Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024

 

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  ‘dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • 2.

  ‘week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • 3.

  ‘maand’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • 4.

  ‘jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • 5.

  ‘kalenderjaar’: de periode van 1 januari tot en met 31 december

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • 1.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

 • 2.

  het verrichten van diensten of activiteiten als bedoeld in de tarieventabel behorende bij de legesverordening voor zover de activiteit of dienst wordt verricht in opdracht van gemeentelijke ambtenaren en ten behoeve van de uitoefening van hun functie dan wel in opdracht van de gemeente als rechtspersoon zelf;

 • 3.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende Tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 30 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg.

  • d.

   Langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 30 dagen na dagtekening van kennisgeving

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Vermindering of Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 9 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • 1.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • 2.

  een tariefsverlaging betreffen;

 • 3.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende paragrafen of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   paragraaf 2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart)

  • 2.

   paragraaf 3 (rijbewijzen)

  • 3.

   onderdeel 1.4.2.1 (schriftelijke verstrekking uit BRP)

  • 4.

   onderdeel 1.4.5.3 (verklaring omtrent gedrag)

  • 5.

   paragraaf 10 (kansspelen)

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  De 'Legesverordening 2023' van 15 december 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid van dit artikel genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Legesverordening 2024’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 14 december 2023, nummer 2023 -

De griffier

E.R. van Holthe,

Bijlage Tarieventabel Leges 2024

 

Tarieventabel behorend bij de legesverordening 2024

 

Indeling tarieventabel:

 

Titel 1

Algemene dienstverlening

Paragraaf 1

Burgerlijke stand

Paragraaf 2

Reisdocumenten

Paragraaf 3

Rijbewijzen

Paragraaf 4

Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

Paragraaf 5

Vastgoedinformatie

Paragraaf 6

Gemeentearchief

Paragraaf 7

Huisvestingswet

Paragraaf 8

Leegstandwet

Paragraaf 9

Gemeentegarantie

Paragraaf 10

Kansspelen

Paragraaf 11

Kinderopvang

Paragraaf 12

Telecommunicatie en overige kabels en leidingen

Paragraaf 13

Verkeer en vervoer

Paragraaf 14

Diversen

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Paragraaf 1

Algmene bepalingen

Paragraaf 2

Voorfase

Paragraaf 3

Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Paragraaf 4

Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

Paragraaf 5

Milieubelastende activiteiten

Paragraaf 6

Lozingsactiviteiten

Paragraaf 7

Aanlegactiviteiten

Paragraaf 8

Overige activiteiten

Paragraaf 9

Maatwerkvoorschriften

Paragraaf 10

Gelijkwaardigheid

Paragraaf 11

Overige tarieven

Paragraaf 12

Modaliteiten

Paragraaf 13

Vermindering

Paragraaf 14

Teruggaaf

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Paragraaf 1

Horeca

Paragraaf 2

Organiseren van evenementen

Paragraaf 3

Prostitutiebedrijven

Paragraaf 4

Smart-, Head-, of Growshops

Paragraaf 5

Winkeltijdenwet

Paragraaf 6

Gebruik van de (openbare) weg

Paragraaf 7

Diversen

Paragraaf 8

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

Titel 1 Algemene Dienstverlening

 

Paragraaf 1 Burgerlijke stand

 

 

2023

2024

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap:

1.1.1.1

in het gemeentehuis van Nieuwveen op maandag om 08.45 en 9.00 uur

gratis

gratis

1.1.1.2

in het gemeentehuis van Nieuwveen op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00u tot 11.00u (korte plechtigheid)

€ 166,60

€ 171,77

1.1.1.3

in vaste trouwlocaties benoemd door B&W (exclusief zaalhuur of andere gebruikskosten) op maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur

€ 444,30

€ 458,06

1.1.1.4

in een andere geschikte locatie naar keuze (benoemd na schriftelijk verzoek, exclusief zaalhuur of andere gebruikskosten) op maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur wordt het bedrag genoemd in artikel 1.1.1.3 verhoogd met

€ 361,00

€ 372,17

1.1.2

Op zaterdag en of door B&W vastgestelde brugdagen/gesloten dagen/vrije dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur wordt het bedrag genoemd in artikel 1.1.1.3 en 1.1.1.4 verhoogd met

€ 177,10

€ 182,60

1.1.3

Voor het beschikbaar stellen van getuigen van gemeentewege, bedraagt het tarief per getuige:

€ 32,60

€ 33,60

1.1.3.1

Voor het eenmalig aanwijzen van een externe voor het voltrekken van een huwelijk is een bedrag verschuldigd van:

€ 135,55

€ 139,78

Indien betrokkene al als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand is beëdigd geldt een tarief van:

€ 99,60

€ 102,67

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

1.1.4.1

een trouwboekje of partnerschapboekje

€ 44,25

€ 45,65

1.1.4.2

het bijschrijven van een kind, in kalligrafie, in een trouw-/partnerschapboekje per kind:

€ 8,60

€ 8,87

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 10,55

€ 10,90

 

Paragraaf 2 Reisdocumenten

2023

2024

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1

Van een nationaal paspoort:

1.2.1.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,87

€ 77,87

1.2.1.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,89

€ 58,89

1.2.2

Van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort)

1.2.2.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,87

€ 77,87

1.2.2.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,59

€ 58,59

1.2.3

Van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,87

€ 77,87

1.2.3.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,89

€ 58,89

1.2.4

Van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 58,89

€ 58,89

1.2.5

Van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 70,38

€ 70,38

1.2.5.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 37,99

€ 37,99

1.2.6

Voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, die in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 53,01

€ 53,01

1.2.7

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 34,29

€ 53,01

 

Paragraaf 3 Rijbewijzen

2023

2024

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 48,15

€ 48,15

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met:

€ 34,10

€ 48,15

1.3.3

Het onder 1.3.1 vermelde tarief wordt bij vermissing of het niet compleet overleggen van het eerder verstrekte rijbewijs verhoogd met:

€ 23,55

€ 24,29

 

Paragraaf 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

2023

2024

1.4.1

Voor de toepassing van deze paragraaf, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de Basisregistratie Personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 9,85

€ 10,15

1.4.2.2

tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200)

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de Basisregistratie Personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 10,55

€ 10,90

1.4.4

Voor toezending van de verstrekkingen genoemd onder 1.4.2 worden portokosten in rekening gebracht

1.4.5

Het tarief bedraagt voor:

1.4.5.1

het legaliseren van een handtekening:

€ 6,15

€ 6,34

1.4.5.2

het waarmerken van documenten:

€ 6,90

€ 7,09

1.4.5.3

het in behandeling nemen van een aanvraag tot de afgifte van een verklaring omtrent het gedrag mag maximaal zijn:

€ 41,35

€ 41,35

1.4.5.4

het in behandeling nemen van een aanvraag tot afgifte van een bewijs van in leven zijn:

€ 9,85

€ 10,15

1.4.5.5

het in behandeling nemen van een aanvraag tot afgifte van een andere verklaring omtrent een persoon:

€ 9,85

€ 10,15

1.4.6

Naturalisatie:

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het afleggen van een optie ter verkrijging van het Nederlanderschap, alsmede voor de behandeling van een naturalisatieverzoek worden de tarieven geheven conform het op het moment van aanvraag geldend Besluit optie en naturalisatiegelden, conform de rijkswet op het Nederlanderschap.

