Verordening van de gemeenteraad van de gemeente 's-Hertogenbosch, houdende regels betreffende de heffing en de invordering van begraafplaatsrechten voor het gebruik van algemene begraafplaatsen 2024

De Gemeenteraad van 's-Hertogenbosch in zijn vergadering van 14 november 2023

gezien het voorstel van het college d.d. 3 oktober 2023, met reg.nr. 15409055;

gelet op de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente 's-Hertogenbosch, houdende regels betreffende de heffing en de invordering van begraafplaatsrechten voor het gebruik van algemene begraafplaatsen 2024

Artikel 1 Definities

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a.

begraafplaats:

de begraafplaatsen in Engelen en aan de Oude Baan in Rosmalen;

b.

particulier graf

een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

1. het doen begraven en begraven houden van stoffelijke overschotten;

 

 

2. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

c.

algemeen graf:

een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van stoffelijke overschotten of doen bijzetten van urnen;

d.

een enkel graf:

een particulier graf, waarin één stoffelijk overschot wordt begraven;

e.

een dubbel graf:

een particulier graf, waarin maximaal twee stoffelijke overschotten kunnen worden begraven;

f.

een kindergraf:

een graf specifiek bedoelt voor een stoffelijk overschot van een kind tot een leeftijd van 12 jaar;

g.

urn:

een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

h.

urnenzuil

een zuil waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen;

i.

particuliere

urnennis:

een nis van 35 cm x 35 cm waarvoor aan een natuurlijk persoon ofrechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten enbijgezet houden van 2 asbussen met urn (bij open en gesloten nis) óf tweeasbussen zonder urn (bij gesloten nis);

j.

urnenmuur:

een aaneenschakeling van particuliere urnennissen gevat in een muur of anderszins bouwwerk;

k.

verstrooiingsplaats:

een door de gemeente aangewezen plaats waarop as kan worden verstrooid;

l.

gedenkzuil:

een zuil waarop plaquettes (gedenkplaatjes) kunnen worden bevestigd;

m.

kleine plaquette:

een rechthoekig gedenkplaatje van 6 bij 13 cm;

n.

grote plaquette:

een rechthoekig gedenkplaatje van 12 bij 21 cm,

o.

asbus:

een bus ter berging van as van een overledene.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens naam dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degenen die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maken.

Artikel 4 Belastingtijdvak

Voor zover in de bij deze verordening behorende tabel rechten zijn opgenomen die per jaar worden geheven, is het belastingtijdvak gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Tarieven en maatstaven van heffing

De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tabel.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur, waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

  • 1.

   In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen achtentwintig dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving als bedoeld in artikel 6.

  • 2.

   De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de begraafplaatsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

   De "Verordening begraafplaatsrechten 2023", vastgesteld bij het besluit van de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch d.d 8 november 2022, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

  • 2.

   Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

  • 3.

   De datum van de ingang van de heffing is 1 januari 2024.

  • 4.

   Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening begraafplaatsrechten 2024".

De griffier,

Drs. W.G. Amesz

De voorzitter,

Drs. J.M.L.N. Mikkers

Tarieventabel 2024

Geldend vanaf 1 januari 2024, behorende bij de verordening op de heffing en invordering van begraafplaatsrechten voor het gebruik van algemene begraafplaatsen Engelen en Rosmalen in de gemeente 's-Hertogenbosch.

 

Tarieven begraafplaatsen Engelen en Rosmalen 

 

 

Hoofdstuk 1

Verlenen van rechten

 

1.1.

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden voor een periode van 20 jaar, dan wel het doen plaatsen en geplaatst houden van urnen wordt geheven

 

1.1.1.

voor een enkel particulier graf

€1.954,00

1.1.2.

voor een dubbel particulier graf

€1.954,00

1.1.3.

voor een graf voor een kind beneden 12 jaar

€ 978,00

1.1.4.

voor een graf voor een kind beneden 1 jaar

€ 487,00

1.1.5.

voor een urnengraf:

 

 

a. begraafplaats Engelen;

---------

 

b. begraafplaats Rosmalen

€ 978,00

1.1.6

voor een urnenzuil voor maximaal 2 urnen:

€2.000,00

1.1.7

voor een urnengraf voor een periode van 10 jaar:

 

 

a. begraafplaats Engelen;

 ---------

 

b. begraafplaats Rosmalen

€ 529,00

1.2

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld onder 1.1 voor een periode van 10 jaar wordt geheven:

 

1.2.1.

voor een enkel particulier graf

€ 978,00

1.2.2.

voor een dubbel particulier graf

€ 978,00

1.2.3.

voor een graf voor een kind beneden 12 jaar

€ 488,00

1.2.4.

voor een graf voor een kind beneden 1 jaar

€ 244,00

1.2.5.

voor een urnengraf:

 

 

a. begraafplaats Engelen;

---------

 

b. begraafplaats Rosmalen

€ 488,00

1.3.

voor de huur van een gesloten particuliere urnennis voor een periode van 10 jaar

€1.042,00

1.3.1.

voor de huur van een open particuliere urnennis voor een periode van 10 jaar:

 

 

a. begraafplaats Engelen;

---------

 

b. begraafplaats Rosmalen

€ 949,00

1.3.2.

voor het verlengen van de huur van een gesloten en open particuliere urnennis voor een periode van 5 jaar

