Verkeersbesluit instellen verkeersmaatregelen 2.0-systeem op Prinses Beatrixlaan, tussen Generaal Spoorlaan en Guntersteinweg

 

 

VERKEERSBESLUIT INGEVOLGE ARTIKEL 18 WEGENVERKEERSWET 1994

 

Registratienummer: 23.011248

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk,

 

gelet op

 

het bepaalde ter zake in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en het Bevoegdhedenoverzicht gemeente Rijswijk I (betreffende in mandaat, bij volmacht en machtiging uit te oefenen B&W-bevoegdheden);

 

Overwegende

- dat de gemeente de veiligheid op de weg wil verzekeren;

- dat de gemeente de weggebruikers en passagiers wil beschermen;

- dat de gemeente de leefbaarheid binnen de gemeente wil verbeteren;

- dat er van Vlaardingen tot aan Den Haag ondergrondse warmtetransportleidingen worden aangelegd;

- dat het projectgebied en tracé in een zevental secties wordt opgedeeld;

- dat de werkzaamheden onder het project ‘WarmtelinQ’ vallen, waarbij een tweetal boringen en een tracédeel in open begraving worden uitgevoerd;

- dat deze werkzaamheden ingrijpend zijn en betrekking hebben op de Pr Beatrixlaan in Rijswijk;

- dat de westelijke rijbaan van de Pr Beatrixlaan, tussen de Guntersteinweg en Generaal Spoorlaan wordt betrokken bij het werkgebied, waarbij de buizenstrengen voor de boringen worden geprefabriceerd op de rijbaan;

- dat vervolgens de leiding in open ontgraving op deze westelijke rijbaan wordt aangebracht;

- dat het verkeer ter hoogte van de Prinses Beatrixlaan daardoor over de oostelijke rijbaan moet worden geleid;

- dat het verkeer over de oostelijke rijbaan door middel van een 2.0-systeem, waarbij een rijrichting naar het zuiden en rijrichting naar het noorden zal worden geregeld;

- dat gelet op een veilig verloop van de werkzaamheden en de bereikbaarheid er een aantal tijdelijke verkeersmaatregelen moeten worden genomen;

- dat de benodigde verkeersmaatregelen een periode van 1,5 jaar in beslag nemen;

- dat voorgaand aan de werkzaamheden er infrastructurele aanpassingen plaatsvinden in de maanden februari en maart 2023;

- dat voor de infrastructurele aanpassingen de desbetreffende weg een korte periode zoals een weekend of 6 weken zal worden afgesloten;

- dat in de periode van april 2023 en september 2023 de boorstrengen gereed gemaakt worden voor de boringen op de A4 en Churchilllaan en vindt de open ontgraving plaats;

 

Tekeningen geslotenverklaring westelijke rijbaan prinses Beatrixlaan

122-00040-09-01B / Bijlage 4.2 2022-012-UO-TS-03 versie 3.0 20221114.pdf / 122-00040-09-02B / 122-00040-09-03-01a-b / Bijlage 3.3 2022-012-UO-BS_TS-04 versie 2.0 20221129.pdf / Bijlage 4.0 2022-012-UO-TS-01 versie 3.0 20221114.pdf / 122-00040-09-05 / Tekening 122-00040-09-10

- dat de westelijke rijbaan van de Prinses Beatrixlaan wordt afgesloten door middel van een geslotenverklaring voor al het verkeer en een fysieke afsluiting;

- dat de Prinses Beatrixlaan een gebiedsontsluitingsweg, waar een maximumsnelheid van 50 km/u geldt;

 

Tekeningen oostelijke rijbaan prinses beatrixlaan

122-00040-09-01B / Bijlage 4.2 2022-012-UO-TS-03 versie 3.0 20221114.pdf/122-00040-09-02B/122-00040-09-03-01a-b / Bijlage 3.3 2022-012-UO-BS_TS-04 versie 2.0 20221129.pdf/Bijlage 4.0 2022-012-UO-TS-01 versie 3.0 20221114.pdf/122-00040-09-05/Tekening 122-00040-09-10

- dat om het verkeer veilig over de oostelijke rijbaan van de Prinses Beatrixlaan te begeleiden het gewenst is om de snelheid tijdelijk terug te brengen naar 30 km/u ter hoogte van de kruisingen;

- dat het vrij liggend (brom-)fietspad naast de westelijke rijbaan van de Prinses Beatrixlaan vanwege de werkzaamheden volledig wordt afgesloten;

- dat daarom het vrij liggend (brom-)fietspad naast de oostelijke rijbaan van de Prinses Beatrixlaan wordt verbreed naar een twee richtingen (brom-)fietspad;

