Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024 Berg en Dal

De raad van de gemeente Berg en Dal;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 november 2023;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 2, tweede lid en artikel 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024 Berg en Dal

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstelling

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge een wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan, onverwijld;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst, besluit of handeling wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst, besluit of handeling in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, als de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   paragraaf 1.2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 2.

   paragraaf 1.3 (rijbewijzen);

  • 3.

   artikel 1.17 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   artikel 1.25, onder a (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   artikel 1.31 (Wet op de kansspelen).

Een en ander voor zover met deze wijzigingen niet al bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Legesverordening 2023 Berg en Dal’ vastgesteld op 15 december 2022, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 3.

  Alle in de tarieventabel genoemde NEN normbladen worden bekendgemaakt door terinzagelegging bij de gemeente Berg en Dal, Dorpsplein 1 te Groesbeek (gemeentehuis).

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Legesverordening 2024 Berg en Dal’.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Berg en Dal op 14 december 2023,

De raadsgriffier,

J. van Workum

De voorzitter,

mr. M. Slinkman

Bijlage Tarieventabel

Behorende bij de Legesverordening 2024 Berg en Dal.

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE DIENSTVERLENING

 

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

 

 

2024

Artikel 1.1 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap

 

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap dat niet op grond van artikel 4 van de Wet van 23 april 1879 (Stb. 72) kosteloos wordt voltrokken op:

 

a.

alle dagen, behalve op vrijdag, zaterdag en op zon- en feestdagen:

€ 422,65

b.

vrijdagen:

€ 461,05

c.

zaterdagen:

€ 624,65

d.

zon- en feestdagen behoudens kerstdagen, paas- en pinksterdagen:

€ 1.016,60

Artikel 1.2 Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk

 

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk als daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte:

€ 47,75

Artikel 1.3 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap in bijzonder huis

 

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek:

€ 153,90

Artikel 1.3.1 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap op andere locatie

 

Indien de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap plaats vindt op een andere locatie dan het gemeentehuis niet zijnde een bijzonder huis als bedoeld in artikel 1.3 vindt er een toeslag op bovengenoemde tarieven plaats van:

€ 199,50

Artikel 1.4 Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk in bijzonder huis

 

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek:

€ 47,75

Artikel 1.5 Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om bij besluit een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen voor één dag:

 

a.

als beëdiging bij de rechtbank al heeft plaatsgevonden:

€ 77,10

b.

als beëdiging bij de rechtbank nog niet heeft plaatsgevonden:

€ 154,25

Artikel 1.6 Beschikbaar stellen getuige door gemeente

 

Het tarief bedraagt voor het door de gemeente beschikbaar stellen van een getuige voor de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap, per getuige:

€ 33,55

Artikel 1.7 Annuleren of wijzigen datum

 

n.v.t.

 

Artikel 1.8 Trouwboekje of partnerschapsboekje

 

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

a.

een trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale uitvoering:

€ 35,15

b.

indien het een trouwboekje of partnerschapsboekje in een luxe gekalligrafeerde uitvoering betreft, wordt het tarief onder artikel 1.8. onderdeel a verhoogd met:

€ 22,35

 

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

Artikel 1.9 Paspoorten of andere reisdocumenten

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

 

a.

een nationaal paspoort:

 

 

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 83,85

 

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 63,40

b.

een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel a (zakenpaspoort):

 

 

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 83,85

 

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 63,40

c.

een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

 

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 83,85

 

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 63,40

d.

een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen:

€ 63,40

Artikel 1.10 Nederlandse identiteitskaart

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

 

a.

een Nederlandse identiteitskaart:

 

 

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 75,80

 

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 40,90

b.

een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon:

€ 36,90

Artikel 1.11 Modaliteiten

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag voor de versnelde uitreiking van een in de artikelen 1.9 en 1.10 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die artikelen genoemde bedragen:

€ 57,05

 

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

 

Artikel 1.12 Rijbewijzen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

€ 48,15

Artikel 1.13 Modaliteiten

 

Het tarief genoemd in artikel 1.12 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met:

€ 34,10

 

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

 

Artikel 1.14 Definities

 

1.

Voor de toepassing van artikel 1.15 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

2.

Voor de toepassing van artikel 1.16 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

Artikel 1.15 Verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

€ 11,20

 

met dien verstande dat indien de aanvraag via de daartoe bestemde mogelijkheid in de productencatalogus op de internetsite www.bergendal.nl is ingediend, het tarief per verstrekking bedraagt:

€ 8,65

b.

In geval van een internationaal uittreksel, per verstrekking:

€ 15,80

c.

tot het verstrekken van gegevens uit de basisregistratie personen door middel van selectie basis tarief van € 119,95 vermeerderd met € 0,10 per regel

€ 125,35 plus

€ 0,10 per regel

Artikel 1.16 Verstrekking van aangehaakte gegevens

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

€ 11,20

b.

In geval van een internationaal uittreksel, per verstrekking:

€ 15,80

Artikel 1.17 Schriftelijke verstrekking

 

n.v.t.

 

Artikel 1.18 Op aanvraag doornemen basisregistratie personen

 

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan te besteden half uur:

€ 47,75

met een minimum van:

€ 47,75

 

Paragraaf 1.5 Bestuursstukken

 

Artikel 1.19 Afschriften van bestuursstukken

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het op schrift verstrekken van:

 

a.

een afschrift van de programmabegroting:

€ 18,45

b.

een afschrift van de jaarrekening:

€ 18,45

c.

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering of een carrouselvergadering, per pagina:

€ 0,50

Artikel 1.20 Abonnement op bestuursstukken

 

n.v.t.

 

 

Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie

 

Artikel 1.21 Plan- of kaartinformatie

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.

een fotokopie of een digitaal bestand van een plan of deel daarvan, zoals omgevingsvisie, omgevingsplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in artikel 1.22, onderdeel b:

 

a.

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde:

€ 0,50

b.

in formaat A3, per bladzijde:

€ 0,70

2.

een lichtdruk of een digitaal bestand van een plan of deel daarvan, zoals omgevingsvisie, omgevingsplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in artikel 1.22, onderdeel b:

 

a.

in formaat A2 of A1, per bladzijde:

€ 9,50

b.

in formaat A0, per bladzijde:

€ 11,55

Artikel 1.22 Informatie uit registers

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of een uittreksel uit:

 

a.

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object:

€ 20,45

b.

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet:

€ 20,45

c.

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet:

€ 6,50

d.

het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultureel erfgoed:

€ 6,50

Artikel 1.23 Informatie uit adressenbestanden

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

 

a.

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres:

€ 7,80

b.

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie:

€ 7,80

c.

het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat:

€ 7,80

d.

het tarief bedraagt voor het verkrijgen van kadastrale informatie middels de gemeentelijke aansluiting op het kadasternetwerk, per inlichting:

€ 7,80

e.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het digitaal verstrekken van gegevens van een geregistreerd object, pand of verblijfsobject voor niet wettelijk bepaalde afnemers,

 

 

per (verblijfs)object/pand:

€ 0,13

 

met een minimum bedrag van:

€ 190,95

 

Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken

 

Artikel 1.24 Gemeentegarantie

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening:

€ 39,35

Artikel 1.25 Overige publiekszaken

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag:

€ 41,35

b.

tot het legaliseren van een handtekening:

€ 8,65

c.

tot het verkrijgen van een of meerdere gewaarmerkte kopieën, per vijfvoud:

€ 8,65

 

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief

 

Artikel 1.26 Naspeuringen in gemeentearchief

 

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan te besteden kwartier:

€ 22,10

Artikel 1.27 Afschrift of uittreksel uit gemeentearchief

 

2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een afschrift of kopie of digitaal bestand van een in het gemeentearchief berustend stuk:

 

a.

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde:

€ 0,50

b.

in formaat A3, per bladzijde:

€ 0,70

c.

in formaat A2 of A1 formaat, per bladzijde:

€ 9,50

d.

in formaat A0, per bladzijde:

€ 11,55

e.

een uittreksel van een in het gemeentearchief berustend stuk:

€ 8,65

Artikel 1.28 Uitlenen archiefbescheiden

 

n.v.t.

 

 

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

 

Artikel 1.29 Huisvestingswet 2014

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

1.

een noodurgentieverklaring als bedoeld in artikel 10 lid 4 van de Huisvestingsverordening Berg en Dal 2024:

€ 56,00

2.

een mantelzorgurgentieverklaring als bedoeld in artikel 10 lid 3 van de Huisvestingsverordening Berg en Dal 2024:

€ 56,00

Artikel 1.30 Leegstandwet

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

 

a.

een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet:

€ 114,85

 

b.

verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet:

€ 114,85

2.

Als aanvragen als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die onderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven. Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend.

 

Artikel 1.31 Wet op de kansspelen

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

 

a.

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat:

€ 56,50

 

b.

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat:

€ 56,50

 

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

€ 34,00

 

c.

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd:

€ 226,50

 

d.

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat:

€ 226,50

 

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

€ 136,00

2.

Het eerste lid, onderdelen a en b, is van overeenkomstige toepassing als de vergunning geldt voor een tijdvak korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd respectievelijk verhoogd worden.

 

3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning):

€ 21,05

4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2:39 van de Algemene plaatselijke verordening: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

begroting

5.

Indien een begroting als bedoeld in het vierde lid is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend, zijn de kosten volledig verschuldigd.

In de genoemde begroting worden in elk geval opgenomen:

a. kosten van deskundigen, indien en voor zover die deskundigen dienen te worden ingeschakeld,

b. de kosten van openbare kennisgeving indien en voor zover deze noodzakelijk zijn.

 

 

Artikel 1.32 Telecommunicatiewet

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het nemen van een instemmingsbesluit ingevolge de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Berg en Dal:

€ 286,10

2.

Het tarief uit artikel 1.32 lid 1 wordt, voorzover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, verhoogd met coördinatiekosten per meter (m1) te leggen kabels en leidingen, behalve indien het nieuwbouwtrajecten betreft:

 

 

a.

van 0 tot 5.000 meter met

per meter (m1):

€ 2,75

 

b.

plus vanaf 5.000 meter met

per meter (m1):

€ 2,45

3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding ingevolge de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Berg en Dal bedraagt:

€ 60,75

4.

Het in artikel 1.32 onderdelen 1 en 3 genoemde tarief wordt indien over een melding coördinatieoverleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met:

€ 446,50

5.

Het in artikel 1.32 onderdelen 1 en 3 genoemde tarief wordt indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder medegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

begroting

6.

