Tarieventabel Lijkbezorgingsrechten Beek 2024 behorende bij de Verordening Lijkbezorgingsrechten 2021

Het College van burgemeester en wethouders van Beek;

Gelet op artikel 5 lid 3 van de Verordening Lijkbezorgingsrechten 2021;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de volgende:

 

Tarieventabel 2024 behorende bij de Verordening Lijkbezorgingsrechten 2021

Hoofdstuk I Maatstaven en tarieven lijkbezorgingsrechten

 

2024

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een GRAF voor een periode van 20 jaar wordt geheven:

1.1.1

op begraafplaats De Nieuwe Hof

1.1.1.1

voor zover dit een enkeldiep graf betreft

€ 1.476,57

1.1.1.2

voor zover dit een dubbeldiep graf betreft

€ 2.132,55

1.1.1.3

Voor zover dit een driediep graf betreft

€ 2.772,18

1.1.1.4

Vervallen

1.1.2

Op de algemene begraafplaats aan De Stegen / St. Martinusstraat

1.1.2.1

vervallen

1.1.2.2

vervallen

1.1.2.3

vervallen

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een URNENGRAF voor een periode van 20 jaar wordt geheven:

1.2.1

op begraafplaats De Nieuwe Hof

1.2.1.1

voor zover dit een enkeldiep urnengraf betreft

€ 1.118,21

1.2.1.2

voor zover dit een dubbeldiep urnengraf betreft

€ 1.610,42

1.2.1.3

voor zover dit een driediep urnengraf betreft

€ 2.100,77

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een URNENNIS wordt geheven:

1.3.1

op begraafplaats De Nieuwe Hof

1.3.1.1

voor een periode van 20 jaar

€ 1.476,57

1.4

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een bijzetting van een ASBUS OF URN wordt geheven:

Op de algemene begraafplaats aan De Stegen / St. Martinusstraat en op begraafplaats De Nieuwe Hof

1.4.1

voor zover het betreft de bijzetting van een asbus of urn van een overleden familielid in een reeds bestaand (familie-)graf

€ 492,21

1.5

vervallen

1.6

Voor het verlengen van het uitsluitend recht voor een periode van 10 jaar als bedoeld in 1.1 t/m 1.3 wordt geheven

€ 483,13

1.6.1

vervallen

Hoofdstuk 2 Begraven

2.1

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder op begraafplaats De Nieuwe Hof of begraafplaats aan De Stegen/St.Martinussstraat (voor een zogenaamde bijzetting in een reeds gereserveerde ruimte) wordt geheven:

2.1.1

in een graf

€ 483,13

2.2

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden één jaar wordt op begraafplaats De Nieuwe Hof afgerond 25% van het sub 2.1.1 vermelde bedrag geheven.

2.2.1

in een graf

€ 120,78

2.2.2

Voor het begraven van een lijk van een kind van 1 tot 12 jaar wordt afgerond 50 % van het sub 2.1.1 vermelde bedrag geheven

2.3.1

in een graf

€ 241,57

2.4

Voor het begraven in grond bijzondere begraafplaats als bedoeld in art. 40 lid 1 Wet op de lijkbezorging:

2.4.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot aanwijzen bijzondere begraafplaats

€ 232,89

voor het aanwijzen van een bijzondere begraafplaats

€ 5.822,20

Hoofdstuk 3 Reserveren

Hoofdstuk 4 Bijzetten van asbussen en urnen

4.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

4.1.1

in een urnennis, urnengraf of graf

€ 483,13

4.1.2

In een graf op Begraafplaats aan de Stegen/St. Martinusstraat

€ 483,13

4.1.3

vervallen

Hoofdstuk 5 Verstrooien van as

5.1

Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven:

5.1.1

op een verstrooiingsplaats

€ 117,49

5.1.2

vervallen

5.1.3

vervallen

Hoofdstuk 6 Grafsteen

6.1

Voor het afgeven van een vergunning voor het hebben van een grafsteen als bedoeld in artikel 19 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats De Nieuwe Hof gemeente Beek wordt geheven:

6.1.1

voor gedenktekens, per gedenkteken

€ 18,63

6.1.2.

voor het recht stellen van een grafteken

€ 152,54

Hoofdstuk 7 Reserveren

Hoofdstuk 8 Reserveren

Hoofdstuk 9 Opgraven of ruimen

9.1

Voor het opgraven van een lijk wordt geheven:

€ 947,47

9.1.1

Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde graf wordt geheven:

€ 241,57

9.1.2

Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf op begraafplaats De Nieuwe Hof wordt geheven:

€ 483,13

9.2

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven:

9.2.1

uit een graf

€ 967,47

9.2.2

Uit een urnengraf of urnennis

€ 483,13

9.2.3

vervallen

9.2.4

bij het weer terugplaatsen van de asbus in hetzelfde graf, urnengraf of urnennis wordt geheven:

€ 241,57

9.2.5

bij het weer terugplaatsen van de asbus in een ander graf, urnengraf of urnennis op begraafplaats De Nieuwe Hof wordt geheven:

€ 483.13

9.3

Voor het ruimen (schudden) van een graf op verzoek van de belanghebbende wordt geheven:

€ 967,47

9.4

Voor het na opgraven van een graf en bijeen brengen van de overblijfselen van een lijk voor crematie of begraven elders wordt geheven:

€ 967,47

9.5

Voor het na opgraven van een asbus of urn en ter beschikking houden van een asbus of urn voor herbegraven of verstrooiing elders wordt geheven:

€ 483,13

Hoofdstuk 10 Overige diensten

10.1

Voor het aanbrengen van een inscriptie in een gedenkplaat van een urnennis

€ 117,49

Hoofdstuk II Inwerkingtreding en citeertitel

 

 • 2.1

  De “Tarieventabel Lijkbezorgingsrechten 2023” van 29 november 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 2.2

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking;

 • 2.3

  De datum van ingang van dit tarievenbesluit is 1 januari 2024;

 • 2.4

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Tarieventabel Lijkbezorgingsrechten Beek 2024”.

   

Beek, 12 december 2023.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK,

Joop Crucq

Gemeentesecretaris

Christine van Basten-Boddin

Burgemeester

Naar boven