Mandaatlijst gemeente Borsele 2023

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Borsele, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

 

overwegende dat zij op 29 september 2020 het Mandaatbesluit gemeente Borsele 2020 hebben vastgesteld;

 

dat ter uitvoering van artikel 1 van het Mandaatbesluit gemeente Borsele 2020 op 6 december 2022 de Mandaatlijst gemeente Borsele 2022 hebben vastgesteld;

 

dat zij een aanpassing gewenst achten;

 

besluiten:

 • I

  vast te stellen de Mandaatlijst gemeente Borsele 2023;

 • II

  de Mandaatlijst gemeente Borsele 2022 in te trekken;

 • III

  te bepalen dat de Mandaatlijst gemeente Borsele 2023 per 1 november 2023 in werking treedt.

Heinkenszand, 14 november 2023.

Burgemeester en wethouders van Borsele,

de secretaris,

de burgemeester,

De burgemeester van Borsele,

 

Voor de gehele organisatie

Naam van de regeling / art. onderwerp

Omschrijving bevoegdheid

Mandaat- verlening door

Mandaat, machtiging of volmacht?

Opmerkingen

Mandateren aan

Inkoop- en aanbestedingsregeling gemeente Borsele 2023 van werken, leveringen en diensten

Van de categorie ‘Europees’: Werken, leveringen en diensten vanaf Europees drempelbedrag

B&W

Mandaat

Tevens parafen (algemeen) directeur en domeinmanager(afhankelijk van de vraag onder wiens beheer de werken, leveringen en diensten) vallen

Portefeuillehouder

Idem

Van de categorie ‘Nationaal (tendernet)’:

 • € 750.000,-- tot Europees drempelbedrag (Werken)

 • € 100.000,-- tot Europees drempelbedrag (Leveringen)

 • € 100.000,-- tot Europees drempelbedrag (Diensten)

B&W

Mandaat

Afhankelijk van de vraag onder wiens beheer de werken, leveringen en diensten vallen.

Domeinmanager

Idem

Van de categorie ‘Meervoudig’:

 • € 100.000,-- tot €750.000,-- (Werken)

 • € 25.000,-- tot € 100.000,-- (Leveringen en Diensten)

B&W

Mandaat

Afhankelijk van de vraag onder wiens beheer de werken, leveringen en diensten vallen.

Domeinmanager

Idem

Van de categorie ‘Enkelvoudig’:

 • tot €100.000,-- (Werken)

 • tot € 25.000,-- (Leveringen en Diensten)

B&W

Mandaat

Afhankelijk van de vraag onder wiens beheer de leveringen, diensten en werken vallen.

Coördinator of bedrijfsleider

Algemene wet bestuursrecht, titel 4.4

Beschikkingen met betrekking tot bestuursrechtelijke geldschulden

B&W/Burgemeester

Mandaat

Het gaat hier om de domeinmanager van het behandelende domein.

Domeinmanager

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:18

Beschikkingen dwangsom bij niet tijdig beslissen

B&W/Burgemeester

Mandaat

Het gaat hier om de domeinmanager van het behandelende domein.

Domeinmanager

Algemene wet bestuursrecht

Het vertegenwoordigen van het college of de burgemeester bij een hoorzitting van de commissie bezwaarschriften.

B&W/Burgemeester

Machtiging

Behandelend medewerker

 

Algemene wet bestuursrecht, art. 7:10

Verdagingsbesluiten beslissing op bezwaar

B&W/Burgemeester

Mandaat

Behandelend medewerker

Verzekeringen

Opvragen offertes, afsluiten verzekeringen, indienen en afhandelen schadeclaims

B&W

Mandaat

Domeinmanager;

Behandelend medewerker

AVG, art. 15 t/m 22

Besluiten op een verzoek op grond van de AVG

B&W/Burgemeester

Mandaat

Na advies FG/PO

Behandelend medewerker

AVG, art. 28, lid 3

Sluiten en ondertekenen verwerkersovereen-komst

B&W/Burgemeester

Volmacht

Na advies FG/PO

Domeinmanager

AVG, art. 30

Het bijhouden van het register van de verwerkingsactiviteiten

B&W/Burgemeester

Mandaat

Behandelend medewerker (=FG/PO)

AVG, art. 33

Het melden van een datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens

B&W/Burgemeester

Machtiging

Met melding aan burgemeester

Behandelend medewerker (=FG/PO)

