Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Maasdriel 2024

De raad van de gemeente Maasdriel;

 

gezien het voorstel van het college van 31 oktober 2023;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet, de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet;

 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Maasdriel 2024 (legesverordening 2024)

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge een wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie;

 • d.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

 • e.

  een afschrift van de gemeentebegroting, een afschrift van de gemeenterekening, een afschrift van de voorstellen van het college aan de raad, een abonnement voor een kalenderjaar op de voorstellen van het college aan de raad, afgegeven c.q. aangegaan aan c.q. met vertegenwoordigers van de pers en ten behoeve van openbare bibliotheken in de gemeente Maasdriel.

 • f.

  het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in artikelen 1.31 lid 3, 1.35, 3.5 en 3.6 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag afkomstig is van een algemeen nut beogende instelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 30 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen […] dagen na dagtekening van kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst, besluit of handeling wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst, besluit of handeling in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, als de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende paragrafen of artikelen van hoofdstuk 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   paragraaf 1.2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 2.

   paragraaf 1.3 (rijbewijzen);

  • 3.

   artikel 1.17 (schriftelijke verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   artikel 1.25, onder a en b (verklaring omtrent het gedrag en attestatie de vita);

  • 5.

   artikel 1.31 (Wet op de kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1.

  De “Legesverordening 2023”, vastgesteld bij raadsbesluit van 8 december 2022, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening 2024”.

Aldus vastgesteld door de raad van Maasdriel in zijn vergadering van 14 december 2023.

De gemeenteraad voornoemd,

de griffier,

a.i. H.M. van 't Westeinde

de voorzitter,

J.L. Geurts

Bijlage 1 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2024

 

Indeling tarieventabel

 

Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

Paragraaf 1.5 Bestuursstukken

Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie

Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

Paragraaf 1.10 Diversen

 

Hoofdstuk 2 Dienstverlening en besluiten in het kader van de omgevingswet

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

Paragraaf 2.2 Voorfase

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteiten

Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

Paragraaf 2.8 Overige activiteiten

Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften

Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

Paragraaf 2.12 Modaliteiten

Paragraaf 2.13 Vermindering

Paragraaf 2.14 Teruggaaf

 

Hoofdstuk 3 Dienstverlening vallend onder de dienstenrichtlijn en niet vallend onder hoofdstuk 2

Paragraaf 3.1 Horeca

Paragraaf 3.2 Seksbedrijven

Paragraaf 3.3 Winkeltijdenwet

Paragraaf 3.4 Organiseren evenement of markt

Paragraaf 3.5 Standplaatsen

Paragraaf 3.6 Huisvestingswet 2014 [en Wet goed verhuurderschap]

Paragraaf 3.7 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

 

Bijlagen bij tarieventabel Legesverordening 2024

Bijlage 1: ROEB-lijst

Bijlage 2: Definitie kleine buitenplanse omgevingsactiviteit

Bijlage 3: kosten advisering Gelders Genootschap

 

Behorende bij raadsbesluit van 14 december 2023.

 

de griffier,

a.i. H.M. van 't Westeinde

 

Tarieventabel Maasdriel 2024

Hoofdstuk 1

Algemene dienstverlening

Tarief 2024

 

Paragraaf 1.1

Burgerlijke stand

1.1

Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op:

a.

maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur, met uitzondering van maandag en dinsdag tussen 09.30 en 10.30 uur, uitsluitend in het gemeentehuis te Kerkdriel,

€ 492,00

b.

zaterdag tussen 09.00 en 17.00 uur,

€ 701,00

c.

zondag tussen 09.00 en 17.00 uur,

€ 701,00

d.

een andere tijd dan genoemd in de onderdelen a, b, en c, wordt het voor die dagen op voormelde uren van toepassing zijnde tarief verhoogd met

€ 281,00

e.

maandag om 10.00 uur en 10.15 uur in geval van een sobere huwelijksvoltrekking in het gemeentehuis te Kerkdriel

€ 155,00

f.

De tarieven genoemd in de onderdelen a, b en c worden, indien de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap plaatsvindt in de eigen gekozen locatie verhoogd met

€ 196,00

g.

Het tarief bedraagt voor de gebruikmaking van de diensten van een tolk of de tolkentelefoon (ook bij annulering): de werkelijke kosten die het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland berekent aan de gemeente.

Het op grond van onderdeel g. verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

1.2

Herziene naamskeuze

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het doen van herziene naamskeuze op grond van de Wet introductie gecombineerde geslachtsnaam, zijn op grond van artikel IIIC van genoemde wet leges verschuldigd. Het tarief bedraagt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

1.3

Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap in bijzonder huis

Voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek zijn de tarieven genoemd in artikel 1.1 van overeenkomstige toepassing.

 

1.4

Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk in bijzonder huis

Voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek zijn de tarieven genoemd in artikel 1.1 van overeenkomstige toepassing.

 

1.5

Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om bij besluit een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen voor één dag:

a.

als beëdiging bij de rechtbank al heeft plaatsgevonden:

€ 106,00

b.

als beëdiging bij de rechtbank nog niet heeft plaatsgevonden:

€ 401,00

 

1.6

Beschikbaar stellen getuige door gemeente

Het tarief bedraagt voor het door de gemeente beschikbaar stellen van een getuige voor de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap, per getuige:

€ 28,00

 

1.7

Annuleren of wijzigen datum

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum voor de huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk te annuleren of te wijzigen

a.

tot 14 dagen voor de huwelijksdatum

€ 32,00

b.

binnen 14 dagen voor de huwelijksdatum

€ 196,00

 

1.8

Trouwboekje of partnerschapsboekje

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale uitvoering

€ 42,00

 

Paragraaf 1.2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.9

Paspoorten of andere reisdocumenten

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

a.

een nationaal paspoort:

1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 83,87

2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 63,42

b.

een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel a. (zakenpaspoort):

1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 83,87

2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 63,42

c.

een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 83,87

2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 63,42

d.

