Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht winkelcentrum Carnisse Veste 2023-2024

De burgemeester van Barendrecht,

 

Gelet op:

 • -

  artikel 151C van de Gemeentewet op basis waarvan de gemeenteraad per verordening de burgemeester de bevoegdheid kan verlenen om te besluiten tot plaatsing van vaste camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van toezicht op een openbare plaats;

 • -

  artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Barendrecht 2020 waarin de gemeenteraad aan de burgemeester de bevoegdheid heeft verleend om te kunnen besluiten tot plaatsing van camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van toezicht op een openbare plaats;

 • -

  de brief van 8 oktober 2010 (ref:Z10.1651/SK/BL) waarin afspraken zijn vastgelegd over de publiek-private samenwerking tussen de gemeente Barendrecht en de (toenmalige)eigenaar van het winkelcentrum.

Overwegende dat:

 • -

  het winkelgebied Carnisse Veste een publieke ruimte is die dagelijks door winkelend publiek en bezoekers van horecagelegenheden wordt bezocht;

 • -

  uit de rapportage van de politie en meldingen van handhaving blijkt dat er op en rond het winkelgebied onder meer sprake is van overlast en vernielingen;

 • -

  cameratoezicht kan bijdragen aan het verhogen van de veiligheidsbeleving van bezoekers aan het winkelcentrum en de horecagelegenheden;

 • -

  cameratoezicht kan bijdragen aan de verbetering van opsporing en vervolging door politie en justitie. Het beeldmateriaal kan eventueel gebruikt worden als aanvullende informatie bij de processen-verbaal van strafbare feiten die de politie overhandigt aan het OM;

 • -

  het cameratoezicht voldoet aan de eisen van artikel 151C Gemeentewet en een noodzakelijke aanvulling is op de reeds genomen veiligheidsmaatregelen zoals de inzet van (winkel)beveiliging, inzet van handhaving en politie;

 • -

  het huidige aanwijzingsbesluit cameratoezicht voor het winkelcentrum Carnisse per 31 december 2022 verloopt.

besluit vast te stellen:

 

Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht winkelcentrum Carnisse Veste 2023-2024

Artikel 1  

Het gebied op en rond winkelcentrum Carnisse Veste, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en gewaarmerkte kaart, voor de periode van 1 januari 2023 t/m 31 december 2024 aan te wijzen als gebied waar vast cameratoezicht plaatsvindt als bedoeld in artikel 2.77 van de APV Barendrecht.

Artikel 2  

Het cameratoezicht is in beheer bij PingProperties BV.

Artikel 3  

Het besluit treedt in werking na publicatie

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 22 december 2022

De burgemeester,

G. Veldhuijzen

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de publicatiedatum tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste het volgende:

 • a.

  Naam en het adres van de indiener;

 • b.

  De dagtekening;

 • c.

  Vermelding van de datum en het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  Een opgave van de redenen waarom men zich met de beschikking niet kan vinden.

Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek kunt u indienen bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend. Met uw verzoek aan de rechtbank moet u een kopie van het bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.

Bijlage 1  

Bijlage 2  

Bijlage 3  

Naar boven