- dat door de verbreding er tevens aanpassingen op de fietsoversteken nabij de kruisingen plaatsvinden;

 

Tekeningen Van Vredeburchweg toegankelijkheid

122-00040-09-03-01a-b / Bijlage 3.3 2022-012-UO-BS_TS-04 versie 2.0 20221129.pdf en Bijlage 4.0 2022-012-UO-TS-01 versie 3.0 20221114.pdf

- dat door de aanwezigheid van de buizenstrengen nabij het kruispunt Van Vredeburchweg-Prinses Beatrixlaan er geen gemotoriseerd verkeer over de westelijke zijde van de Prinses Beatrixlaan kan rijden;

- dat door de buizenstrengen de huidige ontsluiting naar de Van Vredeburchweg volledig zal worden afgesloten;

- dat daarom het vrij liggend (brom-)fietspad op de voormalige Van Vredeburchweg, tussen de Schaapweg en de Mare, tijdens de uitvoeringsperiode wordt opengesteld voor gemotoriseerd verkeer;

- dat het vrij liggend (brom-)fietspad begaanbaar blijft voor (brom-)fietsers door het in te richten naar een fietsstraat;

- dat deze tijdelijke verkeersroute de toegang naar de woonwijk Mare zal verlenen;

- dat er vier passeerhavens op de Van Vredeburchweg worden aangelegd ten behoeve van noodgevallen, zodat oponthoud bij pech of schade verholpen kan worden zonder belemmering op de rijbaan;

 

Tekeningen Van Vredeburchweg verlagen midden eilanden

122-00040-09-01B / Bijlage 4.2 2022-012-UO-TS-03 versie 3.0 20221114.pdf/122-00040-09-03-01a-b / Bijlage 3.3 2022-012-UO-BS_TS-04 versie 2.0 20221129.pdf en Bijlage 4.0 2022-012-UO-TS-01 versie 3.0 20221114.pdf

- dat op het kruispunt Van Vredeburchweg-Prinses Beatrixlaan en kruispunt Generaal Spoorlaan-Prinses Beatrixlaan worden de bestaande midden eilanden verlaagd zodat de draaicirkels voor vrachtwagens en bussen haalbaar blijven;

 

Tekeningen Van Vredeburchweg in- en uitritten

122-00040-09-03-01a / Bijlage 3.3 2022-012-UO-BS_TS-04 versie 2.0 20221129.pdf en Bijlage 4.0 2022-012-UO-TS-01 versie 3.0 20221114.pdf

- dat om een aantal werkterreinen bereikbaar te houden tijdens de uitvoeringsperiode er een aantal in- en uitritten worden gerealiseerd;

 

Tekeningen Van Vredeburchweg tijdelijke brug

122-00040-09-03-01b / Bijlage 3.3 2022-012-UO-BS_TS-04 versie 2.0 20221129.pdf en Bijlage 4.0 2022-012-UO-TS-01 versie 3.0 20221114.pdf

- dat er een tijdelijke brug over de watergang, tussen de Prinses Beatrixlaan en het werkterrein wordt aangelegd om een inrit mogelijk te maken;

 

Tekeningen Van Vredeburchweg tijdelijke situatie en terugbrengen permanente situatie

122-00040-09-01B / Bijlage 4.2 2022-012-UO-TS-03 versie 3.0 20221114.pdf/122-00040-09-03-01a-b / Bijlage 3.3 2022-012-UO-BS_TS-04 versie 2.0 20221129.pdf en Bijlage 4.0 2022-012-UO-TS-01 versie 3.0 20221114.pdf/122-00040-09-04A / Bijlage 4.0 2022-012-UO-TS-01 versie 3.0 20221114.pdf/122-00040-09-05

- dat het verkeer op de Prinses Beatrixlaan en de aansluitende straten zoveel als mogelijk wordt geleid over de tijdelijke situatie door middel van verplichte rijrichtingen en geboden;

- dat de westelijke rijbaan van de Prinses Beatrixlaan na de werkzaamheden weer in oorspronkelijke staat zal worden teruggebracht;

- dat met het terugbrengen naar de permanente situatie een 6-weekse afsluiting zal plaatsvinden in medio 2024;

 

Tekeningen permanente aanpassingen (brom-)fietspaden en voetpaden

122-00040-09-01B / Bijlage 4.2 2022-012-UO-TS-03 versie 3.0 20221114.pdf/122-00040-09-02B/122-00040-09-03-01a-b / Bijlage 3.3 2022-012-UO-BS_TS-04 versie 2.0 20221129.pdf en Bijlage 4.0 2022-012-UO-TS-01 versie 3.0 20221114.pdf/122-00040-09-05/Tekening 122-00040-09-10

