Verordening op de heffing en invordering van leges Culemborg 2024

De Gemeenteraad van de gemeente Culemborg;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 november 2023;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

“Verordening op de heffing en invordering van leges Culemborg 2024 “

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • -

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • -

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • -

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • -

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge een wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  bewijs van in leven zijn tot het ontvangen van pensioenen en wachtgelden;

 • d.

  stukken en inlichtingen, welke ambtshalve, ter voldoening aan de wettelijke of admini¬stratieve voorschriften moeten worden afgegeven;

 • e.

  het verstrekken van inlichtingen uit de Basisregistratie personen indien deze inlichtingen verstrekt worden aan:

  • a.

   kerkgenootschappen en rechtspersonen, die hoewel geen kerkgenootschap zijnde, geacht kunnen worden daarmede gelijk te staan;

  • b.

   de besturen van het openbaar en het bijzondere onderwijs voor het lager onderwijs, voor zover de inlichtingen verband houden met het opsporen van leerplichtige kinderen;

  • c.

   (de bedrijven) van openbare lichamen;

  • d.

   de naar vorm privaatrechtelijke bedrijven, die zich geheel of nagenoeg geheel in handen van de overheid bevinden;

  • e.

   instellingen, die ten algemene nutte werkzaam zijn, alsmede indien en voor zover de inlichtingen bestemd zijn voor een wetenschappelijk of filantropisch doel;

 • f.

  promotie-evenementen; voor zover het evenement door het college van burgemeester en wethouders is aangewezen tot promotie-evenement, zoals vastgelegd is in het handboek evenementen van de gemeente Culemborg;

 • g.

  stukken of nasporingen ten behoeve en in het persoonlijk belang van onvermogenden, mits zij van hun onvermogen doen blijken door een verklaring van het gemeentebestuur van hun woonplaats;

 • h.

  stukken en inlichtingen, welke worden gevraagd door of vanwege het rijk, de provincie, de gemeenten, de waterschappen, veenschappen en veenpolders of enig ander openbaar lichaam, alsmede door vertegenwoordigers van vreemde mogendheden in Nederland.

 • i.

  De bouwkosten van een of meerdere duurzaamheidsmaatregelen die onderdeel vormen van een totale aanvraag om een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit of aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.5, 2.6, 2.8, 2.9 en 2.28 van de tarieventabel en zoals nader omschreven in de bijlage duurzaamheidsmaatregelen behorende bij deze verordening. Deze kosten worden niet betrokken bij het vaststellen van de omvang van de totale bouwkosten.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met bijbehorende ROEB-lijst en tariefregeling Gelders Genootschap.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel alsdie mogelijkheid wordt geboden binnen 30 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indienen van de aanvraag wordt gedaan, binnen 30 dagen na dagtekening van kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst, besluit of handeling wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst, besluit of handeling in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende paragrafen of artikelen van hoofstuk 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   paragraaf 1.2 (reisdocumenten);

  • 2.

   paragraaf 1.3 (rijbewijzen);

  • 3.

   artikel 1.17 (schriftelijke verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   artikel 1.25, onder a (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   artikel 1.31 (Wet op de kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1.

  De “Eerste wijziging Verordening op de heffing en invordering van leges 2023”, van 29 juni 2023, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artike l2 tweede lid opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 13 Citeertitel

De verordening wordt aangehaald als “Legesverordening Culemborg 2024”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 december 2023

De griffier

D. van der Harst

De voorzitter

G. van Grootheest

Bijlage 1 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Culemborg 2024

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE DIENSTVERLENING

 

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

Artikel 1.1 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap en

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap

a.

op dinsdag om 9:15 uur en om 9:30 uur indien gebruik wordt gemaakt van de locatie Stadskantoor (Ridderstraat 250)

€ 0,00

b.

indien er sprake is van een gereduceerd tarief, zoals opgenomen in het beleid 'Huwelijken Culemborg'

€ 164,50

c.

op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag indien gebruik wordt gemaakt van de locatie Stadhuis (Oude Vismarkt 4)

€ 622,00

d.

op zaterdag, indien gebruik wordt gemaakt van de locatie Stadhuis (Oude Vismarkt 4)

€ 985,00

e.

indien gebruik wordt gemaakt van een eigen gekozen locatie (niet zijnde stadskantoor of stadhuis)

€ 280,00

Artikel 1.2 omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk

Het tarief bedraagt voor omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk

a.

op dinsdag om 9:15 uur en om 9:30 uur indien gebruik wordt gemaakt van de

locatie Stadskantoor (Ridderstraat 250)

€ 0,00

b.

indien er sprake is van een gereduceerd tarief, zoals opgenomen in het beleid 'Huwelijken Culemborg'

€ 164,50

c.

op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag indien gebruik wordt gemaakt van de locatie Stadhuis (Oude Vismarkt 4)

€ 622,00

d.

op zaterdag, indien gebruik wordt gemaakt van de locatie Stadhuis (Oude Vismarkt 4)

€ 985,00

e.

indien gebruik wordt gemaakt van een eigen gekozen locatie (niet zijnde stadskantoor of stadhuis)

€ 280,00

f.

Indien het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk plaatsvindt aan de balie

€ 0,00

Artikel 1.3 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap in bijzonder huis

reserveren

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek:

Artikel 1.4 Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk in bijzonder huis 

reserveren

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek:

Artikel 1.5 Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om bij besluit een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen voor één dag:

a.

als de gastbabs met ervaring niet beëdigd hoeft te worden

€ 54,50

b.

als de gastbabs zonder ervaring beëdigd en begeleid moet worden

€ 280,00

Artikel 1.6 Beschikbaar stellen getuige door gemeente

Het tarief bedraagt voor het door de gemeente beschikbaar stellen van een getuige voor de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap, per getuige:

€ 54,50

Artikel 1.7 Annuleren of wijzigen datum

Het tarief bedraagt voor het annuleren of wijzigen van een huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk:

tot 14 dagen vóór de datum van het huwelijk/geregistreerd partnerschap

€ 54,50

binnen 14 dagen vóór de datum van het huwelijk/geregistreerd partnerschap

€ 108,00

Artikel 1.8 Trouwboekje of partnerschapsboekje herziene naamskeuze

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

1

een trouwboekje of partnerschapsboekje

€ 23,20

2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het doen van herziene naamskeuze op grond van de Wet introductie gecombineerde geslachtsnaam bedraagt overeenkomstig het tarief zoals opgenomen in Legesbesluit akten burgeriljke stand

 