een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 63,42

 

1.10

Nederlandse identiteitskaart

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

a.

een Nederlandse identiteitskaart:

1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 75,80

2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 40,92

b.

een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 36,93

 

1.11

Modaliteiten

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

a.

voor de versnelde uitreiking van een in de artikelen 1.9 en 1.10, onder a, genoemd document, zijnde een toeslag op de in die artikelen genoemde bedragen:

€ 55,00

b.

voor het bezorgen van een in de artikel 1.9 en 1.10 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de artikelen 1.9 en 1.10 genoemde bedragen:

€ 17,00

 

Paragraaf 1.3

Rijbewijzen

1.12

Rijbewijzen

a.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

€ 51,11

b.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een rijbewijs onder inlevering van een geldig certificaat Alcohol en Verkeerscursus (AVC) die op naam is gesteld van aanvrager

€ -

 

1.13

Modaliteiten

Het tarief genoemd in artikel 1.12 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met:

€ 39,65

 

Paragraaf 1.4

Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

1.14

Definities

1.

Voor de toepassing van artikel 1.15 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

2.

Voor de toepassing van artikel 1.16 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

1.15

Verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 16,00

b.

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

1

voor 100 verstrekkingen

€ 253,00

2

voor 500 verstrekkingen

€ 628,00

3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 1.257,00

4

voor 5.000 verstrekkingen

€ 1.886,00

5

voor 10.000 verstrekkingen

€ 2.226,00

c.

Het tarief voor het opvragen van een inlichting, afschrift of uittreksel uit het register van de burgerlijke stand of de basisregistratie personen (BRP) van een andere gemeente bedraagt exclusief de door de andere gemeente in rekening gebrachte kosten

€ 8,00

d.

Het tarief voor het opvragen van een inlichting uit de basisregistratie personen (BRP) door een afnemer die is aangesloten op het BRP-netwerk i.v.m. een no-hit aanvraag

€ 9,00

 

1.16

Verstrekking van aangehaakte gegevens

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

tot het verstrekken van gegevens:

1

per verstrekking (schriftelijk)

€ 16,00

2

per verstrekking aangevraagd via het digitale loket

€ 9,00

b.

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

1

voor 100 verstrekkingen

€ 253,00

2

voor 500 verstrekkingen

€ 628,00

3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 1.257,00

4

voor 5.000 verstrekkingen

€ 1.886,00

5

voor 10.000 verstrekkingen

€ 2.226,00

c.

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen.

€ 37,00

d.

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een inlichting uit de registers van de Burgerlijke stand

€ 16,60

e.

Verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (een Nederlander wenst buiten Nederland een huwelijk aan te gaan)

€ 29,00

 

1.17

Schriftelijke verstrekking

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen.

€ 3,00

 

1.18

Op aanvraag doornemen basisregistratie personen

1.

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan te besteden kwartier:

€ 27,00

2.

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Paragraaf 1.5

Bestuursstukken

1.19

Afschriften van bestuursstukken

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

a.

een afschrift van de programmabegroting

€ 81,00

b.

een afschrift van de programmarekening

€ 81,00

c.

een afschrift van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 81,00

d.

een afschrift van de Bouwverordening

€ 81,00

e.

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering of raadscommissie, per pagina

€ 1,55

f.

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering of raadscommissie, per pagina

€ 1,55

g.

de onder a. t/m f. bedoelde informatie in digitale vorm, indien aanwezig en zonder nadere bewerking.

€ 22,00

 

1.20

Abonnement op bestuursstukken

Gereserveerd

 

Paragraaf 1.6

Vastgoedinformatie

1.21

Plan- of kaartinformatie

Gereserveerd

 

1.22

Informatie uit registers

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of een uittreksel uit:

a.

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object:

€ 14,00

 

1.23

Informatie uit adressenbestanden

Gereserveerd

 

Paragraaf 1.7

Overige publiekszaken

1.24

Gemeentegarantie

Gereserveerd

 

1.25

Overige publiekszaken

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag:

€ 41,35

b.

tot het verkrijgen van een attestatie de vita

€ 16,60

c.

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 16,00

d.

tot het verkrijgen van het Bewijs van Nederlanderschap

€ 16,00

e.

Het tarief bedraagt voor het opnemen van een onder ede of belofte afgelegde of schriftelijke verklaring van een burger t.o.v. een door het gemeentebestuur aangewezen ambtenaar

€ 28,00

 

Paragraaf 1.8

Gemeentearchief

1.26

Naspeuringen in gemeentearchief

1.

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan te besteden kwartier:

€ 22,00

2.

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

1.27

Afschrift of uittreksel uit gemeentearchief

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.

Als een begroting als bedoeld in het eerste lid is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

1.28

Uitlenen archiefbescheiden

Gereserveerd

 

Paragraaf 1.9

Bijzondere wetten

1.29

Huisvestingswet 2014

Gereserveerd

 

1.30

Leegstandwet

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet:

€ 160,00

 

1.31

Wet op de kansspelen

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

a.

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat:

€ 56,50

b.

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat:

€ 56,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

€ 34,00

c.

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd:

€ 226,50

d.

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat:

€ 226,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

€ 136,00

2.

Het eerste lid, onderdelen a en b, is van overeenkomstige toepassing als de vergunning geldt voor een tijdvak korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd respectievelijk verhoogd worden.

3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning):

€ 79,00

 

1.32

Telecommunicatiewet

1.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden bedraagt:

€ 445,00

2.

Het tarief genoemd in lid 1 wordt verhoogd voor elke strekkende meter dat het tracé langer is dan de grens van 25 m¹ met een bedrag van:

€ 1,10

3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden voor tracés tot 25 m¹:

€ 97,00

4.

Indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de netbeheerder van het netwerk en/of andere netbeheerders of belanghebbenden, worden de in lid 2 en 3 genoemde bedragen per overleg verhoogd met:

€ 446,00

 

1.33

Wegenverkeerswetgeving

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

a.

een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:

€ 58,00

b.

een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen:

€ 58,00

c.

verstrekking van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW):

€ 46,00

d.

het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken bij het huis- of werkadres

€ 432,00

e.

de verplaatsing van een gehandicaptenparkeerplaats (bijvoorbeeld als gevolg van verhuizing)

€ 323,00

f.

het vervangen van het kenteken op het onderbord na aanschaf van een ander voertuig

€ 62,00

g.

indien de aanvraag zoals bedoeld in onderdeel d. niet leidt tot een onherroepelijk positief besluit of indien voor het feitelijk begin van de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats de aanvraag zoals bedoeld in onderdeel d. wordt ingetrokken, bestaat de aanspraak op teruggaaf van de betaalde leges voor een bedrag van:

€ 243,00

 

Paragraaf 1.10

Diversen

1.34

Gewaarmerkte afschriften, kopieën, stukken of uittreksels

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

a.

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 3,15

b.

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 78,00

c.

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 5,25

d.

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

1.

per pagina op papier van A4-of A3-formaat

€ 0,80

2.

per pagina op papier van A4-of A3-formaat in kleur

€ 1,15

3.

per pagina op papier van een formaat groter als gesteld in onderdeel d. sub 1

€ 4,65

4.

per pagina op papier van een formaat groter als gesteld in onderdeel d. sub 2

€ 9,35

5.

de in de onderdeel d. sub 1 tot en met 4 genoemde informatie in digitale vorm, indien aanwezig en zonder nadere bewerking

€ 22,00

6.

In afwijking van het gestelde in onderdeel d. sub 1 tot en met 3 bedragen de tarieven van kopieën in het kader van de Wet Open Overheid de maximumtarieven zoals zijn vastgesteld in het Besluit maximumtarieven open overheid.

 

1.35

Diverse vergunningen of beschikkingen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:10 of 2:28a van de Algemene Plaatselijke Verordening (Voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg)

1

voor zover het terrassen betreft

€ 348,00

voor het wijzigen van een terrasvergunning (maximaal 1 per jaar)

€ 209,00

3

voor zover het sandwichborden betreft

€ 120,00

4

voor het plaatsen van voorzieningen bij de uitvoering van bouwwerkzaamheden bedraagt het tarief voor schriftelijke toestemming bij bouwkeet/container/bouwaanduidingsbord en/of overige bouwwerken

€ 51,00

5

overig

€ 177,00

b.

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Sluitingstijden)

€ 78,00

c.

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:34d van de Algemene Plaatselijke Verordening (Schenktijden)

€ 78,00

d.

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:72 van de Algemene Plaatselijke Verordening (verkoop vuurwerk

€ 177,00

e.

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Geluid- en lichthinder)

€ 177,00

f.

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:34 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Verbod vuur te stoken)

1

voor zover het betreft vreugdevuren

€ 36,00

2

voor zover het snoeihout betreft

€ 122,00

h.

tot het verkrijgen van een exploitatievergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten als bedoeld in artikel 2.80A van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 460,00

i.

tot het verkrijgen van een wijziging van het aanhangsel behorende bij een exploitatievergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten als bedoeld in artikel 2.84 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 184,00

j.

tot het verkrijgen van vergunningen of ontheffingen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening met uitzondering van die vergunningen of ontheffingen die afzonderlijk in deze tarieventabel opgenomen zijn

€ 177,00

k.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het plaatsen op de lijst van kandidaten voor aankoop bouwgrond of koopwoning

€ 78,00

l.

Derdenclausule

Indien voor een in deze tarieventabel opgenomen belastbaar feit de medewerking van derden noodzakelijk is of advies van derden moet worden gevraagd, worden de daarvoor in rekening gebrachte kosten doorberekend aan de aanvrager door middel van een opgaaf c.q. begroting van kosten die vooraf aan de aanvrager wordt bekendgemaakt. Voor de toepassing van deze bepaling wordt de aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de opgaaf/begroting van de kosten van de aanvrager in kennis is gebracht.

 

Hoofdstuk 2

DIENSTVERLENING EN BESLUITEN IN HET KADER VAN DE OMGEVINGSWET

Paragraaf 2.1

Algemene bepalingen

2.1

Definities

1.

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

2.

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

3.

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

buitenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor het omgevingsplan bepaalt dat een vergunning nodig is, maar het volgens de beoordelingsregels niet mogelijk is de vergunning te verlenen of een andere activiteit die in strijd is met het omgevingsplan;

binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

buitenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een buitenplanse omgevingsplan activiteit die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan en waarvoor krachtens overgangsrecht een omgevingsvergunning voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit kan worden verleend, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

- vooroverleg: verzoeken waarbij het gaat om de vraag of een (bouw)plan planologisch passend is, met eventueel de toepassing van artikel 22.10 Omgevingswet (rechtsopvolger binnenplanse afwijking) mogelijk is. Onder vooroverleg wordt mede verstaan een overleg over een schetsplan of een conceptverzoek voor een omgevingsvergunning voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit, een conceptverzoek voor een omgevingsvergunning voor een activiteit uit het Bal of Bbl waarvoor het college van B&W bevoegd gezag is of een conceptverzoek voor een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactviteit waarbij in de voorfase door de gemeente (al dan niet met een principebesluit) is beoordeeld dat medewerking voorstelbaar is;

- intake: een ambtelijk vooronderzoek of een bepaalde activiteit, bouwplan of anderszins waarbij sprake is van één of meerdere samenhangende buitenplanse omgevingsplanactiviteiten voorstelbaar is op basis van gemeentelijk beleid en een eerste inschatting van de haalbaarheid van een verzoek om medewerking;

- principeverzoek: beoordeling van een verzoek om medewerking voor een bepaalde activiteit, bouwplan of anderszins waarbij sprake is van één of meerdere samenhangende buitenplanse omgevingsplanactiviteiten. Onder principeverzoek wordt mede verstaan verzoeken om een bestuurlijk standpunt over medewerking aan een wijziging van het omgevingsplan of aan een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit;

"- omgevingstafel: een proces van integraal overleg tussen initiatiefnemer, gemeente en eventueel betrokken ketenpartners over een voorstelbaar initiatief, bouwplan of anderszins waarbij sprake is van één of meerdere samenhangende buitenplanse omgevingsplanactiviteiten (waaronder het bespreken van programma van eisen, een conceptverzoek voor een omgevingsvergunning voor meerdere samenhangende buitenplanse omgevingsplanactiviteiten, een (stedenbouwkundig) ontwerp of een concept wijziging-omgevingsplan).

