Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2024

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

d.d. 14 november 2023 nr. 658830;

 

gelet op de artikelen 219 en 228 van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen

 

de “Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2024”

Artikel 1. Voorwerp van belasting; belastbaar feit

Onder de naam precariobelasting wordt terzake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, een recht geheven overeenkomstig de volgende bepalingen.

Artikel 2. Belastingplicht

De belasting wordt geheven van degene, die één of meer voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft.

Artikel 3. Heffingsgrondslag en tarief

De belasting wordt geheven naar het aantal eenheden, bepaald en berekend aan de hand van de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 3 en 5 en van de in de tabel gegeven aanwijzingen. Belastingaanslagen van minder dan € 9,- worden niet opgelegd. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal op een aanslagbiljet verenigde aanslagen aangemerkt als één aanslag.

Artikel 4. Bepaling oppervlakte

Bij het hebben van voorwerpen op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, wordt de oppervlakte bepaald op die welke door de voorwerpen wordt overdekt.

Artikel 5. Definities

Voor de toepassing van de tarieventabel:

 • a.

  wordt verstaan onder een jaar: een kalenderjaar;

 • b.

  wordt verstaan onder een kwartaal: een kalenderkwartaal;

 • c.

  wordt verstaan onder een maand: een kalendermaand;

 • d.

  wordt verstaan onder een week: een kalenderweek;

 • e.

  wordt verstaan onder een dag: een etmaal;

 • f.

  worden gedeelten van de in de tabel genoemde tijds- en andere eenheden voor een geheel gerekend, met dien verstande dat indien het heffingstijdvak gelijk is aan het kalenderjaar en het hebben van voorwerpen aanvangt in de loop van het tijdvak, het recht zoveel twaalfden van het over een jaar te betalen bedrag beloopt als er na het aanvangstijdstip nog volle maanden van het heffingstijdvak resteren.

Artikel 6. Heffingstijdvak

Indien de belasting wordt geheven naar jaartarieven is het heffingstijdvak het kalenderjaar waarin de voorwerpen aanwezig zijn. In de overige gevallen is het heffingstijdvak het kalenderkwartaal waarin de voorwerpen aanwezig zijn, met dien verstande dat ook heffing voor elk belastbaar feit afzonderlijk kan plaatsvinden.

Artikel 7. Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven ter zake van:

 • a.

  het hebben van voorwerpen, waarvan de aanwezigheid door de gemeente op grond van een overeenkomst of anderszins moet worden gedoogd;

 • b.

  voor voorwerpen of werken welke door of vanwege het rijk, de provincie, de gemeente of door het waterschap noodzakelijk voor de uitoefening van hun publiekrechtelijke taak, zijn aangebracht of geplaatst;

 • c.

  voor het gebruik of genot van de openbare gemeentegrond ten behoeve van bouwwerken, welke voor rekening van de gemeente worden gebouwd, verbouwd of hersteld en door haar worden of zullen worden gebruikt;

 • d.

  voorwerpen uitsluitend ten behoeve van kerkelijke en charitatieve instellingen;

 • e.

  het hebben van voorwerpen op gemeentegrond in relatie tot eenmalige activiteiten, met publiek karakter die niet langer dan één dag zoals jaarmarkten, braderieën, rommelmarkten, tentoonstellingen en evenementen naar aanleiding van nationale feestdagen zoals Koningsdag, bevrijdingsdag e.d.;

 • f.

  het hebben van voorwerpen op gemeentegrond in relatie tot promotionele activiteiten ten behoeve van de gemeente Wijk bij Duurstede;

 • g.

  het hebben van voorwerpen op gemeentegrond waarvoor privaatrechtelijk een overeenkomst is aangegaan;

 • h.

  het hebben van voorwerpen op gemeentegrond tot 1 meter uit de gevel van een winkelpand en voor zover deze voorwerpen winkeluitstallingen betreffen;

 • i.

  netwerken (kabels en leidingen) die degene onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond exploiteert, dan wel over netwerken (kabels en leidingen) aan degene voor wie de netwerken (kabels en leidingen) onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn.