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Artikel 1.9 Paspoorten of andere reisdocumenten

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

a.

van een nationaal paspoort, zakenpaspoort, vluchtelingen-, vreemdelingen- en faciliteitenpaspoort:

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 83,85

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 63,40

b.

een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel a (zakenpaspoort):

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 83,85

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 63,40

c.

een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 83,85

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 63,40

d.

een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen:

€ 63,40

Artikel 1.10 Nederlandse identiteitskaart

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

a.

een Nederlandse identiteitskaart:

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 75,80

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 40,90

b.

een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon:

€ 36,90

Artikel 1.11 Modaliteiten

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

a.

voor de versnelde uitreiking van een in de artikelen 1.9 en 1.10, onder a, genoemd document, zijnde een toeslag op de in die artikelen genoemde bedragen:

€ 57,05

b

Het tarief als bedoeld in artikel 1.11, onder a wordt bij een gecombineerde spoedlevering als bedoeld in artikel 1.9 en 1.10 genoemde documenten slechts één keer per document berekend.

*

De tarieven in deze paragraaf zijn gebaseerd op het ontwerp besluit Paspoortgelden 2024. Indien de vastgestelde tarieven afwijken van de ontwerptarieven, zullen deze worden aangepast.

 

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

Artikel 1.12 Rijbewijzen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

€ 51,10

Artikel 1.13 Modaliteiten

1.

Het tarief genoemd in artikel 1.12 wordt:

a.

bij een spoedlevering vermeerderd met:

€ 39,65**

b.

Het tarief voor het afgeven van een rijbewijs, indien aan de aanvrager reeds een eerder rijbewijs werd verstrekt, welk bij de aanvraag niet compleet kan worden overlegd, wordt verhoogd met administratiekosten

*tarieven in deze paragraaf zijn gebaseerd op de tarieven zoals vastgesteld in juli 2023. Indien per januari 2024 nieuwe tarieven gelden, zullen deze worden aangepast.

 

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

Artikel 1.14 Definities

1.

Voor de toepassing van artikel 1.15 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

2.

Voor de toepassing van artikel 1.16 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

3

Een abonnement wordt gesteld op naam en is geheel noch gedeeltelijk voor overdracht vatbaar. Gehele of gedeeltelijke terugbetaling van leges voor niet of niet ten volle gebruikte abonnementen vindt niet plaats.

4

De onder artikel 1.15 en 1.16 vermelde tarieven zijn eveneens verschuldigd indien de gevraagde inlichtingen niet leiden tot het door de aanvrager beoogde doel.

Artikel 1.15 Verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

€ 17,40

b.

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

1.

voor 2 tot en met 100 verstrekkingen:

€ 338,00

2.

Voor101 tot en met 250 verstrekkingen:

€ 635,00

3.

voor meer dan 250 verstrekkingen

€ 846,00

c.

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van een opgave van verhuizingen binnen de gemeente, vertrekken uit de gemeente en vestigingen in de gemeente:

reserveren

d.

tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200):

€ 16,55

Artikel 1.16 Verstrekking van aangehaakte gegevens verstrekken gegevens niet uit BRP

Voor toepassing van onderdeel 1.4.4. wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 17,40

b.

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

1.

voor 2 tot en met 100 verstrekkingen:

€ 338,00

2.

Voor 101 tot en met 250 verstrekkingen:

€ 635,00

3.

voor meer dan 250 verstrekkingen:

€ 846,00

Artikel 1.17 Schriftelijke verstrekking

In afwijking van de artikelen 1.15 en 1.16 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen:

€ 7,50*

Artikel 1.18 Op aanvraag doornemen basisregistratie personen

1.

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan te besteden kwartier:

€ 30,55

2.

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

* Dit is het maximumtarief.

 

Paragraaf 1.5 Bestuursstukken

Artikel 1.19 Afschriften van bestuurstaken

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.

een afschrift van de gemeentebegroting:

€ 33,10

2.

een afschrift van de gemeenterekening:

€ 33,10

3.

Een afschrift van het burgerjaarverslag

€ 33,10

4.

Een exemplaar van de Algemene Plaatselijk Verordening van de gemeente Culemborg

€ 33,10

Artikel 1.20 Abonnement op bestuurstaken

Het tarief bedraagt voor het afsluiten van een postabonnement voor een kalenderjaar:

1.

Voor het afsluiten van een postabonnement voor een kalenderjaar:

a.

Op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen, met uitzondering van de notulen

€ 193,00

b.

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen, met inbegrip van de notulen

€ 237,00

c.

op de agenda behorende bij de vergadering van de raad

€ 57,35

2.

Voor het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar wanneer de stukken ter secretarie worden afgehaald

a.

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen, met uitzondering van de notulen

€ 119,00

b.

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen, met inbegrip van de notulen

€ 153,50

c.

op de agenda behorende bij de vergadering van de raad

€ 19,30

 

Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie

Artikel 1.21 Plan- of kaartinformatie

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een kopie van een ruimtelijk plan of deel daarvan, zoals omgevingsvisie, omgevingsplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in artikel 1.22, onderdeel b:

a.

Het tarief bedraagt voor het verlenen van inzage van de kadastrale leggers dan wel ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de kadastrale aanduiding van een perceel

€ 38,60

b.

Het tarief voor een afschrift van een besluit, verklaring en/of uittreksel uit de gemeentelijke beperkingenregistratie/ register bedraagt per kadastraal object

€ 12,20

c.

Een exemplaar van de bouwverordening van de gemeente Culemborg

€ 50,75

d.

Een exemplaar van de toelichting op de bouwverordening van de gemeente Culemborg

€ 57,35

Artikel 1.22 Informatie uit registers

reserveren

Artikel 1.23 Informatie uit adressenbestanden

reserveren

 

Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken

Artikel 1.24 Gemeentegarantie

reserveren

Artikel 1.25 Overige publiekszaken

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag:

€ 41,35*

b.

tot het legaliseren van een handtekening:

€17,40

c

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het doen van herziene naamskeuze op grond van de Wet introductie gecombineerde geslachtsnaam geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

d.

Tot het afgeven van een waarmerking van documenten

€ 17,40

* Dit is het maximumtarief vanaf 1 maart 2016.

 

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief

Artikel 1.26 Naspeuringen in gemeentearchief

reserveren

Artikel 1.27 Afschrift of uittreksel uit gemeentearchief

reserveren

Artikel 1.28 Uitlenen archiefbescheiden

reserveren

 

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

Artikel 1.29 Huisvestingswet 2014

reserveren

Artikel 1.30 Leegstandwet

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

a.

een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet:

€ 110,50

b.