 

Paragraaf 5 Vastgoedinformatie

2023

2024

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.5.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie of afschrift van een plan, zoals bestemmingsplan, omgevingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij een legger, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

1.5.1.1.1

analoog in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 1,25

€ 1,27

1.5.1.1.2

analoog in formaat A3

€ 2,10

€ 2,14

1.5.1.1.3

digitaal in formaat A3 of kleiner, per bladzijde

€ 0,60

€ 0,63

1.5.1.1.4

digitaal in formaat groter dan A3, per tekening

€ 6,40

€ 6,58

1.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

1.5.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen per adres of object

€ 12,30

€ 12,68

1.5.2.2

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet

€ 12,30

€ 12,68

1.5.2.3

het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultureel erfgoed

€ 12,30

€ 12,68

1.5.2.4

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van die Wet

€ 12,30

€ 12,68

1.5.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het digitaal verstrekken van:

1.5.3.1

het gemeentelijke adressenbestand, per adres

€ 0,00

€ 0,01

1.5.3.2

het relatiebestand adreskadastraal perceel, per gelegde relatie

€ 0,00

€ 0,02

1.5.3.3

het adrescoördinatenbestand, per adrescoördinaat

€ 0,00

€ 0,02

1.5.3.4

de gebouwenregistratie, per adres

€ 0,05

€ 0,04

 

Paragraaf 6 Gemeentearchief

2023

2024

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 11,45

€ 11,79

1.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

1.6.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina:

1.6.2.1.1

analoog op A4-formaat, per bladzijde:

€ 1,25

€ 1,27

1.6.2.1.2

analoog op A3-formaat, per bladzijde:

€ 2,10

€ 2,14

1.6.2.1.3

analoog groter dan A3-formaat, per tekening

€ 16,55

€ 17,06

1.6.2.1.4

digitaal in formaat A3 of kleiner, per bladzijde

€ 0,60

€ 0,63

1.6.2.1.5

digitaal in formaat groter dan A3, per tekening

€ 6,40

€ 6,58

 

Paragraaf 7 Huisvestingswet

2023

2024

1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.7.1

tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014

€ 116,15

€ 119,78

1.7.2

tot indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Huisvestingswet 2014

gereserveerd

gereserveerd

 

Paragraaf 8 Leegstandwet

2023

2024

1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.8.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 116,15

€ 119,78

1.8.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, zesde lid, van de Leegstandwet

€ 58,10

€ 59,89

1.8.3

Als aanvragen als bedoeld in 1.12.1 en 1.12.2 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die onderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven. Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend.

 

Paragraaf 9 Gemeentegarantie

2023

2024

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1

tot het verkrijgen van een gemeentegarantie

gereserveerd

gereserveerd

1.9.2

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

gereserveerd

gereserveerd

 

Paragraaf 10 Kansspelen

2023

2024

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.10.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

€ 56,50

1.10.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, per kansspelautomaat

€ 56,50

€ 56,50

vermeerderd met een vast bedrag van

€ 34,00

€ 34,00

1.10.1.2a

De subonderdelen 1.16.1.1 en 1.16.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden

1.10.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan 4 jaar of voor onbepaalde tijd

€ 226,50

€ 226,50

1.10.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan 4 jaar of voor onbepaalde tijd, per kansspelautomaat:

€ 226,50

€ 226,50

vermeerderd met een vast bedrag van

€ 136,00

€ 136,00

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 0,00

€ 0,00

 

Paragraaf 11 Kinderopvang

2023

2024

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.11.1

een uittreksel uit het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang, per uittreksel

gereserveerd

gereserveerd

1.11.2

inlichtingen over gegevens die zijn opgenomen in het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang, per verstrekking:

gereserveerd

gereserveerd

 

Paragraaf 12 Telecommunicatie en overige kabels en leidingen

2023

2024

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

1.12.1.1

een melding van werkzaamheden van niet ingrijpende aard, als bedoeld in de Algemene verordening Kabels en Leidingen gemeente Nieuwkoop 2020, voor tracés tot 10 strekkende meter

€ 296,30

€ 305,48

1.12.1.2

een melding van werkzaamheden van ingrijpende aard, als bedoeld in de Algemene verordening Kabels en Leidingen gemeente Nieuwkoop 2020, voor het maken van handboringen, per boring

€ 13,90

€ 14,34

1.12.1.3

een melding van werkzaamheden van ingrijpende aard, als bedoeld in de Algemene verordening Kabels en Leidingen gemeente Nieuwkoop 2020, indien het betreft een tracé:

1.12.1.3.1

tussen 10 en 500 strekkende meter

€ 672,40

€ 693,23

1.12.1.3.2

tussen de 500 en 1000 strekkende meter

€ 1.051,95

€ 1.084,55

1.12.1.3.3

meer dan 1000 strekkende meter

€ 1.540,30

€ 1.588,06

1.12.1.4

Indien binnen de aanvraag, als bedoeld in 1.18.1.3, voor het plaatsen van een bovengrondse voorziening, handhole, ondersteuningswerk, beschermingswerk of singaalinrichting, locatiebepaling noodzakelijk is wordt het in 1.18.1.3 genoemde tarief per te bepalen locatie verhoogd met

€ 64,65

€ 66,63

1.12.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de aanleg, instandhouding en opruiming van een bovengrondse voorziening, handhole, ondersteuningswerk, beschermingswerk of signaalinrichting, als bedoeld in de Algemene verordening Kabels en Leidingen gemeente Nieuwkoop 2020 bedraagt

€ 672,40

€ 693,23

1.12.3

Indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de netbeheerder van het netwerk en/of andere netbeheerders of belanghebbenden, wordt het in 1.18.1 genoemde tarief per overleg verhoogd met

€ 224,00

€ 230,95

1.12.4

Indien een onderzoek met betrekking tot de status van een kabel of leiding moet plaatsvinden bedraagt het tarief, onverminderd de andere bepalingen in deze paragraaf

€ 471,55

€ 486,16

1.12.5

Indien bij een illegale opbreking de dader getraceerd moet worden bedraagt het tarief, onverminderd de andere bepalingen in deze paragraaf

€ 666,00

€ 686,65

1.12.6

onvolledige/inaccurate/vervallen/voor niets komen en/of te late melding

€ 115,00

€ 118,59

1.12.7

opbreking zonder melding (opbreek melding), als bedoeld in de Algemene verordening Kabels en Leidingen gemeente Nieuwkoop 2020

€ 435,40

€ 448,92

1.12.8

opbreking zonder vergunning of instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene verordening Kabels en Leidingen gemeente Nieuwkoop 2020

