Toestemming voor het slopen van 5 appartementencomplexen, 10 grondgebonden rijwoningen, 77 garageboxen en het nieuwbouwen van 285 sociale huurwoningen aan diverse locaties te Groningen

Burgemeester en wethouders van Groningen maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend.

BEKENDMAKING DEFINITIEF BESLUIT VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING - UITGEBREID (verleend)

Adres

Postcode

Omschrijving

Spieghelstraat 1 t/m 89 en 91 t/m 91f, Brederostraat 11 t/m 23, Camphuysenstraat 86 t/m 234 en 85 t/m 159, Reviusstraat 86 t/m 243 en 85 t/m 159 te Groningen

9721 KW

slopen 5 appartementencomplexen, 10 grondgebonden rijwoningen, 77 garageboxen en nieuwbouwen 285 sociale huurwoningen (5 galerijblokken met 271 appartementen en 14 grondgebonden woningen) (verzenddatum 30-01-2023, dossiernummer 202173804)

Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend. Het definitieve besluit is ongewijzigd vastgesteld t.o.v. het ontwerpbesluit

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen. Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 09.00uur tot 13.00u uitsluitend op afspraak.

Een afspraak kunt u maken door hier te klikken of te bellen naar telefoonnummer 14 050.

Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor eventuele veranderingen: https://gemeente.groningen.nl/bezoekadressen-en-openingstijden

Rechtsbescherming

Indien u het niet eens bent met deze verleende omgevingsvergunning kunt u daartegen beroep instellen op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Dat moet dan binnen zes weken vanaf de dag na de terinzagelegging van het besluit. Beroep instellen kan bij de rechtbank Noord-Nederland afdeling Bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD Groningen.

Een beroepschrift leidt niet automatisch tot uitstel van de gevolgen van een besluit. U kunt daarom naast beroep instellen ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de site voor de precieze voorwaarden.

Groningen, februari 2023

Naar boven