Indien een begroting als bedoeld in onderdeel 5 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Artikel 1.33 Wegenverkeerswetgeving

 

1. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a.

een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:

€ 114.40

b.

een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen:

€ 114,40

c.

verstrekking van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW):

€ 50,65

d.

verkrijging van een duplicaat van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 52 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW):

€ 50,65

e.

verkrijging van een gehandicaptenparkeerplaats:

€ 130,55

2.

Indien een aanvraag, zoals bedoeld in 1.33 lid 1 onderdeel c, wordt ingediend en aan de aanvrager in een periode van vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag eerder een gehandicaptenparkeerkaart is verstrekt met een geldigheidsduur korter dan vijf jaar (artikel 51 lid 2 BABW), wordt de voor die eerdere aanvraag van die gehandicaptenparkeerkaart in rekening gebrachte leges eenmalig met de op grond van artikel 1.33 lid 1 onderdeel c verschuldigde leges verrekend.

 

 

Paragraaf 1.10 Diversen

 

Artikel 1.34 Gewaarmerkte afschriften, kopieën, stukken of uittreksels

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

a.

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per bladzijde:

€ 5,65

b.

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

€ 21,10

c.

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per bladzijde:

€ 0,50

d.

afschriften, doorslagen, fotokopieën of digitale bestanden van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

 

1.

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde:

€ 0,50

 

2.

in formaat A3, per bladzijde:

€ 0,70

 

3.

in formaat A2 of A1, per bladzijde:

€ 9,50

 

4.

in formaat A0, per bladzijde:

€ 11,55

e.

In afwijking van het gestelde in onderdeel d bedragen de tarieven van kopieën in het kader van de Wet Open Overheid de maximumtarieven zoals zijn vastgesteld in het Besluit maximumtarieven open overheid.

 

Artikel 1.35 Diverse vergunningen of beschikkingen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

tot het aan derden schriftelijk verstrekken van bodeminformatie/milieuhygiënische bodemgesteldheid per kadastraal object/perceel

€ 72,50

b.

tot het aan derden schriftelijk verstrekken van informatie met betrekking tot een KIWA certificaat (tanksanering) per kadastraal object/perceel

€ 36,00

 

HOOFDSTUK 2 DIENSTVERLENING en besluiten in het kader van de omgevingswet

 

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

 

Artikel 2.1 Definities

 

1.

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

2.

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

3.

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 

 

a.

binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

 

 

b.

binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

 

 

c.

buitenplanse omgevingsplanactiviteit: activiteit, inhoudende:

a. een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, of

b. een andere activiteit die in strijd is met het omgevingsplan;

 

 

d.

kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit: een buitenplanse omgevingsplanactiviteit waarop bijlage 1 van deze tarieventabel van toepassing is.

 

 

e.

Vooroverleg: Via het vooroverleg kunnen initiatiefnemers hun beoogde plan bespreken en laten beoordelen, vóórdat zij een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen.

Het proces start met een toets of het plan past in het omgevingsplan en/of een toets of het plan voldoet aan de redelijke eisen van welstand.

Past het plan niet in het omgevingsplan, dan wordt het plan voorgelegd aan de regiekamer. Hierin wordt ambtelijk beoordeeld of afgeweken kan worden van het omgevingsplan.

Afhankelijk van de complexiteit van het plan, kunnen er meerdere overleggen nodig zijn.

Indien gewenst, kan de initiatiefnemer na de verkregen ambtelijke indicatie nog een verzoek indienen voor het verkrijgen van een principebeslissing van het college van burgemeester en wethouders.

 

 

f.

principebeslissing: Een voorlopig standpunt van het college van burgemeester en wethouder met betrekking tot de vraag of het college, op basis van de beoogde uitwerking van een project of (bouw)plan, bereid is medewerking te verlenen aan het beoogde plan.

(Het betreft hier geen besluit maar een bestuurlijke indicatie)

 

4.

gereserveerd

 

5.

In afwijking van bijlage I bij de Omgevingsregeling wordt onder bouwkosten verstaan:

de bouwkosten die worden bepaald op basis van de normkostentabel ‘Basisbedragen bouwleges 2023 Gelderland uitgave vierde kwartaal’ van Casadata, en de ‘aanvullende tabel ‘normkosten kleinere bouwwerken 2024’ welke als bijlagen bij deze verordening zijn opgenomen. Hier wordt in de tabellen bouwkosten voor de legeskosten voor alle gebouwen uitgezonderd woonvoorzieningen, uitgegaan van een standaard uitvoeringsniveau. Voor woonvoorzieningen wordt het afwerkingsniveau hoogwaardig toegepast. Voor alle uitvoeringsniveaus geldt het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Indien in genoemde tabellen de normkosten zowel op basis van het aantal m2 als op grond van het aantal m3 kan worden bepaald, dan wordt bij de berekening het normbedrag op basis van het aantal m3 aangehouden.

Indien in de normkostentabellen als voornoemd voor een bepaalde categorie bouwwerken geen normatieve bouwkosten zijn opgenomen, wordt onder bouwkosten verstaan:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van het Besluit vaststelling Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 UAV 2012; (Staatscourant 2012, 1567), voor het uit te voeren werk;

Voor zover een aannemingssom ontbreekt: een raming van de bouwkosten exclusief omzetbelasting als bedoeld in de laatste uitgave van het normblad NEN 2699 :

 

Met het voordeel van het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid wordt bij het bepalen van de bouwkosten geen rekening gehouden.

 

Bovenbedoeld normblad NEN 2699 en normblad NEN 2580 liggen ter inzage bij de gemeente Berg en Dal, Dorpsplein 1 te Groesbeek (gemeentehuis).

 

Artikel 2.2 Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

 

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a.

vooroverleg;

 

b.

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

 

c.

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

 

d.

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

 

e.

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

 

f.

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

 

g.

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met f.

 

Artikel 2.3 Bepalen tarief

 

1.

De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

 

2.

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

 

3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met het tarief voor een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12.

 

4.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.

 

5.

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 

6.

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

Paragraaf 2.2 Voorfase

 

Artikel 2.4 Vooroverleg

 

 

 

1.

Als de aanvraag om vooroverleg betrekking heeft op de beoordeling van een plan, waarbij beoordeeld wordt of het past in het omgevingsplan, bedraagt het tarief:

€ 100,-

2.

Als de aanvraag betrekking heeft op het verkrijgen van een ambtelijke indicatie of medewerking zal worden verleend aan een afwijking van het omgevingsplan, bedraagt het tarief:

 

a.

voor een eerste overleg bij de regiekamer (intake):

€ 250,-

b.

voor elk volgend overleg, per overleg:

€ 400,-

3.

Indien de aanvrager na het verkrijgen van de ambtelijke indicatie als bedoeld in artikel 2.4 tweede lid, een aanvraag indient voor een bestuurlijke indicatie of een voorgenomen plan onder de Omgevingswet uitvoerbaar en/of vergunbaar is, wordt het bedrag uit lid 2 verhoogd met:

€ 250,-

4.

Indien een aanvraag om vooroverleg betrekking heeft op de beoordeling of het plan in overeenstemming is met redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet, en hiertoe advies benodigd is van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening op de gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Berg en Dal 2022 : het tarief dat aan de hand van de tarieventabel van het Gelders Genootschap 2024 is vastgesteld. Deze tarieventabel is als bijlage 4 bij deze verordening opgenomen.

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

 

Artikel 2.5 Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 0 tot € 25.000:

0,83 %

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 83,-

b.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 25.000 tot € 50.000:

0,83%

 

van de bouwkosten;

 

c.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 50.000 tot € 200.000:

0,83%

 

van de bouwkosten;

 

d.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 200.000 tot € 2.500.000:

0,71%

 

van de bouwkosten;

 

e.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 2.500.000:

0,71%

 

van de bouwkosten.

 

Artikel 2.6 Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijke deel)

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 0 tot € 25.000:

1,87%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 187,-

b.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 25.000 tot € 50.000:

1,87%

 

van de bouwkosten;

 

c.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 50.000 tot € 200.000:

1,87%

 

van de bouwkosten;

 

d.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 200.000 tot € 2.500.000:

1,59%

 

van de bouwkosten;

 

e.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 2.500.000:

1,59%

 

van de bouwkosten.

 

2.

Als moet worden beoordeeld of de activiteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde omgevingsplan respectievelijk het in voorbereiding zijnde wijziging van het omgevingsplan dat voorziet in de bescherming van het stads- en dorpsgezicht, wordt het bedrag in artikel 2.6 lid 1 verhoogd met:

€ 220,-

3.

als moet worden beoordeeld of de activiteit niet in strijd is met een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht, wordt het bedrag in artikel 2.6 lid 1 verhoogd met:

€ 500,-

4

als moet worden beoordeeld of de activiteit kan worden toegestaan via een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, wordt het bedrag in artikel 2.6 lid 1 verhoogd met:

 

a.

indien dit een buitenplanse omgevingsplanactiviteit betreft die voldoet aan de definitie van bijlage 1 (kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit):

€ 500,-

b.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, anders dan artikel 2.6 lid 4, onderdeel a:

€ 4.600,-

Artikel 2.7 Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.4, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 150,-

b.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 500,-

 

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

 

Artikel 2.8 Omgevingsplanactiviteit: monumenten

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, voorbeschermd gemeentelijk monument of voorbeschermd provinciaal monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit of bij toepassing van artikel 14 van de Erfgoedverordening Berg en Dal 2023 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit:

 

 

 

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 120,-

 

 

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 120,-

 

b.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

 

 

 

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 120,-

 

 

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 120,-

2.

Als de in het eerste lid bedoelde aanvraag een archeologisch monument betreft, worden de in het eerste lid genoemde tarieven verhoogd met:

€ 280,-

3.

Het eerste lid, aanhef en onder a, en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op een aanvraag om een omgevingsvergunning met betrekking tot een monument of archeologisch monument dat op grond van de Erfgoedverordening Berg en Dal 2023 is aangewezen respectievelijk waarop, voordat het is aangewezen, die verordening van overeenkomstige toepassing is. De vorige volzin is van toepassing:

 • a.

  als het gaat om een aangewezen monument of archeologisch monument: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven; en

 • b.

  als het gaat om een monument of archeologisch monument waarop voordat het is aangewezen de verordening van overeenkomstige toepassing is: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven of het omgevingsplan nog geen voorbeschermingsregel bevat vanwege het voornemen om die functie-aanduiding te geven.

 

Artikel 2.9 Rijksmonumentenactiviteit

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een rijksmonumentenactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, met uitzondering van een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een archeologisch monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 120,-

b.

