Verordening marktgelden Meierijstad 2024

De raad van de gemeente Meierijstad;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 november 2023

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de

Verordening marktgelden Meierijstad 2024.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Markt: de warenmarkt (weekmarkt) die wordt gehouden op de dag, tijd en plaats zoals deze in de inrichtingsplannen behorende bij hoofdstuk 9 van de Verordening Fysieke Leefomgeving is vastgesteld;

 • 2.

  Marktdag: de dag waarop conform hoofdstuk 9 van de Verordening Fysieke Leefomgeving (VFL) en het daarbij behorende inrichtingsplan markt wordt gehouden;

 • 3.

  Standplaats: een marktplaats, een dagplaats, een reguliere standplaats, een incidentele standplaats of een seizoensgebonden standplaats op gemeentegrond van waaruit goederen of diensten worden aangeboden alsmede de plaats welke is gereserveerd voor de aanbieder en zijn goederen en benodigdheden;

 • 4.

  Marktplaats: standplaats op een van de weekmarkten.

 • 5.

  Dagplaats: een standplaats die vergund is voor één dag op één van de weekmarkten;

 • 6.

  Reguliere standplaats: Standplaatsen op gemeentegrond (buiten de weekmarkt), waar ondernemers hun artikelen aan het publiek trachten te verkopen. Deze standplaatsen zijn jaar rond beschikbaar op een vaste aangewezen locatie;

 • 7.

  Incidentele standplaats: Een incidentele standplaats is een standplaats op maximaal 5 aaneengesloten vastgestelde dagen;

 • 8.

  Seizoenstandplaats oliebollen: Een seizoenstandplaats is een standplaats waar vergunninghouders gedurende het verkoopseizoen oliebollen mogen verkopen. Het verkoopseizoen van oliebollen is maximaal 2 maanden te weten 1 november t/m 1 januari;

 • 9.

  Diensten: handeling of een geheel aan handelingen die men ten behoeve van iemand verricht alsmede voorstellingen, uitvoeringen en toespraken;

 • 10.

  Kwartaal: kalenderkwartaal.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam ‘marktgelden’ worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, bestaande uit het ter beschikking stellen van een standplaats als bedoeld in artikel 1 lid 3 en daarmee verband houdende handelingen en/of het gebruik van stroom.

Artikel 3. Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene aan wie een standplaats ter beschikking is gesteld, als bedoeld in artikel 2.

 

Artikel 4. Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven bij wege van aanslag, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, nota of andere schriftuur.

Artikel 5. Heffingsmaatstaf en tarieven

 • 1.

  Marktgeld wordt geheven aan de hand van en naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van de daarin gegeven aanwijzingen en van het bepaalde in de volgende leden.

 • 2.

  Per kalenderkwartaal wordt het marktgeld forfaitair geheven voor de volgende type standplaatsen:

  • a.

   Standplaats de markt

  • b.

   Reguliere standplaats

 • 3.

  Voor het bepalen van het aantal uren per dag wordt bij standplaatsen op de markt en dagplaatsen uitgegaan van de markttijden genoemd in het inrichtingsplan behorende bij hoofdstuk 9 van de Verordening Fysieke Leefomgeving.

 • 4.

  Bij reguliere standplaatsen wordt voor het bepalen van het aantal uren per dag uitgegaan van de in de vergunning genoemde en vergunde tijdsduur voor de desbetreffende standplaats.

 • 5.

  Bij incidentele standplaatsen wordt voor het bepalen van het aantal uren uitgegaan van de in de vergunning genoemde en vergunde tijdsduur per dag voor de desbetreffende standplaats.

 • 6.

  Bij seizoenstandplaatsen wordt voor het bepalen van de heffingsmaatstaf uitgegaan van een tarief voor de volledige periode.

 • 7.

  Bij de berekening van het marktgeld wordt uitgegaan van het aantal strekkende meters of gedeelten daarvan zoals in de vergunning is opgenomen.

 • 8.

  Indien sprake is van elektriciteitsverbruik wordt het marktgeld verhoogd met de kosten daarvan.

 • 9.

  Bij de berekening van de kosten voor het regulier elektriciteitsverbruik (220V) geldt een deel van de dag als 1 dag.

 • 10.

