ONTWERP WIJZIGINGSPLAN “Kwadendamme, gedeelte Johan Frisostraat 26, 2024”

Burgemeester en wethouders van Borsele maken, in het kader van artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening, het volgende bekend. Vanaf 7 december 2023 tot en met 17 januari 2024 ligt het ontwerp besluit tot vaststelling samen met het ontwerp wijzigingsplan “Kwadendamme, gedeelte Johan Frisostraat 26, 2024” voor iedereen ter inzage.

Inhoud wijzigingsplan

Het wijzigingsplan maakt het planologisch-juridisch mogelijk om zes appartementen te realiseren in het voormalige schoolgebouw aan de Johan Frisostraat 26 in Kwadendamme.

Inzage

U kunt het ontwerp wijzigingsplan vanaf 7 december 2023 raadplegen via

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0654.WPKDJF262024-0001. Daarnaast ligt het ontwerp besluit samen met het ontwerp wijzigingsplan ter inzage in het gemeentehuis, Stenevate 10 in Heinkenszand. Het gemeentehuis is voor het inzien van stukken geopend van maandag tot en met donderdag van 08:30 – 12:00 uur en van 13:00 – 15:30 uur en vrijdagochtend van 08:30 – 12:00 uur. Wij vragen u om voor het inzien van stukken van tevoren telefonisch een afspraak te maken wanneer u de stukken in wilt zien, zodat deze alvast voor u kunnen worden klaargelegd. U kunt daarvoor contact opnemen met het team Informatiebeheer en Ondersteuning via het algemene telefoonnummer 0113-238471.

Zienswijzen

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een belanghebbende een zienswijze naar voren brengen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Borsele, Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand of e-mailen naar info@borsele.nl (Let op: de mail moet wel digitaal ondertekend zijn). Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze verzoeken wij u om uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via het telefoonnummer 06-52560975.

Heinkenszand, 6 december 2023

 

Naar boven