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 120,-

Artikel 2.10 Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit in een rijksbeschermd, provinciaal beschermd of gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit of bij toepassing van artikel 19 van de Erfgoedverordening Berg en Dal 2023 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit:

€ 120,-

 

b.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 400,-

 2.

Het eerste lid, aanhef en onder a, is van overeenkomstige toepassing op een sloopactiviteit die wordt verricht op een locatie waarvoor een op grond van artikel 4.35, eerste lid, van de Invoeringswet Omgevingswet als instructie geldende aanwijzing als beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Monumentenwet 1988 zoals die wet luidde voor de inwerkingtreding van de Erfgoedwet van kracht is, zolang in het omgevingsplan aan die locatie nog niet de functie-aanduiding rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht is gegeven.

 

Artikel 2.11 Omgevingsplanactiviteit: overig cultureel erfgoed en werelderfgoed

 

gereserveerd

 

 

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

 

Artikel 2.12 Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 2.024,-

 

 

 

Artikel 2.13 Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen (afdeling 3.2 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in de paragrafen 3.2.1, 3.2.3 tot en met 3.2.15, 3.2.17 tot en met 3.2.19 en 3.2.24 van afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 2.024,-

b.

voor twee milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.500,-

c.

voor drie of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.200,-

Artikel 2.14 Nutssector en industrie (afdeling 3.4 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de categorie nutssector en industrie als bedoeld in de paragrafen 3.4.2, 3.4.4 tot en met 3.4.9 en 3.4.11 van afdeling 3.4 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 2.024,-

b.

voor twee milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.500,-

c.

voor drie of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.200,-

Artikel 2.15 Afvalbeheer (afdeling 3.5 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector afvalbeheer als bedoeld in de paragrafen 3.5.1, 3.5.4, 3.5.7, 3.5.8 en 3.5.11 van afdeling 3.5 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 2.024,-

b.

voor twee milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.500,-

c.

voor drie of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.200,-

Artikel 2.16 Agrarische sector (afdeling 3.6 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de agrarische sector als bedoeld in de paragrafen 3.6.1, 3.6.7 en 3.6.8 van afdeling 3.6 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 2.024,-

b.

voor twee milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.500,-

c.

voor drie of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.200,-

Artikel 2.17 Dienstverlening, onderwijs en zorg (afdeling 3.7 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector dienstverlening, onderwijs en zorg als bedoeld in de paragrafen 3.7.6 en 3.7.10 van afdeling 3.7 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per milieubelastende activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 2.024,-

Artikel 2.18 Transport, logistiek en ondersteuning daarvan (afdeling 3.8 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector transport, logistiek en ondersteuning daarvan als bedoeld in de paragrafen 3.8.2, 3.8.3, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.8 tot en met 3.8.11 van afdeling 3.8 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 2.024,-

b.

voor twee milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.500,-

c.

voor drie of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.200,-

Artikel 2.19 Sport en recreatie (afdeling 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector sport en recreatie als bedoeld in paragraaf 3.9.1 van afdeling 3.9 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per milieubelastende activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 2.024,-

Artikel 2.20 Samenloop van milieubelastende activiteiten

 

1.

Als bij de toepassing van de artikelen 2.13 tot en met 2.19 dezelfde milieubelastende activiteit onder meer dan een artikel valt, wordt die milieubelastende activiteit slechts eenmaal in de heffing betrokken, waarbij het voor de belastingplichtige meest gunstige van toepassing zijnde tarief wordt toegepast.

 

2.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een kernactiviteit in een bedrijfstak gecombineerd met functioneel ondersteunende activiteiten uit andere bedrijfstakken, dan is, in afwijking van het bepaalde in deze paragraaf, op al deze activiteiten het artikel van toepassing waaronder de bedrijfstak die bepalend is voor de kernactiviteit valt.

 

 

Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteiten

 

Artikel 2.21 Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit

 

gereserveerd

 

Artikel 2.22 Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

 

gereserveerd

 

 

Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

 

Artikel 2.23 Omgevingsplanactiviteit: opbreken en graven

 

gereserveerd

 

Artikel 2.24 Omgevingsplanactiviteit: overige activiteiten beperkingengebied leidingen, landschapselement en aardkundige waarde

 

gereserveerd

 

Artikel 2.25 Omgevingsplanactiviteit: geluid weg

 

gereserveerd

 

Artikel 2.26 Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 475,-

Artikel 2.27 Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 225,-

Artikel 2.28 Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 325,-

b.

en als moet worden beoordeeld of de in het tijdelijke deel van het omgevingsplan bedoelde aanlegactiviteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde omgevingsplan respectievelijk het in voorbereiding zijnde omgevingsplan dat voorziet in de bescherming van het stads- of dorpsgezicht, als bedoeld in artikel 22.278, tweede lid, van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, verhoogd met:

€ 100,-

c.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 325,-

 

Paragraaf 2.8 Overige activiteiten

 

Artikel 2.29 Omgevingsplanactiviteit: alarminstallatie

 

gereserveerd

 

Artikel 2.30 Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld in artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 20,-

Artikel 2.31 Omgevingsplanactiviteit: reclame

 

 

 

1.Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, als bedoeld in artikel 4:15 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, en als niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

als de activiteit bestaat uit het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van die handelsreclame:

€125,-

b.

gereserveerd

 

Artikel 2.32 Omgevingsplanactiviteit: [opslag van roerende zaken OF objecten plaatsen op de weg]

 

gereserveerd

 

Artikel 2.33 Omgevingsplanactiviteit: standplaatsen

 

gereserveerd

 

Artikel 2.34 Andere activiteiten

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit:

 

1.

betreft een bij of krachtens artikel 5.1 van de Omgevingswet aangewezen vergunningplichtige activiteit, uitgezonderd de activiteit bedoeld in onderdeel b, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 175,-

2.

betreft een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 175,-

 

b.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

 

 

 

1. indien dit een buitenplanse omgevingsplanactiviteit betreft die voldoet aan de definitie van bijlage 1 (kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit):

€ 500,-

 

 

2. voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, anders dan artikel 2.34 lid 2, onderdeel b onder 1:

€ 4.600,-

3.

 

voor een in een gemeentelijke verordening als bedoeld in artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit aangewezen vergunningplichtige activiteit:

€ 175,-

 

Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften

 

Artikel 2.35 Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouw- of sloopactiviteit, bedraagt het tarief:

 

a.

 

voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op:

 

1. het in stand houden van een bestaand bouwwerk, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

€ 1.288,-

2. bouwactiviteiten die het bouwen van nieuwe bouwwerken betreffen als bedoeld in artikel 4.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 

3. het gebruik van een bouwwerk, bedoeld in artikel 6.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; of

 

4. het verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 

per maatwerkvoorschrift:

 

b.

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel a, per maatwerkvoorschrift:

€ 1.288,-

Artikel 2.36 Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

 

1.

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op:

 

 

a.

Een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per milieubelastende activiteit:

€ 1.288,-

2.

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere milieubelastende activiteit dan bedoeld in het eerste lid, bedraagt het tarief per milieubelastende activiteit :

€ 1.288,-

Artikel 2.37 Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.35 en 2.36, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 1.288,-

 

Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid

 

Artikel 2.38 Gelijkwaardige maatregel

 

1.

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

 

 

a.

een bouwactiviteit

€ 1.288,-

 

b.

een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed

€ 1.288,-

 

c.

een milieubelastende activiteit,

€ 1.288,-

 

d.

een andere activiteit dan bedoeld in de onderdelen a, b of c,

bedraagt het tarief:

€ 1.288,-

 

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

 

Artikel 2.39 Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:

€ 225,-

Artikel 2.40 Wijzigen omgevingsvergunning

 

a.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning , niet zijnde een geringe wijziging zoals bedoeld onder 2.40 onderdeel b., is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

 

b.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 225,-

Artikel 2.41 Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning:

€ 1.196,-

Artikel 2.42 Intrekken omgevingsvergunning

 

gereserveerd

 

Artikel 2.43 Beoordeling aanvullende gegevens

 

gereserveerd

 

Artikel 2.44 Beoordeling onderzoeksrapporten

 

De in artikel 2.49 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ander besluit.

 

Artikel 2.45 Wijzigen van het omgevingsplan

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan:

€ 8.500,-

Artikel 2.46 Niet genoemd besluit op aanvraag

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

€ 250,-

 

Paragraaf 2.12 Modaliteiten

 

Artikel 2.47 Achteraf ingediende aanvraag

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.8 verschuldigde leges verhoogd met:

10 %

Artikel 2.48 Uitgebreide voorbereidingsprocedure

 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

 

a.

als sprake is van een milieubelastende activiteit:

€ 1.500,-

b.

als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 1.500,-

c.

als sprake is van andere activiteiten dan bedoeld in de onderdelen a en b:

€ 1.500,-

Artikel 2.49 Beoordeling onderzoeksrapporten

 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

 

a.

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 400,-

b.

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€ 400,-

c.

voor de beoordeling van een geluid- of luchtrapport betreffende de geluid- of luchtbelasting:

€ 400,-

d.

voor de beoordeling van een akoestisch rapport betreffende de interne en externe geluidwering of nagalm van een bouwwerk:

€ 400,-

e.

voor de beoordeling van een ecologisch onderzoeksrapport:

€ 400,-

f.

voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER):

€ 400,-

g.

voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport:

€ 400,-

Artikel 2.50 Advies

 

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

 

 

a.

voor een advies van de gemeenteraad:

€ 500,-

 

b.

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening op de gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Berg en Dal 2022 dat uitsluitend betrekking heeft op redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet: het tarief dat aan de hand van de tarieventabel van het Gelders Genootschap 2024 is vastgesteld. Deze tarieventabel is als bijlage 4 bij deze verordening opgenomen.

 

 

 

Het tarief van 2.50 lid 1 onderdeel b wordt vermenigvuldigd met het aantal keren dat de aanvraag aan de welstandscriteria moet worden getoetst.

 

 

c.

voor een advies in andere gevallen dan bedoeld in de onderdelen a tot en met b: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.

Als een begroting als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Artikel 2.51 Instemming

 

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

 

a.

Als de gemeenteraad moet besluiten over de instemming:

€ 350,-

b.

als een ander bestuursorgaan moet besluiten over de instemming:

het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

 

2.

Het bedrag bedoeld in het eerste lid, onder b, wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

Paragraaf 2.13 Vermindering

 

Artikel 2.52 Vermindering na vooroverleg

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, en zoals nader omschreven in de paragrafen 2.3 tot en met 2.8, is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel a, en zoals nader omschreven in paragraaf 2.2, waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft, bestaat onder de in het tweede lid genoemde voorwaarden aanspraak op vermindering van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning verschuldigde leges. De vermindering bedraagt:

 100%

 

van de voor het vooroverleg geheven leges, als bedoeld in artikel 2.4, eerste en tweede lid.

