5e wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting Schiedam 2021

De raad van de gemeente Schiedam,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 oktober 2023 (nummer 23INT00299);

 

gelet op artikel 229 van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen de:

 

5e wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting Schiedam 2021’

Artikel I  

De Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting Schiedam 2021 wordt gewijzigd als volgt:

 

De tarieventabel 2023 behorende bij de ‘Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting Schiedam 2021’ wijzigt conform de bij dit besluit opgenomen bijlage (23BIJ01261)

Artikel II  

  • 1.

    Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

  • 3.

    De bepalingen die op grond van dit besluit worden gewijzigd blijven van toepassing op belastbare feiten die zich voor de in het tweede lid genoemde datum hebben voorgedaan.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 9 november 2023

de griffier,

M.J.W. Tobeas

de voorzitter,

J.G. Bijl

Bijlage behorend bij de 5e Wijziging Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting Schiedam 2021 (23VR048/23BIJ01260/23BIJ01261)

 

huidige tekst

voorgestelde tekst

Tarieventabel 2023 behorende bij de "Precarioverordening Schiedam 2021"

Tarieventabel 2024 behorende bij de "Precarioverordening Schiedam 2021"

De precariobelasting bedraagt:

De precariobelasting bedraagt:

1.

Voor het gebruik of het hebben van voorwerpen als bedoeld in artikel 1, voor zover niet afzonderlijk in deze tabel genoemd per stuk, per m1, per m2 of per m3, naar gelang van de aard van de objecten,

1.

Voor het gebruik of het hebben van voorwerpen als bedoeld in artikel 1, voor zover niet afzonderlijk in deze tabel genoemd per stuk, per m1, per m2 of per m3, naar gelang van de aard van de objecten,

per jaar

€ 27,13

per jaar

€27,97

per maand

€ 2,27

per maand

€2,34

per week

€ 0,53

per week

€0,54

per dag

€ 0,08

per dag

€0,08

2.

voor het hebben van kabels draadleidingen of soortgelijke leidingen, per m1, per jaar

€ 2,97

2.

voor het hebben van kabels draadleidingen of soortgelijke leidingen, per m1, per jaar

€ 3,06

3.

voor het hebben van buizen, kokers, of andere pijpleidingen, dienende voor afvoer, transport of ter bescherming van leidingen per m1, per jaar

€ 5,09

3.

voor het hebben van buizen, kokers, of andere pijpleidingen, dienende voor afvoer, transport of ter bescherming van leidingen per m1, per jaar

€ 5,24

4.

voor een benzine- en/of oliepompinstallatie of dergelijke inrichtingen, met inbegrip van leidingen, welke uitsluitend bestemd zijn voor eigen gebruik en waarop duidelijk is aangegeven, dat aan derden niet wordt verkocht:

4.

voor een benzine- en/of oliepompinstallatie of dergelijke inrichtingen, met inbegrip van leidingen, welke uitsluitend bestemd zijn voor eigen gebruik en waarop duidelijk is aangegeven, dat aan derden niet wordt verkocht:

voor een benzine- olie of persgasaftappunt, per jaar

€ 198,94

voor een benzine- olie of persgasaftappunt, per jaar

€ 205,10

voor een water- of luchtaftappunt, per jaar

€ 99,41

voor een water- of luchtaftappunt, per jaar

€ 102,49

voor een vulput, mits niet in verbinding met een in gemeentegrond gelegen tank, per stuk, per jaar

€ 33,41

voor een vulput, mits niet in verbinding met een in gemeentegrond gelegen tank, per stuk, per jaar

€ 34,44

voor een draaiarm, wringer en dergelijke voorwerpen, per stuk, per jaar

€ 33,41

voor een draaiarm, wringer en dergelijke voorwerpen, per stuk, per jaar

€ 34, 44

voor een tank van 6000 liter of minder, per stuk, per jaar

€ 198,94

voor een tank van 6000 liter of minder, per stuk, per jaar

€ 205,10

voor een tank met een inhoud van meer dan 6000 liter, per jaar

€ 198,94

voor een tank met een inhoud van meer dan 6000 liter, per jaar

€ 205,10

vermeerderd met

€ 24,52

vermeerderd met

€ 25,28

voor elke 1000 liter of gedeelte daarvan boven de 6000 liter;

voor elke 1000 liter of gedeelte daarvan boven de 6000 liter;

