Voornemen tot verlengen van huurovereenkomst perceel A.C. Verhoefweg 1

 

Omschrijving: De gemeente Nieuwegein ('de gemeente') geeft hierbij kennis van haar voornemen tot het verlengen van een grondverhuurovereenkomst met Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. ('Shell') voor de verhuur van een perceel grond met kadastrale aanduiding: Gemeente Jutphaas, Sectie G, nummer 1053, gelegen aan de A.C. Verhoefweg 1 te Nieuwegein ten behoeve van de voortzetting van de exploitatie van een motorbrandstoffenverkooppunt. 

 

Naar het oordeel van de gemeente is Shell de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor deze verhuur.

Motivering

 

De gemeente meent dat Shell de enige serieuze gegadigde is die in aanmerking komt voor de (beoogde) verhuur van het voormelde perceel. Shell heeft, vooruitlopend op de huurverlenging, onlangs investeringen gedaan ten aanzien van de technische installaties van het brandstofverkooppunt en investeringskosten gemaakt. De gemeente wil met de afspraken tegemoet komen aan het belang van de huurder vanwege onder meer de reeds gedane investeringen en is niet voornemens de huidige gebruikssituatie te beëindigen. 

 

De gemeente neemt daarbij in overweging dat reeds voor de uitspraak in het ‘Didam arrest’ op hoofdlijnen overeenstemming was bereikt over de verlenging van de verhuur van het perceel en de voorwaarden waaronder.  Ook geldt dat Shell reeds meer dan 30 jaar het motorbrandstoffenverkooppunt op het perceel exploiteert. Daarbij spelen het vertrouwensbeginsel en de behoefte aan rechtszekerheid van betrokken partijen een grote rol. 

Bovengenoemde overwegingen kunnen blijkens de geldende jurisprudentie ten grondslag liggen aan het oordeel dat er sprake is van slechts een serieuze gegadigde. Gelet daarop is de gemeente dan ook van oordeel dat op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria alleen Shell als enige serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de verlenging van de verhuur van het perceel. 

 

Vervaldatum

 

Indien u zich niet kunt verenigen met de verlenging van deze grondverhuur van de gemeente, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen, dan kunt u uiterlijk tot 20 dagen na publicatie een kort geding procedure aanhangig maken bij de bevoegde voorzieningenrechter te Utrecht, en dient u de gemeente hiervan onverwijld in kennis te stellen middels betekening van de dagvaarding op het adres van de gemeente, bij gebreke waarvan het recht vervalt om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren, althans zijn uw rechten daarop uitgewerkt. Een digitaal afschrift van de dagvaarding dient u tevens per e-mail aan l.maat@nieuwegein.nl te verzenden o.v.v. Verlenging . Bij vragen kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 14030 en vragen naar Lisa Maat.

 

Publicatie

 

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Naar boven