Besluit sluiting recreatiewoning

 

Zaaknummer : z.732912

 

Geachte heer Kalandranis,

 

Op 5 januari 2023 heb ik aangegeven dat ik van plan was om uw recreatiewoning aan de Plattedijk 25-60 te Lemmer, (kadastraal aangeduid als LMR01 A 5759) voor zes maanden te sluiten. Ik heb u de mogelijkheid gegeven om uw mening over mijn plan aan mij kenbaar te maken. U heeft van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. Ik heb besloten uw recreatiewoning te sluiten voor een periode van zes maanden. De overwegingen die hiertoe hebben geleid leest u hierna.

Wat heeft de politie gezien?

Tijdens de controle op 16 november 2022 heeft de politie gezien dat er een hennepkwekerij in werking was. In deze kwekerij stonden in verschillende ruimtes in totaal 403 hennepplanten. De kwekerij werd ontdekt na het waarnemen van een zeer sterke wietgeur.

Er was sprake van diefstal van stroom waardoor er sprake was van een gevaarlijke situatie o.a. ten behoeve van brand of elektrocutie. Hennepresten tonen aan dat de hennepkwekerij al langere tijd in werking is geweest. Er zijn één of meer eerdere oogsten geweest. Er was sprake van een ernstige situatie zoals bedoeld in de Regels toepassing artikel 13b Opiumwet De Fryske Marren 2021 (hierna: Opiumbeleid).

 

In 2020 is er ook al eens een hennepkwekerij in de recreatiewoning aangetroffen. Ik heb uw recreatiewoning toen voor een periode van 3 maanden gesloten. Destijds was het duidelijk dat u verantwoordelijk was voor de hennepkwekerij. U heeft toen aan de politie verklaard de hennepkwekerij zelf te hebben opgezet en onderhouden. Ditmaal is er niemand aangetroffen in de recreatiewoning maar gezien uw eerdere betrokkenheid en het feit dat het pand volgens de politie nu ook bewoond leek (er was een bed aanwezig en voedsel in de koelkast) vind ik het aannemelijk dat u wederom verantwoordelijk bent voor de hennepkwekerij.

De volgende belangen heb ik meegenomen in mijn overweging

Ik ben verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in gemeente De Fryske Marren. De openbare orde wordt door de aanwezigheid en productie van drugs zonder meer aangetast. Door het sluiten van de recreatiewoning kan herhaling van deze verstoring van de openbare orde en verdere aantasting van het woon- en leefklimaat worden voorkomen.

 

Wanneer ik daadwerkelijk over ga tot sluiting van een woning of lokaal moet ik de gevolgen van het besluit afzetten tegen de gevolgen die een sluiting heeft voor de betrokkene(n) in de zaak. U had tot vrijdag 13 januari de tijd om een zienswijze in te dienen. U heeft van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

 

Ondanks dat u geen zienswijze heeft ingediend probeer ik zoveel mogelijk rekening te houden met uw belangen.

 

Er zijn aanwijzingen dat er mogelijk in de recreatiewoning gewoond werd. Om die reden behandel ik het pand als woning. Gezien uw betrokkenheid bij de hennepkwekerij in 2020 en het feit dat u toen in de recreatiewoning woonde, is het mogelijk dat de situatie nu vergelijkbaar is.

Uw huidige verblijfplaats is mij niet bekend. Ik acht de kans groot dat u, als u al in de recreatiewoning woonde, inmiddels een andere verblijfplaats hebt gevonden zonder dat u zich heeft laten registreren in de Basisregistratie personen.

Dit, tezamen met het feit dat wonen in de recreatiewoning in strijd met de bestemming is, maakt dat ik het niet nodig vind om op dit moment mee te denken over vervangende woonruimte. Mocht hier wel behoefte aan zijn dan kan er met de gemeente contact worden opgenomen.

 

U bent als mede-eigenaar verantwoordelijk voor wat er gebeurt in uw recreatiewoning. Aangezien dit de tweede keer is dat deze overtreding plaatsvind in uw recreatiewoning was u op de hoogte van de mogelijke gevolgen bij het aantreffen van een hennepkwekerij. De sluiting van het pand is voor u dan ook een voorzienbaar gevolg van deze overtreding. Bovendien heb ik u al eens eerder gewezen op uw verantwoordelijkheid. Ik ben van mening dat u wederom onvoldoende toezicht hebt gehouden op uw eigendom. U bent dan ook verwijtbaar en ik merk u aan als overtreder.

 

Het opleggen van deze bestuurlijke maatregel is noodzakelijk ter bescherming van de openbare orde, de volksgezondheid en het woon- en leefklimaat. De (gevolgen van de) maatregel zijn niet onevenredig. Het algemeen belang dat gediend is met deze maatregel weegt zwaarder dan uw individuele belang.

 

Ik besluit om uw recreatiewoning voor zes maanden te sluiten

U heeft geen redenen aangedragen die het afwijken van de beleidsregel noodzakelijk maken. Het is voor mij voldoende aannemelijk dat er vanuit uw recreatiewoning op bedrijfsmatige wijze drugs werden verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig waren.