- dat de permanente aanpassingen aan de (brom-)fietspaden en voetpaden behouden blijft, wanneer blijkt dat de constructie voor langdurig gebruik voldoende is;

- dat de hulpdiensten, vervoersmaatschappijen HTM en EBS, PZH, RWS, Veiligheidsregio en de gemeente Den Haag zijn betrokken bij de totstandkoming van bovengenoemde verkeersmaatregelen en bij de toelichting van het BLVC-plan in het WBO-overleg;

- dat tevens de plannen zijn besproken met Avalex (afvalinzameling), VVE’s Kleurenbuurt en kinderdagverblijf Florence;

- dat de werkzaamheden en de daarmee gepaard gaande verkeersmaatregelen zullen duren vanaf week 13 (27-03 – 02-04) 2023 tot en met week 17 (22-04 – 28-04) 2024 of zoveel eerder als mogelijk is of later indien noodzakelijk is;

 

Besluiten

1. Tekening 122-00040-09-01B / Bijlage 4.2 2022-012-UO-TS-03 versie 3.0 20221114.pdf

om 30 km/u in te stellen op de Generaal Spoorlaan, ter hoogte van de kruising met de Prinses Beatrixlaan, door het plaatsen van 2 borden A01-30 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter hoogte van het oostelijke kruispunt Prinses Beatrixlaan-Generaal Spoorlaan;

 

2. om 30 km/u in te stellen op de Prinses Beatrixlaan, ter hoogte van de kruising met de Generaal Spoorlaan, door het plaatsen van 2 borden A01-30 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter hoogte van de afsloten toegang naar het noordelijke parkeerterrein en ter hoogte van de noord-oostelijke kruispunt Prinses Beatrixlaan-Generaal Spoorlaan;

 

3. om een geslotenverklaring voor al het verkeer in te stellen op de Prinses Beatrixlaan, ter hoogte van de kruising met de Generaal Spoorlaan, door het plaatsen van 1 bord C01 van bijlage 1 van het RVV 1990 te bevestigen op een rood-wit schrikhek ter hoogte van het noord-westelijke kruispunt Prinses Beatrixlaan-Generaal Spoorlaan;

 

4. om een geslotenverklaring voor (brom-)fietsers en voetgangers in te stellen op de Prinses Beatrixlaan, ter hoogte van de kruising met de Generaal Spoorlaan, door het plaatsen van 1 bord C15 en 1 bord C16 te bevestigen op een rood-wit schrikhek van bijlage 1 van het RVV 1990 ter hoogte van het noord-westelijke kruispunt Prinses Beatrixlaan-Generaal Spoorlaan;

 

5. om een verplicht (brom-)fietspad in te stellen op de Prinses Beatrixlaan, ter hoogte van de kruising met de Generaal Spoorlaan, door het plaatsen van 1 bord G12a van bijlage 1 van het RVV 1990 ter hoogte van het noord-oostelijke kruispunt Prinses Beatrixlaan-Generaal Spoorlaan;

 

6. om een geslotenverklaring voor (brom-)fietsers in te stellen op de Generaal Spoorlaan, ter hoogte van de kruising met de Prinses Beatrixlaan, door het plaatsen van 1 bord C15 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter hoogte van het noord-oostelijke kruispunt Prinses Beatrixlaan-Generaal Spoorlaan;

 

7. om een verplichte rijrichting in te stellen op de Prinses Beatrixlaan, ter hoogte van de kruising met de Generaal Spoorlaan, door het plaatsen van 1 bord D05R van bijlage 1 van het RVV 1990 ter hoogte van het noord-oostelijke kruispunt Prinses Beatrixlaan-Generaal Spoorlaan;

 

8. om geboden tot het volgen van de richting die de pijl aangeeft in te stellen op de Prinses Beatrixlaan, ter hoogte van de kruising met de Generaal Spoorlaan, door het plaatsen van 2 borden D02R van bijlage 1 van het RVV 1990 ter hoogte van het noord-oostelijke kruispunt Prinses Beatrixlaan-Generaal Spoorlaan;

 

9. om een inhaalverbod in te stellen op de Prinses Beatrixlaan, ter hoogte van de kruising met de Prinses Irenelaan, door het plaatsen van 1 bord F01 van bijlage 1 van het RVV 1990 ten noorden van het kruispunt Prinses Beatrixlaan-Prinses Irenelaan;