AVG, art. 34

Doen van een mededeling van een datalek aan betrokkene(n)

B&W/Burgemeester

Machtiging

In overleg met Privacy Officer en Functionaris Gegevensbescherming

Behandelend medewerker

AVG, art. 35

Vaststellen van een gegevensbescher-mingseffectbeoordeling (DPIA)

B&W/Burgemeester

Mandaat

Ook wel Privacy Impact Assessment (PIA)

Domeinmanager

e-Herkenning

Beheer e-Herkenning gemeente Borsele

Burgemeester

Machtiging

Gemachtigd voor de aanschaf, het intrekken, tijdelijk opschorten en uitbreiden van eHerkenningsmiddelen voor medewerkers en de registratie daarvan.

Beheerders

eHerkenning

Accordering aanvraag eHerkenningsmiddel

Burgemeester

Machtiging

De domeinmanager is gemachtigd voor het controleren en accorderen van een aanvraagformulier voor een eHerkenningsmiddel van een collega uit zijn/haar domein.

Domeinmanager

Norm 9.2.2.3, kader Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)

Verlenen en intrekken van toegangsrechten op applicaties en systemen (autorisatie)

B&W/Burgemeester

Mandaat

De bevoegdheid heeft enkel betrekking op applicaties en informatiesystemen waarvan de gemandateerde proceseigenaar is.

Gemeentesecretaris/algemeen directeur;

Domein Dienstverlening, team Burgerzaken

Naam van de regeling / art. onderwerp

Omschrijving bevoegdheid

Mandaat-verlening door

Mandaat, machtiging of volmacht?

Opmerkingen

Mandateren aan

Wet basisregistratie personen.

Uittreksels en verklaringen

B&W

Mandaat

Naam functionaris behoeft niet te worden vermeld.

Behandelend medewerker

Idem

Afgifte bewijs van Nederlanderschap

Burgemeester

Mandaat

Naam functionaris hoeft niet te worden vermeld.

Behandelend medewerker

Idem

Beschikkingen

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Idem

Kennisgevingen

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Besluit basisregistratie personen

Behandeling terugmeldingen

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Besluit burgerlijke stand 1994 art 2

BABS

B&W

Mandaat

Ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) voor één dag, voor het sluiten van één verbintenis

Behandelend medewerker

Wet op lijkbezorging art 17

Stellen andere termijn voor begraving of verbranding

Burgemeester

Mandaat

 

Medewerkers die tevens abs zijn

Wet op lijkbezorging art 68

Verlof tot ontleding van een lijk

Burgemeester

Mandaat

 

Medewerkers die tevens abs zijn

Kieswet

Uitvoering

Burgemeester

Mandaat

Behandelend medewerker

Paspoortwet

Beschikkingen

Burgemeester

Mandaat

Behandelend medewerker

Idem

Kennisgevingen

Burgemeester

Mandaat

Behandelend medewerker

Gemeentewet art. 147 juncto Burgerlijk Wetboek, art.1. 83

Het aanwijzen van een huis der gemeente

B&W

Mandaat

De bevoegdheid heeft de raad op 3 maart 2011 gedelegeerd aan B&W.

Behandelend medewerker

Wegenverkeerswet 1994/ Reglement rijbewijzen

Beschikkingen

Burgemeester

Mandaat

Behandelend medewerker

Idem

Kennisgevingen

Burgemeester

Mandaat

Behandelend medewerker

Reglement rijbewijzen

Kennisgevingen afhalen rijbewijs

Burgemeester

Mandaat

Behandelend medewerker

Rijkswet op het Nederlanderschap

Volledige uitvoering

Burgemeester

Mandaat

Behandelend medewerker

Algemene wet bestuursrecht

Het vertegenwoordigen van het college of de burgemeester in bestuursrechtelijke geschillen bij een zitting van:

 • de rechtbank;

 • de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

B&W/Burgemeester

Machtiging

Senior beleidsmedewerker; beleidsmedewerker

Beheers-verordening gemeentelijke begraafplaatsen Borsele 2012

Uitgifte gebruiksrecht tot het doen begraven, bijzetten van asbussen en verstrooien van as

B&W

Mandaat

De bevoegdheid is tevens toegekend aan medewerkers van het team Leefomgeving.

Behandelend medewerker

Idem

Vergunning tot het plaatsen van grafbedekking

B&W

Mandaat

De bevoegdheid is tevens toegekend aan medewerkers van het team Leefomgeving.