5.

voor een benzine- en/of oliepompinstallatie, als bedoeld onder 4, doch van welke installatie tevens verkoop aan derden plaats heeft:

300%

5.

voor een benzine- en/of oliepompinstallatie, als bedoeld onder 4, doch van welke installatie tevens verkoop aan derden plaats heeft:

300%

van de onder 4 genoemde tarieven

van de onder 4 genoemde tarieven

6.

voor het ten behoeve van een op-, in of uitrit gebruik maken van voor openbare dienst bestemde gemeentegrond welke geen deel uitmaakt van de openbare weg met een lengte van 3 meter of minder, per jaar

€ 12,83

6.

voor het ten behoeve van een op-, in of uitrit gebruik maken van voor openbare dienst bestemde gemeentegrond welke geen deel uitmaakt van de openbare weg met een lengte van 3 meter of minder, per jaar

€ 13,22

voor elke meter boven de 3 meter, per jaar

€ 1,58

voor elke meter boven de 3 meter, per jaar

€ 1,62

7.

voor rails, spoorstaven of smalspoor, per spoorbaan per m1, per 2 jaar

€ 8,07

7.

voor rails, spoorstaven of smalspoor, per spoorbaan per m1, per jaar

€ 8,32

8.

voor een stoep, trap, trede of bordes, per dm2, per jaar

€ 0,24

8.

voor een stoep, trap, trede of bordes, per dm2, per jaar

€ 0,24

9.

voor een aanlegsteiger, vlonder, plankier, brug, perron of fundering, per m2, per jaar

€ 8,07

9.

voor een aanlegsteiger, vlonder, plankier, brug, perron of fundering, per m2, per jaar

€ 8,32

10.

voor een paal, mast, stut, tuitouw, ducdalf, meerpaal en dergelijke objecten, per stuk, per jaar

€ 32,02

10.

voor een paal, mast, stut, tuitouw, ducdalf, meerpaal en dergelijke objecten, per stuk, per jaar

€ 33,01

11.

voor het hebben van een bord, haltebord of wegwijzer, voor elke 0,5 meter berekend naar de grootste afmeting, per jaar

€ 31,09

11.

voor het hebben van een bord, haltebord of wegwijzer, voor elke 0,5 meter berekend naar de grootste afmeting, per jaar

€ 33,01

12.

voor een reclamezuil of lichtmast, per stuk, per jaar

€ 128,28

12.

voor een reclamezuil of lichtmast, per stuk, per jaar

€ 132,25

13.

voor een telefoonzuil, per stuk, per jaar

€108,08

13.

voor een telefoonzuil, per stuk, per jaar

€ 111,43

14.

voor het opslaan van bouwmaterialen, zand, grond, het plaatsen van keten, loodsen, kantoorhuisjes, het plaatsen van stellages, steigers, stellingen of middelen tot ondersteuning van muren en gebouwen, het plaatsen van schuttingen of andere afscheidingen voor het vormen van afgesloten ruimten, het plaatsen van werktuigen, een en ander in gebruik bij bouwwerken, bij verbouwing-, herstellings- of onderhoudswerkzaamheden, per m2

14.

voor het opslaan van bouwmaterialen, zand, grond, het plaatsen van keten, loodsen, kantoorhuisjes, het plaatsen van stellages, steigers, stellingen of middelen tot ondersteuning van muren en gebouwen, het plaatsen van schuttingen of andere afscheidingen voor het vormen van afgesloten ruimten, het plaatsen van werktuigen, een en ander in gebruik bij bouwwerken, bij verbouwing-, herstellings- of onderhoudswerkzaamheden, per m2

per jaar

€ 47,52

per jaar

€ 48,99

per maand

€ 3,96

per maand

€ 4,09

per week

€ 0,92

per week

€ 0,95

per dag

€ 0,14

per dag

€ 0,14

voor een zandtrechter, betontrechter, per m2

voor een zandtrechter, betontrechter, per m2

per jaar

€ 47,52

per jaar

€ 48,99

per maand

€ 3,96

per maand

€ 4,09

per week

€ 0,29

per week

€ 0,95

per dag

€ 0,14

per dag

€ 0,14

15.