€ 541,15

€ 557,90

1.12.9

onterechte melding van een calamiteit die niet in overeenstemming is met het bepaalde in de Algemene verordening Kabels en Leidingen gemeente Nieuwkoop 2020

€ 326,45

€ 336,55

1.12.10

niet werken volgens de voorwaarden zoals vergunning, instemmingsbesluit, Algemene verordening Kabels en Leidingen gemeente Nieuwkoop 2020 en het Handboek kabels en leidingen gemeente Nieuwkoop 2019

€ 569,60

€ 587,27

1.12.11

tweede, derde etc. controle per keer inclusief reistijd

€ 115,00

€ 118,59

 

Paragraaf 13 Verkeer en vervoer

2023

2024

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.13.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 35,00

€ 36,07

1.13.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 47,40

€ 48,88

1.13.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

€ 36,00

€ 37,11

1.13.3.1

Bijdrage voor een keuring tot verkrijgen van een gehandicapten parkeerkaart

€ 120,00

€ 123,70

1.13.3.2

Toeslag no-show bij niet tijdig (24 uur van tevoren) afmelden van afspraak met de keuringsarts

€ 56,80

€ 58,58

1.13.3.3

Toeslag no-show bij het zonder bericht niet verschijnen op het spreekuur en/of het niet thuis zijn bij huisbezoek van de keuringsarts

€ 56,80

€ 58,58

1.13.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vaarvergunning voor vaartuigen met:

1.13.4.1

verbrandingsmotoren met een motorvermogen tot en met 6 PK voor één jaar:

€ 27,95

€ 28,83

1.13.4.2

verbrandingsmotoren met een motorvermogen vanaf 6,01 PK voor één jaar:

€ 48,45

€ 49,94

1.13.4.3

verbrandingsmotoren, onverschillig het motorvermogen voor zeven dagen:

€ 13,45

€ 13,87

1.13.4.4

verbrandingsmotoren, onverschillig het motorvermogen voor één dag:

€ 4,65

€ 4,79

1.13.4.5

elektromotoren, onverschillig het motorvermogen voor één jaar:

€ 4,65

€ 4,79

1.13.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.13.5.1

tot het verkrijgen van een afmeervergunning voor aanlegplaatsen in de Voorwetering per vergunning, per jaar:

€ 72,80

€ 75,07

1.13.5.2

verkrijging van een sleutel ten behoeve van de Teuntjesbrug:

 

Paragraaf 14 Diversen

2023

2024

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.14.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 3,80

€ 3,92

1.14.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

1.14.1.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 1,25

€ 1,27

1.14.1.2.2

per pagina op papier van A3-formaat

€ 2,10

€ 2,14

1.14.1.2.3

per pagina op papier van A2-formaat

€ 6,25

€ 6,47

1.14.1.2.4

per pagina op papier van A1-formaat

€ 10,70

€ 11,03

1.14.1.2.5

per pagina op papier van A0-formaat

€ 16,60

€ 17,12

1.14.1.3

kaarten en tekeningen, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart of tekening

€ 16,70

€ 17,23

1.14.1.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 11,80

€ 12,16

1.14.1.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 1,50

€ 1,52

1.14.1.6

informatie uit het milieu-archief, per aanvraag

€ 16,85

€ 17,36

1.14.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot directe, contante uitbetaling van gelden, waarbij cliënt niet akkoord gaat met girale overschrijving

€ 2,20

€ 2,27

 

Titel 2 Dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet

 

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

2023

2024

2.1

Definities

 

 

2.1.1

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op titel 2, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

2.1.2

In titel 2 voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

2.1.3

In titel 2 wordt verstaan onder:

2.1.3.1

binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

2.1.3.2

binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

2.1.4

In aanvulling op de in bijlage I bij de Omgevingsregeling opgenomen omschrijving van het begrip ‘bouwkosten’ betreffen de in die omschrijving:

2.1.4.1

onder a genoemde Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 de voorwaarden die bekendgemaakt zijn in Staatscourant 2012, 1567;

2.1.4.2

onder b bedoelde bouwkosten de kosten voor de fysieke realisatie (het bouwen) van het bouwwerk;

2.1.4.3

onder c bedoelde prijs de prijs exclusief omzetbelasting.

2.1.5

Onder conceptverzoek vallen:

2.1.5.1

Conceptaanvragen omgevingsvergunning: Hieronder wordt verstaan een schriftelijk verzoek om vooruitlopend op een definitieve indiening waarbij het bevoegd gezag (voor zover mogelijk op grond van de ingediende stukken) een binnenplanse omgevingsplantoets uitvoert zonder dat beoordeling van een eventuele wijzigings- of uitwerkingsbevoegdheid plaatsvindt.

2.1.5.2

Principeverzoeken: Hieronder wordt verstaan een schriftelijk verzoek in verband met het verkrijgen van een (ambtelijke of bestuurlijke) indicatie of een voorgenomen (buitenplanse) omgevingsplanactiviteit of activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving kansrijk zijn.

2.1.5.3

Vooroverleg: Hieronder wordt verstaan een verzoek tot een overleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving met uitzondering van de voorlichtingsgesprekken welke op afspraak in ons Klantcontactcentrum worden gevoerd.

 

2.2 Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

2023

2024

 

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

 

2.2.1

een conceptverzoek

2.2.2

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

2.2.3

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

2.2.4

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

2.2.5

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

2.2.6

intrekking van een omgevingsvergunning;

2.2.7

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen 2.2.2, 2.2.3 en 2.2.4;

2.2.8

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen 2.2.2 tot en met 2.2.7.

 

2.3 Bepalen tarief

2023

2024

2.3.1

De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van titel 2.

 

 

2.3.2

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

2.3.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met het tarief voor een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 12.

2.3.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 13.

2.3.5

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

2.3.6

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

Paragraaf 2 Voorfase

2023

2024

2.4

Omgevingsoverleg

Conceptverzoek

2.4.1

Als de aanvraag betrekking heeft op omgevingsoverleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

2.4.1.1

voor het beoordelen van een conceptaanvraag van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor die activiteit of activiteiten zouden worden vastgesteld

50%

50%

2.4.1.2.1

voor het behandelen van een principeverzoek om een ambtelijke haalbaarheidsindicatie

€ 464,70

€ 479,09

2.4.1.2.2

voor het behandelen van een principeverzoek om een bestuurlijke haalbaarheidsindicatie

€ 4.140,85

€ 4.269,20

2.4.1.3

voor het houden van vooroverleg:

2.4.1.3.1

voor een eerste overleg:

€ 211,75

€ 218,31

2.4.1.3.2

voor elk volgend overleg:

€ 105,85

€ 109,13

2.4.1.3.3

per in te schakelen adviseur verhoogd met:

€ 112,50

€ 115,99

 

Paragraaf 3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

2023

2024

2.5

Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

2.5.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van titel 2 als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2.5.1.1

bij bouwkosten vanaf € 0

5%

5%

tot € 2.500,--

met een minimum van:

€ 52,75

€ 54,38

2.5.1.2

bij bouwkosten vanaf € 2.500,--

tot € 10.000,--

4,75%

met een minimum van:

€ 124,95

€ 124,95

2.5.1.3

bij bouwkosten vanaf € 10.000,--

tot € 25.000,--

4,50%

met een minimum van:

€ 474,95

€ 474,95

2.5.1.4

bij bouwkosten vanaf € 25.000,--

tot € 50.000,--

4,25%

met een minimum van:

€ 1.124,95

€ 1.124,96

2.5.1.5

bij bouwkosten vanaf € 50.000,--

tot € 100.000,--

3,85%

met een minimum van:

€ 2.124,95

€ 2.124,96

2.5.1.6

bij bouwkosten vanaf € 100.000,-- tot

€ 250.000,--

3,35%

met een minimum van:

€ 3.849,95

€ 3.849,96

2.5.1.7

over het deel van de bouwkosten vanaf € 250.000,--

2,85%

met een minimum van:

€ 8.374,95

€ 8.374,97

met een maximum van:

€ 106.547,70

€ 450.000,00

 

2023

2024

2.6

Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijk deel)

2.6.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van titel 2 als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2.6.1.1.1

als de bouwkosten € 0 tot € 2.500,-- bedragen

€ 105,85

€ 109,13

als de bouwkosten € 2.500,-- tot € 10.000,-- bedragen

€ 211,75

€ 218,31

als de bouwkosten € 10.000,-- tot € 25.000,-- bedragen

€ 423,50

€ 436,63

als de bouwkosten € 25.000,-- tot € 50.000,-- bedragen

€ 846,95

€ 873,21

als de bouwkosten € 50.000,-- tot € 100.000,-- bedragen

€ 1.270,45

€ 1.309,83

als de bouwkosten € 100.000,-- tot € 250.000,-- bedragen

€ 2.540,90

€ 2.619,67

als de bouwkosten € 250.000,-- of meer bedragen

€ 5.081,75

€ 5.239,28

als geen sprake is van een bouwactiviteit

€ 211,75

€ 218,31

2.6.1.1.2

als moet worden beoordeeld of het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, niet in strijd is met redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet en hiervoor geen advies van de gemeentelijke adviescommissie bedoeld in artikel 2.50.1.2 nodig is, wordt het verschuldigde bedrag op grond van 2.6.1.1.1 verhoogd met:

gereserveerd

gereserveerd

2.6.1.1.3

als de bouwactiviteit plaatsvindt op een bodemgevoelige locatie en de toelaatbare kwaliteit van de bodem moet worden beoordeeld, wordt het verschuldigde bedrag op grond van 2.6.1.1.1 verhoogd met:

€ 211,75

€ 218,31

2.6.1.1.4

als moet worden beoordeeld of de activiteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde omgevingsplan respectievelijk het in voorbereiding zijnde omgevingsplan dat voorziet in de bescherming van het stads- en dorpsgezicht, wordt het verschuldigde bedrag op grond van 2.6.1.1.1 verhoogd met:

€ 317,60

€ 327,45

2.6.1.2

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 9.316,80

€ 9.605,62

2.6.1.3

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

2.6.1.3.1

voor zover sprake is van bouwen al dan niet in combinatie met afwijkend gebruik, waarvan:

 

 

de bouwkosten € 0 tot € 2.500,-- bedragen

€ 211,75

€ 218,31

de bouwkosten € 2.500,-- tot € 10.000,-- bedragen

€ 423,50

€ 436,63

de bouwkosten € 10.000,-- tot € 25.000,-- bedragen

€ 846,95

€ 873,21

de bouwkosten € 25.000,-- tot € 50.000,-- bedragen

€ 1.270,45

€ 1.309,83

de bouwkosten € 50.000,-- tot € 100.000,-- bedragen

€ 2.540,90

€ 2.619,67

de bouwkosten € 100.000,-- tot € 250.000,-- bedragen

€ 5.081,75

€ 5.239,28

de bouwkosten € 250.000,-- of meer bedragen

€ 10.163,50

€ 10.478,57

2.6.1.3.2

voor zover uitsluitend sprake is van afwijkend gebruik

€ 846,95

€ 873,21

2.6.1.3.3

indien sprake is van een toename van woningaantallen en/of het als hoofdverblijf mogen gebruiken van een recreatiewoning, wordt het onder 2.6.1.3.1 of 2.6.1.3.2 vermelde bedrag verhoogd met:

€ 4.262,15

€ 4.394,28

 

2023

2024

2.7

Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

2.7.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 4, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van titel 2 als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2.7.1.1

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 174,25

€ 179,67

2.7.1.2

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 4.234,80

€ 4.366,08

2.7.1.3

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 423,5

€436,63

 

Paragraaf 4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

2023

2024

2.8

Omgevingsplanactiviteit: monumenten

2.8.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, rijksmonument, voorbeschermd gemeentelijk monument, voorbeschermd provinciaal monument of voorbeschermd rijksmonument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van titel 2 als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2.8.1.1

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit of bij toepassing van artikel 14 van de Erfgoedverordening gemeente Nieuwkoop 2023 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit:

2.8.1.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

nihil

nihil

2.8.1.1.2

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

nihil

nihil

2.8.1.2

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

2.8.1.2.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

nihil

nihil

2.8.1.2.2

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

nihil

nihil

2.8.1.3

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

2.8.1.3.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

nihil

nihil

2.8.1.3.2

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

nihil

nihil

2.8.2

Als de in het eerste lid bedoelde aanvraag een archeologisch monument betreft, worden de in het eerste lid genoemde tarieven verhoogd met:

nihil

nihil

2.8.3.2

als het gaat om een monument of archeologisch monument waarop voordat het is aangewezen de verordening van overeenkomstige toepassing is: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven of het omgevingsplan nog geen voorbeschermingsregel bevat vanwege het voornemen om die functie-aanduiding te geven.

 

2023

2024

2.9

Rijksmonumentenactiviteit

2.9.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een rijksmonumentenactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, met uitzondering van een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een archeologisch monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van titel 2 als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2.9.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

nihil

nihil

2.9.1.2

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

nihil

nihil

 

2023

2024

2.10

Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht

2.10.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit in een rijksbeschermd, provinciaal beschermd of gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van titel 2 als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2.10.1.1

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit of bij toepassing van artikel 18 van de Erfgoedverordening gemeente Nieuwkoop 2023 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit:

2.10.1.2

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

nihil

nihil

2.10.1.3

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

nihil

nihil

2.10.2

Het eerste lid, aanhef en onder a, is van overeenkomstige toepassing op een sloopactiviteit die wordt verricht op een locatie waarvoor een op grond van artikel 4.35, eerste lid, van de Invoeringswet Omgevingswet als instructie geldende aanwijzing als beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Monumentenwet 1988 zoals die wet luidde voor de inwerkingtreding van de Erfgoedwet van kracht is, zolang in het omgevingsplan aan die locatie nog niet de functie-aanduiding rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht is gegeven.

