Verleende reguliere omgevingsvergunning Brandsestraat 2, 5388TR Nistelrode

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze heeft toestemming verleend voor:

het plaatsen van grondgebonden zonnepanelensysteem (51 panelen) en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Verzenddatum: 13 februari 2023

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren: In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure-Besluiten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze

Naar boven