Artikel 8. Ontheffing

Indien het heffingstijdvak gelijk is aan het kalenderjaar en de voorwerpen zijn verwijderd voor het verstrijken van het heffingstijdvak, wordt op verzoek van de belastingplichtige naar evenredigheid ontheffing verleend over de na de verwijdering resterende volle maanden van het heffingstijd.

Artikel 9. Wijze van heffingen tijdstip verschuldigdheid

 • 1.

  De belasting wordt geheven bij wege van aanslag, gedagtekende nota of ander schriftuur.

 • 2.

  De belasting wordt verschuldigd bij de aanvang van het heffingstijdvak of, zo dit later is, op het tijdstip waarop het hebben van voorwerpen een aanvang neemt.

Artikel 10. Betalingstermijnen

De belasting is invorderbaar in één termijn, welke vervalt een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet, de nota of een andere gedagtekende kennisgeving.

Artikel 11. Kwijtschelding

Bij de invordering van de precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12. Overgangsrecht

De “Verordening precariobelasting 2023” van de gemeente Wijk bij Duurstede, vastgesteld op 13 december 2022, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 14. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening precariobelasting 2024”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2023.

De raad voornoemd

De griffier,

De voorzitter,

Bijlage TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING PRECARIOBELASTING 2024

 

Nr.

Omschrijving

bedrag

 

 

 

1.

Bouwmaterialen

Voor het hebben van bouwmaterialen, grond, keten, loodsen, bouwwerktuigen, stutten, palen, stellingen en al wat verder bij de bouwwerken, nodig is:

 

 

 • per m², per week

€ 1,75

 

 • afzetcontainers, per maand

€ 21,10

 

 

 

2.

Terrassen

Voor het hebben van banken, tafeltjes, stoelen, tochtschermen e.d.,

 

€ 20,70

per m²

 

 

 

3.

Uitstallen van goederen

Voor het uitstallen van goederen per jaar, per m²

 

€ 41,90

 

 

 

4.

Standplaatsen

Voor het hebben van een kraam of een verkoopwagen, anders dan ten behoeve van de wekelijkse markt, per kraam of verkoopwagen:

 

 

 • per dag

€ 19,05

 

 • per maand, voor 1 dag per week

€ 61,45

 

 • per maand voor meer dan 1 dag per week

€ 127,00

 

 • per jaar, voor 1 dag per week

€ 635,00

 

 • per jaar, voor meer dan 1 dag per week

€ 1.267,00

 

 

 

5.

Reclamevoorwerpen

Voor het hebben van een uithangbord of ander tot reclame dienend voorwerp:

 

 

 • verlicht, per jaar

€ 63,30

 

 • onverlicht, per jaar

€ 41,90

 

een reclamebord of voorwerp ter aankondiging van evenementen, manifestaties, voorstellingen e.d., per bord of voorwerp:

 

 

 • per week

€ 4,30

 

 • per maand

€ 12,65

 

voor een spandoek:

 

 

 • per week

€ 16,60

 

vlaggenmast:

 

 

 • per jaar

€ 41,90

 

 

 

6.

Installaties voor de levering van brandstoffen e.d.

 

 

Voor het hebben van:

 

 

 • een aftappunt voor levering van benzine, olie of persgas, al dan niet omgeven door een mantel, met inbegrip van de daarbij behorende leidingen, per jaar

€ 41,90

 

 • een luifel

€ 295,00

 

 • een reclamebord of blikvanger

€ 63,30

 

 • een luchtpomp op perron

€ 41,90

 

 

 

7.

Diverse voorwerpen

 

 

Voorwerpen waarvoor niet elders in deze tabel een tarief is opgenomen, per m²:

 

 

 • per dag

€ 0,30

 

 • per week

€ 0,65

 

 • per maand

€ 2,05

 

 • per jaar

€ 21,30

 

Behorende bij raadsbesluit zaaknummer 658830 van 12 december 2023.

 

 

De griffier,

 

 

Naar boven