 

 

En indien van toepassing tevens :

100%

 

Van de voor de principebeslissing geheven leges als bedoeld in artikel 2.4 derde lid..

 

 

En indien van toepassing tevens:

100%

 

Van de ingevolge artikel 2.4 lid 4 voor welstand geheven leges.

 

2.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning gedaan:

 • a.

  voor dezelfde activiteit of activiteiten als waarop het vooroverleg betrekking had;

 • b.

  in overeenstemming met de uitkomsten van het vooroverleg; en

 • c.

  binnen 12 maanden na het laatste vooroverleg of, als het vooroverleg volgens afspraak leidt tot een kennisgeving aan de aanvrager, na de dagtekening van de kennisgeving.

 

3

Indien de leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, en zoals nader omschreven in de paragrafen 2.3 tot en met 2.8, minder bedragen dan de leges die verschuldigd zijn voor de aanvraag om vooroverleg als in lid 1 bedoeld, dan bedraagt de vermindering ten hoogste het bedrag van de leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, en zoals nader omschreven in de paragrafen 2.3 tot en met 2.8.

(De vermindering als bedoeld in dit artikel kan dus nooit leiden tot een teruggave van leges.)

 

4

Onder een aanvraag om vooroverleg als bedoeld in dit artikel moet tevens worden verstaan: een aanvraag tot vooroverleg/beoordeling van een conceptaanvraag die is ingediend vóór 1 januari 2024. De voorgaande leden zijn hierop van overeenkomstige toepassing.

 

 

 

Artikel 2.53 Vermindering bij meervoudige aanvraag

 

 

gereserveerd

 

 

Paragraaf 2.14 Teruggaaf

 

Artikel 2.54 Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

 

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

100%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 

Artikel 2.55 Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

 

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

50%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 

Artikel 2.56 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen acht weken na de indiening van de aanvraag:

50%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

Artikel 2.57 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen veertien weken na de indiening van de aanvraag:

50%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

Artikel 2.58 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning

 

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat geen aanspraak op teruggaaf van de leges

 

Artikel 2.59 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten of een activiteit als bedoeld in artikel 2.6

 

a.

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit of een activiteit als bedoeld in artikel 2.6 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

 

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.

 

b.

Onder een weigering bedoeld in onderdeel a wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

Artikel 2.60 Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

 

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.

 

Artikel 2.61 Minimumbedrag voor teruggaaf

 

gereserveerd

 

 

HOOFDSTUK 3 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER DE DIENSTENRICHTLIJN EN NIET VALLEND ONDER HOOFDSTUK 2

 

Paragraaf 3.1 Horeca

 

Artikel 3.1 Exploitatie openbare inrichting

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 78,05

Artikel 3.2 Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

a.

een aanvraag om een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet:

€ 238,45

b.

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet:

€ 78,05

c.

een aanvraag om wijziging van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet:

€ 78,05

d.

een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet:

€ 21,05

 

Paragraaf 3.2 Seksbedrijven

 

Artikel 3.3 Vergunning seksbedrijf

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor een seksinrichting en/of escortbedrijf als bedoeld in Hoofdstuk 3 van de Algemene plaatselijke verordening: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

begroting

2.

Indien een begroting als bedoeld in het eerste lid is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend, zijn de kosten volledig verschuldigd.

In de genoemde begroting worden in elk geval opgenomen:

a. kosten van deskundigen, indien en voor zover die deskundigen dienen te worden ingeschakeld.

b. de kosten van openbare kennisgeving indien en voor zover deze noodzakelijk zijn.

 

Artikel 3.4 Wijzigen vergunning seksbedrijf

 

n.v.t.

 

 

Paragraaf 3.3 Winkeltijdenwet

 

Artikel 3.5 Ontheffing winkeltijden

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet:

 € 79,25

 

Paragraaf 3.4 Organiseren evenement of markt

 

Artikel 3.6 Organiseren evenement

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning):

€ 60,45

2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing op grond van artikel 4:6 van de Algemene plaatselijke verordening:

 

a.

geldig voor maximaal één week:

€ 21,05

b.

geldig voor maximaal één maand:

€ 36,10

c.

geldig voor maximaal één jaar:

€ 150,65

Artikel 3.7 Organiseren markt

 

n.v.t.

 

 

Paragraaf 3.5 Standplaatsen

 

Artikel 3.8 Marktstandplaatsvergunningen en andere vergunningen op markt

 

n.v.t.

 

Artikel 3.9 Overige administratieve dienstverlening markt

 

n.v.t.

 

Artikel 3.10 Losse standplaatsen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het innemen of hebben van een standplaats, bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening:

 

a.

geldig voor maximaal één week:

€ 21,05

b.

geldig voor maximaal één maand:

€ 36,10

c.

geldig voor maximaal één jaar:

€ 150,65

 

Paragraaf 3.6 Huisvestingswet 2014

 

Artikel 3.11 Vergunning onttrekken woonruimte

 

n.v.t.

 

Artikel 3.12 Vergunning samenvoegen woonruimte

 

n.v.t.

 

Artikel 3.13 Vergunning omzetten zelfstandige in onzelfstandige woonruimte

 

n.v.t.

 

Artikel 3.14 Vergunning verbouwen woonruimte tot meer woonruimten

 

n.v.t.

 

Artikel 3.15 Splitsingsvergunning

 

n.v.t.

 

Artikel 3.16 Vergunning of ontheffing toeristische verhuur

 

n.v.t.

 

Artikel 3.17 Verhuurvergunning opkoopbescherming

 

n.v.t.

 

Artikel 3.18 Verhuurvergunning woon- of verblijfsruimte

 

n.v.t.

 

 

Paragraaf 3. 7 Diversen

 

Artikel 3.19 Diversen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.

een vergunning voor het inzamelen van geld (o.a. collecte) of goederen als bedoeld in artikel 5:13 van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 10,55

2.

tot het verstrekken van een uittreksel uit het register als bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang, per uittreksel:

€ 8,00

3.

tot het verstrekken van inlichtingen over gegevens die zijn opgenomen in het register als bedoeld in artikel 1.46 van de Wet kinderopvang, per verstrekking:

€ 8,00

4.

voor het in exploitatie nemen van de hierna genoemde categorieën gelden naast de genoemde tarieven:

 

 

gastouder:

€ 283,40

 

gastouderbureau:

€ 471,35

 

kinderdagverblijf:

€ 754,75

 

buitenschoolse opvang:

€ 754,75

5.

om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking:

€ 21,05

 

Bijlagen:

 • 1.

  Kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit

 • 2.

  Normkostentabel Basisbedragen bouwleges 2023 Gelderland, uitgave vierde kwartaal van Casadata

 • 3.

  Aanvullende tabel normkosten kleinere bouwwerken 2024

 • 4.

  Tariefregeling Gelders Genootschap 2024

BIJLAGE 1: Kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit

 

Waar in deze bijlage wordt verwezen naar wet- of regelgeving dan wordt verwezen naar de wet- en regelgeving zoals deze luidde voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

 

Onder een ‘kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit’ zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 3, onder d van de tarieventabel wordt verstaan:

 

Onder een kleine buitenplanse afwijking wordt verstaan:

 • 1.

  een bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan met een oppervlakte van niet meer dan 150 m2 mits, voor zover gelegen buiten de bebouwde kom, niet hoger dan 5 m, tenzij sprake is van een kas of bedrijfsgebouw van lichte constructie ten dienste van een agrarisch bedrijf,

 • 2.

  een gebouw ten behoeve van een infrastructurele of openbare voorziening mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

  • a.

   niet hoger dan 5 m, en

  • b.

   de oppervlakte niet meer dan 50 m²;

 • 3.

  een bouwwerk, geen gebouw zijnde, of een gedeelte van een dergelijk bouwwerk, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

  • a.

   niet hoger dan 10 m, en

  • b.

   de oppervlakte niet meer dan 50 m²;

  • c.

   de aanleg van zonnepanelen voor eigen gebruik bij een woning met een oppervlakte niet meer dan 100 m2;

 • 4.

  een dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte aan of op een gebouw, een dakkapel, dakopbouw of gelijksoortige uitbreiding van een gebouw, de uitbreiding van een bouwwerk met een bouwdeel van ondergeschikte aard dan wel voorzieningen gericht op het isoleren van een gebouw;

 • 5.

  een antenne-installatie, mits niet hoger dan 40 m;

 • 6.

  een installatie bij een glastuinbouwbedrijf voor warmtekrachtkoppeling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder w, van de Elektriciteitswet 1998;

 • 7.

  een installatie bij een agrarisch bedrijf waarmee duurzame energie wordt geproduceerd door het bewerken van uitwerpselen van dieren tot krachtens artikel 5, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet aangewezen eindproducten van een krachtens dat artikellid omschreven bewerkingsprocedé dat ziet op het vergisten van ten minste 50 gewichtsprocenten uitwerpselen van dieren met in de omschrijving van dat procedé genoemde nevenbestanddelen;

 • 8.

  het gebruiken van gronden voor een niet-ingrijpende herinrichting van openbaar gebied;

 • 9.

  het gebruiken van bouwwerken, eventueel in samenhang met bouwactiviteiten die de bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet vergroten, en van bij die bouwwerken aansluitend terrein, mits, voor zover gelegen buiten de bebouwde kom, de bouwwerken niet groter zijn dan 350 m2, tenzij het een logiesfunctie voor werknemers of de opvang van asielzoekers of andere categorieën vreemdelingen betreft;

 • 10.

  een zelfstandig bouwwerk dat niet groter is dan 50 m2;

 • 11.

  ander gebruik van gronden of bouwwerken dan bedoeld in de onderdelen 1 tot en met 10,

  • a.

   voor een termijn van ten hoogste tien jaar;

  • b.

   ten behoeve van een rijbak

 • 12.

  een afwijking van de voorgeschreven bouwwijze, waarbij het aantal woningen niet toeneemt

 • 13.

  een afwijking van de in het Omgevingsplan opgenomen rooilijn

Bij de toepassing van de bovenstaande blijft het aantal woningen gelijk. Deze eis is niet van toepassing op de gevallen, bedoeld in:

 • a.

  onderdeel 1, voor zover het betreft huisvesting in verband met mantelzorg,

 • b.

  onderdelen 9 en 11

 

BIJLAGE 2: Normkostentabel Basisbedragen bouwleges 2023 Gelderland, uitgave vierde kwartaal van Casadata

 

Casadata Basisbedragen bouwkosten voor leges

 

COLOFON

De Casadata LegesCalc online applicatie en

de bijbehorende e-book en/of PDF-publicaties Casadata Basisbedragen Bouwkosten

voor leges per kwartaal van de provincies zijn uitgaven van Casdata CV in Doetinchem.