Intentieovereenkomst: de overeenkomst waarin gemeente en initiatiefnemer van complexe initiatieven/projecten overeenkomen om samen te werken aan het uitvoeren van een Haalbaarheidsonderzoek en het opstellen van een Voorlopig Ontwerp, waarbij het op voorhand nog niet duidelijk is of de gemeente in principe medewerking verleent aan het initiatief.

4.

In aanvulling op de in bijlage I bij de Omgevingsregeling opgenomen omschrijving van het begrip ‘bouwkosten’ betreffen de in die omschrijving:

· onder a genoemde Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 de voorwaarden die bekendgemaakt zijn in Staatscourant 2012, 1567;

· onder b bedoelde bouwkosten de kosten voor de fysieke realisatie (het bouwen) van het bouwwerk;

· onder c bedoelde prijs de prijs exclusief omzetbelasting.

5.

In afwijking van bijlage I bij de Omgevingsregeling wordt onder bouwkosten verstaan de normbouwkosten voor de bouwactiviteit, als daarin is voorzien in de bij deze tarieventabel behorende ROEB-lijst.

 

2.2

Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

a.

vooroverleg, de intake, een principeverzoek en een omgevingstafel.

b.

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

c.

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

d.

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

e.

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

f.

intrekking van een omgevingsvergunning;

g.

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

h.

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

 

2.3

Bepalen tarief

1.

De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

2.

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12.

4.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.

5.

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

6.

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

Paragraaf 2.2

Voorfase

2.4

Omgevingsoverleg

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

a.

voor het vooroverleg:

€ 510,00

b.

voor de intake:

€ 300,00

c.

voor een principeverzoek met een kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit volgens bijlage 2, als het principeverzoek betrekking heeft op een verzoek waarvoor eerst een intake is doorlopen en waarbij is beoordeeld dat medewerking aan het initiatief voorstelbaar is:

€ 200,00

d.

voor een principeverzoek met een kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit volgens bijlage 2 waarvoor geen intake heeft plaatsgevonden:

€ 500,00

e.

voor een principeverzoek met een buitenplanse omgevingsplanactiviteit die niet valt onder bijlage 2, als het principeverzoek betrekking heeft op een verzoek waarvoor eerst een intake is doorlopen en waarbij is beoordeeld dat medewerking aan het initiatief voorstelbaar is:

€ 976,00

f.

voor een principeverzoek met een buitenplanse omgevingsplanactiviteit die niet valt onder bijlage 2, waarvoor geen intake heeft plaatsgevonden:

€ 1.276,00

g.

voor een omgevingstafel met maximaal 4 specialisten:

€ 1.700,00

per in te schakelen adviseur boven de 4, verhoogd met:

€ 250,00

 

Paragraaf 2.3

Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

2.5

Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 0 tot € 25.000:

1,02%

van de bouwkosten met een minimum van:

€ 102,30

b.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 25.000 tot € 50.000:

0,88%

van de bouwkosten met een minimum van:

€ 256,30

c.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 50.000 tot € 75.000:

0,79%

van de bouwkosten met een minimum van

€ 440,00

d.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 75.000 tot € 100.000:

0,73%

van de bouwkosten met een minimum van

€ 594,00

e.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 100.000 tot € 250.000:

0,67%

van de bouwkosten met een minimum van

€ 726,00

f.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 250.000 tot € 500.000:

0,61%

van de bouwkosten met een minimum van

€ 1.677,50

g.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 500.000:

0,56%

van de bouwkosten met een minimum van

€ 3.025,00

en een maximum van

€ 55.000,00

 

2.6

Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijke deel)

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in dit en andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 0 tot € 25.000:

4,36%

van de bouwkosten met een minimum van

€ 435,60

b.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 25.000 tot € 50.000:

3,74%

van de bouwkosten met een minimum van

€ 1.089,00

c.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 50.000 tot € 75.000:

3,39%

van de bouwkosten met een minimum van

€ 1.870,00

d.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 75.000 tot € 100.000:

3,12%

van de bouwkosten met een minimum van

€ 2.541,00

e.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 100.000 tot € 250.000:

2,85%

van de bouwkosten met een minimum van

€ 3.124,00

f.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 250.000 tot € 500.000:

2,59%

van de bouwkosten met een minimum van

€ 7.122,50

g.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 500.000

2,41%

van de bouwkosten met een minimum van

€ 12.925,00

en een maximum van

€ 220.000,00

2.

als moet worden beoordeeld of het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, niet in strijd is met redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet en hiervoor geen advies van de gemeentelijke adviescommissie bedoeld in artikel 2.50, eerste lid, aanhef en onder b, nodig is, verhoogd met het tarief zoals vastgesteld volgens de in deze tarieventabel als bijlage opgenomen tariefregeling van het Gelders Genootschap

3.

als de bouwactiviteit plaatsvindt op een bodemgevoelige locatie en de toelaatbare kwaliteit van de bodem moet worden beoordeeld, verhoogd met:

€ 286,00

4.

als moet worden beoordeeld of de activiteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde omgevingsplan respectievelijk het in voorbereiding zijnde omgevingsplan dat voorziet in de bescherming van het stads- en dorpsgezicht, verhoogd met:

€ 286,00

5.

als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een binnenplanse omgevingsplanactiviteit voor de bouw van 1 woning

€ 10.653,00

6.