Indien de aanvraag zoals bedoeld in artikel 1.30, onder a, meer dan vijf woonruimten omvat, bedraagt het tarief in afwijking van artikel 1.30, lid 1, onder a

€ 331,00

Artikel 1.31 Wet op de kansspelen

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

a.

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat:

€ 56,50;*

b.

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat:

€ 56,50;*

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

€ 34,00;*

c.

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd:

€ 226,50;*

d.

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat:

€ 226,50;*

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

€ 136,00.*

2.

Het eerste lid, onderdelen a en b, is van overeenkomstige toepassing als de vergunning geldt voor een tijdvak korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd respectievelijk verhoogd worden.

3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning):

€ 106,50

* Dit is het maximumtarief.

Artikel 1.32 Telecommunicatiewet

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet:

a.

sleuven met een kabel/leidinglengte tot 25 meter

€ 0,00

b.

sleuven met een kabel/leidinglengte van 25 tot 500 meter

€ 928,00

c.

sleuven met een kabel/leidinglengte van 500 tot 1000 meter

€ 1.486,00

d.

sleuven met een kabel/leidinglengte van meer dan 1000 meter

€ 1.486,00

e.

en per meter vanaf 1000 meter

€ 2,25

e.

Indien met betrekking tot de behandeling van de aanvraag naar oordeel van de vergunningverlener extra overleg noodzakelijk is, wordt het bedrag onder 1.32, onder b, c d en e, verhoogd per overleg met:

€ 184,50

f.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ten behoeve van het nemen van een instemmingbesluit als bedoeld in hoofdstuk 5 paragraaf 5.1.2, artikel 5.4, eerste lid, onderdeel a, van de Telecommunicatiewet, zijnde openbare gronden niet in bezit van gemeente

€ 309,00

2.

Als een begroting als bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Artikel 1.33 Wegenverkeerswetgeving

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het RVV 1990, voor een periode van maximaal drie maanden

€ 48,40

2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een jaar ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990), voor zover beschreven in de Regeling ontheffingen geslotenverklaring gedeelte binnenstad Culemborg, Vianense Poort en Prijsseweg (met uitzondering van politie, brandweer en ambulances) per ontheffing geldig voor maximaal een jaar vanaf datum afgifte

€ 48,40

3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een eenmalige ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het RVV 1990, voor zover beschreven in de regeling ontheffingen geslotenverklaring gedeelte binnenstad Culemborg (met uitzondering van politie, brandweer en ambulances) per ontheffing voor één in- en uitrit

€ 2,20

4.

voor een tijdelijke ontheffing voor parkeren in de autoluwe binnenstad, geldig voor een aaneengesloten periode (dagkaart), uiterlijk tot 09.00 uur op de dag volgend op de datum die is vermeld op de vergunning

€ 10,80

5.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 54,35

6.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van het parkeerverbod als bedoeld in artikel 87 van het RVV 1990

€ 11,10

7.

Voor het wijzigen van reeds uitgegeven ontheffingen en parkeervergunningen wordt een tarief in rekening gebracht. Wijzigingen op bestaande ontheffingen en parkeervergunningen kunnen zich voordoen ten aanzien van mutaties in kenteken. Het tarief voor het wijzigen van een reeds verleende ontheffing bedraagt

€ 0,00

h.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen c.q. verlengen (vervangen) van een gehandicaptenparkeerkaart ingevolge het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

indien daarvoor een medische keuring noodzakelijk is:

€ 200,00

indien daarvoor geen medische keuring noodzakelijk is:

€ 102,50

i.

tot het verlenen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken als bedoeld in artikel 29 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

€ 458,00

j.

Het tarief bedraagt voor het vervangen van een onderbord ten behoeve van een gehandicaptenparkeerplaats voorvloeiend uit een kentekenwijziging

€ 68,50

k.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een e-oplaadpaal

€ 25,55

l.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een verkeersbesluit ingevolge het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) inclusief het plaatsen van het verkeersbord

€ 120,00

 

Paragraaf 1.10 Diversen

Artikel 1.34 Gewaarmerkte afschriften, kopieën, stukken of uittreksels

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.

fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per bladzijde A4 of A3

€ 1,00

2.

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.1.1 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

a

Indien de oppervlakte van het papier maximaal 2500 cm2 bedraagt

€ 50,35

b.

Indien de oppervlakte van het papier meer dan 2500 cm bedraagt

€ 74,85

3.

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 7,15

4.

stukken of uittreksels, welke op aanvraag moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 4,95

 

 

 

Artikel 1.35 Diverse vergunningen of beschikkingen

a.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verlenen van een vergunning c.q. ontheffing ingevolge de algemene plaatselijke verordening voor zover niet expliciet genoemd in dit hoofdstuk

€ 27,70

b.

Het overeenkomstig onder 1.20.2.1 berekende bedrag wordt verhoogd met een bedrag voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag door aan de aanvrager meegedeelde kosten blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege Burgemeester en Wethouders wordt vastgesteld. Bij toepassing van dit onderdeel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht

c.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verlenen van een ontheffing op grond van de artikelen 4:5, 4:5A t/m 4:5F en 4:6 van de APV:

d.

"welke betrekking heeft op de lichte categorie, t.w.: buurtfeesten en

straatmuzikanten (zie APV)"

€ 55,15

e.

welke betrekking heeft op de middelzware categorie, t.w. cafés en draaiorgels (zie APV)

€ 109,50

f.

welke betrekking heeft op de zware categorie, t.w. houseparty’s, live concerten, festivals en kermissen

€ 220,00

g.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van overige niet in dit hoofdstuk behandelde benoemde beschikking

€ 99,65

 

HOOFDSTUK 2 DIENSTVERLENING EN BESLUITEN IN HET KADER VAN DE OMGEVINGSWET

 

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

Artikel 2.1 Definities

1.

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

2.

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

3.

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

Omgevingsoverleg (conceptoverleg)

-

vooroverleg: Beantwoorden van de vraag of een (bouw)plan planologisch passend is. Het (bouw)plan wordt getoetst aan ruimtelijk beleid en aan regelgeving. Onder vooroverleg wordt mede verstaan het toetsen van een schetsplan en een conceptaanvraag.

-

Intaketafel: Een overleg bestemd voor het beantwoorden van de vraag of een initiatief passend is binnen de gemeentelijke ruimtelijke ambities. Het resultaat is een oordeel of het initiatief (politiek/bestuurlijk en op beleidsniveau) wenselijk wordt geacht.

