Gemeente Rhenen – ontwerpbeeldkwaliteitsplan Achterberg-West

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen maken bekend dat het ontwerpbeeldkwaliteitsplan Achterberg-West als ontwerp ter inzage worden gelegd. Dit beeldkwaliteitsplan is opgesteld voor het ontwerpbestemmingsplan “Achterberg West fase 2”. Het beeldkwaliteitsplan gaat over de vorm en uitstraling van de toekomstige bebouwing, zoals materiaalgebruik en de inrichting van de openbare ruimte. Het beeldkwaliteitsplan vormt het toetsingskader voor de toekomstige bouwplannen en de inrichting van de openbare ruimte.

 

Inzien

Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ligt van donderdag 28 december 2023 tot en met woensdag 7 februari 2024 voor eenieder ter inzage. De stukken zijn bij deze elektronische bekendmaking te raadplegen. Ook kunt u ze bekijken tijdens de openingstijden in het gemeentehuis van Rhenen, Nieuwe Veenendaalseweg 75, 3911 MG Rhenen.

 

Zienswijzen

Iedereen kan gedurende de termijn over bovengenoemd ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze(n) indienen. Schriftelijke zienswijzen kunnen gestuurd worden naar Huis van de Gemeente, Postbus 201, 3910 AE RHENEN, onder vermelding van ‘Zienswijze Team Ruimtelijke Ontwikkeling’. Ook kunt u mondeling uw zienswijze(n) indienen. Neemt u hiervoor contact op met Remco van der Hoogt, telefoonnummer 140317.

Naar boven