Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Woonwijk Anna’s Hoeve 2023

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders van Hilversum bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Woonwijk Anna’s Hoeve 2023 ter visie wordt gelegd.

Niet opstellen milieueffectrapport

Burgemeester en wethouders van Hilversum hebben besloten geen milieueffectrapport op te stellen voor het (ontwerp)bestemmingsplan Woonwijk Anna’s Hoeve 2023. In de toelichting van het (ontwerp)bestemmingsplan is in paragraaf 5.5.2.5 aangegeven dat in het (ontwerp)bestemmingsplan geen nieuwe (planologische) ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt ten opzichte van het bestemmingsplan Woonwijk Anna's Hoeve van 2013 en de reeds vergunde situatie. Dit betekent dat er geen me.r.-beoordeling hoeft plaats te vinden en dus ook geen m.e.r.-rapport te worden opgesteld.

Er kan geen bezwaar gemaakt of beroep ingediend worden tegen het besluit om geen milieueffectrapport op te stellen.

Het plan

Het plan beoogt de huidige stedenbouwkundige situatie van de woonwijk Anna’s Hoeve vast te leggen.

Het plangebied voor het nieuwe bestemmingsplan Anna's Hoeve ligt aan de oostzijde van Hilversum. Het plangebied bestaat uit de woonwijk Anna's hoeve, de sportvelden ten oosten van de wijk en de groenstrook ten westen van de wijk. De wijk wordt in het noorden begrensd door de Anton Philipsweg en in het oosten door Anna's Berg en het natuurgebied Laarder Wasmeer. Ten zuiden van het plangebied ligt de Liebergerweg en in het westen de Anthony Fokkerweg.

Inzien

Op het stadskantoor

Het ontwerpbestemmingsplan en de hierbij behorende stukken liggen met ingang van vrijdag 22 december 2023 tot en met donderdag 1 februari 2024 (zes weken) ter inzage in de Burgerleeskamer in het Stadskantoor, Oude Enghweg 23. Het Stadskantoor is iedere werkdag geopend tussen 08.30 - 17.00 uur en op donderdagavond tussen 17.00 - 19.30 uur. Tegen betaling van leges kan een afschrift verstrekt worden van de ter visie gelegde stukken.

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan en de hierbij behorende stukken zijn raadpleegbaar via de landelijke voorziening http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het bestemmingsplan worden opgeroepen via het invullen van de locatie, de naam van het bestemmingsplan of het planid-nummer: NL.IMRO.0402.10bp00annashoeve23-on01. Daarnaast zijn de documenten ook digitaal in te zien via de gemeentelijke website https://hilversum.bestuurlijkeinformatie.nl/ (bij vergaderingen - Categorie College van BenW - 12 december 2023 - onderwerp nummer 2).

Zienswijze

Tijdens de periode dat het ontwerp ter inzage ligt kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Schriftelijk kan digitaal via deze webpagina (https://hilversum.nl/bouwen-verbouwen/reageren-op-plannen-van-gemeente) of via de post. Reacties via de post moeten gericht worden aan de gemeenteraad van de gemeente Hilversum, Postbus 9900, 1201 GM Hilversum.

Informatie

Voor het inwinnen van informatie en het mondeling kenbaar maken van zienswijzen kunt u contact opnemen met de heer A. Rijntjes van de Afdeling Leefomgeving, team Ruimtelijke Kwaliteit, bereikbaar op a.rijntjes@hilversum.nl of via telefoonnummer 14035.

Hilversum, 21 december 2023.Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum

Naar boven