Ontwerpbestemmingsplan “Muggenburg Zuid” en ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder, gemeente Schagen 

Burgemeester en wethouders van Schagen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en de Wet geluidhinder bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan “Muggenburg Zuid” (NL.IMRO.0441.BPMUGGENBURGZUID-ON01) en een ontwerpbesluit voor het toekennen van hogere grenswaarden Wet geluidhinder vanaf 29 december 2023 ter inzage liggen.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Het bestemmingsplan is een planologische en juridische regeling met als doel het realiseren van de woonwijk ‘Muggenburg Zuid’ voor maximaal 750 woningen inclusief water, groen, verblijfsruimten, etc.

Het plangebied wordt ingesloten tussen de woningen van de huidige wijk Muggenburg, het spoor, de Bonkelaarsdijk en de Schagerweg (N245) in de stad Schagen.

Het bestemmingsplan bestaat uit regels, een verbeelding (plankaart) en een toelichting met bijlagen.

Voornemen vaststelling hogere grenswaarden weg- en railverkeerslawaai

De school en een aantal geprojecteerde woningen/woongebieden zijn gelegen binnen de geluidzone van de Schagerweg (N245) en de nieuwe ontsluitingsweg van de woonwijk en een aantal woningen/woongebieden zijn gelegen binnen de geluidzone van het spoor. Uit het akoestisch onderzoek blijkt, dat als gevolg van het wegverkeer op de Schagerweg (N245) een geluidbelasting optreedt van maximaal 56 dB en voor de nieuwe ontsluitingsweg maximaal 53 dB. Uit het akoestisch onderzoek blijkt daarnaast dat als gevolg van het railverkeer een geluidsbelasting optreedt van maximaal 66 dB (Lden).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om op basis hiervan voor de school en voor meerdere woningen/woongebieden een hogere grenswaarde dan de wettelijke norm van 48 dB vast te stellen voor wegverkeerslawaai en van 55 dB (Lden) voor het railverkeerslawaai.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 29 december 2023 gedurende zes weken ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien via

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/view?planidn=NL.IMRO.0441.BPMUGGENBURGZUID-ON01

De bronbestanden zijn beschikbaar via:

https://digitaleplannen.nl/0441/5297106E-BCDD-47EC-8314-DA90ABC63F94/

Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden is in te zien op de website van de gemeente https://www.schagen.nl/inzage-ontwerp-omgevingsvergunningen-en-andere-besluiten

Voor het inzien van fysieke stukken kan een afspraak worden gemaakt via het algemene telefoonnummer 0224-210 400.

Zienswijze

Een ieder kan tijdens de inzagetermijn digitaal, mondeling of (bij voorkeur) schriftelijk zienswijzen naar voren brengen omtrent het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden.

De digitale zienswijzen kunnen worden ingediend via een formulier op de site van de gemeente (https://www.schagen.nl/zienswijze-ontwerp-omgevingsvergunning-ontwerpbestemmingsplan).

De schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij de gemeenteraad van Schagen, postbus 8, 1740 AA in Schagen.

Voor een mondelinge reactie kunt u gedurende de inzagetermijn een afspraak maken met de heer B. Limmen van het Team Fysieke Leefomgeving of de heer B. Wink van het team Projecten via het algemene telefoonnummer 0224-210 400.

Anonieme reacties en reacties via e-mail laten wij buiten behandeling.

Schagen, 28 december 2023

 

Naar boven