 

Copyright 2023 Casadata CV, alle rechten voorbehouden.

Geheel of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van deze uitgave of

databestanden, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de

auteursrechthebbende is verboden. Het verbod betreft ook geheel of gedeeltelijke bewerking.

 

Samenstellers en de uitgever zijn zich volledig bewust van hun taak om zo betrouwbaar mogelijke

publicaties en bestanden basisbedragen bouwkosten te verzorgen.

Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor in deze publicaties of

databestanden voorkomende onjuistheden.

 

Casadata CV

Westendorpseweg 3A, 7004 JD Doetinchem.

www.casadata.nl info@casadata.nl

Telefoon (0314) 34 20 39

Rabobank NL06 RABO 01054 86477

KvK Arnhem 9159150

 

INLEIDING

 

Algemeen

Voor het vaststellen van de hoogte van leges voor bouwvergunningen bevat deze publicatie 'Casadata Basisbedragen Bouwkosten gebouwen voor leges', kortweg 'Basisbedragen Bouwleges' de all-in bedragen van alle kosten die voortvloeien uit bouwen.

Door deze te vermenigvuldigen met de inhoud bruto inhoud (per m³) of bruto vloeroppervlakte (per m²) van het gebouw rekent u de totale gebouwkosten per gebouw of object uit.

Door deze methode te gebruiken kunt u in enkele minuten het juiste bouwkostenbudget bepalen.

De budgetten zijn volgens de NEN 2699 (Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken - Begripsomschrijvingen en indeling) en de inhouden en oppervlakten zijn volgens de NEN 2580 (Oppervlakten en inhouden van Gebouwen) berekend.

Als er een omgevingsvergunning bij de gemeente wordt aangevraagd, dan berekent de gemeente de zogenaamde bouwvergunningleges, ook wel bouwleges genoemd.

De bouwleges worden bepaald aan de hand van bouwkosten excl. btw.

De hoogte van de leges hangt af van hetgeen de gemeente in de eigen legesverordening heeft opgenomen. Dit verschilt van gemeente tot gemeente.

Onder bouwkosten wordt verstaan de aannemingssom (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor uitvoering van werken 1989 (UAV 1989) voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten (exclusief omzetbelasting)

als bedoeld in het normblad NEN 2699, uitgave 2013, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd en waarbij de inhoud van het bouwwerk wordt berekend conform NEN 2580.

Bouwkosten zijn de kosten die ontstaan ten behoeve van de realisering van een bouwproject tot en met de oplevering van het gebouwde.

Bij de raming van de bouwkosten moet worden uitgegaan van de prijzen die in het economische verkeer aan een derde zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk. Het is voor een raming van de bouwkosten dan ook niet van belang of de daadwerkelijke bouw geheel door een bouwbedrijf wordt uitgevoerd of geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid plaats vindt.

Tot de bouwkosten worden niet gerekend de grondkosten (omvattende de verwervingskosten van het terrein, de kosten van het bouwrijp maken), de inrichtingskosten en als de bijkomende kosten (waartoe onder andere behoren de architecten- en de adviseurshonoraria, kosten voor grondonderzoek, verzekeringen, omzetbelasting en andere heffingen).

Tot de bouwkosten horen echter wel de kosten van de afwerking, installatie, liften, roltrappen en dergelijke, voor zover deze installaties behoren tot de normaal te verwachten inrichting van het betrokken bouwwerk.

 

In de basisbedragen gebouwen zijn alle kosten opgenomen die voorvloeien ten behoeve van het bouwen of herbouwen.

De bouwkundige werken, installaties (werktuigbouwkundige en elektrische installaties) en de vaste inrichting zijn in de genoemde basisbedragen gebouwen opgenomen.

Ook zijn de opslagen zoals uitvoerings- en algemene kosten, verzekeringen en de winst en risico opgenomen in de herbouwwaarde.

De BTW is buiten de berekeningen gehouden.

Alle gebouwen dienen aan alle wettelijke normen te voldoen.

 

In de tabellen van de editie Nederland worden de basisbedragen voor de verschillende gebouwtypen per m³ bruto inhoud en per m² bruto vloeroppervlakte gegeven.

In de PDF-edities van de provincies voornamelijk per m3 bruto inhoud.

De basisbedragen zijn vaak afhankelijk van het aantal m³ of m², maar ook van de hoogte van de gebouwen.

Ook het type gebouw en het uitvoeringsniveau heeft invloed op de basisbedragen gebouwen.

Deze worden dan ook vermeld waar dit nodig is.

De bouwkosten zijn opgebouwd volgens de NEN 2699 en ingedeeld volgens de NL/SFB methode.

 

De in de editie Nederland gepubliceerde basisbedragen voor het berekenen van de bouwkosten zijn een landelijk gemiddelde van de provincies.

De bedragen kunnen per provincie anders zijn, ook al omdat men niet op de zelfde wijze kan bouwen of door regionale invloeden.

Voor het berekenen van de bouwkosten vindt u In de editie Nederland de gemiddelde bedragen van Nederland en in de edities van de provincie de provinciale basisbedragen in combinatie met het gemak van de online Casadata LegesCalc app.

Binnen enkele minuten beschikt u zo over de juiste bouwkosten van het project.

De gepubliceerde bouwkosten zijn bedoeld om tijdens het ontwerpproces en in de aanbestedingsfase een betrouwbare indicatie van de bouw- en investeringskosten te geven voor het bepalen en controleren van de bouwkosten budgetten.

 

Sneller, accurater en actueler met Casadata LegesCalc online

Nog sneller en gemakkelijker kunt u de bouwleges berekenen met de Casadata LegesCalc online.

Met deze LegesCalc applicatie maakt u gebruik van de Basisbedragen BouwLeges van uw eigen provincie, die Casadata elk kwartaal actualiseert.

Daarmee werkt u accurater, omdat de basisbedragen in uw provincie door regionale invloeden van het landelijk gemiddelde kunnen afwijken.

Met kwartaalcijfers werkt u actueler dan met jaarcijfers, omdat de bouwkosten door de kostenontwikkelingen in de branche na verloop van tijd meer gaan afwijken.

Tevens ontvangt u alle kwartaalbedragen van uw provincie in een PDF-publicatie.

Neem voor meer informatie of een presentatie contact op met de Klantenservice via info@casadata.nl of mobiel 06 3712 0279.

 

Bouwkosten volgens NEN 2699

 

1 Bouwkundige werken

(A) Funderingen

(B) Skelet

(C) Dakafbouw/dakafwerking

(D) Gevelafbouw/gevelafwerking

(E) Binnenwandafbouw/binnenwandafwerking

(F) Vloerafbouw/vloerafwerking

(G) Trappen/hellingbanen

(H) Plafonds binnen/buiten

 

2 Installaties

(A) Werktuigbouwkundig: vloeistof- en gasinstallaties

(B) Werktuigbouwkundig: klimaatinstallaties

(C) Elektra: energievoorziening, verlichting

(D) Elektra: communicatie, beveiliging

(E) Transportinstallaties

 

3 Vaste inrichtingen en voorzieningen

(A) Vaste inrichtingen en voorzieningen

 

4 Terrein

(A) Grondvoorzieningen

(B) Opstallen (gebouwtjes, overkappingen, enz.)

(C) Omheining en afwerking

(D) Installaties in het terrein

(E) Terreininrichting

 

5 Algemene uitvoeringskosten/diversen

(A) Diversen (detaillering in ontwerpfase)

(B) Algemene uitvoeringskosten (project)

(C) Coördinatiekosten nevenaannemers

(D) Algemene bedrijfskosten (bouwbedrijf)

(E) Winst en risico (bouwbedrijf)

 

Opbouw basisbedragen bouwkosten Leges

In de basisbedragen bouwkosten voor de leges zijn de verschillende kostengegevens opgenomen, namelijk:

Bouwkosten:

(1-) Funderingen

(2-) Ruwbouw

(3-) Afbouw

(4-) Afwerkingen

(5-) Installaties werktuigbouwkundig

(6-) Installaties electrotechnisch

(7-) Vaste voorzieningen

(8-) Losse inventaris (niet opgenomen in de basisbedragen)

(9-) Terrein (niet opgenomen in de basisbedragen)

(0-) Indirecte projectkosten

 

Woningtypes

 

Uitvoeringsniveau 

Voor alle gebouwen is uitgegaan van een standaard afwerkingsniveau. Alleen voor woonvoorzieningen is deze verder onderverdeeld. Voor alle uitvoeringsniveaus geldt het bouwbesluit.

 

Uitvoeringsniveau Standaard  

Spouwmuur met normale isolatie, buitenspouwblad gevelsteen, binnenspouwblad kalkzandsteen. Hardhouten buitenkozijnen, plaatstalen binnenkozijnen en opdek binnendeuren, vurenhouten trappen, tegelwerk natte ruimten tot 1,8 m, binnenwanden behangklaar, CV-ketel met warm-tapwatervoorziening, normaal schakelmateriaal, standaard keuken en sanitair. Het betreft meestal de goedkopere (planmatige gebouwde) huur- en koopwoningen.

 

Uitvoeringsniveau Hoogwaardig  

Spouwmuur met normale isolatie, buitenspouwblad gevelsteen, binnenspouwblad kalkzandsteen. Hardhouten buitenkozijnen en plaatstalen binnenkozijnen, opdek binnendeuren, vurenhouten trappen, tegelwerk natte ruimten tot 2,20 m, binnenwanden behangklaar, gedeeltelijk stucwerk in de woon- en verkeersruimten. HR-ketel met warmtapwatervoorziening, beter schakelmateriaal, betere keuken en sanitair. Het betreft meestal de middensector (planmatige gebouwde) huur- en koopwoningen.