  Bij de berekening van de kosten voor het gebruik van krachtstroom (380V) geldt een deel van de dag als 1 dag.

 • 11.

  Indien op één dag twee verschillende standplaatslocaties worden ingenomen wordt per standplaats het dagtarief voor het gebruik van elektriciteit in rekening gebracht.

12. Er worden geen marktgelden en kosten voor het gebruik van elektriciteit terugbetaald of in mindering gebracht voor de dagen dat de standplaats niet wordt of kan worden ingenomen.

Artikel 6. Tijdstip ontstaan belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  Het marktgeld is verschuldigd op het moment van het innemen van een standplaats dan wel op het moment van het gerechtigd zijn tot het innemen van een standplaats.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het kalenderkwartaal aanvangt, is het marktgeld verschuldigd over zoveel volle kalenderweken van het voor dat kalenderkwartaal verschuldigde marktgeld als er in dat kalenderkwartaal, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalenderweken overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het kalenderkwartaal eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel volle kalenderweken van het voor dat kalenderkwartaal verschuldigde marktgeld als er in dat kalenderkwartaal, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalenderweken overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 10,00.

Artikel 7. Termijn van betaling

 • 1.

  Het marktgeld moet worden voldaan binnen 30 dagen na dagtekening van de aanslag, schriftelijke kennisgeving, nota of ander schriftuur.

 • 2.

  Het marktgeld voor een dagplaats moet worden voldaan op het tijdstip waarop een standplaats wordt ingenomen.

 • 3.

  De algemene termijnenwet is niet van toepassing op de eerste lid genoemde termijn.

Artikel 8. Kwijtschelding

De marktgelden als ook de verbruikskosten voor elektriciteit komen niet aanmerking voor kwijtschelding.

Artikel 9. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de marktgelden.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening marktgelden 2023 gemeente Meierijstad”, vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening marktgelden Meierijstad 2024”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 december 2023.

De raad voornoemd,

De griffier,

A.F.J. Franken

De voorzitter,

MSc ir. C.H.C. van Rooij

 

 

 

BIJLAGE 1: Tarieventabel behorende bij de Verordening Marktgelden 2024

Behorende bij raadsbesluit van 14 december 2023

 

Marktgelden

1.1 Marktplaats

( weekmarkt )

Heffing forfaitair per kwartaal

Rekensom: Aantal strekkende meters of gedeelte daarvan x het aantal uren per dag x tarief

€ 3,29

1.2 Dagplaats

( dagplaats op weekmarkt)

Heffing per dag

Rekensom: Aantal strekkende meters of gedeelte daarvan x het aantal uren per dag x tarief

€ 0,25

1.3 Reguliere

standplaats

(niet zijnde een weekmarkt, wel aangewezen locatie)

Heffing forfaitair per kwartaal

Rekensom: Aantal strekkende meters of gedeelte daarvan x het aantal uren per dag x tarief

€ 3,29

1.4 Incidentele

standplaats

 

Heffing voor volledige vergunningsperiode van 5 dagen

Rekensom: Aantal strekkende meters of gedeelte daarvan x het aantal uren per dag x tarief

€ 1,27

1.5 Seizoenstandplaats

(Periode 1 november t/m 1 januari )

Heffing voor de volledige vergunningsperiode van 8,5 week

Rekensom: Strekkende meters of gedeelte daarvan x tarief

€ 10,77

Stroomverbruik

2. Regulier

stroomverbruik (220V)

 

2.1 Dagplaats

 

Heffing per dag

€ 1,96

2.2 Marktplaats of reguliere plaats

Heffing forfaitair per kwartaal

€ 25,53

2.3 Incidentele standplaats

Heffing voor volledige vergunningsperiode van 5 dagen

€ 9,82

2.4 Seizoenstandplaats

Heffing voor de volledige vergunningsperiode van 8,5 week.

€ 83,46

3. Krachtstroom

(380V)

 

 

3.1 Dagplaats

Heffing per dag

€ 3,29

3.2 Marktplaats of reguliere standplaats

Heffing forfaitair per kwartaal

€ 42,82

3.3 Incidentele standplaats

Heffing voor volledige vergunningsperiode van 5 dagen

€ 16,47

3.4 Seizoenstandplaats

Heffing voor de volledige vergunningsperiode van 8,5 week.

€ 139,98

 

Naar boven