Behandelend medewerker

Domein Dienstverlening, team Vergunningen en Veiligheid

Naam van de regeling / art. onderwerp

Omschrijving bevoegdheid

Mandaat- verlening door:

Mandaat, machtiging of Volmacht?

Opmerkingen

Mandateren aan

Wet ruimtelijke ordening (Wro)/Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)/Woningwet (Ww)/Wet Geluidhinder/Wet bodembescherming/Leegstandswet

Het nemen van beschikkingen

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Idem

Akkoordverklaring sterkteberekeningen bouwwerken/constructie en brandweertoets

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Idem

Intrekken bouw- en omgevingsver-gunningen op verzoek van vergunninghouder

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Idem

Aanhouden beslissing op aanvraag omgevingsvergunning

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Idem

Constatering van bouwen in afwijking van of zonder vergunning

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Idem

Toestemming wijziging aanvraag omgevingsvergunning

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Idem

Mededeling goed- of afkeuring beplantingsplan

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Erfgoedwet

Behandelen subsidieaanvragen Sim

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Subsidie-verordeningen

Het nemen van beschikkingen

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Algemene plaatselijke verordening, art. 2.10

Gebruik van de weg

B&W

Mandaat

Gebruik van de openbare weg als opslagplaats bij verbouwingen etc.

Behandelend medewerker

Burgerlijk Wetboek, artikelen 6:95 e.v. en 6:162.

Aansprakelijkstelling derden bij schade gemeentelijke eigendommen

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Het vertegenwoordigen van het college in bestuursrechtelijke geschillen bij een zitting van:

 • de rechtbank;

 • de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

B&W

Machtiging

Behandelend medewerker

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:5

Verzoek om een aanvraag aan te vullen

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:5

Het niet behandelen aanvraag

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, art. 9

Het verlenen van inzage en het verstrekken van een gewaarmerkt afschrift of uittreksel of van een verklaring

B&W

Mandaat

De bevoegdheid is tevens toegekend aan medewerkers van het team Ruimtelijke Ontwikkeling.

Behandelend medewerker

Wet BAG, art. 10, lid 1, onder a juncto Besluit BAG, art. 8, onder i, sub 2;

Wet BAG, art. 10, lid1, onder b

 • A.

  Het opmaken van ambtshalve correcties;

 • B.

  Het signaleren van een wijziging;

 • C.

  Een wijziging of opneming in de registratie;

 • D.

  Het opmaken van een proces-verbaal van constatering

B&W

Mandaat

De bevoegdheid is tevens toegekend aan medewerkers van het team Ruimtelijke Ontwikkeling.

Behandelend medewerker

Algemene plaatselijke verordening, art. 2.10

Gebruik van de weg

Burgemeester

Mandaat

Behandelend medewerker

2.25

Evenementen-vergunning

Burgemeester

Mandaat

Behandelend medewerker

2.28

Exploitatievergunning

Burgemeester

Mandaat

Behandelend medewerker

2.42

Toestemming plaatsen borden

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

2.64

Ontheffing houden bijen

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

2.67

Waarmerken register van opkopers

Burgemeester

Mandaat

Behandelend medewerker

4.6

Ontheffing geluidshinder

B&W

Mandaat

 

Behandelend medewerker

5.6

Ontheffing parkeren kampeermiddelen

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

5.7

Ontheffing parkeren reclamevoertuigen

B&W

Mandaat

 

Behandelend medewerker

5.8

Ontheffing parkeren grote voertuigen

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

5.11

Ontheffing rijden/parkeren in groenstrook

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

5.18

Standplaatsvergunning

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

5.13

Collectevergunning

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

5.23

Snuffelmarkten

Burgemeester

Mandaat

Behandelend medewerker

5.34

Ontheffing verbranden afvalstoffen en vuur stoken

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Wet op kansspelen, art. 3

Vergunningen voor het houden van loterijen en andere kansspelen

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Wet op kansspelen, art. 30

Aanwezigheids-vergunning kansspelautomaten

Burgemeester

Mandaat

Behandelend medewerker

Alcoholwet, art. 3

Alcoholvergunningen (inclusief het wijzigen van het aanhangsel)

Burgemeester

Mandaat

 