 

2023

2024

2.11

Omgevingsplanactiviteit: overig cultureel erfgoed en werelderfgoed

2.11.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een andere activiteit dan die genoemd in de artikelen 2.8, 2.9 en 2.10 en cultureel erfgoed of werelderfgoed betreft, waarvoor in het omgevingsplan met het oog op het behoud van cultureel erfgoed of van de uitzonderlijke universele waarde van werelderfgoed een verbod is opgenomen om zonder omgevingsvergunning deze activiteit te verrichten, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van titel 2 als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

nihil

nihil

 

Paragraaf 5 Milieubelastende activiteiten

2023

2024

2.12

Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

2.12.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van titel 2 als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 1.913,00

€ 1.972,30

 

2023

2024

2.13

Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen (afdeling 3.2 Besluit activiteiten leefomgeving)

2.13.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in de paragrafen 3.2.1, 3.2.3 tot en met 3.2.15 3,2,17 tot en met 3.2.19 en 3.2.24 van afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van titel 2 als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2.13.1.1

voor één milieubelastende activiteit:

€ 3.826,00

€ 3.944,61

2.13.1.2

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 2.678,20

€ 2.761,22

2.13.1.3

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 2.295,60

€ 2.366,76

 

2023

2024

2.14

Nutssector en industrie (afdeling 3.4 Besluit activiteiten leefomgeving)

2.14.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de categorie nutssector en industrie als bedoeld in de paragrafen 3.4.2, , 3.4.4.tot en met 3.4.9 en 3.4.11 van afdeling 3.4 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van titel 2 als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2.14.1.1

voor één milieubelastende activiteit:

€ 3.826,00

€ 3.944,61

2.14.1.2

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 2.678,20

€ 2.761,22

2.14.1.3

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 2.295,60

€ 2.366,76

 

2023

2024

2.15

Afvalbeheer (afdeling 3.5 Besluit activiteiten leefomgeving)

2.15.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector afvalbeheer als bedoeld in de paragrafen 3.5.1, 3.5.4, 3.5.7, 3.5.8 en 3.5.11 van afdeling 3.5 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van titel 2 als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2.15.1.1

voor één milieubelastende activiteit:

€ 3.826,00

€ 3.944,61

2.15.1.2

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 2.678,20

€ 2.761,22

2.15.1.3

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 2.295,60

€ 2.366,76

 

2023

2024

2.16

Agrarische sector (afdeling 3.6 Besluit activiteiten leefomgeving)

2.16.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de agrarische sector als bedoeld in de paragrafen 3.6.1, 3.6.7 en 3.6.8 van afdeling 3.6 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van titel 2 als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2.16.1.1

voor één milieubelastende activiteit:

€ 3.826,00

€ 3.944,61

2.16.1.2

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 2.678,20

€ 2.761,22

2.16.1.3

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 2.295,60

€ 2.366,76

 

2023

2024

2.17

Dienstverlening, onderwijs en zorg (afdeling 3.7 Besluit activiteiten leefomgeving)

2.17.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector dienstverlening, onderwijs en zorg als bedoeld in de paragrafen3.7.6 en 3.7.10 van afdeling 3.7 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per milieubelastende activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van titel 2 als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 3.826,00

€ 3.944,61

 

2023

2024

2.18

Transport, logistiek en ondersteuning daarvan (afdeling 3.8 Besluit activiteiten leefomgeving)

2.18.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector transport, logistiek en ondersteuning daarvan als bedoeld in de paragrafen 3.8.2, 3.8.3, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.8 tot en met 3.8.11 van afdeling 3.8 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van titel 2 als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2.18.1.1

voor één milieubelastende activiteit:

€ 3.826,00

€ 3.944,61

2.18.1.2

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 2.678,20

€ 2.761,22

2.18.1.3

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 2.295,60

€ 2.366,76

 

2023

2024

2.19

Sport en recreatie (afdeling 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving)

2.19.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector sport en recreatie als bedoeld in paragraaf 3.9.1 van afdeling 3.9 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per milieubelastende activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van titel 2 als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 3.826,00

€ 3.944,61

 

2023

2024

2.20

Samenloop van milieubelastende activiteiten

2.20.1

Als bij de toepassing van de artikelen 2.12 tot en met 2.18 dezelfde milieubelastende activiteit onder meer dan een artikel valt, wordt die milieubelastende activiteit slechts eenmaal in de heffing betrokken, waarbij het voor de belastingplichtige meest gunstige van toepassing zijnde tarief wordt toegepast.

2.20.2

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een kernactiviteit in een bedrijfstak gecombineerd met functioneel ondersteunende activiteiten uit andere bedrijfstakken, dan is, in afwijking van het bepaalde in deze paragraaf, op al deze activiteiten het artikel van toepassing waaronder de bedrijfstak die bepalend is voor de kernactiviteit valt.

 

Paragraaf 6 Lozingsactiviteiten

2023

2024

2.21

Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit

2.21.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, en het gaat niet om het lozen van water of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van titel 2 als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 478,25

€ 493,08

 

2023

2024

2.22

Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

2.22.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktelichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, bestaande uit het lozen van afvalwater, koelwater of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van titel 2 als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 956,50

€ 986,15

 

Paragraaf 7 Aanlegactiviteiten

 

2023

2024

2.23

Omgevingsplanactiviteit: opbreken en graven

2.23.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het opbreken van de verharding in openbaar gebied of het graven in openbaar gebied, anders dan voor het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding, als bedoeld in artikel […] van het omgevingsplan bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van titel 2 als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

gereserveerd

gereserveerd

2.23.2

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding in openbaar gebied, als bedoeld in artikel […] van het omgevingsplan, niet zijnde kabels als bedoeld in artikel 1.1 van de Telecommunicatiewet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van titel 2 als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

gereserveerd

gereserveerd

2.23.3

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet bestaande uit het graven in het gebied met waarde-archeologie-1, 2 of 3, als bedoeld in het omgevingsplan, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van titel 2 als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 348,50

€ 359,30

2.23.4

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het graven in het beperkingengebied Leiding - Gas, - Hoogspanning, - Riool en/of - water van het omgevingsplan, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van titel 2 als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 348,50

€ 359,30

2.23.5

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het graven in een bijzonder landschapselement of gebied met aardkundige waarde. bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van titel 2 als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 348,50

€ 359,30

2.23.6

De in het eerste tot en met vijfde lid genoemde tarieven zijn van toepassing als de aanvraag een binnenplanse omgevingsplanactiviteit betreft. Deze zijn van overeenkomstige toepassing als de aanvraag een buitenplanse omgevingsplanactiviteit betreft en worden in dat geval verhoogd met:

€ 348,50

€ 359,30

 

2023

2024

2.24

Omgevingsplanactiviteit: overige activiteiten beperkingengebied leidingen, landschapselement en aardkundige waarde

2.24.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, in het beperkingengebied leidingen, in een bijzonder landschapselement of in een gebied met aardkundige waarde, bestaande uit het:

a. aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplanting,

b. indrijven van voorwerpen,

c. ophogen van de grond, of

d. verharden van de grond,

bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van titel 2 als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2.24.1.1

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 348,50

€ 359,30

2.24.1.2

voor een buitenplanse omgevingsplanactviteit:

€ 697,05

€ 718,66

 

2023

2024

2.25

Omgevingsplanactiviteit: geluid weg

2.25.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen of wijzigen van een weg als op grond van het omgevingsplan of bij omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit een geluidgevoelig gebouw is toegelaten binnen het aandachtsgebied van die weg, als bedoeld in artikel 22.272 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van titel 2 als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2.25.1.1

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 619,70

€ 638,91

2.25.1.2

voor een buitenplanse omgevingsplanactviteit:

€ 968,20

€ 998,21

 

2023

2024

2.26

Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

2.26.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van titel 2 als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 619,70

€ 638,91

 

2023

2024

2.27

Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

2.27.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van titel 2 als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2.27.1.1

als sprake is van aansluiting op een gemeentelijke weg

€ 232,35

€ 239,54

2.27.1.2

als sprake is van aansluiting op een provinciale weg

€ 690,15

€ 711,57

 

2023

2024

2.28

Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

2.28.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van titel 2 als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2.28.1.1

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 348,50

€ 359,30

en als moet worden beoordeeld of de in het tijdelijke deel van het omgevingsplan bedoelde aanlegactiviteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde omgevingsplan respectievelijk het in voorbereiding zijnde omgevingsplan dat voorziet in de bescherming van het stads- of dorpsgezicht, als bedoeld in artikel 22.278, tweede lid, van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, verhoogd met:

€ 317,60

€ 327,45

2.28.1.2

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 4.234,80

€ 4.366,08

2.28.1.3

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 423,50

€ 436,63

 

Paragraaf 8 Overige activiteiten

2023

2024

2.29

Omgevingsplanactiviteit: alarminstallatie

2.29.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het in, op of aan een onroerende zaak hebben van een alarminstallatie die een voor de omgeving opvallend geluid of lichtsignaal kan produceren, bedoeld in artikel 2:57 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van titel 2 als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

gereserveerd

gereserveerd

 

2023

2024

2.30

Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

2.30.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld in artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van titel 2 als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 231,85

€ 239,03

 

2023

2024

2.31

Omgevingsplanactiviteit: reclame

2.31.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, als bedoeld in artikel 4:15 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, en als niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 3, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van titel 2 als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2.31.1.1

als de activiteit bestaat uit het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van die handelsreclame:

€ 231,85

€ 239,04

2.31.1.2

als de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat die handelsreclame op of aan die onroerende zaak wordt gemaakt of gevoerd:

€ 231,85

€ 239,04

 

2023

2024

2.32

Omgevingsplanactiviteit: objecten plaatsen op de weg

2.32.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het plaatsen van objecten op de weg, bedoeld in artikel 2:10a van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van titel 2 als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 58,10

€ 59,90

 

2023

2024

2.33

Omgevingsplanactiviteit: standplaatsen

2.33.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het innemen of hebben van een standplaats, bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van titel 2 als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2.33.1.1

als sprake is van een vaste standplaats voor bepaalde of onbepaalde tijd:

€ 105,85

€ 109,13

2.33.1.2

als sprake is van een incidentele standplaats:

€ 52,95

€ 54,59

 

2023

2024

2.34

Andere activiteiten

2.34.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van titel 2 bedoeld en die activiteit:

2.34.1.1

betreft een bij of krachtens artikel 5.1 van de Omgevingswet aangewezen vergunningplichtige activiteit, uitgezonderd de activiteit bedoeld in onderdeel 2.34.1.2, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van titel 2 als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 860,95

€ 887,64

2.34.1.2

betreft een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van titel 2 als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2.34.1.2.1

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 348,50

€ 359,30

2.34.1.2.2

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 423,60

€ 436,73

2.34.1.2.3

voor een in een gemeentelijke verordening als bedoeld in artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit aangewezen vergunningplichtige activiteit:

€ 348,50

€ 359,30

 

Paragraaf 9 Maatwerkvoorschriften

2023

2024

2.35

Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

2.35.1

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouw- of sloopactiviteit, bedraagt het tarief:

2.35.1.1

voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op:

1. het in stand houden van een bestaand bouwwerk, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

2. bouwactiviteiten die het bouwen van nieuwe bouwwerken betreffen als bedoeld in artikel 4.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

3. het gebruik van een bouwwerk, bedoeld in artikel 6.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; of

4. het verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

per maatwerkvoorschrift:

€ 211,75

€ 218,31

 

2023

2024

2.36

Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

2.36.1

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op:

2.36.1.1

één milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief:

€ 1.913,00

€ 1.972,30

2.36.2

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere milieubelastende activiteit dan bedoeld in het eerste lid, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 1.913,00

€ 1.972,30

 

2023

2024

2.37

Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

2.37.1

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.35 en 2.36, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 211,75

€ 218,31

 

Paragraaf 10 Gelijkwaardigheid

2023

2024

2.38

Gelijkwaardige maatregel

2.38.1

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

2.38.1.1

een bouwactiviteit, bedraagt het tarief, per uur:

€ 105,85

€ 109,13

2.38.1.2

een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed, bedraagt het tarief, per uur:

€ 114,00

€ 117,53

2.38.1.3

een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief, per uur:

€ 95,65

€ 98,62

2.38.1.4

een andere activiteit dan bedoeld in de onderdelen 2.38.1.1, 2.38.1.2 of 2.38.1.3, bedraagt het tarief, per uur:

€ 105,85

€ 109,13

2.38.2

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Paragraaf 11 Overige tarieven

2023

2024

2.39

Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

2.39.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:

€ 423,50

€ 436,63

 

2023

2024

2.40

Wijziging omgevingsvergunning

2.40.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van titel 2 verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

 

 

2023

2024

2.41

Wijziging voorschriften omgevingsvergunning

2.41.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, per te wijzigen voorschrift:

€ 423,50

€ 436,63

 

2023

2024

2.42

Intrekken omgevingsvergunning

2.42.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning, tenzij artikel 2.58 van toepassing is:

€ 846,95

€ 873,21

 

2023

2024

2.43

Beoordeling aanvullende gegevens

2.43.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel 2.2.2, in behandeling is genomen bedraagt:

 

van de op grond van titel 2 van deze tarieventabel reeds verschuldigde tarieven,

nihil

nihil

2.43.2

Het tarief als bedoeld in 2.43.1 wordt slechts eenmaal per aanvraag in rekening gebracht.

 

2023

2024

2.44

Beoordeling onderzoeksrapporten

2.44.1

De in artikel 2.49 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ander besluit.