-

Kleine omgevingstafel: Een overleg waarin zaken die als eenvoudig bestempeld worden, besproken worden. Als eenvoudig wordt aangemerkt de zaken waarvan aan de voorkant duidelijk is dat a) de grootte en aard van de afwijking of b) het aantal afwijkingen ten opzichte van het Omgevingsplan, te onderzoeken en erover oordelen haalbaar is binnen twee goed voorbereide overleggen. Ook moet voor deze initiatieven redelijkerwijs geen sprake zijn van mogelijke bestuurlijk/politiek belang.

Grote omgevingstafel: Een overleg waarin zaken die als complex bestempeld worden, besproken worden. Dit zijn zaken die door a) de grootte of aard van de afwijkingen van het Omgevingsplan of b) het aantal betrokken vakgebieden ook al bij de intaketafel behandeld zijn voor bestuurlijke/politieke belangen. De complete omgevingstafel bestaat uit drie overleggen.

-

binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

-

binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

-

Buitenplans omgevingsactiviteit: activiteit die niet voldoet aan regels van het omgevingsplan en niet vergunningvrij voor het bouwen is. Het kan een activiteit zijn waarvoor het omgevingsplan bepaalt dat een vergunning nodig is, maar het volgens de beoordelingsregels niet mogelijk is de vergunning te verlenen. Het kan ook een activiteit zijn die in strijd is met de algemene regels in het omgevingsplan.

-

In behandeling en buiten behandeling stellen: als een aanvraag in behandeling wordt genomen is één van de eerste uitvoeringshandelingen een toets op volledigheid van het dossier. Voor de legesheffing is de aanvraag op dat moment in behandeling genomen en worden leges geheven. Als uit de volledigheidstoets blijkt dat een dossier niet volledig is, krijg de aanvrager 1 x de gelegenheid zijn aanvraag aan te vullen. Gebeurt dit niet, of niet volledig, wordt de verdere behandeling gestaakt. Dit heet buiten behandeling stellen.

4.

In bijlage I bij de Omgevingsregeling opgenomen omschrijving van het begrip ‘bouwkosten’ betreffen de in die omschrijving:

 • -

  onder a genoemde Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 de voorwaarden die bekendgemaakt zijn in Staatscourant 2012, 1567;

 • -

  onder b bedoelde bouwkosten de kosten voor de fysieke realisatie (het bouwen) van het bouwwerk;

 • -

  onder c bedoelde prijs de prijs exclusief omzetbelasting.

5.

In afwijking van bijlage I bij de Omgevingsregeling wordt onder bouwkosten verstaan de normkosten zoals die staan vermeld in het overzicht (ROEB-lijst) dat bij deze tarieventabel als bijlage is opgenomen.

Artikel 2.2 Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a.

Omgevingsoverleg; bestaande uit vooroverleg en/of intaketafel, en/of kleine en/of grote omgevingstafel

b.

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

c.

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

d.

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

e.

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

f.

intrekking van een omgevingsvergunning;

g.

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

h.

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

Artikel 2.3 Bepalen tarief

1.

De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

2.

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met het tarief voor een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12.

4.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.

5.

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

6.

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.i

Paragraaf 2.2 Voorfase

Artikel 2.4 Omgevingsoverleg 

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

.

a.

Voor een vooroverleg waarvoor de bouwkosten bedragen

Tot € 100.000

€ 249,26

Vanaf € 100.000 tot € 500.000

€ 504,70

Vanaf € 500.000

€ 1.010,43

 

2a.

Indien er sprake is van een Intaketafel, wordt het in lid 1 onder a genoemde bedrag verhoogd met:

€ 0,-

2b.

Indien er sprake is van een kleine omgevingstafel, wordt het in lid 1 onder a genoemde bedrag verhoogd met:

€ 2160

2c.

Indien er sprake is van een grote omgevingstafel wordt het in lid 1 onder a genoemde bedrag verhoogd met:

€ 4320

 

 

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Artikel 2.5 Bouwactiviteit (bouwtechnische deel )

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

Over het deel van de bouwkosten tot € 25.000 van de bouwkosten;

0,87%

Met een minimum van:

€ 125

b.

Over het deel van de bouwkosten meer dan € 25.000 tot en met € 50.000 van de bouwkosten,

0,74%

Met een minimum van:

€ 217,85

c.

Over het deel van de bouwkosten meer dan € 50.000 tot en met € 200.000 van de bouwkosten,

0,70%

Met een minimum van:

€ 402,00

d.

Over het deel van de bouwkosten meer dan € 200.000 tot en met € 2.500.000 van de bouwkosten,

0,66%

Met een minimum van:

€ 1.448,28

e.

Over het deel van de bouwkosten meer dan € 2.500.000 van de bouwkosten,

0,78%

Met een minimum van:

€ 19.460,26

Artikel 2.6 Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijke deel)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

1.

Voor een binnenplanse omgevingsplanactiteit:

€ 225,57

a

Vermeerderd met een percentage over het deel van de bouwkosten tot en met € 25.000;

3,49%

b

Vermeerderd met een percentage over het deel van de bouwkosten meer dan € 25.000 tot en met € 50.000,

2,96%

c

Vermeerderd met een percentage over het deel van de bouwkosten meer dan € 50.000 tot en met € 200.000,

2,79%

d

Vermeerderd met een percentage over het deel van de bouwkosten meer dan € 200.000 tot en met € 2.500.000,

2,65%

e

Vermeerderd met een percentage over het deel van de bouwkosten meer dan € 2.500.000,

3,13%

3

als de bouwactiviteit plaatsvindt op een bodemgevoelige locatie en de toelaatbare kwaliteit van de bodem moet worden beoordeeld, wordt het bedrag onder artikel 2.6 onder 1 verhoogd met:

reserveren

4

als moet worden beoordeeld of de activiteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde omgevingsplan respectievelijk het in voorbereiding zijnde omgevingsplan dat voorziet in de bescherming van het stads- en dorpsgezicht, wordt het bedrag onder artikel 2.6 onder 1 verhoogd met:

€ 0

5

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht. Het tarief wordt berekend overeenkomstig artikel 2.6 onder 1 tot en met 1e verhoogd met:

€ 400

6.

Voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

a

Indien er sprake is buitenplanse omgevingsplanactiviteit wordt het tarief berekend overeenkomstig artikel 2.6 onder 1 tot en met 1e. Dit bedrag wordt verhoogd met percentage van de bouwkosten:

2%

De verhoging heeft een minimum van

€ 400

De verhoging heeft een maximum van

€ 6.000

 

Artikel 2.7 Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.4, bedraagt het tarief:

€ 200

 

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

Artikel 2.8 Omgevingsplanactiviteit: monumenten

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, voorbeschermd gemeentelijk monument of voorbeschermd provinciaal monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit of bij toepassing van artikel 14 van de Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Culemborg houdende regels omtrent erfgoed Erfgoedverordening gemeente Culemborg 2017 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit:

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument en/of het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het ontsierd of in gevaar gebracht

€ 200,00;

b.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument en/of het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het ontsierd of in gevaar gebracht

€ 200,00

c.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument en/of het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het ontsierd of in gevaar gebracht

€ 200,00

2.

Als de in het eerste lid bedoelde aanvraag een archeologisch monument betreft, worden de in het eerste lid genoemde tarieven verhoogd met:

€ 200,00

3.

Het eerste lid, aanhef en onder a, en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op een aanvraag om een omgevingsvergunning met betrekking tot een monument of archeologisch monument dat op grond van de Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Culemborg houdende regels omtrent erfgoed Erfgoedverordening gemeente Culemborg 2017 is aangewezen respectievelijk waarop, voordat het is aangewezen, die verordening van overeenkomstige toepassing is. De vorige volzin is van toepassing:

als het gaat om een aangewezen monument of archeologisch monument: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven; en

als het gaat om een monument of archeologisch monument waarop voordat het is aangewezen de verordening van overeenkomstige toepassing is: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven of het omgevingsplan nog geen voorbeschermingsregel bevat vanwege het voornemen om die functie-aanduiding te geven.

Artikel 2.9 Rijksmonumentenactiviteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een rijksmonumentenactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, met uitzondering van een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een archeologisch monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument en/of voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 199,82

Artikel 2.10 Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit in een rijksbeschermd, provinciaal beschermd of gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit of bij toepassing van artikel 20 van de Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Culemborg houdende regels omtrent erfgoed Erfgoedverordening gemeente Culemborg 2017 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit:

€ 199,82

b.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 199,82

c.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 199,82

2.

Het eerste lid, aanhef en onder a, is van overeenkomstige toepassing op een sloopactiviteit die wordt verricht op een locatie waarvoor een op grond van artikel 4.35, eerste lid, van de Invoeringswet Omgevingswet als instructie geldende aanwijzing als beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Monumentenwet 1988 zoals die wet luidde voor de inwerkingtreding van de Erfgoedwet van kracht is, zolang in het omgevingsplan aan die locatie nog niet de functie-aanduiding rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht is gegeven.

Artikel 2.11 Omgevingsplanactiviteit: overig cultureel erfgoed en werelderfgoed

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een andere activiteit dan die genoemd in de artikelen 2.8, 2.9 en 2.10 en cultureel erfgoed of werelderfgoed betreft, waarvoor in het omgevingsplan met het oog op het behoud van cultureel erfgoed of van de uitzonderlijke universele waarde van werelderfgoed een verbod is opgenomen om zonder omgevingsvergunning deze activiteit te verrichten, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 199,82

 

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

Artikel 2.12 Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a. voor de activiteit verwerken polyesterhars:

€ 4.673

 

b. voor de activiteit installeren gesloten bodemenergiesysteem:

€ 0

c. voor de activiteit kweken maden van vliegende insecten:

€ 3.007

d. voor de activiteit opslaan propaan of propeen:

€ 4.673

e. voor de activiteit tanken met LPG:

€ 4.673

f. voor de activiteit antihagelkanonnen:

€ 3.007

g. voor de activiteit biologische agens:

€ 4.673

h. voor de activiteit genetisch gemodificeerde organismen:

€ 4.673

i. voor de activiteit opslaan dierlijke meststoffen:

€ 3.007

j. voor de activiteit lozen in de bodem (vangnetvergunning):

€ 3.007

k. voor de activiteit lozen in schoonwaterriool (vangnetvergunning):

€ 4.673

l. voor een andere activiteit dan genoemd in de onderdelen a tot en met k:

€ 3.007

 

Artikel 2.13 Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen (afdeling 3.2 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in de paragrafen 3.2.1, 3.2.3 tot en met 3.2.15, 3.2.17 tot en met 3.2.19 en 3.2.24 van afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 4.673,00

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid per milieubelastende activiteit

€ 3.271,10

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid, per milieubelastende activiteit

€ 2803,80

Artikel 2.14 Nutssector en industrie (afdeling 3.4 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de categorie nutssector en industrie als bedoeld in de paragrafen 3.4.2, 3.4.4 tot en met 3.4.9 en 3.4.11 van afdeling 3.4 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 4.673,00

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten per milieubelastende activiteit

€ 3.271,10

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten per milieubelastende activiteit

€ 2803,80

Artikel 2.15 Afvalbeheer (afdeling 3.5 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector afvalbeheer als bedoeld in de paragrafen 3.5.1, 3.5.4, 3.5.7, 3.5.8 en 3.5.11 van afdeling 3.5 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 4.673,00

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten per milieubelastende activiteit

€ 3.271,10

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit

€ 2803,80

Artikel 2.16 Agrarische sector (afdeling 3.6 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de agrarische sector als bedoeld in de paragrafen 3.6.1, 3.6.7 en 3.6.8 van afdeling 3.6 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 3.007,00

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten per milieubelastende activiteit

€ 2.104,90

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten per milieubelastende activiteit

€ 1804,20

Artikel 2.17 Dienstverlening, onderwijs en zorg (afdeling 3.7 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector dienstverlening, onderwijs en zorg als bedoeld in de paragrafen 3.7.6 en 3.7.10 van afdeling 3.7 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per milieubelastende activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 4.673

Artikel 2.18 Transport, logistiek en ondersteuning daarvan (afdeling 3.8 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector transport, logistiek en ondersteuning daarvan als bedoeld in de paragrafen 3.8.2, 3.8.3, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.8 tot en met 3.8.11 van afdeling 3.8 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 4.673,00

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit

€ 3.271,10

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit

€ 2803,80

Artikel 2.19 Sport en recreatie (afdeling 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector sport en recreatie als bedoeld in paragraaf 3.9.1 van afdeling 3.9 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per milieubelastende activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 4.673

Artikel 2.20 Samenloop van milieubelastende activiteit en

1.

Als bij de toepassing van de artikelen 2.13 tot en met 2.19 dezelfde milieubelastende activiteit onder meer dan een artikel valt, wordt die milieubelastende activiteit slechts eenmaal in de heffing betrokken, waarbij het voor de belastingplichtige meest gunstige van toepassing zijnde tarief wordt toegepast.