Behandelend medewerker

Alcoholwet, art. 4

Ontheffingen para commerciële horeca

Burgemeester

Mandaat

Behandelend medewerker

Alcoholwet, art. 35

Ontheffingen voor het verstrekken van zwak-alcoholische drank

Burgemeester

Mandaat

Behandelend medewerker

Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, art. 9 t/m 13;

Besluit justitiële gegevens, art. 13, eerste en derde lid, onder a;

Alcoholwet;

Algemene plaatselijke verordening Borsele 2021

Opvragen justitiële inlichtingen bij de Justitiële informatiedienst en de politie in het kader van de Alcoholwet en de Algemene plaatselijke verordening Borsele 2021

B&W/Burgemeester

Mandaat

Behandelend medewerker

Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

Opvragen van justitiële inlichtingen bij de Justitiële informatiedienst in het kader van de Wet Bibob

B&W

Mandaat

Voor zover het gaat om de hierna volgende categorieën:

 • Drank- en horeca en exploitatievergunningen

 • Bouwactiviteiten o.g.v. Wabo

 • Milieuactiviteiten o.g.v. Wabo

 • Bibob-onderzoek bij reeds verleende vergunningen

 • Privaatrechtelijke transacties

 • Bibob-onderzoek bij subsidies

Behandelend medewerker

Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

Opvragen van politiegegevens ter uitvoering van de Wet Bibob

B&W

Mandaat

Voor zover het gaat om de hierna volgende categorieën:

 • Drank- en horeca en exploitatievergunningen

 • Bouwactiviteiten o.g.v. Wabo

 • Milieuactiviteiten o.g.v. Wabo

 • Bibob-onderzoek bij reeds verleende vergunningen

 • Privaatrechtelijke transacties

 • Bibob-onderzoek bij subsidies

Behandelend medewerker

Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

Opvragen van inlichtingen bij de Belastingdienst ter uitvoering van de Wet Bibob

B&W

Mandaat

Voor zover het gaat om de hierna volgende categorieën:

 • Drank- en horeca en exploitatievergunningen

 • Bouwactiviteiten o.g.v. Wabo

 • Milieuactiviteiten o.g.v. Wabo

 • Bibob-onderzoek bij reeds verleende vergunningen

 • Privaatrechtelijke transacties

 • Bibob-onderzoek bij subsidies

Behandelend medewerker

Wet Bibob, art. 11a

Opvragen van inlichtingen bij het Landelijk Bureau Bibob

B&W

Mandaat

Voor zover het gaat om de hierna volgende categorieën:

 • Drank- en horeca en exploitatievergunningen

 • Bouwactiviteiten o.g.v. Wabo

 • Milieuactiviteiten o.g.v. Wabo

 • Bibob-onderzoek bij reeds verleende vergunningen

 • Privaatrechtelijke transacties

 • Bibob-onderzoek bij subsidies

Behandelend medewerker

Wegenverkeerswet 1994, art.10/148

Ontheffingen wedstrijden voertuigen op de weg

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Wegenverkeerswet 1994, art. 10/148

Afgeven verklaringen van geen bezwaar

Burgemeester

Mandaat

Behandelend medewerker

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, art. 87

Ontheffing verkeersmaatregelen

B&W

Mandaat

Voor zover samenhangend met evenementen op openbare wegen.

Behandelend medewerker

Babw, art. 56/Regeling verkeers-regelaars 2009

Het aanstellen van verkeersregelaars

Burgemeester

Mandaat

De bevoegdheid is tevens toegekend aan de behandelend medewerkers van het team Leefomgeving.

Behandelend medewerker

Winkeltijdenwet

Ontheffing/vrijstelling van verplichte winkelsluitingstijden

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Algemene wet bestuursrecht

Ontvangstbevestiging van bezwaarschriften.

B&W/Burgemeester

Mandaat

Behandelend medewerker

Wet open overheid

Beschikkingen (inclusief weigeringen en besluiten tot niet behandelen).

B&W/Burgemeester

Mandaat

Portefeuillehouder informeren

Behandelend medewerker

Domein Bedrijfsvoering, team Financiën

Naam van de regeling / art. onderwerp

Omschrijving bevoegdheid

Mandaat-verlening door

Mandaat, machtiging of volmacht?

Opmerkingen

Mandateren aan

Opstellen en ondertekenen van aanmaningen.

B&W

Mandaat

Medewerker debiteurenadministratie

Algemene wet inzake rijksbelastingen, art. 63

Het toepassen van de hardheidsclausule bij gemeentelijke belastingen.

