Bekendmaking verhuren van een perceel grond grenzend aan de Van Mecklenburg Schwerinlaan 1 te Waddinxveen

Gemeente Waddinxveen is van plan te verhuren:

  • -

    een gedeelte (onbebouwde grond) van het perceel kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie B nummer 7980 (gedeeltelijk), plaatselijk bekend als Van Mecklenburg Schwerinlaan 1 te Waddinxveen, (groot ca. 67,5 m2).

Het te verhuren perceel is aangegeven op het bij deze publicatie behorende kaartje.

Het perceel mag uitsluitend gebruikt worden in overeenstemming met de regels van het bestemmingsplan en in aansluiting op het perceel aan de Van Mecklenburg Schwerinlaan 1.

Uitleg over de verkoop

Op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria is de gemeente van oordeel dat slechts één serieuze gegadigde voor het verhuring van het perceel in aanmerking komt. De gemeente verhuurt dergelijke percelen uitsluitend aan de gebruikers en/of eigenaren van een aangrenzend perceel. Daarnaast moet het voorgenomen gebruik van het perceel benodigd zijn en aansluiten bij het gebruik en de bestemming van bedoeld aangrenzend perceel. Het te verhuren perceel grenst aan het perceel aan de Van Mecklenburgh Schwerinlaan 1. De beoogde huurder heeft het perceel nodig om het gebruik in het pand dat gelegen is op het aangrenzende perceel aan de Van Mecklenburg Schwerinlaan 1 te kunnen realiseren. Dit voorgenomen gebruik sluit aan op de bestemming van het te verhuren perceel. Gelet op het vorenstaande is de gemeente van mening dat de potentiele huurder zich thans kwalificeert als enige serieuze gegadigde.

Bezwaar tegen de verkoop

Als u het niet eens bent met de genoemde verhuring, omdat u van mening bent dat u zelf ook als kandidaat in aanmerking komt voor de verhuring van het perceel, dan dient u dit binnen 20 dagen na de datum van deze publicatie deugdelijk gemotiveerd (met redenen) bij de gemeente kenbaar te maken. Dit doet u door uw bezwaar en redenen waaruit blijkt dat u ook aan de door de gemeente gestelde criteria voor deze verhuring kan voldoen te sturen, per aangetekende brief, aan de gemeente Waddinxveen t.a.v. mevrouw C. Johannes en mevrouw M. Berghout, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen en tevens per e-mail aan m.berghout@waddinxveen.nl.

Berichten die niet zowel per aangetekende brief als e-mail tijdig door de Gemeente zijn ontvangen, worden niet-ontvankelijk verklaard.

Als de Gemeente concludeert dat eventuele gegadigden, die zich tijdig binnen de voormelde termijn hebben gemeld, mede op grond van de hierboven omschreven criteria, niet als serieuze gegadigden kunnen worden aangemerkt dan worden die gegadigden door de Gemeente in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn van 20 kalenderdagen nadat de Gemeente dit aan de betreffende gegadigden kenbaar heeft gemaakt, de zaak ter beslechting aan de voorzieningenrechter voor te leggen.

Vervaltermijn

De hiervoor vermelde termijnen zijn vervaltermijnen. Dat houdt in dat als u niet op tijd (gemotiveerd) kenbaar maakt dat u het niet eens bent met de verkoop en een kort geding start, vervalt het recht om tegen de genoemde verkoop in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren. De Gemeente en de potentiele huurder zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijnen alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen. Na afloop van de hiervoor gestelde termijnen zullen de gegadigden derhalve niet meer ontvankelijk zijn in hun verzoeken c.q. vorderingen.

Vragen

Heeft u vragen over de voorgenomen verhuring, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Berghout, e-mailadres: m.berghout@waddinxveen.nl of per post naar Beukenhof 1, 2741 HS Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen onder vermelding van “verhuur perceel grenzend aan de Van Mecklenburg Schwerinlaan 1”.

Op deze verhuurtekening staat de het perceel dat verhuurt wordt. Deze strook grenst direct aan de het perceel van de Van Mecklenburg Schwerinlaan 1 en de openbare ruimte.

Naar boven