Verordening tot wijziging van de Kapverordening gemeente Hellendoorn 2022 (1e wijziging)

Nijverdal, 28 november 2023 Nr. 2023-021515

 

De raad van de gemeente Hellendoorn;

 

Overwegende dat de Kapverordening gemeente Hellendoorn 2022 in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 moet worden gewijzigd;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2023;

 

B e s l u i t:

 • I.

  vast te stellen:

  de Verordening tot wijziging van de Kapverordening gemeente Hellendoorn 2022 (1e wijziging)

 

Artikel 1

In de aanhef wordt “artikel 4.1 van de Wet natuurbescherming” gewijzigd in “artikel 5.1 van de Omgevingswet”.

Artikel 2

Artikel 1, eerste lid onderdeel g. wordt als volgt gewijzigd:

g. bebouwde kom: de bebouwingscontour houtkap zoals opgenomen in de bijlage bij deze verordening;.

Artikel 3

Artikel 1, eerste lid onderdeel p. wordt als volgt gewijzigd:

p. bevoegd gezag: het bestuursorgaan dat op grond van de Omgevingswet bevoegd is om op de aanvraag om omgevingsvergunning te beslissen;.

Artikel 4

In artikel 1, eerste lid onderdeel q. wordt “artikel 2.2, eerste lid onder g. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht” gewijzigd in “artikel 5.1, eerste lid onder a. Omgevingswet”;.

Artikel 5

In de Toelichting bij de Kapverordening gemeente Hellendoorn 2022 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 • -

  aan de toelichting op artikel 1, eerste lid wordt het volgende onderdeel toegevoegd:

  p. op grond van artikel 5.8 Omgevingswet zal het college van burgemeester en wethouders in verreweg de meeste gevallen het bevoegd gezag zijn. Indien de aanvraag om omgevingsvergunning voor de kap van een houtopstand echter samenvalt met een aanvraag om een omgevingsvergunning op grond van artikel 5.9, 5.10 of 5.11 is een bestuursorgaan buiten de gemeente bevoegd op de aanvraag te beslissen;

 • -

  de toelichting op artikel 1, eerste lid onderdeel q. vervalt;

 • -

  in de toelichting op artikel 2 vervallen in de derde alinea de woorden “(grens Wet natuurbescherming)”;

 • -

  in de toelichting op artikel 2 vervalt de tiende alinea;

 • -

  de toelichting op artikel 6 vervalt;

 • -

  in de toelichting op artikel 7 vervalt de vierde alinea;

 • -

  in de toelichting op artikel 10 vervallen de beide laatste alinea’s.

 

II. te bepalen dat deze verordening op 1 januari 2024 in werking treedt.

 

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter

Naar boven