B&W

Mandaat

Heffingsambtenaar

Algemene wet inzake rijksbelastingen, art. 66

Het geheel of gedeeltelijk verlenen van kwijt- schelding van een boete

B&W

Mandaat

Medewerker financiële administratie

Het oninbaar verklaren van vorderingen < € 1.000,-- na beëindigen verhaalsmogelijkheden

B&W

Mandaat

Medewerker financiële administratie

Het indienen van een bezwaarschrift bij de belastingdienst

B&W

Mandaat

Tot een waarde van € 50.000,--

Financieel consulent

Aangifte btw

B&W

Mandaat

Medewerker financiële administratie

Aangifte vennootschaps-belasting

B&W

Mandaat

Financieel consulent

Domein Bedrijfsvoering, team Informatiebeheer en Ondersteuning

Naam van de regeling / art. onderwerp

Omschrijving bevoegdheid

Mandaat-verlening door

Mandaat, machtiging of volmacht?

Opmerkingen

Mandateren aan

Archiefwet

Ondertekening Correspondentie op genealogisch en archivistisch gebied

B&W

Mandaat

Medewerker archief

Domein Bedrijfsvoering, team Facilitaire dienstverlening

Naam van de regeling / art. onderwerp

Omschrijving bevoegdheid

Mandaat-verlening door

Mandaat, machtiging of volmacht?

Opmerkingen

Mandateren aan

Dienstkleding

B&W

Mandaat

Domeinmanager

Domein Samenleving, team Vrijwilligershuis

Naam van de regeling / art. onderwerp

Omschrijving bevoegdheid

Mandaat-verlening door

Mandaat, machtiging of volmacht?

Opmerkingen

Mandateren aan

Ondertekenen van vrijwilligersovereenkomsten

Burgemeester

Mandaat

Behandelend medewerker

Domein Samenleving, team Sociaal domein

Naam van de regeling / art. onderwerp

Omschrijving bevoegdheid

Mandaat-verlening door

Mandaat, machtiging of volmacht?

Opmerkingen

Mandateren aan

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Beschikkingen op aanvragen exploitatie kinderopvanglocatie

B&W

Mandaat

De bevoegdheid is tevens toegekend aan behandelend medewerkers van het team Onderwijs, cultuur en sport

Behandelend medewerker

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

In- en uitschrijven en wijzigingen kinderopvanglocaties in het landelijk register

B&W

Mandaat

De bevoegdheid is tevens toegekend aan behandelend medewerkers van het team Onderwijs, cultuur en sport

Behandelend medewerker

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, art. 1.65

Het geven van aanwijzingen

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Wet maatschappelijke ondersteuning

Het ondertekenen van zorgovereenkomsten inzake lichte opvoedingsondersteuning

Burgemeester

Mandaat

Behandelend medewerker

Jeugdwet, art. 2.4, lid 1 en art. 3.1

Verzoek tot onderzoek (VTO)

B&W

Mandaat

Berichtenverkeer via de Collectieve opdracht Routeervoorziening (CORV)

Procescoördinatoren Sociaal Domein Borsele;

Medewerkers zorgadministratie Sociaal Domein Borsele

Jeugdwet, art. 3.5 en art. 4.1.8

Notificaties ontvangen en versturen inzake intake Jeugdbescherming

B&W

Mandaat

Berichtenverkeer via de CORV

Procescoördinatoren Sociaal Domein Borsele

Jeugdwet, art. 4.1.8

Notificaties ontvangen en versturen inzake Jeugdreclassering

B&W

Mandaat

Berichtenverkeer via de CORV

Procescoördinatoren Sociaal Domein Borsele

Jeugdwet, art. 2.3, lid 1 juncto Burgerlijk Wetboek, art. 1.265b, lid 2

 • Verleningsbeschikkingen

 • Individuele toekenningen Jeugdhulp

B&W

Mandaat

Procescoördinatoren Sociaal Domein Borsele

Domein Samenleving, team Onderwijs, cultuur en sport

Naam van de regeling / art. onderwerp

Omschrijving bevoegdheid

Mandaat-verlening door

Mandaat, machtiging of volmacht?

