Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Blaricum 2023 (eerste wijziging)

 

De raad van de gemeente Blaricum;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 oktober 2023;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de navolgende Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Blaricum 2023 (eerste wijziging)

 

 

Artikel I

De Algemene plaatselijke verordening Blaricum 2023 wordt als volgt gewijzigd:

 

A

Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:

 

1. In de alfabetische rangschikking wordt ingevoegd:

- beperkingengebiedactiviteit: hetgeen daaronder wordt verstaan in de bijlage, onder A, bij de Omgevingswet;

 

2. De definities van ‘bouwwerk’ en ‘gebouw’ komen te luiden:

- bouwwerk: hetgeen daaronder wordt verstaan in de bijlage, onder A, bij de Omgevingswet;

- gebouw: hetgeen daaronder wordt verstaan in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 

3. De definities van ´bevoegd gezag´, ´motorvoertuig´ en ´parkeren´ worden geschrapt.

 

B

In artikel 1.2 vervalt het derde lid.

 

C

Artikel 1.9 komt te luiden:

Artikel 1.9 Toepasselijkheid Lex Silencio Positivo

Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is van toepassing voor de volgende artikelen in deze verordening:

 • Artikel 2.9 Vertoningen op openbare plaatsen;

 • Artikel 5.13 Inzameling van geld of goederen of leden- of donateurwerving;

 • Artikel 5.16 Vrijheid van meningsuiting;

 • Artikel 5.23 Organiseren van een snuffelmarkt.

 

D

Artikel 1.10 komt te luiden:

Artikel 1.10 Lex Silencio Positivo niet van toepassing

Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing op de volgende artikelen in deze verordening:

 • Artikel 2.1 Samenscholing en ongeregeldheden;

 • Artikel 2.25 Evenement;

 • Artikel 2.28 Exploitatie openbare inrichting;

 • Artikel 2.29 Sluitingstijd;

 • Artikel 2.39 Speelgelegenheden;

 • Artikel 2.41 Betreden gesloten woning of lokaal;

 • Artikel 2.45 Betreden van plantsoenen en dergelijke;

 • Artikel 2.60 Houden of voeren van hinderlijke of schadelijke dieren;

 • Artikel 2.63 Duiven;

 • Artikel 2.64 Bijen;

 • Artikel 2.67 Verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister;

 • Artikel 2.72 Ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen;

 • Artikel 2.73 Gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling;

 • Artikel 2.78 Gebiedsontzeggingen;

 • Artikel 2.81 Tegengaan onveilig, niet leefbaar en malafide ondernemersklimaat;

 • Artikel 3.3 Seksinrichtingen;

 • Artikel 5.30C Vervoer van personen met vaartuigen en verhuur van vaartuigen voor personenvervoer;

 • Artikel 5.34 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken;

 • Artikel 5.39 Verboden plaatsen.

 

E

Artikel 2.10 komt te luiden:

Artikel 2.10 V ergunning voor het plaatsen van voorwerpen op of aan een openbare plaats in strijd met de publieke functie van de openbare plaats

(Vervallen; opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving Blaricum 2023)

 

F

Artikel 2.10A komt te luiden:

Artikel 2.10A Afbakeningsbepalingen en uitzonderingen

(Vervallen; opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving Blaricum 2023)

 

G

Artikel 2.10B komt te luiden:

Artikel 2.10B Vrij te stellen categorieën

(Vervallen; opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving Blaricum 2023)

 

H

Artikel 2.11 komt te luiden:

Artikel 2.11 ( Omgevings ) vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg

(Vervallen; opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving Blaricum 2023)

 

I

Artikel 2.12 komt te luiden:

Artikel 2.12 Maken, veranderen van een uitweg

(Vervallen; opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving Blaricum 2023)

 

J

Artikel 2.15 komt te luiden:

Artikel 2.15 Hinderlijke beplanting of gevaarlijk voorwerp

(Vervallen; opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving Blaricum 2023)

 

K

Artikel 2.21 komt te luiden:

Artikel 2.21 Voorzieningen voor verkeer en verlichting

(Vervallen; opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving Blaricum 2023)

 

L

Artikel 2.28 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid, komt te luiden:

2. De burgemeester weigert de vergunning als de exploitatie van de openbare inrichting in strijd is met het omgevingsplan, tenzij en voor zover voor de exploitatie van de openbare inrichting bij een omgevingsvergunning van het omgevingsplan is afgeweken.

