Verordening Marktgelden gemeente Molenlanden 2024

 

De raad van de gemeente Molenlanden;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 november 2023 en nummer 1186399;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen

 

de Verordening Marktgelden 2024

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijving

Losse standplaats

Een losse standplaats is een aangewezen verkooplocatie waar één verkooppunt mag worden ingenomen voor een aaneengesloten periode van maximaal 6 uur per week.

Minimarkt

Een minimarkt is een aangewezen verkooplocatie met minimaal 3 en maximaal 10 verkooppunten welke gelijktijdig worden ingenomen voor een aangesloten periode van maximaal 6 uur per week.

Incidentele standplaats met commercieel belang

Een incidentele standplaats met commercieel belang is een standplaats die wordt ingenomen voor een beperkte periode en tijd op een niet vooraf aangewezen locatie waarbij een commercieel doel wordt nagestreefd. (vb. wervingsactie voor telefonie of internet, oliebollen- en kerstbomenverkoop)

Toeristische standplaats molengebied Kinderdijk

Een aangewezen verkooplocatie in het molengebied waar gedurende het hele jaar zes dagen per week en binnen vooraf vastgestelde tijdstippen een standplaats mag worden ingenomen.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam marktgelden worden rechten geheven ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten, bestaande uit het ter beschikking stellen van een standplaats voor het uitoefenen van de markthandel en daarmee verband houdende handelingen en/of het gebruik van verstrekte hulpmiddelen.

 

Artikel 3 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degenen die een of meer standplaatsen innemen.

 

Artikel 4 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  Het marktgeld voor het innemen van een losse standplaats bedraagt per standplaats per jaar: € 222,00

 • 2.

  Het marktgeld voor het innemen van een standplaats op een minimarkt bedraagt per standplaats per jaar: 334,00

 • 3.

  Het marktgeld voor het innemen van een incidentele standplaats met commercieel belang bedraagt per standplaats per maand of gedeelte daarvan: € 55,60

 • 4.

  Het marktgeld voor het innemen van een toeristische standplaats molengebied Kinderdijk per standplaats per jaar 5.000,00

 

Artikel 5 Wijze van heffing

De rechten, bedoeld in artikel 3, worden geheven bij wege van aanslag.

 

Artikel 6 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de marktgelden worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

  • a.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen een maand na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 

Artikel 7 Restitutie

Indien de belastingplicht van een vaste standplaatshouder in de loop van een heffingstijdvak eindigt, wordt ontheffing verleend van het voor dat tijdvak berekende marktgeld naar rato van het aantal volledige maanden dat na het tijdstip van beëindiging van de belastingplicht in dat heffingstijdvak overblijft.

 

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 9 Overgangsrecht

 • 1.

  De verordening marktgelden 2023 van 13 december 2022, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 11, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van marktgelden hiervoor in die periode plaatsvindt.

   

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking, doch niet eerder dan 1 januari 2024.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Marktgelden Molenlanden 2024.

 

Vastgesteld tijdens de openbare raadsvergadering gemeente Molenlanden,

gehouden op 12 december 2023.

de griffier,

Marjolein Teunissen

de voorzitter,

Theo Segers

Naar boven