€ 473,00

1.4.

voor het bevestigen van een kleine plaquette (gedenkplaatje) op een gedenkzuil voor een periode van 5 jaar:

 

 

a. begraafplaats Engelen;

----------

 

b. begraafplaats Rosmalen

€ 99,00

1.4.1.

voor het bevestigen van een grote plaquette (gedenkplaatje) op een gedenkzuil voor een periode van 5 jaar:

 

 

a. begraafplaats Engelen;

----------

 

b. begraafplaats Rosmalen

€ 238,00

1.4.2.

voor het verlengen van de bevestiging van een kleine plaquette (gedenkplaatje) op een gedenkzuil voor een periode van 5 jaar:

 

 

a. begraafplaats Engelen;

---------

 

b. begraafplaats Rosmalen

€ 60,00

1.4.3.

voor het verlengen van de bevestiging van een grote plaquette (gedenkplaatje) op een gedenkzuil voor een periode van 5 jaar:

 

 

a. begraafplaats Engelen;

---------

 

b. begraafplaats Rosmalen

€ 178,00

 

Hoofdstuk 2

Begraven/plaatsen van urnen

 

2.1.

Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een persoon van 12 jaar of ouder in een particulier graf wordt geheven

€ 578,00

2.2.

Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een kind beneden één jaar in een particulier graf wordt geheven

€ 290,00

2.3.

Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een kind beneden 12 jaar in een particulier graf wordt geheven

€ 290,00

2.4.

Voor het plaatsen van urnen in een particulier graf wordt geheven:

 

 

a. begraafplaats Engelen;

--------

 

b. begraafplaats Rosmalen

€ 193,00

2.5.

Voor het plaatsen van urnen in een particuliere urnennis wordt geheven

 

€ 193,00

2.6.

Voor het begraven van een persoon in een algemeen graf wordt geheven

€1.144,00

2.7.

Voor het verstrooien van as op een verstrooiingsplaats, zonder aanwezigheid van nabestaanden, zonder bericht achteraf:

 

 

a. begraafplaats Engelen;

--------

 

b. begraafplaats Rosmalen

€ 75,00

2.7.1.

Voor het verstrooien van as op een verstrooiingsplaats, zonder aanwezigheid van nabestaanden, met bericht achteraf:

 

 

a. begraafplaats Engelen;

--------

 

b. begraafplaats Rosmalen

€ 79,00

2.7.2.

Voor het verstrooien van as op een verstrooiingsplaats, in aanwezigheid van nabestaanden:

 

 

a. begraafplaats Engelen;

--------

 

b. begraafplaats Rosmalen

€ 161,00

 

Hoofdstuk 3

Bijzetten van stoffelijke overschotten en urnen

 

3.1.

Voor het bijzetten van een stoffelijk overschot of de overblijfselen daarvan in een dubbel particulier graf wordt geheven

€ 578,00

3.2.

Voor het bijzetten van een stoffelijk overschot of de overblijfselen daarvan in een algemeen graf wordt geheven

€ 578,00

3.3.

Voor het bijzetten van een urn in een eigen graf wordt geheven:

 

 

a. begraafplaats Engelen;

---------

 

b. begraafplaats Rosmalen

€ 193,00

3.4.

Voor het bijzetten van een urn in een particuliere urnennis wordt geheven

€ 193,00

3.5

Voor het plaatsen van de tweede urn in de urnenzuil zoals vermeld in 1.1.6

€ 193,00

3.6

Ingeval van bijzetting na het tiende jaar wordt het uitsluitend recht als vermeld in 1.1. verlengd met even zoveel jaren als de bijzetting plaatsvindt na het tiende jaar.

 

 

Voor elk jaar van verlenging wordt geheven

€ 98,00

 

Hoofdstuk 4

Lichten en ruimen

 

 

4.1.

Voor het lichten van een stoffelijk overschot of de overblijfselen daarvan wordt geheven

€ 578,00

4.2.

Voor het lichten en weer opnieuw begraven in hetzelfde graf wordt geheven

€ 866,00

4.3.

Voor het lichten van een urn wordt geheven

€ 193,00

4.4.

Voor het lichten en het weer terugplaatsen van een urn wordt geheven

€ 290,00

4.5.

Voor het ruimen van een graf op verzoek van de aanvrager wordt geheven

€ 856,00

4.6.

Voor het ruimen van een urn op verzoek van de belanghebbende wordt geheven

€ 193,00

4.7.

Voor het na ruiming van een graf afzonderen van de overblijfselen van een stoffelijk overschot ten behoeve van crematie of herbegraven wordt geheven

€ 578,00

 

Hoofdstuk 5

Overige heffingen

 

5.1.

Voor het aanleggen van een grafkelder wordt geheven

€ 695,00

5.2.

Voor het plaatsen van een gedenkteken wordt geheven

€ 69,00

5.3.

Voor het overboeken van particuliere graven in een daartoe bestemd register

€ 7,00

5.4.

Voor het ophalen van een urn bij het crematorium en administratie asafhandeling:

 

 

a. begraafplaats Engelen;

--------

 

b. begraafplaats Rosmalen

€ 63,00

    

De gemeenteraad van 's-Hertogenbosch,

 

De griffier,

Drs. W.G. Amesz ,

De burgemeester,

Drs. J.M.L.N. Mikkers

Naar boven