voor het plaatsen en laten staan van een container gedurende

15.

voor het plaatsen en laten staan van een container gedurende

een dag

€ 3,07

een dag

€ 3,16

voor elke dag meer, per dag

€ 0,72

voor elke dag meer, per dag

€ 0,74

16.

voor het plaatsen opbergen of opslaan van goederen, materialen, emballage en dergelijke, anders dan bedoeld onder 14, per m2,

16.

voor het plaatsen opbergen of opslaan van goederen, materialen, emballage en dergelijke, anders dan bedoeld onder 14, per m2,

per jaar

€ 27,13

per jaar

€ 27,97

per maand

€ 2,27

per maand

€ 2,34

per week

€ 0,53

per week

€ 0,54

per dag

€ 0,08

per dag

€ 0,08

17.

voor het plaatsen, opbergen of opslaan van goederen, materialen, emballage en dergelijke als bedoeld onder 16, gedurende meer dan twee achtereenvolgende jaren bij een oppervlakte van meer dan 100m2 voor elke m2 boven de 100 m2 gedurende de volgende jaren, per jaar

€ 15,59

17.

voor het plaatsen, opbergen of opslaan van goederen, materialen, emballage en dergelijke als bedoeld onder 16, gedurende meer dan twee achtereenvolgende jaren bij een oppervlakte van meer dan 100m2 voor elke m2 boven de 100 m2 gedurende de volgende jaren, per jaar

€ 16,07

18.

voor het plaatsen van kramen, voertuigen, manden, kisten en dergelijke voorwerpen voor de verkoop van waren, alsmede het uitstallen, op welke wijze dan ook, van goederen voor verkoop, anders dan op de weekmarkten, gedurende de marktdagen per m2

18.

voor het plaatsen van kramen, voertuigen, manden, kisten en dergelijke voorwerpen voor de verkoop van waren, alsmede het uitstallen, op welke wijze dan ook, van goederen voor verkoop, anders dan op de weekmarkten, gedurende de marktdagen per m2

per jaar

€ 47,52

per jaar

€ 48,99

per maand

€ 3,96

per maand

€ 4,09

per week

€ 0,92

per week

€ 0,95

per dag

€ 0,14

per dag

€ 0,14

19.

voor het beroepshalve verrichten of doen verrichten van werkzaamheden op de openbare gemeentegrond, dan wel voor het in beslag nemen van die grond voor voorgenomen werkzaamheden, per m2

19.

voor het beroepshalve verrichten of doen verrichten van werkzaamheden op de openbare gemeentegrond, dan wel voor het in beslag nemen van die grond voor voorgenomen werkzaamheden, per m2

per jaar

€ 47,52

per jaar

€ 48,99

per maand

€ 3,96

per maand

€ 4,09

per week

€ 0,89

per week

€ 0,95

per dag

€ 0,13

per dag

€ 0,14

20.

voor het plaatsen van banken, stoelen, tafels, tochtschermen (terrassen), per m2

20.

voor het plaatsen van banken, stoelen, tafels, tochtschermen (terrassen), per m2

per jaar

€ 16,28

per jaar

€ 16,78

per maand

€ 1,36

per maand

€ 1,40

per week

€ 0,32

per week

€ 0,33

per dag

€ 0,05

per dag

€ 0,05

21.

voor automatische verkoop-, weeg of meettoestellen

21.

voor automatische verkoop-, weeg of meettoestellen

a.

kleiner dan 0,5 meter per jaar

€ 13,28

a.

kleiner dan 0,5 meter per jaar

€ 13,68

b.

