Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2024

De raad van de gemeente Gouda;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 november 2023, nummer 7345;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990 alsmede de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden,

besluit tot vaststelling van:

 

Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2024

Artikel 1 Heffingen waarbij kwijtschelding wordt verleend

Kwijtschelding wordt alleen verleend bij de invordering van de volgende heffingen:

 • 1.

  afvalstoffenheffing, voor zover het:

  • a.

   de in artikel 5, lid 1 van de Verordening reinigingsheffingen genoemde heffing betreft;

  • b.

   de in artikel 5, lid 2 van de Verordening reinigingsheffingen genoemde heffingen betreft met een maximum van € 75,--;

 • 2.

  onroerende-zaakbelastingen;

 • 3.

  rioolheffingen.

Artikel 2 Gehanteerde normen voor kwijtschelding

 • 1.

  Bij de berekening van het bedrag van de kwijtschelding worden de kosten van het bestaan gesteld op 100% van de genormeerde bijstandsuitkering.

 • 2.

  Met betrekking tot een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen verschuldigd door een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, zijn de afdelingen 1, 2 en 5 van Hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 van overeenkomstige toepassing indien de belastingen geen verband houden met de uitoefening van dat bedrijf of beroep.

 • 3.

  Bij de beoordeling van kwijtscheldingsverzoeken worden de kwijtscheldingsnormen voor personen op AOW-gerechtigde leeftijd verhoogd tot 100% van de toepasselijke netto AOW-bedragen.

 • 4.

  Bij de beoordeling van kwijtscheldingsverzoeken wordt bij het bepalen van het netto-besteedbaar inkomen rekening gehouden met de netto-kosten van kinderopvang.

Artikel 3 Extra toegestane financiële middelen

In afwijking van artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt het totale bedrag aan financiële middelen, bedoeld in dat onderdeel, verhoogd met:

 • a.

  € 2.000 voor de belastingschuldige en zijn echtgenoot,

 • b.

  75% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande, en

 • c.

  90% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande ouder

Artikel 4 Overgangsrecht

Het ‘Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2023’ van 21 december 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 5 genoemde dag van inwerkingtreding, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de aanvragen die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2024.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 13 december 2023.

De raad der gemeente voornoemd,

griffier

mr. drs. E.J. Karman-Moerman

voorzitter

mr. drs. P. Verhoeve

Naar boven