 

Uitvoeringsniveau Luxe  

Spouwmuur met optimale isolatie, buitenspouwblad betere gevelsteen, binnenspouwblad kalkzandsteen. Hardhouten buitenkozijnen en hardhouten binnenkozijnen, luxe stijl binnendeuren, hardhouten trappen, luxe tegelwerk natte ruimten tot plafond, binnenwanden stukwerk. HR ketel met warm-tapwatervoorziening, luxe design schakelmateriaal, luxe design keuken en sanitair. Het betreft meestal de duurdere in opdracht gebouwde koopwoningen

 

Toeslagen

Gebouwen kunnen dezelfde vorm hebben, maar de afwerkingen of installaties kunnen verschillen. Het kunnen verschillende geveltypen zijn met bijvoorbeeld andere materialen voor de kozijnen. De gebouwinstallatie kan van simpele uitvoering zijn tot aan een Hightech installatie. De architectuur kan per gebouw verschillen met zeer afwijkende architectuur. Gevels kunnen strak zonder enige uitbouw zijn tot aan veel verfraaiïngen. Voor de verschillende gebouwen worden de toeslagen in percentages gegeven. Per gebouwsoort zijn er verschillende toeslagen van toepassing.

Toeslagen voor 1 Civieltechnische voorzieningen :

+2% Geschilderde wanden

+3% Hoog verlichtingsniveau

 

Toeslagen voor 2 Agrarische en industriële voorzieningen:

+4% voor afwijkende architectuur, natuursteen beplating, luxe aluminium, houten of kunststof puien, inhammen of ronde hoeken.

+3% voor betonnen draagconstructie i.p.v. staal

+1% voorMetalen gevelbeplating in kleur

+2% voor dockshelters met docklevelers

+2% voor inrichting kantooroppervlak groter dan 15% van de oppervlakte bij bedrijfsgebouwen

+2% voor PLC installatie voor het regelen van de CV-opwekking

+2% voor IBS (Installatie Beheer Systeem) voor beheer van de installatie

+4% voor GBS (Gebouw Beheer Systeem) voor regeling van klimaat en brandmelding

+6% voor GBS Plus installatie voor regeling van klimaat, brandmelding en inbraakbeveiliging

 

Toeslagen voor 3 Administratieve, commerciële en beschermende voorzieningen:

+5% voor afwijkende architectuur, natuursteen beplating, luxe aluminium, houten of kunststof puien, inhammen of ronde hoeken.

+9% voor vliesgevel

+1% voor PLC installatie voor het regelen van de CV-opwekking

+2% voor IBS (Installatie Beheer Systeem) voor beheer van de installatie

+4% voor GBS (Gebouw Beheer Systeem) voor regeling van klimaat en brandmelding

+6% voor GBS Plus installatie voor regeling van klimaat, brandmelding en inbraakbeveiliging

+8% voor GBS Plus Plus installatie voor regeling van klimaat, brandmelding, inbraakbeveiliging, verlichting en toegangscontrole

 

Toeslagen voor 4 Gezondheids- en sociale voorzieningen:

+4% voor afwijkende architectuur, natuursteen beplating, luxe aluminium, houten of kunststof puien, inhammen of ronde hoeken.

+8% voor vliesgevel +1% voor PLC installatie voor het regelen van de CV-opwekking

+3% voor IBS (Installatie Beheer Systeem) voor beheer van de installatie

+5% voor GBS (Gebouw Beheer Systeem) voor regeling van klimaat en brandmelding

+7% voor GBS Plus installatie voor regeling van klimaat, brandmelding en inbraakbeveiliging

+10% voor GBS Plus Plus installatie voor regeling van klimaat, brandmelding, inbraakbeveiliging, verlichting en toegangscontrole

 

Toeslagen voor 5 Recreatieve voorzieningen:

+3% voor afwijkende architectuur, natuursteen beplating, luxe aluminium, houten of kunststof puien, inhammen of ronde hoeken.

+1% voor PLC installatie voor het regelen van de CV-opwekking

+1% voor IBS (Installatie Beheer Systeem) voor beheer van de installatie

+2% voor GBS (Gebouw Beheer Systeem) voor regeling van klimaat en brandmelding

+4% voor GBS Plus installatie voor regeling van klimaat, brandmelding en inbraakbeveiliging

+8% voor GBS Plus Plus installatie voor regeling van klimaat, brandmelding, inbraakbeveiliging, verlichting en toegangscontrole

 

Toeslagen voor 5 Recreatieve voorzieningen:

+3% voor afwijkende architectuur, natuursteen beplating, luxe aluminium, houten of kunststof puien, inhammen of ronde hoeken.

+1% voor PLC installatie voor het regelen van de CV-opwekking

+1% voor IBS (Installatie Beheer Systeem) voor beheer van de installatie

+2% voor GBS (Gebouw Beheer Systeem) voor regeling van klimaat en brandmelding

+4% voor GBS Plus installatie voor regeling van klimaat, brandmelding en inbraakbeveiliging

+8% voor GBS Plus Plus installatie voor regeling van klimaat, brandmelding, inbraakbeveiliging, verlichting en toegangscontrole

 

Toeslagen voor 7 Onderwijs-, wetenschaps en informatievoorzieningen :

+5% voor afwijkende architectuur, natuursteen beplating, luxe aluminium, houten of kunststof puien, inhammen of ronde hoeken.

+7% voor vliesgevel

+1% voor PLC installatie voor het regelen van de CV-opwekking

+2% voor IBS (Installatie Beheer Systeem) voor beheer van de installatie

+4% voor GBS (Gebouw Beheer Systeem) voor regeling van klimaat en brandmelding

+6% voor GBS Plus installatie voor regeling van klimaat, brandmelding en inbraakbeveiliging

+8% voor GBS Plus Plus installatie voor regeling van klimaat, brandmelding, inbraakbeveiliging, verlichting en toegangscontrole

 

Toeslagen voor 8 Woonvoorzieningen:

+5% voor afwijkende architectuur, natuursteen beplating, luxe aluminium, houten of kunststof puien, inhammen of ronde hoeken.

+4% voor rieten daken +3% voor inrichting met luxe sanitair

+6% voor inrichting met luxe keuken

+12% voor inrichting met zeer luxe keuken

-4% projectkorting bij 20 tot 50 woningen

-7% projectkorting bij 51 tot 100 woningen

-8,5% projectkorting vanaf 101 woningen

 

Basisbedragen Bouwkosten voor leges 4e kwartaal 2023 (oktober) Gelderland

 

12 Wegentransport voorzieningen

122 Wegen voor motorvoertuigen

Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte

251

501

1.001

2.501

Tot

tot

tot

tot

tot

Vanaf

250

500

1.000

2.500

10.000

10.001

Hoofdwegen

Hoofdwegen, buiten de bebouwde kom

1 Rijbaan, breedte 4,0 m, zijberm 1,0 m

1.221

1.052

947

875

842

808

2 Rijbanen, breedte 7,5 m, tussenberm 1,50 m, zijberm 1,0 m

818

705

635

586

564

542

Secundaire wegen

Secundaire wegen, buiten de bebouwde kom

1 Rijbaan, breedte 4,0 m

855

737

663

612

589

566

2 Rijbanen, breedte 7,5 m

573

494

444

410

395

379

Secundaire wegen, binnen de bebouwde kom

1 Rijbaan, breedte 4,0 m

916

789

710

656

631

606

2 Rijbanen, breedte 7,5 m

613

529

476

439

423

406

Gebiedsontsluitingswegen

1 Rijbaan, breedte 4,0 m

598

516

464

429

413

396

2 Rijbanen, breedte 7,5 m

401

346

311

287

276

265

Ventwegen

Ventwegen, asfalt

1 Rijbaan, 30 km

1.184

1.021

919

848

817

784

1 Rijbaan, 60 km

1.303

1.123

1.011

933

898

862

Ventwegen, betonnen klinkers

1 Rijbaan, 30 km

1.257

1.084

976

901

867

833

1 Rijbaan, 60 km

1.446

1.247

1.122

1.036

997

957

Ventwegen, gebakken klinkers

1 Rijbaan, 30 km

1.587

1.368

1.231

1.137

1.095

1.051

1 Rijbaan, 60 km

1.825

1.573

1.416

1.307

1.259

1.208

12 Wegentransport voorzieningen

125 Wegen anders dan voor motorvoertuigen

Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte

101

251

501

751

Tot

tot

tot

tot

tot

Vanaf

100

250

500

750

2.500

2.501

Voetpaden

Voetpaden, vrijliggende

1 strook, breedte 1,50 m

73

63

57

52

51

48

2 stroken, breedte 3,50 m

62

54

48

45

43

41

Voetpaden, trottoir

1 strook, tot 1,00 m

94

81

73

67

65

62

1 strook, van 1,00 tot 1,25 m

88

76

69

63

61

59

1 strook, van 1,25 tot 1,50 m

84

72

65

60

58

56

1 strook, van 1,50 tot 2,00 m

81

70

63

58

56

54

1 strook, van 2,00 tot 2,50 m

80

69

62

57

55

53

Fietspaden

Fietspaden, vrijliggende, asfalt

1 strook, breedte 1,50 m

122

105

95

88

84

81

1 strook, breedte 2,00 m

105

91

82

75

72

70

2 stroken, breedte 3,50 m

84

72

65

60

58

56

Fietspaden, vrijliggende, betonnen klinkers

1 strook, breedte 1,50 m

128

111

100

92

88

85

1 strook, breedte 2,00 m

110

95

86

79

76

73

2 stroken, breedte 3,50 m

88

76

68

63

61

58

Fietspaden, vrijliggende, gebakken klinkers

1 strook, breedte 1,50 m

135

116

105

97

93

89

1 strook, breedte 2,00 m

116

100

90

83

80

77

2 stroken, breedte 3,50 m

93

80

72

66

64

61

Fietspaden, langs wegen

1 strook, breedte 1,50 m

92

79

71

66

63

61

1 strook, breedte 2,00 m

79

68

61

56

54

52

Basisbedragen per m² oppervlakte excl. BTW.

12 Wegentransport voorzieningen

126 Parkeerplaatsen (plekken)

Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte

101

251

501

2.501

Tot

tot

tot

tot

tot

Vanaf

100

250

500

2.500

5.000

5.001

Parkeerterrein met plekken

Asfalt

73

63

57

52

51

48

Betonnen klinkers

66

57

54

49

45

43

Gebakken klinkers

82

71

51

46

43

41

Basisbedragen per m² oppervlakte excl. BTW.

