Sondel, Sondelerleane 2: het recreatief mogen gebruiken van een bestaande woning (OV 20220423)

Wij zijn van plan een omgevingsvergunning te verlenen voor deze locatie. Het gaat om het recreatief mogen gebruiken van een bestaande woning op het perceel Sondelerleane 2 in Sondel. De uitgebreide voorbereidingsprocedure is van toepassing.

 

Terinzagelegging

De aanvraag, het ontwerpbesluit, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 17 februari 2023 gedurende zes weken, tot 31 maart 2023, op werkdagen ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 in Joure en de servicepunten in Balk en Lemmer. Ook zijn deze te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Bent u het niet eens met dit project?

Gedurende genoemde termijn kan een ieder tegen zowel het ontwerpbesluit als de ontwerpverklaring van geen bedenkingen een zienswijze kenbaar maken.

Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure. Digitaal indienen is ook mogelijk: info@defryskemarren.nl.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoonnummer 14 05 14.

 

Vragen?

Voor nadere informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met een van de medewerkers van het team vergunningen, toezicht en handhaving via vorengenoemd telefoonnummer.

 

 

Naar boven