Gemeente Rhenen – ontwerp “Verordening geurhinder en veehouderij Rhenen 2024”

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen maken bekend dat de “Verordening geurhinder en veehouderij Rhenen 2024” en de bijbehorende “Geurgebiedsvisie Achterberg West fase 2” als ontwerp ter inzage worden gelegd. Het vaststellen van de verordening is noodzakelijk om de beoogde ontwikkeling van woningbouw in het project Achterberg West fase 2 mogelijk te maken zonder de nabij het plangebied aanwezige veehouderijbedrijven in de bedrijfsvoering te belemmeren.

 

Inzien

De ontwerpverordening, inclusief de bijbehorende “Geurgebiedsvisie Achterberg West fase 2”, ligt van donderdag 28 december 2023 tot en met woensdag 7 februari 2024 voor eenieder ter inzage. De stukken zijn bij deze elektronische bekendmaking te raadplegen. Ook kunt u ze bekijken tijdens de openingstijden in het gemeentehuis van Rhenen, Nieuwe Veenendaalseweg 75, 3911 MG Rhenen.

 

Zienswijzen

Iedereen kan gedurende de termijn over bovengenoemd ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze(n) indienen. Schriftelijke zienswijzen kunnen gestuurd worden naar Huis van de Gemeente, Postbus 201, 3910 AE RHENEN, onder vermelding van ‘Zienswijze Team Ruimtelijke Ontwikkeling’. Ook kunt u mondeling uw zienswijze(n) indienen. Neemt u hiervoor contact op met Remco van der Hoogt, telefoonnummer 140317.

Naar boven