Opmerkingen

Mandateren aan

Titel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidie-verordening Borsele

Beschikkingen op aanvragen om subsidieverlening, uitbetaling van een voorschot en tot subsidievaststelling, tot een bedrag van € 25.000,-- (inclusief negatieve beschikkingen)

B&W

Mandaat

Portefeuillehouder informeren

Coördinator

Verhuren gemeentelijke sportaccommodaties

Opstellen jaarcontracten en incidentele verhuringen.

B&W/Burgemeester

Mandaat

M.u.v. contract SFB bv (zie rdbsl. 05-10-‘95)

Behandelend medewerker

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Beschikkingen op aanvragen exploitatie kinderopvanglocatie

B&W

Mandaat

De bevoegdheid is tevens toegekend aan behandelend medewerkers van het team Sociaal Domein

Behandelend medewerker

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

In- en uitschrijven en wijzigingen kinderopvanglocaties in het landelijk register

B&W

Mandaat

De bevoegdheid is tevens toegekend aan behandelend medewerkers van het team Sociaal Domein

Behandelend medewerker

Subsidieverordening stimuleren opplussen woningen gemeente Borsele

Beschikkingen op aanvragen om subsidieverlening, en subsidievaststelling, (inclusief negatieve beschikkingen)

B&W

Mandaat

Portefeuillehouder informeren

Behandelend medewerker

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

Het vaststellen van de klokuren gymnastiekonderwijs

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Wet primair onderwijs/ Wet expertisecentra/ Wet voortgezet onderwijs/Verordening leerlingen-vervoer Borsele

Beslissen op verzoeken om tegemoetkoming vervoerskosten (ook de afwijzingen)

B&W

Mandaat

Portefeuillehouder informeren

Behandelend medewerker

Idem

Uitstel beslissing aanvraag

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Idem

Inlichtingen belastingdienst

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Idem

Behandeling declaraties vervoerskosten (vervoerders)

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Idem

Treffen vervoersregelingen

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Domein Ruimte, team Ruimtelijke Ontwikkeling

Naam van de regeling / art. onderwerp

Omschrijving bevoegdheid

Mandaat-verlening door

Mandaat, machtiging of volmacht?

Opmerkingen

Mandateren aan

Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Het nemen van beschikkingen

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Art. 160, lid 1, sub e Gemeentewet juncto art. 6.4a Wro

Het aangaan van een overeenkomst ter afwikkeling van schade zoals bedoeld in afd. 6.1 Wro

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Procedureverordening voor advisering

Tegemoetkoming in planschade gemeente Borsele, art. 2 en 3

Het aanwijzen van een adviseur of adviescommissie en het verstrekken van opdrachten tot het uitbrengen van advies

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Algemene wet bestuursrecht

Het vertegenwoordigen van het college in bestuursrechtelijke geschillen bij een zitting van:

 • de rechtbank;

 • de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

B&W

Machtiging

Behandelend medewerker

Het waarmerken en het (digitaal) publiceren van (ontwerp)besluiten

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Regeling deelneming van het rijk in garanties gemeente voor eigen woningen (ex art. 77 en 81 Woningwet BGS VH)

Omzetting en wijziging van gemeentegarantie t.b.v. hypothecaire leningen voor het verwerven van eigen of bestaande woningen

B&W

Mandaat

Na positief advies van St. Waarborgfonds

Behandelend medewerker

Declareren tekort bij het Rijk na gedwongen verkoop

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Ontslaan uit hoofdelijke aansprakelijkheid van (scheidende) partner bij lopende garantie

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Opties bouwgrond

Het verlenen van opties op bouwgronden

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Bieden van gelegenheid tot onderzoek naar bouwmogelijkheden

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Verhuur

Verhuur en in gebruik geven (tuin) gronden en jachtrecht

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Verpachting

Aangaan kortlopende pacht, verlenging kortlopend pacht en wijziging pachtcontracten.

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Verpachting

Digitaal ondertekenen en digitaal indienen van pachtcontracten

B&W

Mandaat

Na mandaatbesluit over inhoud contract

Behandelend medewerker

Grondexploitatie

Vragen offertes en opdrachtverlening voor onderzoeken en werkzaamheden t.b.v. in exploitatie te nemen/genomen bestemmingsplannen.

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Vragen offertes en opdrachtverlening aan nutsbedrijven voor aanleg, vervanging en wijziging van kabels en leidingen, incl. bijbehorende voorzieningen in bestemmingsplannen (incl. APV-vergunningen).