van 0,5 meter tot 1 meter, per jaar

€ 26,55

b.

van 0,5 meter tot 1 meter, per jaar

€ 27,36

c.

van 1 meter tot 2 meter, per jaar

€ 53,10

c.

van 1 meter tot 2 meter, per jaar

€ 54,72

d.

van 2 meter en groter, per jaar

€106,20

d.

van 2 meter en groter, per jaar

€ 109,44

Automaten, welke met elkaar zijn verbonden, doch een afzonderlijke automatiek hebben, worden voor de toepassing van dit tarief beschouwd als afzonderlijke automaten;

Automaten, welke met elkaar zijn verbonden, doch een afzonderlijke automatiek hebben, worden voor de toepassing van dit tarief beschouwd als afzonderlijke automaten;

22.

voor een rijwielrek, per stuk, per jaar

€ 13,29

22.

voor een rijwielrek, per stuk, per jaar

€ 13,70

23.

voor het plaatsen van caravans, kampeerwagens en andere voertuigen ten dienste van de recreatie, per m2

23.

voor het plaatsen van caravans, kampeerwagens en andere voertuigen ten dienste van de recreatie, per m2

per jaar

€ 26,71

per jaar

€ 27,53

per maand

€ 2,23

per maand

€ 2,30

per week

€ 0,52

per week

€ 0,53

per dag

€ 0,08

per dag

€ 0,08

24.

voor een kraan, per m2, per jaar

€ 16,44

24.

voor een kraan, per m2, per jaar

€ 16,94

25.

voor luifels, erkers, balkons, uit- en overbouwen, behorende tot gebouwen, per m2, per jaar

€ 4,75

25.

voor luifels, erkers, balkons, uit- en overbouwen, behorende tot gebouwen, per m2, per jaar

€ 4,89

26.

voor een hijsbalk, kikker, voor zover aanwezig aan bedrijfspanden, per stuk, per jaar

€ 16,65

26.

voor een hijsbalk, kikker, voor zover aanwezig aan bedrijfspanden, per stuk, per jaar

€ 17,16

27.

a.

voor een uithangbord, uithangteken, reclamebord, letterreclame, neonreclame, vitrine, lichtreclame, lichtbak, lamp, lantaarn, of dergelijke voorwerpen, per m2, per jaar, berekend naar de oppervlakte van de grootste zijde

€ 12,77

27.

a.

voor een uithangbord, uithangteken, reclamebord, letterreclame, neonreclame, vitrine, lichtreclame, lichtbak, lamp, lantaarn, of dergelijke voorwerpen, per m2, per jaar, berekend naar de oppervlakte van de grootste zijde

€ 13,16

b.

voor een lampensnoer, per m1, per jaar

€ 2,85

voor een lampensnoer, per m1, per jaar

€ 2,93

28.

voor het hebben van een vaste ligplaats, als bedoeld in de Havenverordening Schiedam 2020, aan de kade voor alle soorten drijvende lichamen, pontons en vlotten daaronder begrepen, doch met uitzondering van woonschepen, wordt een gebruiksrecht geheven per strekkende meter kadelengte, per jaar:

28.

voor het hebben van een vaste ligplaats, als bedoeld in de Havenverordening Schiedam 2020, aan de kade voor alle soorten drijvende lichamen, pontons en vlotten daaronder begrepen, doch met uitzondering van woonschepen, wordt een gebruiksrecht geheven per strekkende meter kadelengte, per jaar:

a.

indien de kade is voorzien van een kademuur

€ 31,50

a.

indien de kade is voorzien van een kademuur

€ 32,47

b.

indien de kade is voorzien van een steenglooiing of andere oeververdediging

€ 12,60

b.

indien de kade is voorzien van een steenglooiing of andere oeververdediging

€ 12,99

Toelichting op de wijziging

Voorgesteld wordt om de tarieven per 2024 te verhogen met 3,1% volgens prijscompensatie (inflatiecorrectie) CPB maart 2023.

 

Behorende bij raadsbesluit van 9 november 2023

 

De griffier van Schiedam,

Naar boven