Technische aanpassing aan de Omgevingswet van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2022

[Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing. De oorspronkelijke publicatie is op 27 november 2023 bekendgemaakt, beschikbaar via Gemeenteblad 2023, 505015.

Dit wijzigingsbesluit zal vanwege de verschillende data van inwerkingtreding in twee verschillende publicaties verwerkt worden. In dit Gemeenteblad zullen de wijzigingen van artikel I onderdeel A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Ya, Yb, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AJa, AK, AL, AM, AN, AO, verwerkt worden.]

 

De gemeenteraad van Wassenaar,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 mei 2023;

 

overwegende dat moet worden aangenomen dat de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking zal treden;

 

overwegende dat hij op 4 juli 2023 de Eerste wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2022 heeft vastgesteld;

 

gelet op de artikelen 147, eerste lid en 149 van de Gemeentewet, de artikelen 22.4 en 22.8 van de Omgevingswet, de artikelen 2.18, eerste lid onder f en g, 2.21 en 3.148, tweede lid, onder a, van het Activiteitenbesluit milieubeheer juncto artikel 8.2.2 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994;

 

b e s l u i t :

 

de Technische aanpassing aan de Omgevingswet van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2022 vast te stellen.

Artikel I  

De Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2022 wordt als volgt gewijzigd:

 

A

De tekst van artikel 1:1 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In de alfabetische rangschikking worden ingevoegd:

  • -

   beperkingengebiedactiviteit: hetgeen daaronder wordt verstaan in de bijlage, onder A, bij de Omgevingswet;

  • -

   bouwactiviteit: hetgeen daaronder wordt verstaan in de bijlage, onder A, bij de Omgevingswet;

  • -

   rijksmonumentenactiviteit: hetgeen daaronder wordt verstaan in de bijlage, onder A, bij de Omgevingswet;

 • 2.

  De definities van ‘bevoegd gezag’, ‘bouwwerk’, en ‘gebouw’ komen te luiden:

  • -

   bevoegd gezag: bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een omgevingsvergunning als bedoeld in de Omgevingswet;

  • -

   bouwwerk: hetgeen daaronder wordt verstaan in de bijlage, onder A, bij de Omgevingswet;

  • -

   gebouw: hetgeen daaronder wordt verstaan in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving;

B

De tekst van artikel 1:2, derde lid komt te luiden:

 • 3.

  Dit artikel is niet van toepassing op een aanvraag om een omgevingsvergunning.

C

Aan artikel 1:4 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

 • 3.

  Dit artikel is niet van toepassing op een omgevingsvergunning.

D

Voor de bestaande tekst van artikel 1:5 wordt de aanduiding ‘1.’ geplaatst. Toegevoegd wordt een nieuw lid, luidende:

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing op een omgevingsvergunning.

E

Voor de bestaande tekst van artikel 1:6 wordt de aanduiding ‘1.’ geplaatst. Toegevoegd wordt een nieuw lid, luidende:

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing op een omgevingsvergunning.

F

De tekst van artikel 2:10 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Het tweede lid vervalt en de leden 3 tot en met 8 worden vernummerd tot 2 tot en met 7.

 • 2.

  Het derde lid (nieuw), onder h, komt te luiden:

  • h.

   beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg of waterstaatswerk waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Omgevingswet, de provinciale omgevingsverordening of de waterschapsverordening.

 • 3.

  In het vierde (nieuw) tot en met zesde lid (nieuw) wordt ‘bedoeld in het derde lid’ vervangen door ‘bedoeld in het tweede lid’.

 • 4.

  Het zevende lid (nieuw) komt te luiden:

  • 7.

   Op de aanvraag om een vergunning, niet zijnde een omgevingsvergunning, is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

G

De tekst van artikel 2:11 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Het tweede en vijfde lid vervallen en de leden 3 en 4 worden vernummerd tot 2 en 3.

 • 2.

  Het derde lid (nieuw) komt te luiden:

  • 3.

   Het verbod is voorts niet van toepassing op beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg of waterstaatswerk waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Omgevingswet, de provinciale omgevingsverordening of de waterschapsverordening of op situaties waarin wordt voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994, de Wegenwet, het Wetboek van Strafrecht of het bepaalde bij of krachtens de Telecommunicatiewet.

H

De tekst van artikel 2:12, derde lid, komt te luiden:

 • 3.