 

Ik heb besloten om de recreatiewoning voor de duur van zes maanden te sluiten. De duur van de sluiting komt overeen met de termijn die in het beleid is opgenomen. Niemand mag in deze periode in de recreatiewoning komen. Het tijdelijk sluiten van de recreatiewoning draagt bij aan de vermindering van drugscriminaliteit. Door de sluiting wordt niet alleen de bekendheid van het pand als locatie waar drugs verkrijgbaar is weggenomen, ook wordt daarmee de loop van telers, dealers en andere bezoekers aan het pand gestopt. De overlast voor de omgeving stopt en de openbare orde wordt herstelt. Ook wordt een herhaling van de overtreding voorkomen en de veiligheid en leefbaarheid in de omgeving verbetert.

 

Ik mag dit besluiten op basis van de volgende regels:

Volgens artikel 13b van de Opiumwet ben ik bevoegd een woning te sluiten als in, op of bij deze woning een middel als bedoeld in lijst I of II van de Opiumwet wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is. Daarnaast ben ik ook bevoegd om een woning te sluiten als daar voorwerpen of stoffen aanwezig zijn die, door de aard en hoeveelheid of gezien de onderlinge combinatie, geschikt zijn voor grootschalige hennepteelt of om harddrugs te maken.

 

In het Opiumbeleid staat beschreven wanneer ik van deze bevoegdheid gebruik maak. Volgens deze regels geef ik, wanneer het om een woning gaat, eerst een officiele waarschuwing. Deze waarschuwing laat ik achterwege, wanneer er sprake is van een ernstige situatie, een herhaling van de overtreding of als de overtreding heeft plaatsgevonden in een lokaal met bijbehorende erven.

Wanneer wordt de recreatiewoning gesloten?

U krijgt tot woensdag 22 februari 13:00 uur de mogelijkheid om de recreatiewoning, voor zover dat noodzakelijk is, te ontruimen en ergens anders onderdak of vervangende woonruimte te vinden. U bent zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van bederfelijke goederen, het voorkomen van gas- en waterlekkages, kortsluitingen en dergelijke.

 

Op woensdag 22 februari 13:00 uur worden de toegangsdeuren gesloten en verzegeld. Verder wordt een bekendmaking op de toegangsdeur of op het raam gehangen met daarop de mededeling dat het pand op last van de burgemeester is gesloten. Ik verwacht van u dat u op het genoemde tijdstip aanwezig bent.

 

Bent u tijdens de sluiting niet aanwezig of heeft u zelf geen actie ondernomen? Dan zal ik zorg (laten) dragen voor het verwijderen van bederfelijke goederen, voor het laten afsluiten van gas/water/elektriciteit en de sluiting van het pand. De hiervoor gemaakte kosten kan ik op u verhalen. Ik ben hiertoe bevoegd volgens artikel 5:25 van de Algemene wet bestuursrecht. U draait in dat geval op voor de kosten.

 

Ik wijs u er op dat het doorbreken van de zegels strafbaar is. Er zal regelmatig gecontroleerd worden of de zegels nog intact zijn. Op de dag dat de sluiting eindigt zullen toezichthouders de zegels verwijderen en wordt de recreatiewoning weer vrijgegeven.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen. Onderaan deze brief is aangegeven hoe u dit kunt doen. Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking. Voor het schorsen van de beschikking kunt u een voorlopige voorziening aanvragen.

 

Heeft u na het lezen van de informatie over het indienen van bezwaar nog vragen? Dan kunt u een kijkje nemen op site https://www.defryskemarren.nl/bezwaar-maken of in gesprek gaan met een medewerker van juridische zaken via telefoonnummer 14 05 14.

Bekendmaking via Gemeenteblad

Aangezien uw woon- of verblijfplaats niet bekend is en u staat ingeschreven in de Registratie niet ingezetenen maak ik dit besluit aan u bekend via het Gemeenteblad.

Tot slot

Volgens de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ben ik verplicht om dit besluit te registreren in de Basisregistratie Kadaster publiekrechtelijke beperkingen (BRK-PB). Daarnaast stuur ik, als onderdeel van de samenwerking op het gebied van handhaving, een kopie van deze brief aan de politie.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over de inhoud van dit besluit? Dan kunt u contact opnemen met het cluster Veiligheid via telefoonnummer 14 05 14. U kunt u vragen ook sturen naar: info@defryskemarren.nl. Wilt u in uw contact met de gemeente het zaaknummer vermelden?

 

Hoogachtend,

De burgemeester van De Fryske Marren

F. Veenstra

Vereisten bezwaarschrift

Binnen 6 weken na toezending van dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan, welke het besluit genomen heeft. Een bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;

  • de dagtekening

  • een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht;

  • de gronden van het bezwaar.

 

Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet.

 

Voorlopige voorziening

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar heeft gemaakt.

 

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd (voor informatie over de hoogte van de verschillende griffierechten, zie: www.rechtspraak.nl).

 

Digitaal indienen voorlopige voorziening

Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal bij de rechtbank worden ingediend en wel via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op deze site voor de precieze voorwaarden.

 

Naar boven