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Uitbrengen offertes en sluiten koopovereen-komsten en nemen besluiten conform vastgestelde exploitatie.

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Overige eigendommen

Opdrachtverlening bodemonderzoeken, taxaties en werkzaamheden in kader van grondtransacties.

B&W

Mandaat

Bodemonderzoeken in overleg met team leefomgeving

Behandelend medewerker

Verkoop erfpachtpercelen en instemmen met verkoop erfpachtrecht

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

In erfpacht uitgeven van kavels in gemeentelijke bouwgrondexploitaties

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Verkoop overhoeken, groenstroken en plantsoen

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Vestiging zakelijk recht t.b.v. kabels en leidingen.

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Afstand doen van zakelijke rechten die voor de gemeente niet meer functioneel zijn

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Energielabel panden

Energielabel opvragen en mutaties verzorgen

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Subsidieverordening hoogwaardig breedbandinternet buitengebied gemeente Borsele 2017

Toekenning subsidies

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, art. 5 t/m 8, 11 en 12

Het beheren van het beperkingenregister en de beperkingenregistratie

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, art. 9

Het verlenen van inzage en het verstrekken van een gewaarmerkt afschrift of uittreksel of van een verklaring

B&W

Mandaat

De bevoegdheid is tevens toegekend aan behandelend medewerkers van het team Vergunningen en Veiligheid.

Behandelend medewerker

Wet BAG, art. 10, lid 1, onder a juncto Besluit BAG, art. 8, onder i, sub 1, 2 en 3;

Wet BAG, art. 10, lid 1, onder b

 • A.

  Het opmaken van ambtshalve correcties;

 • B.

  het signaleren van een wijziging;

 • C.

  een wijziging of opneming in de registratie;

 • D.

  het opmaken van een proces-verbaal van constatering.

B&W

Mandaat

De bevoegdheid is tevens toegekend aan behandelend medewerkers van het team Vergunningen en Veiligheid.

Behandelend medewerker

Wet basisregistratie adressen en gebouwen, art. 9; 10.1; 10.2; 14; 15; 31; 32; 37; 39; 40; 41

Het beheren van het basisregister en de basisregistratie adressen en gebouwen evenals het verlenen van inzage daarin.

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Wet basisadministratie grootschalige topografie (BGT), art. 11; 12; 13; 14; 15 lid 1; 25 lid 1; 27 de leden 1, 24 en 5; 28 de leden 1 en 3

Uitvoering van de genoemde artikelen

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Verordening naamgeving en nummering gemeente Borsele 2010

Het uitvoeren van de verordening

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Groenproject ‘t Sloe

Opvragen offertes en opdrachten geven voor werkzaamheden

B&W/Burgemeester

Mandaat

Binnen de kaders van het Groenproject

Behandelend medewerker

Landmeetkundig meetwerk

Aannemen meetwerk voor derden in combinatie eigen meetwerk

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Het waarmerken en het (digitaal) publiceren van (ontwerp)besluiten

Mandaat

Behandelend medewerker

Procedureverordening voor advisering

Het aanwijzen van een adviseur of adviescommissie en het verstrekken van opdrachten tot het uitbrengen van advies.

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Tegemoetkoming in planschade gemeente Borsele, art. 2 en 3

Wet milieubeheer/ Wabo/Wro/Wet geluidhinder

Kennisgevingen van (ontwerp-) beschikkingen.

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Wet op de basisregistratie ondergrond (BRO), art. 9, lid 1 en 3

Aanleveren van een brondocument met betrekking tot de ondergrond van het continentaal plat aan Onze Minister

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Art. 12, lid 1 en 2 BRO

Het opnieuw aanleveren van een brondocument aan Onze Minister als een brondocument is teruggezonden

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Art. 30 BRO

 • A.

  Onder opgave van redenen melden aan Onze Minister van gerede twijfel over de juistheid van een authentiek gegeven over een verkenning, gebruiksrecht of constructie of het ontbreken van een dergelijk gegeven;

 • B.

  Onder opgave van redenen melden aan Onze Minister van gerede twijfel over de schematische weergave van de ondergrond op een bepaalde plaats opgenomen authentiek model of over een authentiek gegeven over dat model;

 • C.