als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een binnenplanse omgevingsplanactiviteit voor de bouw van 2 woning

€ 15.291,00

7

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 313,00

8

voor een kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit die voldoet aan de criteria van bijlage 2:

€ 840,00

9

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit die niet valt onder artikel 2.6, lid 8.

a.

voor het oprichten van 1 woning

€ 12.205,00

b.

voor het oprichten van 2 tot en met 5 woningen:

€ 18.918,00

c.

voor het oprichten van 6 tot en met 15 woningen:

€ 29.986,00

d.

voor het oprichten van 16 tot en met 29 woningen:

€ 31.399,00

e.

voor het oprichten van 30 tot en met 49 woningen:

€ 35.661,00

f.

voor het oprichten van 50 tot en met 74 woningen:

€ 38.053,00

g.

voor het oprichten van 75 tot en met 99 woningen:

€ 51.991,00

h.

voor het oprichten van 100 of meer woningen:

€ 73.022,00

i.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit die niet valt onder artikel 2.6 en 2.7 lid 9 a. tot en met h.

€ 14.560,00

 

2.7

Omgevingsplanactiviteit: Slopen van een bouwwerk

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.4, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 315,00

 

Paragraaf 2.4

Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

2.8

Omgevingsplanactiviteit: monumenten

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, voorbeschermd gemeentelijk monument of voorbeschermd provinciaal monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

1

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit of bij toepassing van artikel 14 van de Erfgoed verordening Maasdriel 2023 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit:

a.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 138,00

b.

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 138,00

2

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

a.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 138,00

b.

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 138,00

3

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

a.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 138,00

b.

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 138,00

4

Als de in het eerste lid bedoelde aanvraag een archeologisch monument betreft, worden de in het eerste lid genoemde tarieven verhoogd met:

€ 125,00

5

Het eerste lid, aanhef en onder 1, en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op een aanvraag om een omgevingsvergunning met betrekking tot een monument of archeologisch monument dat op grond van de Erfgoed verordening Maasdriel 2023 is aangewezen respectievelijk waarop, voordat het is aangewezen, die verordening van overeenkomstige toepassing is. De vorige volzin is van toepassing:

a.

als het gaat om een aangewezen monument of archeologisch monument: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven; en

b.

als het gaat om een monument of archeologisch monument waarop voordat het is aangewezen de verordening van overeenkomstige toepassing is: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven of het omgevingsplan nog geen voorbeschermingsregel bevat vanwege het voornemen om die functie-aanduiding te geven.

 

2.9

Rijksmonumentenactiviteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een rijksmonumentenactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, met uitzondering van een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een archeologisch monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 138,00

b.

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 138,00

 

2.10

Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit in een rijksbeschermd, provinciaal beschermd of gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit of bij toepassing van artikel 20 van de Erfgoedverordening Maasdriel 2023 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit:

€ 249,00

b.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 249,00

c.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 249,00

2.

Het eerste lid, aanhef en onder a, is van overeenkomstige toepassing op een sloopactiviteit die wordt verricht op een locatie waarvoor een op grond van artikel 4.35, eerste lid, van de Invoeringswet Omgevingswet als instructie geldende aanwijzing als beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Monumentenwet 1988 zoals die wet luidde voor de inwerkingtreding van de Erfgoedwet van kracht is, zolang in het omgevingsplan aan die locatie nog niet de functie-aanduiding rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht is gegeven.

 

2.11

Omgevingsplanactiviteit: overig cultureel erfgoed en werelderfgoed

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een andere activiteit dan die genoemd in de artikelen 2.8, 2.9 en 2.10 en cultureel erfgoed of werelderfgoed betreft, waarvoor in het omgevingsplan met het oog op het behoud van cultureel erfgoed of van de uitzonderlijke universele waarde van werelderfgoed een verbod is opgenomen om zonder omgevingsvergunning deze activiteit te verrichten, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 249,00

 

Paragraaf 2.5

Milieubelastende activiteiten

2.12

Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor de activiteit verwerken polyesterhars

€ 4.673,00

b.

voor de activiteit installeren gesloten bodemenergiesysteem

€ 4.673,00

c.

voor de activiteit kweken maden van vliegende insecten

€ 3.007,00

d.

voor de activiteit opslaan propaan of propeen

€ 4.673,00

e.

voor de activiteit tanken met LPG

€ 4.673,00

f.

voor de activiteit antihagelkanonnen

€ 3.007,00

g.

voor de activiteit biologische agens

€ 4.673,00

h.

voor de activiteit genetisch gemodificeerde organismen

€ 4.673,00

i.

voor de activiteit opslaan dierlijke meststoffen

€ 3.007,00

j.

voor de activiteit lozen in de bodem (vangnetvergunning)

€ 3.007,00

k.

voor de activiteit lozen in schoonwaterriool (vangnetvergunning)

€ 4.673,00

l.

voor een andere activiteit dan genoemd in de onderdelen a tot en met k

€ 3.007,00

 

2.13

Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen (afdeling 3.2 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in de paragrafen 3.2.1, 3.2.3 tot en met 3.2.15, 3.2.17 tot en met 3.2.19 en 3.2.24 van afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 4.673,00

b.

2-4 milieubelastende activiteiten: per milieubelastende activiteit 70% x € 4.673,00

€ 3.217,00

c.

5 en meer milieubelastende activiteiten: per milieubelastende activiteit 60% x € 4.673,00

€ 2.804,00

 

2.14

Nutssector en industrie (afdeling 3.4 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de categorie nutssector en industrie als bedoeld in de paragrafen 3.4.2, 3.4.4 tot en met 3.4.9 en 3.4.11 van afdeling 3.4 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 4.673,00

b.

2-4 milieubelastende activiteiten: per milieubelastende activiteit 70% x € 4.673,00

€ 3.217,00

c.

5 en meer milieubelastende activiteiten: per milieubelastende activiteit 60% x € 4.673,00

€ 2.804,00

 

2.15

Afvalbeheer (afdeling 3.5 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector afvalbeheer als bedoeld in de paragrafen 3.5.1, 3.5.4, 3.5.7, 3.5.8 en 3.5.11 van afdeling 3.5 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 4.673,00

b.