  Het verbod is niet van toepassing op beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg of waterstaatswerk waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Omgevingswet, de provinciale omgevingsverordening of de waterschapsverordening.

I

De tekst van artikel 2:14, derde lid, komt te luiden:

 • 3.

  Het eerste lid, aanhef en onder b, is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien bij of krachtens de Omgevingswet.

J

De tekst van artikel 2:21, tweede lid, komt te luiden:

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door hoofdstuk 10 van de Omgevingswet.

K

(niet gebruikt)

 

L

De tekst van artikel 2:28, tweede lid, komt te luiden:

 • 2.

  De burgemeester weigert de vergunning als de exploitatie van de openbare inrichting in strijd is met het omgevingsplan.

M

De tekst van artikel 2:29, vijfde lid, komt te luiden:

 • 5.

  Het eerste en het derde lid zijn niet van toepassing op situaties waarin bij of krachtens de Omgevingswet is voorzien.

N

De tekst van artikel 2:39d, eerste lid, onder b, komt te luiden:

 • b.

  de exploitatie of vestiging van de speelautomatenhal in strijd is met het omgevingsplan;

O

Artikel 2:46, tweede lid, komt te luiden:

 • 2.

  Dit verbod is niet van toepassing op beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg of waterstaatswerk waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Omgevingswet, de provinciale omgevingsverordening of de waterschapsverordening.

P

De tekst van artikel 2:60, eerste lid, aanhef, komt te luiden:

 • 1.

  Het is verboden op door het college ter voorkoming of opheffing van overlast of schade aan de openbare gezondheid aangewezen plaatsen, buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, zoals die wet luidde direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet, bij dat aanwijzingsbesluit aangeduide dieren:

Q

(niet gebruikt)

 

R

(niet gebruikt)

 

S

De tekst van artikel 2:71 (definitie consumentenvuurwerk) komt te luiden:

In deze afdeling wordt onder consumentenvuurwerk verstaan vuurwerk van categorie F1, F2 of F3 dat op grond van artikel 2.1.1 van het Vuurwerkbesluit is aangewezen als vuurwerk dat ter beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik.

 

T

De tekst artikel 3:7, eerste lid, onder j, komt te luiden:

 • j.

  de voorgenomen uitoefening van het seksbedrijf strijd zal opleveren met het omgevingsplan of een bekendgemaakte ontwerpwijziging daarvan of een aanwijzing als bedoeld in artikel 3:4.

U

De tekst van artikel 3:9, eerste lid, onder g, komt te luiden:

 • g.

  de uitoefening van het seksbedrijf strijd oplevert met het omgevingsplan of een aanwijzing als bedoeld in artikel 3:4.

V

Artikel 4.1 wordt als volgt gewijzigd

 • 1.

  In de alfabetische rangschikking wordt ingevoegd:

  • -

   Activiteitenbesluit milieubeheer: Activiteitenbesluit milieubeheer, zoals dat besluit luidde direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet;

 • 2.

  De definitie van ‘inrichting’ komt te luiden:

  • -

   inrichting: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer, zoals die wet luidde direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet, met dien verstande dat de artikelen 4:2 tot en met 4:5 uitsluitend van toepassing zijn op inrichtingen type A of type B als bedoeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer;

W

(niet gebruikt)

 

X

De tekst van artikel 4:5b, vijfde lid, komt te luiden:

 • 5.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien bij of krachtens de Omgevingswet, de Zondagswet, de Wet openbare manifestaties, het Vuurwerkbesluit of de provinciale omgevingsverordening.

Y

De tekst van artikel 4:6, derde lid, komt te luiden:

 • 3.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien bij of krachtens de Omgevingswet, de Zondagswet, de Wet openbare manifestaties, het Vuurwerkbesluit of de provinciale omgevingsverordening.

Ya

De tekst van artikel 4:10, eerste lid, komt te luiden:

 • 1.

  Deze afdeling is niet van toepassing op buiten de bebouwde kom aanwezige houtopstanden als bedoeld in artikel 11.111 van het Besluit activiteiten leefomgeving, anders dan de genoemde in het tweede lid, aanhef en onder b tot en met j, van dat artikel.

