Vastgesteld bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte ’t Stokske Moergestel

Zaaknummer: 127454

 

Plangebied en doel

Het bestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte ’t Stokske Moergestel’ voorziet in de realisatie van drie ruimte-voor-ruimtewoningen binnen bebouwingsconcentratie ’t Stokske in Moergestel.

 

Ter inzage vastgesteld bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan

Op 02 februari 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte ‘t Stokske Moergestel’ [NL.IMRO.0824.BPRvRtStokske-VA01] vastgesteld. Tevens heeft de gemeenteraad het bijbehorende beeldkwaliteitplan vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 17 februari 2023 tot en met donderdag 30 maart 2023 gedurende 6 weken ter inzage.

Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien:

 

 • 1.

  op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

 • 2.

  op oisterwijk.nl/bestemmingsplannen ziet u de directe link naar het bestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl

   

Wij vragen u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om de stukken digitaal te bekijken. Bent u daarvoor niet in de gelegenheid? Maak dan een afspraak om de stukken op het gemeentekantoor in te zien. Dit kan via telefoonnummer (013) 529 13 11. Als u een toelichting wilt van een medewerker, dan kunt u dit aangegeven bij het maken van een afspraak.

 

Beroep

Tegen het besluit van de raad tot vaststelling van het bestemmingsplan kunt u tijdens de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan door:

 

 • 1.

  belanghebbenden .

 • 2.

  bij beroep tegen het vaststellen van het bestemmingsplan ook: (rechts)personen die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt.

 

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Voor het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan geldt dat het indienen van een beroepschrift daartegen de inwerkingtreding niet schorst. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend tegen het vaststellen van het bestemmingsplan, treedt dit bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, te bereiken via telefoonnummer (013) 529 13 11.

Naar boven