2-4 milieubelastende activiteiten: per milieubelastende activiteit 70% x € 4.673,00

€ 3.217,00

c.

5 en meer milieubelastende activiteiten: per milieubelastende activiteit 60% x € 4.673,00

€ 2.804,00

 

2.16

Agrarische sector (afdeling 3.6 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de agrarische sector als bedoeld in de paragrafen 3.6.1, 3.6.7 en 3.6.8 van afdeling 3.6 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 4.673,00

b.

2-4 milieubelastende activiteiten: per milieubelastende activiteit 70% x € 3.007,00

€ 3.217,00

c.

5 en meer milieubelastende activiteiten: per milieubelastende activiteit 60% x € 3.007,00

€ 2.804,00

 

2.17

Dienstverlening, onderwijs en zorg (afdeling 3.7 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector dienstverlening, onderwijs en zorg als bedoeld in de paragrafen 3.7.6 en 3.7.10 van afdeling 3.7 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 4.673,00

b.

2-4 milieubelastende activiteiten: per milieubelastende activiteit 70% x € 4.673,00

€ 3.217,00

c.

5 en meer milieubelastende activiteiten: per milieubelastende activiteit 60% x € 4.673,00

€ 2.804,00

 

2.18

Transport, logistiek en ondersteuning daarvan (afdeling 3.8 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector transport, logistiek en ondersteuning daarvan als bedoeld in de paragrafen 3.8.2, 3.8.3, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.8 tot en met 3.8.11 van afdeling 3.8 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 4.673,00

b.

2-4 milieubelastende activiteiten: per milieubelastende activiteit 70% x € 4.673,00

€ 3.217,00

c.

5 en meer milieubelastende activiteiten: per milieubelastende activiteit 60% x € 4.673,00

€ 2.804,00

 

2.19

Sport en recreatie (afdeling 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector sport en recreatie als bedoeld in paragraaf 3.9.1 van afdeling 3.9 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 4.673,00

b.

2-4 milieubelastende activiteiten: per milieubelastende activiteit 70% x € 4.673,00

€ 3.217,00

c.

5 en meer milieubelastende activiteiten: per milieubelastende activiteit 60% x € 4.673,00

€ 2.804,00

 

2.20

Samenloop van milieubelastende activiteiten

1.

Als bij de toepassing van de artikelen 2.13 tot en met 2.19 dezelfde milieubelastende activiteit onder meer dan een artikel valt, wordt die milieubelastende activiteit slechts eenmaal in de heffing betrokken, waarbij het voor de belastingplichtige meest gunstige van toepassing zijnde tarief wordt toegepast.

2.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een kernactiviteit in een bedrijfstak gecombineerd met functioneel ondersteunende activiteiten uit andere bedrijfstakken, dan is, in afwijking van het bepaalde in deze paragraaf, op al deze activiteiten het artikel van toepassing waaronder de bedrijfstak die bepalend is voor de kernactiviteit valt.

 

Paragraaf 2.6

Lozingsactiviteiten

2.21

Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, en het gaat niet om het lozen van water of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 4.673,00

 

2.22

Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktelichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, bestaande uit het lozen van afvalwater, koelwater of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 4.673,00

 

Paragraaf 2.7

Aanlegactiviteiten

2.23

Omgevingsplanactiviteit: opbreken en graven

Gereserveerd

 

2.24

Omgevingsplanactiviteit: overige activiteiten beperkingengebied leidingen, landschapselement en aardkundige waarde

Gereserveerd

 

2.25

Omgevingsplanactiviteit: geluid weg

Gereserveerd

 

2.26

Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 256,00

 

2.27

Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor een uitweg bij een woning (particulier)

€ 167,00

b.

voor een uitweg bij een bedrijf

€ 332,00

 

2.28

Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 838,00

 

Paragraaf 2.8

Overige activiteiten

2.29

Omgevingsplanactiviteit: alarminstallatie

Gereserveerd

 

2.30

Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld in artikel 4:17 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 219,00

 

2.31

Omgevingsplanactiviteit: reclame

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, als bedoeld in artikel 4:21 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, en als niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

als de activiteit bestaat uit het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van die handelsreclame:

€ 303,00

b.

als de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat die handelsreclame op of aan die onroerende zaak wordt gemaakt of gevoerd:

€ 303,00

 

2.32

Omgevingsplanactiviteit: opslag van roerende zaken of objecten plaatsen op de weg

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit de opslag van roerende zaken in een aangewezen gedeelte van de gemeente, bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

als de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken,:

€ 94,00

b.

als de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen:

€ 94,00

 

2.33

Omgevingsplanactiviteit: standplaatsen

Gereserveerd

 

2.34

Andere activiteiten

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit een binnenpanse omgevingsplanactiviteit betreft, bedraagt het tarief:

€ 1.223,00

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit een buitenplanse omgevingsplanactiviteit betreft, bedraagt het tarief:

€ 3.500,00

 

Paragraaf 2.9

Maatwerkvoorschriften

2.35

Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouwactiviteit, bedraagt het tarief:

a.

voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op:

1. het in stand houden van een bestaand bouwwerk, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

2. bouwactiviteiten die het bouwen van nieuwe bouwwerken betreffen als bedoeld in artikel 4.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

3. het gebruik van een bouwwerk, bedoeld in artikel 6.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; of

4. het verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

per maatwerkvoorschrift:

€ 4.673,00

b.

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel a, per maatwerkvoorschrift:

€ 4.673,00

 

2.36

Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

1.

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op:

a.

één milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 4.673,00

b.

2-4 milieubelastende activiteiten: per milieubelastende activiteit 70% x € 4.673,00

€ 3.217,00

c.

5 en meer milieubelastende activiteiten: per milieubelastende activiteit 60% x € 4.673,00

€ 2.804,00

2.