 

2023

2024

2.45

Wijzigen van het omgevingsplan

2.45.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan:

€ 12.786,45

€ 13.182,83

 

2023

2024

2.46

Niet genoemd besluit op aanvraag

2.46.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in titel 2 niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

€ 423,50

€ 436,63

 

Paragraaf 12 Modaliteiten

2023

2024

2.47

Achteraf ingediende aanvraag

2.47.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 3 tot en met 8 verschuldigde leges verhoogd met:

20%

20%

 

2023

2024

2.48

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

2.48.1

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van titel 2 bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

2.48.1.1

als sprake is van een milieubelastende activiteit:

€ 2.391,25

€ 2.465,38

2.48.1.2

als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 12.786,45

€ 13.182,83

2.48.1.3

als sprake is van andere activiteiten dan bedoeld in de onderdelen 2.48.1.1 en 2.48.1.2:

€ 4.262,15

€ 4.394,28

 

2023

2024

2.49

Beoordeling onderzoeksrapporten

2.49.1

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van titel 2 bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

2.49.1.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 348,55

€ 479,07

2.49.1.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€ 348,55

€ 669,55

2.49.1.3

voor de beoordeling van een geluid- of luchtrapport betreffende de geluid- of luchtbelasting:

€ 478,25

€ 479,07

2.49.1.4

voor de beoordeling van een akoestisch rapport betreffende de interne en externe geluidwering of nagalm van een bouwwerk:

€ 669,55

€ 690,31

2.49.1.5

voor de beoordeling van een ecologisch onderzoeksrapport:

€ 464,65

€ 479,07

2.49.1.6

voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER):

€ 956,50

€ 986,15

2.49.1.7

voor de beoordeling van een trillingenrapport:

€ 464,65

€ 479,07

2.49.1.8

voor de beoordeling van een duurzaamheidsrapport op grond van de Beplaingsmethode Milieuprstatie Gebouwen en GWW-werken:

€ 697,05

€ 1.058,70

2.49.1.9

voor de beoordeling van een duurzaamheidsrapport op grond van de Beplaingsmethode Milieuprstatie Gebouwen en GWW-werken:

€ 116,20

€ 272,89

2.49.1.10

voor de beoordeling van een pakeer- en/of verkeersrapport:

€ 232,35

€ 403,07

2.49.1.11

voor de beoordeling van een vuurlastberekening:

€ 232,35

€ 272,89

2.49.1.12

voor de beoordeling van een planschaderisico-analyse:

€ 232,35

€ 272,89

2.49.1.13

voor de beoordeling van een geuremissierapport:

€ 348,55

€ 359,34

2.49.1.14

voor de beoordeling van een bezonnings- en/of beschaduwingsrapport:

€ 232,35

€ 272,89

2.49.1.15

voor de beoordeling van een asbestinventarisatierapport:

€ 116,20

€ 119,79

2.49.1.16

voor de beoordeling van een stikstofemmissierapport:

€ 430,45

€ 443,79

2.49.1.17

voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport:

€ 370,55

€ 382,04

 

2023

2024

2.50

Advies

2.50.1

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van titel 2 bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

2.50.1.1

voor een advies van de gemeenteraad:

€ 3.811,30

€ 3.929,45

2.50.1.2

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de [Verordening op de gemeentelijke adviescommissie] dat uitsluitend betrekking heeft op redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet:

gereserveerd

gereserveerd

2.50.1.3

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de [Verordening op de gemeentelijke adviescommissie] in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel 2.50.1.2:

gereserveerd

gereserveerd

2.50.1.4

voor een advies van agrarisch deskundige Clevin, per advies:

€ 610,00

€ 650,00

2.50.1.5

voor een advies in andere gevallen dan bedoeld in de onderdelen 2.50.1.1 tot en met 2.50.1.4: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.50.2

Als een begroting als bedoeld in het eerste lid, onderdeel 2.50.1.5, is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2023

2024

2.51

Instemming

2.51.1

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van titel 2 bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

€ 1.710,25

€ 1.763,27

 

Paragraaf 13 Vermindering

2023

2024

2.52

Vermindering na conceptverzoek

2.52.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel 2.2.2, en zoals nader omschreven in de paragrafen 2.3 tot en met 2.8, is voorafgegaan door een aanvraag om omgevingsoverleg als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel 2.2.1, en zoals nader omschreven in paragraaf 2, waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft, bestaat onder de in het tweede lid genoemde voorwaarden aanspraak op vermindering van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning verschuldigde leges. De vermindering bedraagt:

75%

75%

2.52.2

Voor de toepassing van het eerste lid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning gedaan:

a. voor dezelfde activiteit of activiteiten als waarop het omgevingsoverleg betrekking had;

b. in overeenstemming met de uitkomsten van het omgevingsoverleg; en

c. binnen 6 maanden na het laatste omgevingsoverleg of, als het omgevingsoverleg volgens afspraak leidt tot een kennisgeving aan de aanvrager, na de dagtekening van de kennisgeving.

2.52.3

Bij de toepassing van het eerste lid blijft voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning in ieder geval verschuldigd:

€ 105,85

€ 109,13

 

2023

2024

2.53

Vermindering bij meervoudige aanvraag

2.53.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op vijf of meer activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van leges voor de milieubelastende activiteiten als bedoeld in paragraaf 5 en het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 12. De vermindering bedraagt:

2.53.1.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

van de voor die actviteiten verschuldigde leges

5%

5%%

2.53.1.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

van de voor die actviteiten verschuldigde leges

10%

10%%

2.53.1.3

bij 15 of meer activiteiten:

van de voor die actviteiten verschuldigde leges

15%

15%%

 

Paragraaf 14 Teruggaaf

2023

2024

2.54

Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

2.54.1

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

85%

85%

2.54.2

Bij de toepassing van het eerste lid blijft voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning in ieder geval verschuldigd:

€ 105,85

€ 109,13

 

2023

2024

2.55

Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

2.55.1

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

85%

85%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

2.55.2

Bij de toepassing van het eerste lid blijft voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning in ieder geval verschuldigd:

€ 105,85

€ 109,13

 

2023

2024

2.56

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

2.56.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

2.56.1.1

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen vier weken na de indiening van de aanvraag:

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

75%

75%

2.56.1.2

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf vier weken tot zes weken na de indiening van de aanvraag:

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

50%

50%

2.56.1.3

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken na de indiening van de aanvraag:

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

25%

25%

 

2023

2024

2.57

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

2.57.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

2.57.1.1

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen zes weken na de indiening van de aanvraag:

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

75%

75%

2.57.1.2

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken tot achttien weken na de indiening van de aanvraag:

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

50%

50%

2.57.1.3

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf achttien weken na de indiening van de aanvraag:

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

25%

25%

 

2023

2024

2.58

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende actviteiten

2.58.1

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen zesentwintig weken na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

20%

20%

 

2023

2024

2.59

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende actviteiten

2.59.1

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.

0%

0%

2.59.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.59.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2023

2024

2.60

Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

2.60.1

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 12.

 

2023

2024

2.61

Minimum bedrag voor teruggaaf

2.61.1

Een bedrag minder dan € 100,-- wordt niet teruggegeven.

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

Paragraaf 1 Horeca

2023

2024

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 275,00

€ 283,53

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

€ 58,05

€ 59,87

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet

€ 57,95

€ 59,75

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 87,10

€ 89,81

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een horecabedrijf als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 450,00

€ 463,95

 

Paragraaf 2 Organiseren van evenementen

2023

2024

3.2

Begripsbepalingen:

Commercieel evenement: Evenementen die uitsluitend of overwegend worden gehouden met het doel winst te maken, dan wel evenementen die gehouden worden door instellingen, stichtingen of verenigingen met een winstoogmerk. Een evenement wordt zonder meer als commercieel aangemerkt als een entreeprijs wordt geheven.