2.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een kernactiviteit in een bedrijfstak gecombineerd met functioneel ondersteunende activiteiten uit andere bedrijfstakken, dan is, in afwijking van het bepaalde in deze paragraaf, op al deze activiteiten het artikel van toepassing waaronder de bedrijfstak die bepalend is voor de kernactiviteit valt.

 

Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteiten

Artikel 2.21 Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, en het gaat niet om het lozen van water of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 4673

Artikel 2. 22 Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktelichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, bestaande uit het lozen van afvalwater, koelwater of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 4673

 

Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

Artikel 2.23 Omgevingsplanactiviteit: opbreken en graven

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het opbreken van de verharding in openbaar gebied of het graven in openbaar gebied (met uitzondering van een weg), anders dan voor het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding, als bedoeld in het omgevingsplan bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

reserveren

2.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding in openbaar gebied, als bedoeld in het omgevingsplan, niet zijnde kabels als bedoeld in artikel 1.1 van de Telecommunicatiewet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

A

Voor sleuven met een kabel/leidinglengte tot 25 meter

€ 0

B

Voor sleuven met een kabel/leidinglengte vanaf 25 tot 500 meter

€ 928,00

C

Voor sleuven met een kabel/leidinglengte vanaf 500 tot 1000 meter

€ 1.486,00

D

Voor sleuven met een kabel/leidinglengte van meer dan 1000 meter

€ 1.486,00

E

Voor sleuven vanaf 1000 meter per strekkende meter

€ 2,25

F

Indien met betrekking tot de behandeling van de aanvraag extra overleg noodzakelijk is, wordt het bedrag onder 2.23, lid 2 a tot en met f per overleg verhoogd met

€ 184,50

Het aantal malen dat zal worden overlegd wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag aan de aanvrager meegedeeld blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege Burgemeester en Wethouders wordt vastgesteld. Bij toepassing van dit onderdeel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht.

3.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet bestaande uit het graven in het gebied met normwaarde archeologische verwachtingswaarde als bedoeld in het omgevingsplan, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 230,32

4.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het graven in het beperkingengebied leidingen, als bedoeld in het omgevingsplan, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 230,32

5.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het graven in een bijzonder landschapselement of gebied met aardkundige waarde. als bedoeld in het omgevingsplan, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 230,32

6.

De in het eerste tot en met vijfde lid genoemde tarieven zijn van toepassing als de aanvraag een binnenplanse omgevingsplanactiviteit betreft. Deze zijn van overeenkomstige toepassing als de aanvraag een buitenplanse omgevingsplanactiviteit betreft en worden in dat geval verhoogd met:

€ 400,00

Artikel 2.24 Omgevingsplanactiviteit: overige activiteiten beperkingengebied leidingen, landschapselement en aardkundige waarde

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, in het beperkingengebied leidingen, in een bijzonder landschapselement of in een gebied met aardkundige waarde, bestaande uit het:

aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplanting, indrijven van voorwerpen, ophogen van de grond, of verharden van de grond, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit

€ 230,32

b.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit

€ 400,00

Artikel 2.25 Omgevingsplanactiviteit: geluid weg

reserveren

Artikel 2.26 Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening Culemborg 2022 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 230,72

 

Artikel 2.27 Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening Culemborg in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€230,72

 

Artikel 2.28 Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 230,72

en als moet worden beoordeeld of de in het tijdelijke deel van het omgevingsplan bedoelde werk (geen bouwwerk zijnde) en aanlegactiviteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde omgevingsplan respectievelijk het in voorbereiding zijnde omgevingsplan dat voorziet in de bescherming van het stads- of dorpsgezicht, als bedoeld in artikel 22.278, tweede lid, van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, verhoogd met:

b.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 400,00

c.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 400,00

 

Paragraaf 2.8 Overige activiteiten

Artikel 2.29 Omgevingsplanactiviteit: alarminstallatie

reserveren

 

Artikel 2.30 Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld in artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening Culemborg 2022 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 57,31

 

Artikel 2.31 Omgevingsplanactiviteit: reclame

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, als bedoeld in artikel 4:15 van de Algemene plaatselijke verordening Culemborg 2022 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, en als niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

als de activiteit bestaat uit het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van die handelsreclame:

€ 147,29

 

Artikel 2.32 Omgevingsplanactiviteit: Voorwerpen op of aan de weg

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit de opslag van roerende zaken in een aangewezen gedeelte van de gemeente, bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening Culemborg 2022 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

als de activiteit bestaat uit het plaatsen van voorwerpen die gebruik maken van de weg of een weggedeelte anders dan overeenkomstig de publieke functie.

€ 79,40

 

 

Artikel 2.33 Omgevingsplanactiviteit: standplaatsen 

reserveren

 

 

 

Artikel 2.34 Andere activiteiten

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit:

a.

betreft een bij of krachtens artikel 5.1 van de Omgevingswet aangewezen vergunningplichtige activiteit, uitgezonderd de activiteit bedoeld in onderdeel b, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 102,63

b.

betreft een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 102,63

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 102,63

voor een in een gemeentelijke verordening als bedoeld in artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit aangewezen vergunningplichtige activiteit:

€ 102,63

 

Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften

Artikel 2.35 Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouw- of sloopactiviteit, bedraagt het tarief:

1.

voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op:

het in stand houden van een bestaand bouwwerk, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, per uur bouwactiviteiten die het bouwen van nieuwe bouwwerken betreffen als bedoeld in artikel 4.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

het gebruik van een bouwwerk, bedoeld in artikel 6.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; of

het verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

per maatwerkvoorschrift, per uur

€ 100,64

b.

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel a, per maatwerkvoorschrift, per uur

€ 100,64

2

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Artikel 2.36 Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

1.

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op:

a.

één milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief:

€ 4.673

b.

twee tot vijf milieubelastende activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid, per milieubelastende activiteit

€ 3.271,10

c.

vijf of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, in afwijking van artikel 2.3, twee lid, per milieubelastende activiteit

€ 2.803,80

2.

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere milieubelastende activiteit dan bedoeld in het eerste lid, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 4.673

Artikel 2.37 Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.35 en 2.36, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift, per uur

€ 100,64

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid

110

1.