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere milieubelastende activiteit dan bedoeld in het eerste lid, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 4.673,00

 

2.37

Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.35 en 2.36, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 4.673,00

 

Paragraaf 2.10

Gelijkwaardigheid

2.38

Gelijkwaardige maatregel

1.

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

a.

een bouwactiviteit, bedraagt het tarief , per uur:

€ 100,64

b.

een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed, bedraagt het tarief, per uur:

€ 100,64

c.

een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief, per uur:

€ 100,64

d.

een andere activiteit dan bedoeld in de onderdelen a, b of c, bedraagt het tarief, per uur:

€ 100,64

2.

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Paragraaf 2.11

Overige tarieven

2.39

Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

gereserveerd

 

2.40

Wijzigen omgevingsvergunning

1.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft, uitgezonderd het gestelde in lid 2.40 lid 2.

2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 146,00

 

2.41

Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning:

€ 133,00

 

2.42

Intrekken omgevingsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning, tenzij artikel 2.57 van toepassing is:

€ 289,00

 

2.43

Beoordeling aanvullende gegevens

a.

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.5 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

€ 150,00

 

2.44

Beoordeling onderzoeksrapporten

De in artikel 2.49 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 

2.45

Wijzigen van het omgevingsplan

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan:

a.

bij de bouw van 1 woning of enig ander werk

€ 14.560,00

b.

bij 2 tot en met 5 woningen

€ 18.918,00

c.

bij 6 tot en met 15 woningen

€ 29.979,00

d.

bij 16 tot en met 29 woningen

€ 31.399,00

e.

bij 30 tot en met 49 woningen

€ 35.661,00

f.

bij 50 tot en met 74 woningen

€ 38.038,00

g.

bij 75 tot en met 99 woningen

€ 52.071,00

h.

bij 100 of meer woningen

€ 73.022,00

2.

De initiatiefnemer van woningbouwontwikkelingen betaalt bij het aangaan van een intentie-overeenkomst een niet restitueerbaar voorschot van de ambtelijke kosten op basis van onderstaande staffel:

a.

voor het oprichten van 3 tot en met 5 woningen:

€ 6.102,00

b.

voor het oprichten van 5 tot en met 10 woningen:

€ 12.205,00

c.

voor het oprichten van 10 tot en met 20 woningen:

€ 18.307,00

d.

voor het oprichten van 20 tot en met 35 woningen:

€ 24.410,00

e.

voor het oprichten van 35 tot en met 50 woningen:

€ 30.512,00

f.

voor het oprichten van 50 tot en met 70 woningen:

€ 36.615,00

g.

voor het oprichten van 70 tot woningen:

€ 42.717,00

h.

voor een initiatief dat niet valt onder a t/m g worden worden daarover afspraken gemaakt met de initiatiefnemer.

 

2.46

Niet genoemd besluit op aanvraag

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

€ 200,00

 

Paragraaf 2.12

Modaliteiten

2.47

Achteraf ingediende aanvraag

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.8 verschuldigde leges verhoogd met:

10%

met een maximum van:

€ 1.312,00

 

2.48

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

a.

als sprake is van een milieubelastende activiteit in de agrarische sector:

€ 4.673,00

b.

als sprake is van een milieubelastende activiteit in de niet-agrarische sector:

€ 4.673,00

c.

als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 4.673,00

d.

als sprake is van andere activiteiten dan bedoeld in de onderdelen a tot en met c.:

€ 4.673,00

 

2.49

Beoordeling onderzoeksrapporten

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

a.

voor de beoordeling van een historisch bodemrapport

€ 524,00

b.

voor de beoordeling van een verkennend archeologisch (bodem)rapport

€ 524,00

c.

voor de beoordeling van een archeologisch rapport veldonderzoek

€ 840,00

d.

voor de beoordeling van een programma van eisen voor archeologisch veldonderzoek

€ 840,00

e.

voor de beoordeling van een akoestisch rapport

€ 840,00

f.

voor de beoordeling van een rapport luchtkwaliteit

€ 840,00

g.

voor de beoordeling van een rapport geur

€ 840,00

h.

voor de beoordeling van een rapport externe veiligheid

€ 840,00

i.

voor de beoordeling van een rapport flora en fauna

€ 840,00

j.

voor de beoordeling van een milieu effect rapport

€ 840,00

k.

voor de beoordeling van een agrarisch rapport

€ 840,00

l.

voor de beoordeling van een niet in dit hoofdstuk specifiek genoemd rapport / extra toetsing

€ 524,00

m.

voor de beoordeling van de volkshuisvestelijke aspecten van een plan

€ 348,00

2.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek voor een ontheffing hogere grenswaarden in het Besluit Kwaliteit Leefomgeving (Bkl).

a.

indien het betreft een ontheffing voor 1-10 woningen

€ 1.039,00

b,

indien het betreft een ontheffing voor 11-20 woningen

€ 1.039,00

c.

indien het betreft een ontheffing voor 21 en meer woningen

€ 1.946,00

3;

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor de beoordeling van een distributie planologisch onderzoek:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Als een begroting als bedoeld in dit lid, is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

4.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief:

a.

Voor de beoordeling van een waterhuishoudingsplan

€ 840,00

b.

Voor de beoordeling van een cultuurhistorisch onderzoek

€ 840,00

c.

Voor de beoordeling van een rapport niet gesprongen explosieven

€ 840,00

d.

Voor de beoordeling van een verkeersonderzoek

€ 840,00

e.

Voor de beoordeling van een plan voor landschappelijke inpassing

€ 840,00

f.

Voor de beoordeling van een onderzoek naar milieucirkel(s)

€ 840,00

g.

Voor de beoordeling van een aeriusberekening

€ 524,00

 

2.50

Advies

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie uitgezonderd het Gelders Genootschap, advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Als een begroting als bedoeld in dit lid is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.

Voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening op de Adviescommissie Fysieke Leefomgeving gemeente Maasdriel 2023 dat uitsluitend betrekking heeft op redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet :

het tarief zoals vastgesteld volgens de in deze tarieventabel als bijlage opgenomen tariefregeling van het Gelders Genootschap

3.

voor een advies van de gemeenteraad

€ 400,00

4.

Voor een advies van een daartoe aangewezen bestuursorgaan het tarief dat dit bestuursorgaan aan rechten heft.

2.51

Instemming

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

a.

het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

2.

Het bedrag bedoeld in het eerste lid, onder a, wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Paragraaf 2.13

Vermindering

2.52

Vermindering

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, onderdelen a., c. en d. en zoals nader omschreven in de paragrafen 2.3 tot en met 2.8, is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel a., c. en d. en zoals nader omschreven in paragraaf 2.2, waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft, bestaat onder de in het tweede lid genoemde voorwaarden aanspraak op vermindering van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning verschuldigde leges. De vermindering bedraagt:

100%

van de voor het vooroverleg geheven leges.

2.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning gedaan:

a.

voor dezelfde activiteit of activiteiten als waarop het vooroverleg betrekking had;

b.

in overeenstemming met de uitkomsten van het vooroverleg; en

c.

binnen 12 maanden na het laatste omgevingsoverleg of, als het omgevingsoverleg volgens afspraak leidt tot een kennisgeving aan de aanvrager, na de dagtekening van de kennisgeving

3.

Bij de toepassing van het eerste lid blijft voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning in ieder geval verschuldigd:

nihil

 

2.53

Vermindering bij meervoudige aanvraag

Gereserveerd

 

Paragraaf 2.14

Teruggaaf

2.54

Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt de geheven leges van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges tot een te betalen bedrag van:

€ 188,00

 

2.55

Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

75,00%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 

2.56

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen vier weken na de indiening van de aanvraag:

75%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf vier weken weken na de indiening van de aanvraag:

50%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

c.

Indien binnen dertien weken na het verzoek tot intrekking een nieuwe aanvraag wordt ingediend voor hetzelfde bouwplan, worden deze leges met de behandeling van de nieuwe aanvraag verrekend.

 

2.57

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen zes weken na de indiening van de aanvraag :

75%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken tot achttien weken na de indiening van de aanvraag :

50%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

c.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf achttien weken na de indiening van de aanvraag :

25%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

2.58

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, sloop- of milieubelastende activiteiten

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

2.59

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, sloop- of milieubelastende activiteiten

a.

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

25%

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.

b.

Onder een weigering bedoeld in onderdeel a wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.60

Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.

 

2.61

Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag wordt niet teruggegeven als het bedrag minder is dan:

€ 297,00

 

Hoofdstuk 3

DIENSTVERLENING VALLEND ONDER DE DIENSTENRICHTLIJN EN NIET VALLEND ONDER HOOFDSTUK 2

Paragraaf 3.1

Horeca

3.1

Exploitatie openbare inrichting

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 2:28 van de APV indien er sprake is van het overnemen of starten van een nieuw horecabedrijf.

€ 572,00

 

3.2

Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

a.

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet indien er sprake is van het overnemen of starten van een nieuw horeca- of slijtersbedrijf

€ 572,00

b.

een melding als bedoeld in artikel 30 en 30.a van de Drank- en Horecawet

€ 176,00

c.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 121,00

 

Paragraaf 3.2

Seksbedrijven

3.3

Vergunning seksbedrijf

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning of wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in artikel 3.4:

€ 551,00

 

3.4

Wijzigen vergunning seksbedrijf

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

€ 422,00

 

Paragraaf 3.3

Winkeltijdenwet

3.5

Ontheffing winkeltijden

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

a.

een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet:

€ 79,00

b.

wijziging van een in onderdeel a bedoelde ontheffing:

€ 79,00

 

Paragraaf 3.4

Organiseren evenement of markt

3.6

Organiseren evenement

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

a.

een grootschalig evenement of een evenement met verhoogd risicoprofiel (classificatie als C-evenement volgens de risicoscan van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid)

€ 886,00

b.

in overige situaties

€ 172,00

 

3.7

Organiseren markt

Gereserveerd

 

Paragraaf 3.5

Standplaatsen

3.8

Marktstandplaatsvergunningen en andere vergunningen op markt

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag op grond van de Verordening op de heffing en de invordering van standplaatsvergoedingen en marktgelden 2023

a.

tot het verlenen van een vaste-standplaatsvergunning

€ 218,00

b.

om een wijziging van een vaste-standplaatsvergunning

€ 106,00

 

3.9

Overige administratieve dienstverlening markt

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

a.

tot het overschrijven van een vaste-standplaatsvergunning op naam van een ander (artikel [9]):

€ 106,00

 

3.10

Losse standplaatsen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Standplaatsen)

€ 262,00

 

Paragraaf 3.6

Huisvestingswet 2014

3.11

Vergunning onttrekken woonruimte

Gereserveerd

 

3.12

Vergunning samenvoegen woonruimte

Gereserveerd

 

3.13

vergunning omzetten zelfstandige in onzelfstandige woonruimte

Gereserveerd

 

3.14

Vergunning verbouwen woonruimte tot meer woonruimten

Gereserveerd

 

3.15

Splitsingsvergunning

Gereserveerd

 

3.16

Toeristische verhuur

Gereserveerd

 

3.17

Verhuurvergunning opkoopbescherming

Gereserveerd

 

3.18

Verhuurvergunning woon- of verblijfsruimte

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet goed verhuurderschap:

a.

voor een verhuurvergunning woonruimte:

-

b.

voor een verhuurvergunning verblijfsruimte:

-

 

Paragraaf 3.7

In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

3.19

Niet benoemd besluit op aanvraag

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking:

€ 337,00

 

Bijlage 1: ROEB-lijst

 

 

 

Bijlage 2: Definitie kleine buitenplanse omgevingsactiviteit

 

 

Bijlage 3: kosten advisering Gelders Genootschap

 

 

 

Naar boven