Gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan ‘Klapwijkseweg 1a, Pijnacker’

Het college van Pijnacker-Nootdorp bekend dat zij het ‘Wijzigingsplan Klapwijkseweg 1a, Pijnacker’ gewijzigd heeft vastgesteld. De wijziging betreft de uitwerking van de planregels. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht.

 

Het wijzigingsplan betreft een wijziging van het bestemmingsplan ’Ackerswoude 2014’ en voorziet in de bouw van een nieuwe woning direct ten noorden van de bestaande woning Klapwijkseweg 1a.

 

Het gewijzigde wijzigingsplan ligt met ingang van donderdag 14 december 2023 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage. Het ontwerpwijzigingsplan is digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Tegen betaling van de kostprijs kunt u in op verzoek een papieren exemplaar van het plan krijgen.

 

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpwijzigingsplan bij het college kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Aangezien het college wijzigingen bij de vaststelling heeft aangebracht, kan een belanghebbende eveneens beroep instellen tegen deze wijzigingen. Ongeacht of deze eerder een zienswijze naar voren gebracht heeft.

 

Zij die beroep instellen, kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed – gelet op de betrokken belangen – dat vereist. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van bovenstaande Afdeling. Het beroepschrift dient te worden ondertekend en dient tenminste de naam en het adres van de indien(st)er, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep te bevatten.

 

Pijnacker-Nootdorp, 13 december 2023

Naar boven