10. Tekening 122-00040-09-02B

om 30 km/u in te stellen op de Prinses Beatrixlaan, ter hoogte van de kruising met de zijstraten Prinses Beatrixlaan nummers 141 t/m 186, nummers 427 t/m 599 en nummers 717 t/m 899, door het plaatsen van 3 borden A01-30 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter hoogte van de kruisingen Prinses Beatrixlaan (hoofdweg) – Prinses Beatrixlaan (zijstraat);

 

11. om verplichte (brom-)fietspaden in te stellen op Prinses Beatrixlaan, ter hoogte van de kruising met de zijstraten Prinses Beatrixlaan nummers 141 t/m 186, nummers 427 t/m 599 en nummers 717 t/m 899, door het plaatsen van 6 borden G12a van bijlage 1 van het RVV 1990 ter hoogte van de kruisingen Prinses Beatrixlaan (hoofdweg) – Prinses Beatrixlaan (zijstraat);

 

12. om een gebod tot het volgen van de richting die de pijl aangeeft in te stellen op de Prinses Beatrixlaan, ter hoogte van de kruising met de Prinses Beatrixlaan nummers 141 t/m 186, door het plaatsen van 1 bord D02R van bijlage 1 van het RVV 1990 ter hoogte van de kruising Prinses Beatrixlaan (hoofdweg) – Prinses Beatrixlaan (zijstraat);

13. Tekening 122-00040-09-03-01A / Bijlage 3.3 2022-012-UO-BS_TS-04 versie 2.0 20221129.pdf

om een fietsstraat in te stellen ter hoogte van het begin van het vrij liggend (brom-)fietspad, door het plaatsen van 2 borden L51b en 2 borden L51e van bijlage 1 van het RVV 1990 ter hoogte van het begin (brom-)fietspad;

 

14.om een geslotenverklaring in te stellen op de Van Vredeburchweg, ter hoogte van de kruising met de Prinses Beatrixlaan, door het plaatsen van 1 bord C01 met onderbord OB52 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter hoogte van het westelijke kruispunt Prinses Beatrixlaan-Van Vredeburchweg;

 

15. om een geslotenverklaring in te stellen op de Van Vredeburchweg, ter hoogte van huisnummer 975, door het plaatsen van 1 bord C01 met onderbord OB52 van bijlage 1 van het RVV 1990 en onderbord met daarop de tekst ‘50m’ voorbij de fietsstraat;

 

16. om 30 km/u in te stellen op de Prinses Beatrixlaan, ter hoogte van het oostelijke kruispunt Pr-Beatrixlaan-Van Vredeburchweg, door het plaatsen van 2 borden A01-30 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter hoogte van de kruising met de Van Vredeburchweg;

 

17. om geboden tot het volgen van de richting die de pijl aangeeft in te stellen op de Prinses Beatrixlaan, ter hoogte van het oostelijke kruispunt Pr-Beatrixlaan-Van Vredeburchweg, door het plaatsen van 2 borden D02R van bijlage 1 van het RVV 1990 ter hoogte van de kruising met de Van Vredeburchweg;

 

18. om geboden tot het volgen van de richting die de pijl aangeeft in te stellen op de Van Vredeburchweg, ter hoogte van de Van Vredeburchweg 973, door het plaatsen van 1 bord D02R van bijlage 1 van het RVV 1990 te bevestigen op een rood-wit schrikhek nabij het oostelijke kruispunt Pr-Beatrixlaan-Van Vredeburchweg;

 

19. om een verplicht (brom-)fietspad in te stellen op de Prinses Beatrixlaan, ter hoogte van het oostelijke kruispunt Pr-Beatrixlaan-Van Vredeburchweg, door het plaatsen van 1 bord G12a van bijlage 1 van het RVV 1990 ter hoogte van de kruising met de Van Vredeburchweg;

20. Tekening 122-00040-09-04A / Bijlage 4.0 2022-012-UO-TS-01 versie 3.0 20221114.pdf

om geboden tot het volgen van de richting die de pijl aangeeft in te stellen op de Prinses Beatrixlaan, ter hoogte van de Van Vredeburchweg naar nummers 164-164a, door het plaatsen van 2 borden D02R van bijlage 1 van het RVV 1990;

 

21. om 30 km/u in te stellen op de Prinses Beatrixlaan, tussen het kruispunt Prinses Beatrixlaan-Guntersteinweg-Middachtenweg, door het plaatsen van 2 borden A01-30 van bijlage 1 van het RVV 1990 nabij de kruising met de Van Vredeburchweg naar nummers 164-164a;