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

a.

een bouwactiviteit, bedraagt het tarief, per uur:

€ 100,64

b.

een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed, bedraagt het tarief, per uur:

€ 100,64

c.

een milieubelastende activiteit agrarische sector, bedraagt het tarief per gelijkwaardige maatregel

€ 3.007

d.

een milieubelastende activiteit sectoren anders dan benoemd onder 2.38.1, onder c, bedraagt het tarief per gelijkwaardige maatregel

€ 4.673

e.

een andere activiteit dan bedoeld in de onderdelen a, b of c, bedraagt het tarief, per uur:

€ 100,64

2.

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

Artikel 2.39 Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

reserveren

Artikel 2.40 Wijzigen omgevingsvergunning

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

Artikel 2.41 Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning:

€ 77,10

Artikel 2.42 Intrekken omgevingsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een geheel of gedeeltelijk intrekking van de verleende omgevingsvergunning indien deze geheel of gedeeltelijk is gebaseerd is op activiteiten zoals opgenomen in paragraaf 2.5 van deze tarieventabel

€ 480,00

Artikel 2.43 Beoordeling aanvullende gegevens

reserveren

Artikel 2.44 Beoordeling onderzoeksrapporten

De in artikel 2.49 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ander besluit.

Artikel 2.45 Wijzigen van het omgevingsplan

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan de werkelijke kosten conform offerte. Bedoelde kosten worden voorafgaan aan het in behandeling nemen van de aanvraag, aan de aanvrager medegedeeld. Bij toepassing van dit onderdeel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de kosten ter kennis is gesteld. :

Artikel 2.46 Niet genoemd besluit op aanvraag

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

€ 102,94.

 

Paragraaf 2.12 Modaliteiten

Artikel 2.47 Achteraf ingediende aanvraag

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.8 verschuldigde leges verhoogd met:

10%

met een maximum van:

€ 5.000

Artikel 2.48 Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

a.

als sprake is van een milieubelastende activiteit, agrarische sector

€ 10.234

b.

als sprake is van een milieubelastende activiteit, overige sectoren dan bedoeld onder a

€ 11.900

c.

als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 5.000;

d.

als sprake is van andere activiteiten dan bedoeld in de onderdelen a, b en c:

€ […].

Artikel 2.49 Beoordeling onderzoeksrapporten

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

a.

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 200,85

b.

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€ 200,85

c.

voor de beoordeling van een geluid- of luchtrapport betreffende de geluid- of luchtbelasting:

€ 200,85

d.

voor de beoordeling van een akoestisch rapport betreffende de interne en externe geluidwering of nagalm van een bouwwerk:

€ 200,85

e.

voor de beoordeling van een ecologisch onderzoeksrapport:

€ 200,85

f.

voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER):

€ 402,73

g.

voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport:

€ 402,73

Artikel 2.50 Advies 

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de betreffende aanvraag of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

a.

voor een advies van de gemeenteraad:

€ 750,00

b.

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening op de Adviescommissie Omgevingskwaliteit Culemborg dat uitsluitend betrekking heeft op redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet wordt het tarief vastgesteld volgens de in deze tarieventabel als bijlage opgenomen tariefregeling van het Gelders Genootschap

c.

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening op de Adviescommissie Omgevingskwaliteit Culemborg in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel b:volgens de in deze tarieventabel als bijlage opgenomen tariefregeling van het Gelders Genootschap.

d.

voor een advies in andere gevallen dan bedoeld in de onderdelen a tot en met c: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.

Als een begroting als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Artikel 2.51 Instemming

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

2.

Het bedrag bedoeld in het eerste lid wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Paragraaf 2.13 Vermindering

Artikel 2.52 Vermindering na omgevingsoverleg

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, en zoals nader omschreven in de paragrafen 2.3 tot en met 2.8, is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg en/of omgevingstafel als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel a, en zoals nader omschreven in paragraaf 2.2, waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft, bestaat onder de in het tweede lid genoemde voorwaarden aanspraak op vermindering van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning verschuldigde leges. De vermindering bedraagt voor de in het omgevingsoverleg geheven leges

 

a.

Wanneer de aanvraag omgevingsvergunning binnen twaalf maanden na datum van de laatste omgevingstafel of, als de omgevingstafel leidt tot een kennisgeving aan de aanvrager

100%

b.

Wanneer de aanvraag omgevingsvergunning na twaalf maanden na de laatste omgevingstafel, als de omgevingstafel volgens afspraak leidt tot een kennisgeving aan de aanvrager, na de dagtekening van de kennisgeving.

75%

Met dien verstande dat de onder a tot en met b genoemde vermindering niet tot een negatief bedrag aan leges voor de aanvraag om een omgevingsvergunning kan leiden.

2.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning gedaan:

voor dezelfde activiteit of activiteiten als waarop de omgevingstafel betrekking had;

in overeenstemming met de uitkomsten van de omgevingstafel;

 

Paragraaf 2.14 Teruggaaf

Artikel 2.54 Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

100%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

Artikel 2.55 Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

75%.

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

Artikel 2.56 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen vier weken na de indiening van de aanvraag:

75%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf vier weken na de indiening van de aanvraag:

50%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

c.

Indien binnen dertien weken na het verzoek tot intrekking een nieuwe aanvraag wordt ingediend voor hetzelfde bouwplan, worden deze leges met de behandeling van de nieuwe aanvraag verrekend.

 

Artikel 2.57 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen vier weken na de indiening van de aanvraag:

75%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf vier weken tot achttien weken na de indiening van de aanvraag:

50%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

c.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf achttien weken na de indiening van de aanvraag:

25%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

Artikel 2.58 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

30%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

Artikel 2.59 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

a.

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

25%

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.

b.

Onder een weigering bedoeld in onderdeel a wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

Artikel 2.60 Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.

Artikel 2.61 Minimumbedrag voor teruggaaf

Een teruggaafbedrag van minder dan € 75 wordt niet teruggegeven.

 

HOOFDSTUK 3 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER DE DIENSTENRICHTLIJN EN NIET VALLEND ONDER HOOFDSTUK 2

 

Paragraaf 3.1 Horeca

Artikel 3.1 Exploitatie openbare inrichting

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

a.

een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 351,00

b.

een aanvraag tot het wijzigen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

€ 117,00

Artikel 3.2 Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

a.

een aanvraag om een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet:

€ 619,00

b.

een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Alcoholwet:

reserveren

d.

een aanvraag om wijziging van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet:

€ 58,40

e.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een wijziging van de reeds verleende vergunning ingevolge 30 van de Alcoholwet

€ 88,35

e.

een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet:

€ 98,15

 

Paragraaf 3.2 Seksbedrijven

Artikel 3.3 Vergunning seksbedrijf

reserveren

Artikel 3.4 Wijzigen vergunning seksbedrijf

reserveren

 

Paragraaf 3.3 Winkeltijdenwet

Artikel 3.5 Ontheffing winkeltijden

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

a.

een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet:

€ [...];

b.

wijziging van een in onderdeel a bedoelde ontheffing:

€ [...].