12 Wegentransport voorzieningen

127 Parkeerplaatsen

Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud

10.001

15.001

25.001

50.001

Tot

tot

tot

tot

tot

Vanaf

10.000

15.000

25.000

50.000

100.000

100.001

Parkeergebouwen

Parkeergebouwen bovengronds, vrijstaand open

2- laags

197

181

162

150

144

139

3- laags

187

171

154

139

128

123

4- laags

161

145

131

121

117

5- laags

159

143

129

119

115

6- laags

154

138

124

114

110

7- laags

151

135

121

111

107

Parkeergebouwen bovengronds, vrijstaand dicht

2- laags

214

198

180

167

161

156

3- laags

204

189

171

156

145

140

4- laags

178

162

148

138

134

5- laags

176

160

146

136

132

6- laags

171

155

141

131

127

7- laags

168

152

138

128

124

Parkeergebouwen bovengronds, onderbebouwing open

1- laags

213

191

177

170

163

2- laags

201

181

167

161

154

3- laags

191

172

155

142

137

4- laags

179

161

146

135

130

Parkeergebouwen bovengronds, onderbebouwing dicht

1- laags

235

211

195

188

180

2- laags

223

200

185

178

171

3- laags

212

190

172

158

152

4- laags

199

179

162

150

144

Parkeergarages

Parkeergarages ondergronds

1- laags

424

381

352

338

309

297

2- laags

386

346

311

287

276

265

3- laags

367

328

296

273

246

237

4- laags

312

281

259

233

224

Parkeergarages ondergronds, onderbouwing

1- laags

346

311

287

276

252

242

2- laags

315

282

254

234

225

216

3- laags

299

268

241

222

201

193

4- laags

254

229

211

190

182

Parkeergarages half verdiept

Overdekt

268

241

222

213

195

187

Onder bebouwing, gesloten

276

248

229

220

201

193

Onder bebouwing, half open

218

196

181

174

159

152

Parkeerdek

2- laags

105

95

88

84

76

73

3- laags

97

87

80

77

70

67

Fietsenstalling

1- laags

331

2- laags

314

Basisbedragen per m³ inhoud excl. BTW.

18 Overige civieltechnische voorzieningen

181 Tunnels, onderdoorgangen

Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte

251

501

1.001

2.501

Tot

tot

tot

tot

tot

Vanaf

250

500

1.001

2.500

5.000

5.001

Autotunnel

1 Rijbaan, breedte 4 m met vluchtstrook

14.582

12.570

12.193

11.690

12.067

11.826

2 Rijbanen, breedte 7,5 m met vluchtstrook

15.019

10.056

9.755

9.352

9.654

9.461

2 x 2 Rijbanen, breedte 15 m met vluchtstrook

15.470

6.034

5.853

5.611

5.792

5.677

2 x 3 Rijbanen, breedte 23 m met vluchtstrook

15.934

4.721

4.580

4.391

4.533

4.442

2 x 4 Rijbanen, breedte 30 m met vluchtstrook

16.412

4.344

4.213

4.040

4.170

4.087

Fietstunnel

2 stroken, breedte 3,50 m

7.641

6.587

6.389

6.126

6.323

6.197

18 Overige civieltechnische voorzieningen

182 Bruggen/viaduct

Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m² oppervlakte

26

51

101

151

Tot

tot

tot

tot

tot

Vanaf

25

50

100

150

175

176

Brug voor fietsers

Breedte 2 m

3.663

3.158

3.063

2.937

3.032

2.971

Breedte 3 m

2.637

2.274

2.205

2.115

2.183

2.139

Breedte 4 m

2.448

2.110

2.047

1.962

2.026

1.985

Brug voor voetgangers

Breedte 1,5 m

1.621

1.397

1.355

1.299

1.341

1.315

Breedte 2,0 m

1.336

1.151

1.117

1.071

1.105

1.083

Breedte 2,5 m

1.115

961

933

894

923

904

Brug voor licht autoverkeer

Brreedte 4 m

6.086

5.246

5.089

4.879

5.037

4.936

Breedte 6 m

4.869

4.197

4.071

3.903

4.029

3.949

Viaduct / Flyover

2 x Rijbanen, breedte 11 m

3.980

3.431

3.328

3.191

3.294

3.228

2 x 2 Rijbanen, breedte 17 m

4.123

3.555

3.448

3.306

3.412

3.344

2 x 3 Rijbanen, breedte 21,4 m

4.257

3.670

3.560

3.413

3.523

3.453

Basisbedragen per m² oppervlakte excl. BTW.

26 Agrarische voorzieningen

263 Bouwwerken voor landbouw

Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud

501

751

1.001

2.501

Tot

tot

tot

tot

tot

Vanaf

500

750

1.000

2.500

5.000

5.001

Boerderijen

Boerderijen

Boerderij vrijstaand

322

290

261

235

211

202

Boerderij tegen stallen gebouwd

296

267

240

216

194

186

Veldschuren

Veldschuren 3 zijden, gesloten

Hoogte tot 5,50 m

45

40

37

36

33

31

Hoogte van 5,50 tot 7,50 m

41

37

34

33

30

29

Veldschuren 2 zijden, gesloten

Hoogte tot 5,50 m

39

35

32

31

28

27

Hoogte van 5,50 tot 7,50 m

36

32

30

29

26

25

Loodsen

Loodsen met stalen gevels

Hoogte tot 5,50 m

67

60

56

54

49

47

Hoogte van 5,50 tot 7,50 m

62

56

50

44

44

43

Loodsen met betonnen gevels

Hoogte tot 5,50 m

75

66

62

59

54

51

Hoogte van 5,50 tot 7,50 m

69

62

57

55

49

47

Loodsen met houten gevels

Hoogte tot 5,50 m

69

62

58

55

50

48

Hoogte van 5,50 tot 7,50 m

64

57

53

51

46

44

26 Agrarische voorzieningen

264 Bouwwerken voor tuinbouw

Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud

1.001

2.501

7.501

15.001

Tot

tot

tot

tot

tot

Vanaf

1.000

2.500

7.500

15.000

25.000

25.001

Kassen

Kassen type Breedkap

Niet verwarmd

16

15

13

12

Verwarmd

38

36

30

29

Kassen type Venlo

Niet verwarmd

14

13

11

11

Verwarmd

36

34

29

27

Loodsen

Loodsen dicht

Geïsoleerd

50

45

42

40

33

Ongeïsoleerd

42

38

35

33

27

Loodsen open

33

30

27

27

22

Basisbedragen per m³ inhoud excl. BTW.

26 Agrarische voorzieningen

265 Bouwwerken voor veeteelt

Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud

1.001

2.501

7.501

15.001

Tot

tot

tot

tot

tot

Vanaf

1.000

2.500

7.500

15.000

25.000

25.001

Rundveestallen groen label

Loopstallen, rundvee

Nokhoogte tot 5,50

44

39

35

34

30

Nokhoogte van 5,51 tot 7,50

36

32

29

28

25

Nokhoogte vanaf 7,51

32

29

26

25

22

Luifelstal, rundvee

Nokhoogte tot 5,50

65

58

52

50

45

Nokhoogte van 5,51 tot 7,50

53

48

43

41

37

Nokhoogte vanaf 7,51

48

43

39

37

33

Grupstal, rundvee

Nokhoogte tot 5,50

62

55

50

48

43

Nokhoogte van 5,51 tot 7,50

51

45

41

39

35

Nokhoogte vanaf 7,51

46

41

37

35

32

Ligboxenstal, rundvee

Nokhoogte tot 5,50

58

52

47

44

40

Nokhoogte van 5,51 tot 7,50

47

42

38

36

33

Nokhoogte vanaf 7,51

43

38

35

33

30

Ligboxenstal, kalveren

Nokhoogte tot 5,50

72

64

58

55

50

Nokhoogte van 5,51 tot 7,50

59

53

48

45

41

Nokhoogte vanaf 7,51

53

48

43

41

37

Varkensstallen groen label

Varkensstal, vleesvarkens

Nokhoogte tot 5,50

92

82

74

71

64

Nokhoogte van 5,51 tot 7,50

75

67

61

58

52

Nokhoogte vanaf 7,51

68

61

55

52

47

Varkensstal, fokvarkens

Nokhoogte tot 5,50

96

86

77

74

66

Nokhoogte van 5,51 tot 7,50

79

70

63

60

54

Nokhoogte vanaf 7,51

71

64

57

55

49

Varkensstal, kraamvarkens

Nokhoogte tot 5,50

120

107

96

92

83

Nokhoogte van 5,51 tot 7,50

98

88

79

75

68

Nokhoogte vanaf 7,51

88

79

71

68

61

Varkensstal, zeugen

Nokhoogte tot 5,50

134

120

108

103

93

Nokhoogte van 5,51 tot 7,50

110

99

89

85

76

Nokhoogte vanaf 7,51

99

89

80

76

69

Kippenstallen groen label

Kippenstallen, vleeskuikens

Nokhoogte tot 5,50

107

96

87

83

74

Nokhoogte van 5,51 tot 7,50

88

79

71

68

61

Nokhoogte vanaf 7,51

80

71

64

61

55

Kippenstallen, legkippen

Nokhoogte tot 5,50

128

114

103

98

88

Nokhoogte van 5,51 tot 7,50

105

94

84

80

72

Nokhoogte vanaf 7,51

94

85

76

73

65

Basisbedragen per m³ inhoud excl. BTW.

26 Agrarische voorzieningen

265 Bouwwerken voor veeteelt

Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud

1.001

2.501

7.501

15.001

Tot

tot

tot

tot

tot

Vanaf

1.000

2.500

7.500

15.000

25.000

25.001

Stallen overige dieren groen label

Paardenstalling

Nokhoogte tot 5,50

115

103

93

88

80

Nokhoogte van 5,51 tot 7,50

94

84

76

72

65

Nokhoogte vanaf 7,51

85

76

69

65

59

Geitenstal

Nokhoogte tot 5,50

76

68

61

58

52

Nokhoogte van 5,51 tot 7,50

70

63

56

54

48

Schapenstal

Nokhoogte tot 5,50

57

51

46

44

40

Nokhoogte van 5,51 tot 7,50

52

46

42

40

36

Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud

1.001

2.501

7.501

15.001

Tot

tot

tot

tot

tot

Vanaf

1.000

2.500

7.500

15.000

25.000

25.001

Luchtwassers

Luchtwasser, chemische

26

14

12

8

2

Luchtwasser, biologische

29

16

13

9

3

Mestkelders

Mestkelders, 2 kelders

92

83

Mestkelders, 3 kelders

74

67

Mestkelders, 4 kelders

66

59

Mestsilo's

Mestsilo, staal

60

54

44

Mestsilo, beton

48

43

35

Silo's

Silo, voeder

54

Silo, kunstmest

109

Basisbedragen per m³ inhoud excl. BTW.

