnhem.

 

De aanvrager is houder van een gehandicaptenparkeerkaart en voor bepaalde verplaatsingen aangewezen op het gebruik van een personenauto. Hij voldoet ook voor het overige aan de beleidsregels die door ons zijn vastgesteld voor het aanleggen van individuele gehandicaptenparkeerplaatsen. Wij zijn van mening dat de aanvrager zeer gebaat is bij een gehandicaptenparkeerplaats in de nabijheid van zijn woonadres, voor de periode dat een gehandicaptenparkeerkaart is toegewezen.

 

Met het aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats (op kenteken) in de nabijheid van de eigen woning willen we de gebruiker daarvan in staat stellen om een actief en mobiel leven te leiden en om aan het algemeen maatschappelijk verkeer te kunnen deelnemen. Het belang van de gehandicapte om zijn voertuig op de parkeerplaats nabij zijn woning te kunnen parkeren weegt daarom naar onze mening zwaarder dan het belang hierbij van niet-gehandicapte weggebruikers.

 

De in onderstaand verkeersbesluit genoemde verkeersmaatregelen strekken tot de volgende in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (WvW 1994) genoemde belangen:

het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer,

Wij zijn van mening dat in deze situatie geen van de andere belangen uit artikel 2 van de WvW 1994 in het geding zijn.

 

Genoemde wegen zijn in beheer bij de gemeente Arnhem.

 

 

Belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld om over de aanvraag van de gehandicaptenparkeerplaats een zienswijze kenbaar te maken. Er zijn geen zienswijzen kenbaar gemaakt.

Op grond van het voorgaande komen wij tot het volgende besluit.

 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

 

gelet op:

artikel 18, eerste lid, onderdeel d van de WvW 1994,

het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990),

het bepaalde in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

het bepaalde in artikel 15 van de WvW 1994;

 

mede gelet op:

het Algemeen mandaat- en volmachtbesluit gemeente Arnhem,

Algemeen ondermandaat-, ondervolmacht- en ondermachtigingsbesluit gemeentesecretaris gemeente Arnhem,

Ondermandaatbesluit Teams Leefomgeving - Kernorganisatie cluster Wijken en Dienstverlening;

 

 b e s l u i t e n:

door het plaatsen van een bord overeenkomstig model E6 van bijlage 1 van het RVV 1990 (gehandicaptenparkeerplaats) een gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen in de nabijheid van de Ir. J.P. van Muilwijkstraat 39 1 te Arnhem;

onder het bord E6 een onderbord te plaatsen met daarop het kenteken van het voertuig van de aanvrager.

 

  • Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,

namens het college,

 

 

P.J.G.M. van Hoof

Hoofd van de afdeling Vergunning en Handhaving

 

Datum besluit: 17 februari 2023; zaaknummer: 89758.

 

Als u het met deze beslissing niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop deze beslissing is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Uw bezwaarschrift moet u motiveren en ondertekenen en sturen naar:

 

Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem

Postbus 9200 

6800 HA Arnhem

 

Als u de werking van dit besluit daarnaast wilt laten opschorten kunt u de rechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht. Uw verzoek om voorlopige voorziening stuurt u in tweevoud naar:

 

De voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland

Afdeling bestuursrecht

Walburgstraat 2-4

Postbus 9030

6800 EM Arnhem

Naar boven