Subsidieregeling voor regentonnen en compostvaten Schiermonnikoog

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog;

gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Schiermonnikoog;

gelet op het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2022 - 2026 zoals vastgesteld door de gemeente van Schiermonnikoog d.d. 22 november 2022;

b e s l u i t

vast te stellen de:

Subsidieregeling regentonnen en compostvaten Schiermonnikoog

 

Artikel 1 Reikwijdte

De subsidieregeling voor de aanschaf van een regenton of compostvat is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2022- 2026. Met de regeling wil de gemeente haar inwoners stimuleren om bewuster om te gaan met water en groenafval. Door gebruik van een regenton verdwijnt het regenwater niet rechtstreeks de bodem of het riool in en kan het worden gebruikt in plaats van leidingwater. Door het gebruik van een compostvat, een bokashi composteerbak of een wormenbak kan organisch restafval uit tuin en keuken, na composteren teruggebracht worden in de bodem. Zo sluiten we kringlopen en verhogen we de kwaliteit van de bodem en het bodemleven.

 

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 

 • 1.

  aanvrager:

 • 1.

  een natuurlijke persoon die een woning in eigendom heeft in de gemeente Schiermonnikoog OF

 • 2.

  een natuurlijke persoon die een woning huurt en akkoord heeft van de eigenaar voor het plaatsen van een ton of vat OF

 • 3.

  een natuurlijke persoon die een recreatiewoning in eigendom heeft in de gemeente Schiermonnikoog;

 • 4.

  een in de gemeente Schiermonnikoog gevestigde rechtspersoon in de vorm van een stichting of vereniging zonder winstoogmerk, welke eigenaar is van een gebouw/ perceel in de gemeente Schiermonnikoog OF

 • 1.

  college: college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schiermonnikoog;

 • 2.

  compostvat: een regulier compostvat, een bokashi composteerbak, een wormenbak of een andere product met dezelfde functie.

 • 3.

  Declaratieformulier: een door de gemeente vastgesteld en uitgegeven formulier op basis waarvan een maximale teruggave van € 50,- per woning of gebouw toegewezen kan worden.

 • 4.

  Regenton: een reguliere regenton, een waterschutting of een ander product met dezelfde functie.

 • 5.

  stichting: een rechtspersoon zonder leden, die is opgericht om met een bepaald vermogen een in de statuten vermeld ideëel of sociaal doel te realiseren zonder het doel om winst te maken;

 • 6.

  vereniging: een rechtspersoon die door een meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht. De leden, waaronder de oprichters willen daarbij volgens regels samenwerken voor het behalen van een bepaald gemeenschappelijk doel zonder het doel om winst te maken.

 • 7.

  werkelijke kosten: de kosten voor aanschaf van een ton of vat en eventuele toebehoren die zijn gemaakt door de aanvrager/ eigenaar met aftrek van kortingen of subsidies, verleend door andere instanties dan de gemeente Schiermonnikoog;

   

Artikel 3 Doel van de beleidsregels en doelgroep

De droogte van de afgelopen jaren heeft de noodzaak om zuinig om te gaan met water nog eens stevig op de agenda gezet. Daarnaast staat door het verdwijnen van insecten en bodemleven, biodiversiteit de laatste jaren ook hoog op de agenda. Niet alleen grote en ingrijpende maatregelen maar ook kleine maatregelen kunnen bijdragen aan het verhogen van de biodiversiteit in eigen tuin en het bewust omgaan met water en het beperken van het gebruik ervan.

Deze subsidieregeling heeft ten doel, de burgers te stimuleren tot het aanschaffen van een eigen regenton of compostvat, een bokashi composteerbak of een wormenbak in de vorm van een bijdrage in de aanschafkosten.

Artikel 4 Bijdrage

Aanvragers die een regenton en/of compostvat aanschaffen, krijgen 50% korting op het aanschafbedrag van de regenton of het compostvat met een maximum van €25,00 per ton of vat.

 

Artikel 5 Voorwaarden

 • 1.

  Door het college van burgemeester en wethouders wordt een register bijgehouden van de op de grond van deze subsidieregeling verleende subsidies.

Artikel 6 Werkwijze

 • 1.

  De aanvrager schaft zelf het compostvat en/of de regenton aan.

 • 2.

  Per (recreatie)woning of gebouw/perceel van een in Schiermonnikoog gevestigde stichting of vereniging, worden maximaal 1 regenton en 1 compostvat vergoed.

 • 1.

  De aangeschafte regenton of compostvat dient op het aangevraagde adres te worden geïnstalleerd;

 • 1.

  De aanvrager dient de declaratie met bijlagen in bij de gemeente.

   

Artikel 7 Indienen declaratie

 • 1.

  Bewoners kunnen vanaf inwerkingtreding van deze uitvoeringsregeling tot uiterlijk 31 december 2026 declaraties indienen bij de gemeente Schiermonnikoog. Digitaal (postbus20@schiermonnikoog.nl) of schriftelijk (Postbus 20, 9166 ZP Schiermonnikoog).

 • 2.

  Bij het declaratieverzoek dient gebruik te worden gemaakt van het declaratieformulier “Regentonnen en compostvaten 2023-2026”. Dit is te downloaden op www.schiermonnikoog.nl of af te halen in/aan te vragen bij het gemeentehuis.

 • 3.

  Als bijlage moet altijd een kopie van de aankoopnota bijgevoegd worden.

 • 4.

  Nadat een aanvraag afgewezen is, kan die opnieuw ingediend worden na aanvullen van eventueel ontbrekende stukken. De datum van nieuwe indiening is de datum die van toepassing is voor al dan niet toekenning van de subsidie. Dit kan zich herhalen totdat de aanvraag helemaal compleet is.

Artikel 8 Budget en periode

 • 1.

  De regeling loopt van 1 januari 2023 tot 31 december 2026 of zoveel eerder bij het bereiken van het budgetmaximum.

 • 2.

  Er is een budget van € 1000,- beschikbaar voor deze periode.

 • 3.

  Uitbetaling vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen.

 • 4.

  Alleen aanschaf van regentonnen en/of compostvaten die aangeschaft zijn binnen de periode van deze regeling zijn subsidiabel. De datum van binnenkomst bij de gemeente Schiermonnikoog is bepalend.

   

Artikel 9 Betaaltermijn

De gemeente betaalt binnen 30 dagen na indiening van de complete declaratie uit.

 

Artikel 10. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen, in bijzondere gevallen, afwijken van het bepaalde in deze regeling, indien een strikte toepassing daarvan zal leiden tot een onevenredige benadeling van de aanvrager.

 

Artikel 11. Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag volgend op de bekendmaking in de gemeentelijke nieuwsbrief.

 

Artikel 12. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling regentonnen en compostvaten Schiermonnikoog.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog, d.d. 3 januari 2023.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog,

de secretaris, de burgemeester,

R. Thedinga I. van Gent

Bekendgemaakt op: ___________________

 

 

 

 

 

 

Naar boven