Gemeente Rhenen - Ontwerpbestemmingsplan “Achterberg West fase 2”

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Achterberg West fase 2” in het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ter inzage wordt gelegd.

 

Inhoud

Het ontwerpbestemmingsplan “Achterberg West fase 2” voorziet in de bouw van 101 woningen ten westen van en aansluitend op de bebouwde kom van de kern Achterberg.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan, inclusief onderliggende stukken, ligt van donderdag 28 december 2023 tot en met woensdag 7 februari 2024 voor eenieder ter inzage.

  • Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl, via identificatienummer NL.IMRO.0340.BPAchterbergW2-ON01;

  • de link naar het ontwerpbestemmingsplan is ook te vinden op onze website www.rhenen.nl (via de zoekterm “ter inzage leggingen”);

  • een analoog (papieren) exemplaar van het bestemmingsplan is in te zien in het Huis van de gemeente, Nieuwe Veenendaalseweg 75 te Rhenen. Inzien kan op afspraak, zie voor meer informatie www.rhenen.nl.

 

Zienswijzen

Iedereen kan gedurende de termijn over bovengenoemd ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze(n) indienen. Schriftelijke zienswijzen kunnen gestuurd worden naar Huis van de Gemeente, Postbus 201, 3910 AE RHENEN, onder vermelding van ‘Zienswijze Team Ruimtelijke Ontwikkeling’. Ook kunt u mondeling uw zienswijze(n) indienen. Neemt u hiervoor contact op met Remco van der Hoogt, telefoonnummer 140317.

Naar boven