 

2. Het achtste lid komt te luiden:

8. Het bepaalde in het zesde en zevende lid is niet van toepassing op beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg of waterstaatswerk waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Omgevingswet, provinciale omgevingsverordening of waterschapsverordening.

 

M

Artikel 2.29, zesde lid, komt te luiden:

6. Het eerste, het derde, en het vierde lid zijn niet van toepassing op situaties waarin bij of krachtens de Omgevingswet is voorzien.

 

N

Artikel 2.39, derde lid, onder b, komt te luiden:

b. de exploitatie van de speelgelegenheid in strijd is met het omgevingsplan.

 

O

Artikel 2.46, tweede lid, komt te luiden:

2. Dit verbod is niet van toepassing op beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg of waterstaatswerk waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Omgevingswet, provinciale omgevingsverordening of waterschapsverordening.

 

P

Artikel 2.60, eerste lid, aanhef, komt te luiden:

1. Het is verboden op door het college ter voorkoming of beëindiging van overlast of schade aan de openbare gezondheid aangewezen plaatsen, buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, zoals die wet luidde direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet, bij dat aanwijzingsbesluit aangeduide dieren:

 

Q

Artikel 2.64, vierde lid, komt te luiden:

4. Het verbod in het eerste lid, aanhef en onder b, is niet van toepassing op beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Omgevingswet, provinciale omgevingsverordening of waterschapsverordening.

 

R

Artikel 2.71 komt te luiden:

Artikel 2. 71 Definitie s

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • consumentenvuurwerk: vuurwerk van categorie F1, F2 of F3 dat op grond van artikel 2.1.1 van het Vuurwerkbesluit is aangewezen als vuurwerk dat ter beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik;

 • fop- en schertsvuurwerk: hetgeen daaronder wordt verstaan in het Vuurwerkbesluit.

 

S

Artikel 2.75 komt te luiden:

Artikel 2.75 Bestuurlijke ophouding

De burgemeester kan overeenkomstig artikel 154a van de Gemeentewet besluiten tot het tijdelijk doen ophouden van door hem aangewezen groepen van personen op een door hem aangewezen plaats als deze personen het bepaalde in artikel 2.1, 2.16, 2.19, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.52, 2.73 of 5.34 van deze verordening of artikel 3.36 of 3.40 van de Verordening fysieke leefomgeving Blaricum groepsgewijs niet naleven.

 

T

Artikel 2.81 wordt als volgt gewijzigd:

 

1. Het vierde lid, onder g, komt te luiden:

g. als de vestiging of de exploitatie in strijd is met het omgevingsplan.

 

2. Het zevende lid, onder j, komt te luiden:

j. de vestiging of de exploitatie in strijd is met het omgevingsplan.

 

U

Artikel 3.5, vierde lid, komt te luiden:

4. Het bepaalde in het eerste en tweede lid is niet van toepassing op situaties waarin bij of krachtens de Omgevingswet is voorzien.

 

V

Artikel 3.12, eerste lid, onder b, komt te luiden:

b. de vestiging of de exploitatie van de seksinrichting of het escortbedrijf in strijd is met het omgevingsplan; of

 

W

Artikel 4.1 komt te luiden:

Artikel 4.1 Definities

(Vervallen; opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving Blaricum 2023)

 

X

Artikel 4.2 komt te luiden:

Artikel 4.2 Aanwijzing collectieve festiviteiten

(Vervallen; opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving Blaricum 2023)

 

Y

Artikel 4.3 komt te luiden:

Artikel 4.3 Melding incidentele festiviteiten

(Vervallen; opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving Blaricum 2023)

 

Z

Artikel 4.4 komt te luiden:

Artikel 4.4 Verboden incidentele festiviteiten

(Vervallen)

 

AA

Artikel 4.5 komt te luiden:

Artikel 4.5 Onversterkte muziek

(Vervallen)

 

AB

Artikel 4.6 komt te luiden:

Artikel 4.6 Geluidhinder

(Vervallen; opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving Blaricum 2023)

 

AC

Artikel 4.6A komt te luiden:

Artikel 4.6A Overige geluidhinder

(Vervallen; opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving Blaricum 2023)

 

AD

Artikel 4.9 komt te luiden:

Artikel 4.9 Toestand van sloten en andere wateren en niet openbare riolen en putten buiten gebouwen

