Besluit tot wijziging van Nadere regel subsidie stimulering inkomens- en bestaanszekerheid ondernemers gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht;

Overwegende dat:

Het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties, in welke vorm en onder welke voorwaarden een ondernemer in aanmerking kan komen voor dienstverlening van Ondernemer Centraal;

en gelet op de maatregelenpakketten die onder andere tot doel hebben om te investeren in het ondernemerslandschap, middels het investeringsklimaat, vestigingsklimaat en de toekomstbestendige ontwikkeling van de Utrechtse zelfstandigen te bekrachtigen;

Het daarom wenselijk is om de nadere regel te verlengen tot en met 31 december 2024.

Besluiten de Nadere regel subsidie stimulering inkomens- en bestaanszekerheid ondernemers gemeente Utrecht als volgt te wijzigen:

Artikel I

De Nadere regel subsidie stimulering inkomens- en bestaanszekerheid ondernemers gemeente Utrecht wordt als volgt gewijzigd:

 

 • A.

  Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  De bestaande tekst van dit artikel wordt vervangen door:

 • Deze nadere regel heeft als doel om kwetsbare ondernemers in een zo vroeg mogelijk stadium passende dienstverlening te bieden om hun te ondersteunen in hun hulpvraag met als doel om weer (financieel) zelfredzaam te worden. Passende dienstverlening is toereikende ondersteuning aan de ondernemer die financieel gezien voor het college de meest voordelige keuze is.

 • Wij beogen met deze nadere regel ook een bijdrage te leveren aan het stimuleren van een gezond economisch ondernemersklimaat waarbij Utrechtse ondernemers/ondernemingen passende mensen, middelen en kwaliteiten hebben.

 

 • B.

  Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  De bestaande tekst van dit artikel wordt vervangen door:

 • Aanvragen kunnen tot uiterlijk 30 november 2024 worden ingediend.

 

 • C.

  Artikel 12 Overgangsbepalingen vervalt. En artikelen 13 en 14 worden hernummerd naar 12 en 13.

 •  

 • D.

  Het nieuwe artikel 12 Inwerkingtreding komt als volgt te luiden: Deze nadere regel treedt in werking de dag na bekendmaking en loopt tot en met 31 december 2024.

 

Artikel II

Dit wijzigingsbesluit treedt in werking op de dag van bekendmaking.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 19 december 2023

De burgemeester

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Michiel Ruis

Naar boven