RAADSBESLUIT

 

 

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 20 december 2022;

 

Gehoord de raadsadviescommissie Algemene Zaken en Middelen de dato 30 januari 2023;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, de artikelen 2.18, eerste lid, onder f en g, 2.21, eerste lid, onder a en b, en 3.148, tweede lid, onder a, van het Activiteitenbesluit milieubeheer juncto artikel 8.2.2 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet;

 

 

B e s l u i t :

 

 

De ‘Algemene Plaatselijke Verordening Valkenburg aan de Geul 2022’ gewijzigd vast te stellen.

 

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 13 februari 2023.

De raad voornoemd,

Mr. J.W.L. Pluijmen, D.M.M.T. Prevoo,

griffier voorzitter

Naar boven