  Aan Onze Minister doen van een verzoek om het authentiek model tussentijds te actualiseren

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Art. 33, lid 2 en 3 BRO

Onderzoeken van het authentieke gegeven en het zo spoedig mogelijk verstrekken van de resultaten van het onderzoek aan Onze Minister

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Art. 40, lid 1 BRO

Het aan Onze Minister ter inschrijving aanbieden van een brondocument dat dateert van vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de hoofdstukken 2 en 3 van de BRO en de grondslag vormt voor een op dat tijdstip actueel gegeven over een verkenning, gebruiksrecht of constructie dat vóór dat tijdstip niet was opgenomen in de informatiesystemen

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:5

Verzoek om een aanvraag aan te vullen

B&W

Mandaat

Behandelend medewerker

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:5

Het niet behandelen aanvraag

B&W

Mandaat

Idem

Behandelend medewerker

Domein Ruimte, team Leefomgeving

Naam van de regeling / art. onderwerp

Omschrijving bevoegdheid

Mandaat-verlening door

Mandaat, machtiging of volmacht?

Opmerkingen

Mandateren aan

BABW, art. 12

Reservering invalidenparkeerplaats

B&W

Mandaat

 

Behandelend medewerker

BABW, art. 12

Het plaatsen of verwijderen van verkeerstekens ten behoeve van een invalidenparkeerplaats krachtens een verkeersbesluit.

B&W

Mandaat

 

Behandelend medewerker

art. 34

Tijdelijke plaatsing verkeerstekens

B&W

Mandaat

 

Behandelend medewerker

art. 56

Het aanstellen van verkeersbrigadiers

Burgemeester

Mandaat

De bevoegdheid is tevens toegekend aan behandelend medewerkers van het team Vergunningen en Veiligheid

Behandelend medewerker

RVV 1990, art. 87

Ontheffing verkeersmaatregelen

B&W

Mandaat

 

Behandelend medewerker

art. 123

Verlenen van ontheffingen transporten met afwijkende afmetingen.

B&W

Mandaat

 

Behandelend medewerker

Algemene plaatselijke verordening, art. 2.10

Verlenen van ontheffingen voor gebruik van openbare weg als opslagplaats

B&W

Mandaat

 

Behandelend medewerker

art. 2.11

Veranderen van een weg

B&W

Mandaat

 

Behandelend medewerker

art. 2.12

Uitweg

B&W

Mandaat

 

Behandelend medewerker

art. 2.21

Kennisgeving aanbrengen verkeersborden en openbare verlichting

B&W

Mandaat

 

Behandelend medewerker;

Opzichter wegen

Idem

Indienen verzoek bij Waterschap

B&W

Mandaat

 

Behandelend medewerker

art. 4.12a

Aanschrijving vellen etc. zieke iepen; Ontheffing voorhanden etc. gevelde iepen

B&W

Mandaat

 

Behandelend medewerker

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Borsele 2012

Uitgifte gebruiksrecht tot het doen begraven, bijzetten van asbussen en verstrooien van as

B&W

Mandaat

De bevoegdheid is tevens toegekend aan medewerkers van het team Burgerzaken.

Beheerder begraafplaatsen

Idem

Vergunning tot het plaatsen van grafbedekking

B&W

Mandaat

De bevoegdheid is tevens toegekend aan medewerkers van het team Burgerzaken.

Beheerder begraafplaatsen

Groenstructuurplan Borsele

Beheersbeslissingen

B&W

Mandaat

 

Behandelend medewerker

Afvalstoffenverordening

Besluiten ter uitvoering van de Afvalstoffen-verordening

B&W

Mandaat

 

Behandelend medewerker

Aansprakelijkstelling

Aansprakelijkstelling derden bij schade gemeente-eigendommen

B&W

Mandaat

 

Behandelend medewerker

Elektrotechnische bedrijfsvoering

Alle handelingen die voortvloeien uit het besluit van 19 januari 2021 betreffende de elektrotechnische bedrijfsvoering (Z20.010851/D21.523812)

B&W

Mandaat

 

Domeinmanager

Domein Ruimte, team Buitendienst

Naam van de regeling / art. onderwerp

Omschrijving bevoegdheid

Mandaat-verlening door

Mandaat, machtiging of volmacht?

Opmerkingen

Mandateren aan

CAR/UWO

Kledingtoelage/dienstkleding

B&W

Mandaat

 

Bedrijfsleider

Aansprakelijkstelling

Aansprakelijkstelling derden bij schade gemeente-eigendommen

B&W

Mandaat

 

Bedrijfsleider

 

Naar boven