(Vervallen; opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving Blaricum 2023)

 

AE

Artikel 4.9A komt te luiden:

Artikel 4.9A Oplaten van ballonnen

(Vervallen; opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving Blaricum 2023)

 

AF

Artikel 4.10 komt te luiden:

Artikel 4.10 Definities

(Vervallen; opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving Blaricum 2023)

 

AG

Artikel 4.11 komt te luiden:

Artikel 4.11 Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden

(Vervallen; opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving Blaricum 2023)

 

AH

Artikel 4.12 komt te luiden:

Artikel 4.12 Aanvraag vergunning

(Vervallen; opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving Blaricum 2023)

 

AI

Artikel 4.13 komt te luiden:

Artikel 4.13 Weigeringsgronden

(Vervallen; opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving Blaricum 2023)

 

AJ

Artikel 4.14 komt te luiden:

Artikel 4.14

(Vervallen)

 

AK

Artikel 4.15 komt te luiden:

Artikel 4.15 Bijzondere vergunningsvoorschriften

(Vervallen; opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving Blaricum 2023)

 

AL

Artikel 4.16 komt te luiden:

Artikel 4.16 Herplant -/instandhoudingsplicht

(Vervallen; opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving Blaricum 2023)

 

AM

Artikel 4.17 komt te luiden:

Artikel 4.17 Schadevergoeding

(Vervallen; opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving Blaricum 2023)

 

AN

Artikel 4.18 komt te luiden:

Artikel 4.18 Bestrijding van b oomziekten

(Vervallen; opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving Blaricum 2023)

 

AO

Artikel 4.19 komt te luiden:

Artikel 4.19 Afstandsgrenzen van bomen, heesters en heggen

(Vervallen; opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving Blaricum 2023)

 

AP

Artikel 4.20 komt te luiden:

Artikel 4.20 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen enz.

(Vervallen; opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving Blaricum 2023)

 

AQ

Artikel 4.22 komt te luiden:

Artikel 4.22 Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame

(Vervallen; opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving Blaricum 2023)

 

AR

Artikel 4.24 komt te luiden:

Artikel 4.24 Definitie

(Vervallen; opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving Blaricum 2023)

 

AS

Artikel 4.25 komt te luiden:

Artikel 4.25 Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen

(Vervallen; opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving Blaricum 2023)

 

AT

Artikel 4.26 komt te luiden:

Artikel 4.26 Aanwijzing kampeerplaatsen

(Vervallen; opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving Blaricum 2023)

 

AU

Artikel 5.1 komt te luiden:

Artikel 5.1 Begripsbepalingen

(Vervallen)

 

AV

Artikel 5.2 komt te luiden:

Artikel 5.2 Parkeren van voertuigen van autobedrijf e n dergelijke

(Vervallen; opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving Blaricum 2023)

 

AW

Artikel 5.3 komt te luiden:

Artikel 5.3 Te koop aanbieden van voertuigen

(Vervallen; opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving Blaricum 2023)

 

AX

Artikel 5.4 komt te luiden:

Artikel 5.4 Defecte voertuigen

(Vervallen; opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving Blaricum 2023)

 

AY

Artikel 5.5 komt te luiden:

Artikel 5.5 Voertuigwrakken

(Vervallen; opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving Blaricum 2023)

 

AZ

Artikel 5.6 komt te luiden:

Artikel 5.6 Kampeermiddelen en andere voertuigen

(Vervallen; opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving Blaricum 2023)

 

BA

Artikel 5.7 komt te luiden:

Artikel 5.7 Parkeren van reclamevoertuigen

(Vervallen; opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving Blaricum 2023)

 

BB

Artikel 5.8 komt te luiden:

Artikel 5.8 Parkeren van grote voertuigen

(Vervallen; opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving Blaricum 2023)

 

BC

Artikel 5.9 komt te luiden:

Artikel 5.9 Parkeren van uitzicht belemmerende voertuigen

(Vervallen; opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving Blaricum 2023)

 

BD

Artikel 5.10 komt te luiden:

Artikel 5.10 Parkeren van voertuigen met stank verspreidende stoffen

(Vervallen; opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving Blaricum 2023)

 

BE

Artikel 5.11 komt te luiden:

Artikel 5.11 Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen

(Vervallen; opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving Blaricum 2023)

 

BF

Artikel 5.12 komt te luiden:

Artikel 5.12 Overlast van fiets of bromfiets

(Vervallen; opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving Blaricum 2023)

 

BG

Artikel 5.14, tweede lid, onder c, komt te luiden:

c. het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden van diensten op een standplaats als bedoeld in artikel 3.58 van de Verordening fysieke leefomgeving Blaricum.