 

Paragraaf 3.4 Organiseren evenement of markt

Artikel 3.6 Organiseren evenement

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.24 en 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), als het betreft:

a.

Een regulier evenement (A evenement) als bedoeld in artikel 2.24, lid 4, onder a

€ 44,05

b.

Een aandacht evenement (B evenement) als bedoeld in artikel 2.24, lid 4, onder b

€ 176,00

c.

Een risico evenement (C evenement) als bedoeld in artikel 2.24, lid 4, onder c

€ 382,00

d.

De indeling van een evenement in één van bovenstaande categorieën vindt plaats op basis van de 'risicoscan voor evenementen’ zoals vastgesteld door de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

e.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een evenementenvergunning als bedoeld in de artikelen 2:24 en 2:25 van de APV:

111,50

2

Het tarief bedraagt ter zake van het afnemen van elektriciteit ten behoeve van het hebben van standplaatsen op voor de openbare diensten bestemde gemeentegrond, als bedoeld in het standplaatsenbeleid en evenementen als bedoeld in het evenementenbeleid

a.

voor het afnemen van elektriciteit uitsluitend voor elektrische verlichting of een eenvoudig elektrisch apparaat (koffiezetter, kassa, e.d.) is per dag of een gedeelte daarvan verschuldigd

€ 2,75

b.

voor het afnemen van elektriciteit uitsluitend voor elektrische verlichting of een eenvoudig elektrisch apparaat (koffiezetter, kassa, e.d.) is per dag of een gedeelte daarvan verschuldigd

€ 5,50

c.

voor het afnemen van elektriciteit anders dan genoemd en bedoeld in de voornoemde verordeningen geldt een tarief per dag van

€ 5,50

Artikel 3.7 Organiseren markt

reserveren

 

Paragraaf 3.5 Standplaatsen

Artikel 3.8 Standplaatsvergunningen en andere vergunningen

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 5:17 tot en met 5:20 van de Algemene Plaatselijke Verordening (inclusief uitstal)

a.

voor een vergunning, geldig voor één dag

€ 16,55

b.

Voor een vergunning, geldig voor één week

€ 33,15

c.

voor een vergunning, geldig voor één maand

€ 126,50

d.

Voor een vergunning, geldig voor maximaal 5 jaar

€ 170,50

2.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de standplaatsvergunning

€ 33,15

 

Artikel 3.9 Overige administratieve dienstverlening markt

reserveren

Artikel 3.10 Losse standplaatsen

reserveren

 

Paragraaf 3.6 Huisvestingswet 2014

Artikel 3.11 Vergunning onttrekken woonruimte

reserveren

Artikel 3.12 Vergunning samenvoegen woonruimte

reserveren

Artikel 3.13 Vergunning omzetten zelfstandige in onzelfstandige woonruimte

reserveren

Artikel 3.14 Vergunning verbouwen woonruimte tot meer woonruimten

reserveren

Artikel 3.15 Splitsingsvergunning

reserveren

[Artikel 3.16 Toeristische verhuur

reserveren

[Artikel 3.17 Verhuurvergunning opkoopbescherming

reserveren

 

Paragraaf 3.7 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

Artikel 3.18 Niet benoemd besluit op aanvraag

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking:

€ 79,40.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een incidentele terrasvergunning als bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 235,00

 

 

Behorende bij raadsbesluit van 14 december 2023

De griffier van gemeente Culemborg,

Bijlage 2 Tariefregeling Gelders Genootschap 2024

 

 

Bijlage 3 Bouwkosten ROEB 2024

 

 

 

Bijlage 4 Omschrijving duurzaamheidsmaatregelen behorende bij vrijstelling artikel 4 van de Verordening

 

Bijlage duurzaamheidsmaatregelen (bij artikel 4i legesverordening)

1.

Isoleren van vloer, gevel en/of dak van bestaande woningen en/of andere bestaande gebouwen.

2.

Het plaatsen van nieuw glas bij bestaande woningen en/of andere bestaande gebouwen, indien de isolatiewaarde van het glas (na vervanging) beter is dan deze waarde voor vervanging.

3.

Het plaatsen van isolerende kozijnen, al dan niet in combinatie met kozijnvervanging bij bestaande woningen en/of andere bestaande gebouwen, indien de warmtedoorgangswaarde (na vervanging) beter is dan deze waarde voor vervanging.

4.

Het renoveren van een bestaande woning, waardoor die woning een NOM-woning wordt.

5.

Het aanbrengen van een begroeid dak dat na realisatie een waterbergende capaciteit heeft.

6.

De plaatsing van zonnepanelen en/of zonnecollectoren op daken en/of gevels bij bestaande woningen en/of andere bestaande gebouwen.

7.

Het plaatsen van een buitenunit voor een warmtepomp.

8.

De bouw van zelfstandige, grondgebonden zonnepanelen bij een zonne-energiesystemen in veldopstelling op eigen terrein en voor eigen gebruik met een maximum van 15kWp.

9.

De bouw van een of meer windturbines op eigen terrein en voor eigen gebruik.

10.

Voor de toepassing van deze bijlage wordt verstaan onder:

 • NOM-woning: nul-op-de-meter-woning, zijnde een woning waarin gedurende een jaar gemiddeld net zoveel energie wordt geproduceerd (door zon, wind of warmtepompen) als wordt verbruikt (voor verwarming, warm tapwater en huishoudelijk gebruik);

 • W: hoeveelheid energie uitgedrukt in Watt;

 • Wp: Wattpiek, het energievermogen aan elektriciteit dat met een zonnepaneel kan worden opgewekt;

 • Windturbine: apparaat waarmee wind wordt omgezet in elektriciteit;

 • Zonnecollector: apparaat dat zonlicht (direct licht bij zonnig weer en diffuus licht bij bewolkt weer) omzet in warmte;

 • Zonnepaneel: paneel dat bestaat uit meerdere zonnecellen waarmee zonlicht omgezet wordt in elektriciteit.

11.

Bijzondere bepalingen:

Vrijstelling is uitsluitend van toepassing indien bij de aanvraag omgevingsvergunning tevens het aanvraagformulier duurzaamheidsmaatregelen is ingediend.

 

Naar boven