27 Industriële productie voorzieningen

273 Bouwwerken voor de voedingsindustrie, met inbegrip van drank en tabak

Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud

1.001

2.501

7.501

15.001

Tot

tot

tot

tot

tot

Vanaf

1.000

2.500

7.500

15.000

25.000

25.001

Productie / gedeeltelijke opslaghallen

Hoogte tot 5,50 m

Geïsoleerd

97

87

79

71

63

57

Ongeïsoleerd

90

81

73

66

59

53

Hoogte van 5,50 tot 7,50 m

Geïsoleerd

80

72

65

58

53

48

Ongeïsoleerd

75

67

61

54

49

44

Hoogte vanaf 7,50 m

Geïsoleerd

76

68

61

55

50

45

Ongeïsoleerd

70

63

57

51

46

41

27 Industriële productie voorzieningen

274 Bouwwerken voor de scheikundige en aanverwante industrie

Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud

1.001

2.501

7.501

15.001

Tot

tot

tot

tot

tot

Vanaf

1.000

2.500

7.500

15.000

25.000

25.001

Laboratorium / productie / gedeeltelijke opslag

Hoogte tot 5,50 m

Geïsoleerd

104

94

84

76

68

62

Ongeïsoleerd

97

88

78

71

64

57

Hoogte van 5,50 tot 7,50 m

Geïsoleerd

86

77

70

62

57

51

Ongeïsoleerd

80

73

65

59

53

48

Hoogte vanaf 7,50 m

Geïsoleerd

81

72

65

59

53

48

Ongeïsoleerd

75

67

61

55

49

44

27 Industriële productie voorzieningen

2751 Bouwwerken voor productie van metaalproducten

Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud

1.001

2.501

7.501

15.001

Tot

tot

tot

tot

tot

Vanaf

1.000

2.500

7.500

15.000

25.000

25.001

Productie van metaalproducten / gedeeltelijke opslaghallen

Hoogte tot 5,50 m

Geïsoleerd

92

83

75

67

60

54

Ongeïsoleerd

85

77

69

62

56

50

Hoogte van 5,50 tot 7,50 m

Geïsoleerd

76

68

62

55

50

45

Ongeïsoleerd

71

64

57

52

47

42

Hoogte vanaf 7,50 m

Geïsoleerd

72

64

58

52

47

42

Ongeïsoleerd

67

60

54

48

43

39

Basisbedragen per m³ inhoud excl. BTW.

27 Industriële productie voorzieningen

2756 Bouwwerken voor transportmateriaal

Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud

1.001

2.501

7.501

15.001

Tot

tot

tot

tot

tot

Vanaf

1.000

2.500

7.500

15.000

25.000

25.001

Werkplaatsen voor transportmateriaal / garage (auto)

Hoogte tot 5,50 m

Geïsoleerd

101

91

82

74

66

60

Ongeïsoleerd

94

84

76

68

61

55

Hoogte van 5,50 tot 7,50 m

Geïsoleerd

84

76

68

61

55

49

Ongeïsoleerd

78

70

63

57

51

46

Hoogte vanaf 7,50 m

Geïsoleerd

79

72

64

57

52

47

Ongeïsoleerd

73

67

59

53

49

44

27 Industriële productie voorzieningen

277 Bouwwerken voor de minerale producten, voor houtproducten en afgeleide producten

278 Bouwwerken voor het bouwbedrijf

Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud

1.001

2.501

7.501

15.001

Tot

tot

tot

tot

tot

Vanaf

1.000

2.500

7.500

15.000

25.000

25.001

Productie / opslaghallen / werkplaatsen

Hoogte tot 5,50 m

Geïsoleerd

95

85

77

69

62

56

Ongeïsoleerd

88

79

71

64

58

52

Hoogte van 5,50 tot 7,50 m

Geïsoleerd

79

71

64

57

52

46

Ongeïsoleerd

73

67

59

53

49

44

Hoogte vanaf 7,50 m

Geïsoleerd

74

67

60

54

49

44

Ongeïsoleerd

69

62

56

50

45

41

28 Overige industriële voorzieningen

281 Bouwwerken voor de zware industrie

Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud

1.001

2.501

7.501

15.001

Tot

tot

tot

tot

tot

Vanaf

1.000

2.500

7.500

15.000

25.000

25.001

Productie / gedeeltelijke opslaghallen

Hoogte tot 5,50 m

Geïsoleerd

91

82

74

66

60

54

Ongeïsoleerd

85

76

69

62

56

50

Hoogte van 5,50 tot 7,50 m

Geïsoleerd

76

68

62

55

50

45

Ongeïsoleerd

70

63

57

52

46

41

Hoogte vanaf 7,50 m

Geïsoleerd

71

64

57

51

47

42

Ongeïsoleerd

66

60

53

48

43

39

Basisbedragen per m³ inhoud excl. BTW.

28 Overige industriële voorzieningen

282 Bouwwerken voor de lichte industrie

Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud

1.001

2.501

7.501

15.001

Tot

tot

tot

tot

tot

Vanaf

1.000

2.500

7.500

15.000

25.000

25.001

Productie / gedeeltelijke opslaghallen

Hoogte tot 5,50 m

Geïsoleerd

97

88

79

71

64

57

Ongeïsoleerd

91

82

73

66

60

54

Hoogte van 5,50 tot 7,50 m

Geïsoleerd

81

73

65

59

53

48

Ongeïsoleerd

75

68

60

55

49

44

Hoogte vanaf 7,50 m

Geïsoleerd

76

68

61

56

50

45

Ongeïsoleerd

71

64

58

52

47

42

28 Overige industriële voorzieningen

284 Bouwwerken voor opslag

Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud

1.001

2.501

7.501

15.001

Tot

tot

tot

tot

tot

Vanaf

1.000

2.500

7.500

15.000

25.000

25.001

Magazijnen / opslaghallen

Hoogte tot 5,50 m

Geïsoleerd

83

74

67

60

55

49

Ongeïsoleerd

77

69

62

56

51

46

Hoogte van 5,50 tot 7,50 m

Geïsoleerd

69

62

55

48

45

41

Ongeïsoleerd

64

58

51

47

42

38

Hoogte vanaf 7,50 m

Geïsoleerd

65

58

52

47

42

38

Ongeïsoleerd

60

54

48

44

39

35

Romneyloodsen

Hoogte tot 5,50 m

51

46

42

37

33

30

Hoogte van 5,50 tot 7,50 m

45

41

38

34

29

26

Hoogte vanaf 7,50 m

42

38

33

31

27

24

28 Overige industriële voorzieningen

288 Overige industriële voorzieningen

Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud

1.001

2.501

7.501

15.001

Tot

tot

tot

tot

tot

Vanaf

1.000

2.500

7.500

15.000

25.000

25.001

Bedrijfsunit geschakeld

Met kantoorfunctie 15%

Hoogte tot 5,50 m

126

113

102

91

83

75

Hoogte van 5,50 tot 7,50 m

117

105

95

85

77

69

Met kantoorfunctie 30%

Hoogte tot 5,50 m

152

136

123

110

100

90

Hoogte van 5,50 tot 7,50 m

141

127

114

103

93

83

Met kantoorfunctie 40%

Hoogte tot 5,50 m

173

155

140

126

114

103

Hoogte van 5,50 tot 7,50 m

161

145

130

117

106

95

Met kantoorfunctie 60%

Hoogte tot 5,50 m

214

191

173

155

141

127

Hoogte van 5,50 tot 7,50 m

199

179

161

144

131

117

Basisbedragen per m³ inhoud excl. BTW.

31 Overheidsgebouwen rechtbanken

312 Bouwwerken voor nationale overheden 314 Bouwwerken voor regionale en lokale overheden (kantoren)

Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud

1.001

2.501

7.501

15.001

Tot

tot

tot

tot

tot

Vanaf

1.000

2.500

7.500

15.000

25.000

25.001

Overheidsgebouw

Vierkant

1- laags

518

497

2- laags

497

477

462

3- laags

462

444

430

388

4- laags

435

422

377

5- laags

426

413

362

6- laags

397

347

362

7- laags

381

333

380

8- laags

366

320

366

351

9- laags

351

307

349

335

10- laags

301

320

307

11- laags

295

314

302

Rechthoekig

1- laags

539

517

2- laags

517

496

481

3- laags

481

462

448

404

4- laags

452

439

392

5- laags

443

430

376

6- laags

413

361

376

7- laags

396

347

395

8- laags

380

333

380

365

9- laags

365

319

363

349

10- laags

313

333

319

11- laags

307

327

314

L- Vormig

1- laags

564

542

2- laags

542

520

504

3- laags

504

484

469

423

4- laags

474

460

411

5- laags

465

451

394

6- laags

433

378

395

7- laags

415

363

414

8- laags

399

349

399

383

9- laags

383

335

381

366

10- laags

328

349

335

11- laags

322

343

329

Geschakeld

1- laags

585

562

2- laags

562

539

522

3- laags

522

501

486

439

4- laags

491

477

426

5- laags

482

467

409

6- laags

449

392

409

7- laags

431

377

429

8- laags

413

362

413

397

9- laags

397

347

395

379

10- laags

340

362

347

11- laags

333

355

341

Basisbedragen per m³ inhoud excl. BTW.

33 Commerciële voorzieningen

331 Gebouwen voor commerciële activiteiten 335 Gebouwen voor verzekeringsmaatschappijen (kantoren)

Basisbedrag bouwkosten voor leges bij m³ inhoud

1.001

2.501

7.501

15.001

Tot

tot

tot

tot

tot

Vanaf

1.000

2.500

7.500

15.000

25.000

25.001

Gebouw commerciële activiteiten en verzekeringen

Vierkant

1- laags

531

504

2- laags

467

433

383

3- laags

434

403

395

365

4- laags

391

383

354

5- laags

375

368

340

6- laags

353

326

322

7- laags

339

313

338

8- laags

326

300

326

312

9- laags

312

288

311

298

10- laags

283

300

288

11- laags

277

295

283

Rechthoekig

1- laags

486

466

2- laags

466

447

433

3- laags

433

416

404

364

4- laags

408

396

353

5- laags

400

388

339

6- laags

372

326

339

7- laags

357

312

356

8- laags

343

300

343

329

9- laags

329

288

328

315

10- laags

282

300

288

11- laags

277

295

283

L- Vormig

1- laags

579

555

2- laags

555

533

517

3- laags

517

496

481

434

4- laags

486

471

421

5- laags

476

462

404

6- laags

444

388

404

7- laags

426

372

424

8- laags

409

358

409

392

9- laags

392

343

390

375

10- laags

336

358

343

11- laags

330

351

337

Geschakeld

1- laags

600

576

2- laags

576

553

536

3- laags

536

514

499

450

4- laags

504

489

436

5- laags

494

479

419

6- laags

460

402

419

7- laags

441

386

440

8- laags

424

371

424

407

9- laags

407

356

405

389

10- laags