 

BH

Artikel 5.17 komt te luiden:

Artikel 5.17 Definitie

(Vervallen; opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving Blaricum 2023)

 

BI

Artikel 5.18 komt te luiden:

Artikel 5.18 Standplaatsvergunning en weigeringsgronden

(Vervallen; opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving Blaricum 2023)

 

BJ

Artikel 5.19 komt te luiden:

Artikel 5.19 Toestemming rechthebbende

(Vervallen; opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving Blaricum 2023)

 

BK

Artikel 5.20 komt te luiden:

Artikel 5.20 Afbakeningsbepalingen

(Vervallen; opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving Blaricum 2023)

 

BL

Artikel 5.23, derde lid, komt te luiden:

3. De burgemeester kan de vergunning weigeren wegens strijd met het omgevingsplan.

 

BM

Artikel 5.24, vijfde lid, komt te luiden:

5. Het verbod is niet van toepassing op beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een waterstaatswerk waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Omgevingswet, de provinciale omgevingsverordening of de waterschapsverordening of op situaties waarin wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement of het bepaalde bij of krachtens de Telecommunicatiewet.

 

BN

Artikel 5.25 komt te luiden:

Artikel 5.25 Ligplaats woonschepen en overige vaartuigen

(Vervallen; opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving Blaricum 2023)

 

BO

Artikel 5.25A komt te luiden:

Artikel 5.25A Permanente ligplaatsen voor recreatievaartuigen in de Blaricummermeent (Vervallen; opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving Blaricum 2023)

 

BP

Artikel 5.25B komt te luiden:

Artikel 5.25B Tijdelijke ligplaatsen voor recreatievaartuigen in de Blaricummermeent (Vervallen; opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving Blaricum 2023)

 

BQ

Artikel 5.26 komt te luiden:

Artikel 5.26 Aanwijzingen ligplaats

(Vervallen; opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving Blaricum 2023)

 

BR

Artikel 5.27 komt te luiden:

Artikel 5.27 Verbod innemen ligplaats

(Vervallen; opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving Blaricum 2023)

 

BS

Artikel 5.27A, derde lid, komt te luiden:

3. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien bij of krachtens de Wet milieubeheer of het Besluit activiteiten leefomgeving.

 

BT

Artikel 5.28, tweede lid, komt te luiden:

2. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, het Binnenvaartpolitiereglement of de provinciale omgevingsverordening.

 

BU

Artikel 5.30, tweede lid, komt te luiden:

2. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Binnenvaartpolitiereglement, de provinciale omgevingsverordening of het bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet.

 

BV

Artikel 5.30A, tweede lid, komt te luiden:

2. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, het Binnenvaartpolitiereglement, de provinciale omgevingsverordening of het bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet.

 

BW

Artikel 5.32 komt te luiden:

Artikel 5.32 Crossterreinen

(Vervallen; opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving Blaricum 2023)

 

BX

Artikel 5.33 komt te luiden:

Artikel 5.33 Beperking verkeer in natuurgebieden

(Vervallen; opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving Blaricum 2023)

 

BY

Artikel 5.34, eerste lid, komt te luiden:

1. Het is verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, zoals die wet luidde direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet, of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben.

 

BZ

Artikel 5.37, tweede lid, komt te luiden:

2. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien bij of krachtens de Omgevingswet, de Wet wapens en munitie of het Wetboek van Strafrecht.

 

CA

Artikel 6.1, tweede lid, vervalt, onder vernummering van het derde lid.

 

Artikel II

Deze verordening kan worden aangehaald als ´eerste wijzigingsverordening APV Blaricum 2023´.

 

Artikel III

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op het tijdstip dat de Omgevingswet in werking treedt.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid treedt artikel I, onderdelen W, X en Y in werking op de dag direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet om 23:59 uur.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 november 2023.

mevrouw T.D. de Jong

griffier

mevrouw drs. B.M. de Reijke MBA

voorzitter

Naar boven