Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024. (Legesverordening 2024)

De raad van de gemeente Zwolle;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 november 2023

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor:

 • a.

  Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  Het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c.

  Het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

 • d.

  één en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  Diensten die ingevolge een wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

 • b.

  Het raadplegen van de onder het gemeentebestuur berustende kadastrale stukken en het verlenen van hulp daarbij, indien zulks geschiedt ten behoeve van publiekrechtelijke lichamen.

 • c.

  Het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

 • d.

  Beschikkingen of afschriften van beschikkingen, genomen krachtens een rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel.

 • e.

  Het verstrekken aan publiciteitsmedia van de voorstellen aan de raad en van de gemeentebegroting met de daarbij behorende bijlagen.

 • f.

  De aan de belanghebbende uit te reiken beschikkingen of afschriften daarvan, houdende beslissing op een verzoek om subsidie uit de gemeentekas.

 • g.

  Beschikkingen of afschriften van beschikkingen op verzoeken ter zake van bijstand ingevolge de Participatiewet en andere uitkeringen in het persoonlijk belang van de uitkeringsgerechtigden.

 • h.

  Stukken, waarvan de verstrekking van belang is voor de opinievorming met het oog op een goede democratische bestuursvoering.

 • i.

  Het in behandeling nemen van aanvragen voor vergunningen voor het innemen van standplaatsen door ideële instellingen op het plein Achter de Broeren en de Diezerstraat ter hoogte van de voormalige bibliotheek.

 • j.

  Het in behandeling nemen van aanvragen voor vergunningen voor het houden van collectes, inzamelen van goederen en verkoopacties (artikel 5:13 APV) van onder punt 9 genoemde instellingen.

 • k.

  Diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald.

 • l.

  Het in behandeling nemen van aanvragen door non-commerciële culturele organisaties of particulieren voor het organiseren van een klein cultureel non-commercieel evenement.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

 • a.

  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 1 maand na dagtekening van de kennisgeving;

 • c.

  langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 1 maand na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

 • d.

  langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 1 maand na dagtekening van de kennisgeving.

  2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst, besluit of handeling wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst, besluit of handeling in de tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Legesverordening 2023" van 19 december 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Legesverordening 2024”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 december 2023.

P. Snijders, burgmeester

E. Meurs, griffier.

Naar boven