Niet commercieel evenement: Evenementen met een sociaal-cultureel karakter, dan wel evenementen die gehouden worden door instellingen, stichtingen of verenigingen met een sociaal-culturele doelstelling binnen de gemeente.

Classificatie evenementen: Voor de classificatie van evenementen wordt de classificatie aangehouden zoals opgenomen in de nota “Kader evenementenveiligheid” van veiligheidsregio Hollands Midden. (beschikbaar via www.nieuwkoop.nl)

In algemene zin geldt voor een:

- klasse A – regulier evenement: Evenement waarbij het (zeer) onwaarschijnlijk is dat die gebeurtenis leidt tot risico's voor de openbare orde, de openbare veiligheid de volksgezondheid of het milieu en maatregelen of voorzieningen vergen van het daartoe bevoegde gezag om die dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.

- klasse B - aandachtsevenement: Evenement, waarbij het mogelijk is dat die gebeurtenis leidt tot risico’s voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu en maatregelen of voorzieningen en van het daartoe bevoegd gezag om die dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.

- klasse C - risicovolevenement: Evenement, waarbij het (zeer) waarschijnlijk is dat die gebeurtenis leidt tot risico’s voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu en maatregelen of voorzieningen vergen van het daartoe bevoegd gezag om die dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

3.2.1.1

een evenement met classificatie A met een commercieel karakter

€ 174,40

€ 179,81

3.2.1.2

een evenement met classificatie A zonder commercieel karakter

nihil

nihil

3.2.1.3

een evenement met classificatie B met een commercieel karakter

€ 466,95

€ 481,41

3.2.1.4

een evenement met classificatie B zonder commercieel karakter

nihil

nihil

3.2.1.5

een evenement met classificatie C met een commercieel karakter

€ 933,90

€ 962,83

3.2.1.6

een evenement met classificatie C zonder commercieel karakter

nihil

nihil

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot hergebruik van een evenementenvergunning voor bepaalde tijd (vanaf het tweede gebruik) per aanvraag, indien het betreft:

3.2.2.1

een evenement met classificatie A met een commercieel karakter

€ 131,65

€ 135,72

3.2.2.2

een evenement met classificatie A zonder commercieel karakter

nihil

nihil

3.2.2.3

een evenement met classificatie B met een commercieel karakter

€ 348,80

€ 359,61

3.2.2.4

een evenement met classificatie B zonder commercieel karakter

nihil

nihil

3.2.2.5

een evenement met classificatie C met een commercieel karakter

€ 697,60

€ 719,22

3.2.2.6

een evenement met classificatie C zonder commercieel karakter

nihil

nihil

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het op verzoek van vergunninghouder doorvoeren van een aanpassing of geringe uitbreiding van een evenementenvergunning voor bepaalde tijd per aanpassing/uitbreiding, indien het betreft:

3.2.3.1

een evenement met een commercieel karakter

€ 174,25

€ 179,67

3.2.3.2

een evenement zonder commercieel karakter

nihil

nihil

3.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing voor geluidhinder (in de open lucht), als bedoeld in artikel 4.5a n 4.6 van de Algemene plaatselijke verordening

nihil

nihil

 

Paragraaf 3 Prostitutiebedrijven

2023

2024

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

3.3.1.1

voor een seksinrichting/escortbedrijf

€ 929,40

€ 958,21

3.3.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.15, tweede lid van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 929,40

€ 958,21

 

Paragraaf 4 Smart-, Head- of Growshops

2023

2024

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

3.4.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:34a van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.4.2:

3.4.1.1

voor een smart-, head-, of growshop

€ 929,40

€ 958,21

3.4.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer van een smart-, head-, of growshop, als bedoeld in artikel 3.15, tweede lid van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 929,40

€ 958,21

 

Paragraaf 5 Winkeltijdenwet

2023

2024

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.5.1

voor een ontheffing in het kader van de Verordening winkeltijden Nieuwkoop 2014

€ 58,10

€ 59,89

3.5.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 116,15

€ 119,78

3.5.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing

€ 116,15

€ 119,78

 

Paragraaf 6 Gebruik van de (openbare) weg

2023

2024

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het mogen plaatsen van voorwerpen op of aan de weg, als het betreft

3.6.1

een vergunning (artikel 2:10a Apv)

€ 58,10

€ 59,90

3.6.2

een melding (artikel 2:10c Apv)

nihil

nihil

 

 

 

 

 

Paragraaf 7 Diversen

2023

2024

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.7.1

om een ontheffing voor een nachtverblijf buiten een kampeerterrein, als bedoeld in artikel 4:18 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 118,60

€ 122,27

3.7.1.1

voor het verwijderen van afval na nachtverblijf buiten een kampeerterrein, als bedoelt in artikel 3.9.1, zal een tarief in rekening gebracht worden van

€ 54,00

€ 55,66

3.7.2

om een ontheffing voor het venten, als bedoeld in artikel 5:15 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 58,05

€ 59,87

3.7.3

om een collectevergunning, als bedoeld in artikel 5:13 van de Algemene plaatselijke verordening

nihil

nihil

3.7.4

om een vergunning voor het innemen van een ligplaats, als bedoeld in artikel 5:68 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 116,20

€ 119,80

3.7.5

om een ontheffing voor het verbranden van afvalstoffen buiten inrichtingen, of anderszins vuur te stoken, als bedoeld in artikel 5:34 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 232,35

€ 239,54

3.7.6

om een ontheffing op grond van de Zondagswet per dag of dagdeel

3.7.7

om een verklaring van geen bezwaar voor het landen/opstijgen van een luchtballon (luchtvaartwet)

€ 58,05

€ 59,87

3.7.8

om een verklaring van geen bezwaar voor het gebruik van openbaar gebied voor een (wieler)toertocht in het geval het evenement gedeeltelijk over het grondgebied van Nieuwkoop gaat

€ 58,05

€ 59,87

3.7.9

tot het verkrijgen van een vergunning voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen, zoals bedoeld in artikel 11 van de Afvalstoffenverordening

€ 90,00

€ 92,77

3.7.10

tot het verkrijgen van een vergunning voor het inzamelen van andere categorieën van afvalstoffen dan huishoudelijke afvalstoffen, zoals bedoeld in artikel 22 van de Afvalstoffenverordening

€ 90,00

€ 92,77

3.7.11

tot het verkrijgen van een ontheffing 4.5a, lid 2 of 4.6, lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening, voor het in de openlucht veroorzaken van geluidhinder voor omwonenden door het in werking hebben van een geluidsapparaat, een toestel of machine

€ 59,87

 

Paragraaf 8 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

2023

2024

3.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking

€ 15,40

€ 15,90

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad voornoemd,

gehouden op 14 december 2023

 

De griffier

 

E.R. van Holthe

Naar boven