Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam houdende de vaststelling van subsidieplafonds ter uitvoering van de subsidieregeling gemeentelijke monumenten en Sliekerpanden Edam-Volendam voor het jaar 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam;

 

gelet op artikel 4:25, 4:26 en 4:27 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 3, eerste lid van de Algemene subsidieverordening Edam-Volendam en artikel 4, eerste lid van de Algemene subsidieverordening Edam-Volendam;

 

alsmede gelet op de in artikel 9, derde lid van de Subsidieregeling gemeentelijke monumenten en Sliekerpanden Edam-Volendam opgenomen verdelingsregels;

 

overwegende dat artikel 4:27, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht vereist dat subsidieplafonds bekend moeten worden gemaakt voordat de periode, waarop het betrekking heeft, ingaat.

 

B E S L U I T :

 

de subsidieplafonds voor het kalenderjaar 2024, zoals bedoeld in artikel 9, eerste en tweede lid van de Subsidieregeling gemeentelijke monumenten en SliekerpandenEdam-Volendam als volgt vast te stellen:

 

Beleidsterrein/product

kostenplaats

Artikel

subsidieplafond

3.23 Monumenten

45.502.005

art. 9, eerste lid

€ 50.000,-- Monumenten

 

3.23 Monumenten

Voorziening Sliekerfonds

Art. 9, tweede lid

€ 25.000 Slieker panden

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 12 december 2023,

het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

de loco-secretaris,

P.L. van der Veen.

de burgemeester,

L.J. Sievers.

Bezwaar

Bent u het nie eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken na de datum van deze publicatie bezwaar maken. U kunt alleen bezwaar maken als het besluit tegen uw eigen belangen ingaat.

 

Hoe maakt u bezwaar?

Stuur binnen zes weken na de datum van deze publicatie een bezwaarschrift met daarin uw motivering en uw handtekening naar: Gemeente Edam-Volendam, Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 180, 1130 AD VOLENDAM. U kunt uw bezwaar ook via onze website indienen. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. Kijk op edam-volendam.nl en zoek op ‘bezwaar maken’. Bezwaar maken via e-mail is niet mogelijk.

Naar boven