22. Tekening 122-00040-09-05

om 30 km/u in te stellen op de Guntersteinweg, ter hoogte van Guntersteinweg 189 en het kruispunt Guntersteinweg-Middachtenweg, door het plaatsen van 2 borden A01-30 van bijlage 1 van het RVV 1990;

 

23. om 30 km/u in te stellen op de Middachtenweg, ter hoogte van het kruispunt Guntersteinweg-Middachtenweg, door het plaatsen van 3 borden A01-30 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter hoogte van de kruising met de Guntersteinweg;

 

24. om een geslotenverklaring voor fietsers en voetgangers in te stellen op de Middachtenweg in zuidelijke richting ter hoogte van het kruispunt Guntersteinweg-Middachtenweg, door het plaatsen van 1 bord C14 en 1 bord C16 van bijlage 1 van het RVV 1990 te bevestigen op een rood-wit schrikhek;

 

25. om een geslotenverklaring voor al het verkeer in te stellen op de afgesloten rijbaan Prinses Beatrixlaan en het (brom-)fietspad, ter hoogte van het kruispunt met de Guntersteinweg, door het plaatsen van bord C01 van bijlage 1 van het RVV 1990 en onderbord met daarop de tekst ‘in- en uitrit bouwverkeer’ ter hoogte van het (brom-)fietspad;

 

26. om geboden tot het volgen van de richting die de pijl aangeeft in te stellen op de Middachtenweg, ter hoogte van het kruispunt Guntersteinweg-Middachtenweg en verder van het kruispunt in zuidelijke richting, door het plaatsen van 2 borden D02R van bijlage 1 van het RVV 1990;

 

27. Om de bushalte tijdelijk te verplaatsen van onder het kruispunt Middachtenweg met de Guntersteinweg naar boven het kruispunt door het verplaatsen van de bushaltepaal L03 van bijlage 1 van het RVV 1990;

28. Tekening 122-00040-09-10

om 30 km/u in te stellen op de Prinses Beatrixlaan, ter hoogte van het kruispunt Prinses Beatrixlaan-Wethouder Brederodelaan, door het plaatsen van 1 bord A01-30 van bijlage 1 van het RVV 1990 in zuidelijke richting;

 

29. om 30 km/u in te stellen op de Wethouder Brederodelaan, ter hoogte van het kruispunt Prinses Beatrixlaan-Wethouder Brederodelaan en kruispunt Wethouder Brederodelaan-Admiraal Helfrichsingel, door het plaatsen van 2 borden A01-30 van bijlage 1 van het RVV 1990;

 

30. om een geslotenverklaring voor (brom-)fietsers en voetgangers in te stellen op het trottoir en vrij liggend (brom-)fietspad parallel aan de Pr-Beatrixlaan, tussen het kruispunt Prinses Beatrixlaan-Wethouder Brederodelaan en het vrij liggend (brom-)fietspad richting de Hammarskjöldlaan, door het plaatsen van 1 bord C15 en 1 bord C16 van bijlage 1 van het RVV 1990 te bevestigen op een rood-wit schrikhek;

 

2. Bovenstaande conform de bij dit verkeersbesluit behorende tekeningen met tekeningnummers 122-00040-09-01B, 122-00040-09-02B, 122-00040-09-03-01A en 122-00040-09-03B, 122-00040-09-04A, 122-00040-09-05 en 122-00040-09-05A, 122-00040-09-06, 122-00040-09-07A, 122-00040-09-08A, 122-00040-09-09 en 122-00040-09-10.Burgemeester en wethouders,Namens dezen, K.SchieveenTactisch leidinggevende RO Stadsbeheer

Mededelingen

De verkeerstekens worden benoemd conform bijlage I van het RVV 1990. Over de maatregel is overleg gevoerd met de politie. Dit verkeersbesluit en de bijbehorende tekening zijn in te zien op https://www.officielebekendmakingen.nl/ en gepubliceerd in het Gemeenteblad.Daarnaast ligt het verkeersbesluit en de bijbehorende tekening ter inzage bij de balie Publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis Rijswijk aan het Bogaardplein 15. De openingstijden zijn: maandag en vrijdag van 09:00 uur tot 12:00 uur;dinsdag, woensdag en donderdag van 09:00 uur tot 17:00 uur.

Bezwaar- of beroepsclausule

Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht, kan iedere belanghebbende vanaf de dag volgend op de dag van bekendmaking, binnen een termijn van zes weken, schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.Hoe u dat doet, kunt u lezen op https://www.rijswijk.nl/inwoners/producten/bezwaarschrift-indienen.Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, als er sprake is van spoedeisend belang, ook op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank ‘s-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Naar boven