Yb

In artikel 4:10, tweede de lid, wordt na onder a en met verlettering van onder b tot en g tot onder c tot een met f ingevoegd:

 • b.

  bebouwde kom: de bebouwingscontour houtkap als bedoeld in artikel 5.165b van het Besluit kwaliteit leefomgeving, geldend ingevolge artikel IV, derde lid van het Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet (Staatsblad 2021, 22);

Z

Artikel 4:13 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Het eerste lid, aanhef, komt te luiden:

  • 1.

   Het is verboden op door het college in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast dan wel voorkoming van schade aan de openbare gezondheid aangewezen plaatsen, buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, zoals die wet luidde direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet, in de openlucht of buiten de weg de volgende voorwerpen of stoffen op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben:

 • 2.

  Het derde lid komt te luiden:

  • 3.

   Dit artikel is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien bij of krachtens de Omgevingswet of de provinciale omgevingsverordening of de provinciale milieuverordening.

AA

 • 1.

  In artikel 4:15, eerste lid, wordt “vergunning” vervangen door “omgevingsvergunning”.

 • 2.

  Artikel 4:15, derde lid, komt te luiden:

  • 3.

   Het in het eerste lid gesteld verbod geldt voorts niet voor zover:

   • a.

    omgevingsvergunning is vereist voor een bouwactiviteit;

   • b.

    omgevingsvergunning is vereist voor een rijksmonumentenactiviteit;

   • c.

    ingevolge een gemeentelijke verordening omgevingsvergunning is vereist voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een in die verordening bedoeld monument;

   • d.

    ingevolge een gemeentelijke verordening omgevingsvergunning is vereist voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een in die verordening bedoeld monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht;

   • e.

    het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is; of

   • f.

    de provinciale omgevingsverordening van toepassing is.

 • 3.

  In de aanhef van het vierde lid wordt “vergunning” vervangen door “omgevingsvergunning”.

AB

De tekst van artikel 4:17 komt te luiden:

In deze afdeling wordt onder kampeermiddel verstaan een niet-grondgebonden onderkomen of voertuig, dat bestemd of opgericht is dan wel gebruikt wordt of kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf.

 

AC

De tekst van artikel 4:18, eerste lid, komt te luiden:

 • 1.

  Het is verboden ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het omgevingsplan is bestemd of mede bestemd.

AD

De tekst van artikel 5:5, tweede lid, komt te luiden:

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien bij of krachtens de Wet milieubeheer of het Besluit activiteiten leefomgeving.

AE

De tekst van artikel 5.6, vierde lid, komt te luiden:

 • 4.

  Het eerste lid is niet van toepassing op beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de provinciale omgevingsverordening.

AF

De tekst van artikel 5.18, tweede lid, komt te luiden:

 • 2.

  Het college weigert de vergunning wegens strijd met het omgevingsplan.

AG

De tekst van artikel 5:20, eerste lid, komt te luiden:

 • 1.

  Artikel 5:18, eerste lid, is niet van toepassing op beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg of waterstaatswerk waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Omgevingswet of de provinciale omgevingsverordening.

AH

De tekst van artikel 5:23, derde lid, komt te luiden:

 • 3.

  De burgemeester weigert de vergunning wegens strijd met het omgevingsplan.

AI

De tekst van artikel 5:24, derde lid, komt te luiden:

 • 3.

  Het verbod is niet van toepassing op beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een waterstaatswerk waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Omgevingswet, de provinciale omgevingsverordening of de waterschapsverordening of op situaties waarin wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement of het bepaalde bij of krachtens de Telecommunicatiewet.

AJ

De tekst van artikel 5:25, derde lid, komt te luiden:

 • 3.

  Het verbod is niet van toepassing op beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een waterstaatswerk waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Omgevingswet, de provinciale omgevingsverordening of de waterschapsverordening of op situaties waarin wordt voorzien door het Besluit bouwwerken leefomgeving of het overige bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet, de Wet milieubeheer of het Binnenvaartpolitiereglement.

AJa

De tekst van artikel 5:26, zevende lid, komt te luiden:

 • 7.

  Het verbod is niet van toepassing op beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een waterstaatswerk waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Omgevingswet, de provinciale omgevingsverordening of de waterschapsverordening of op situaties waarin wordt voorzien door het overige bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet de Wet milieubeheer of het Binnenvaartpolitiereglement.

AK

De tekst van artikel 5:28, derde lid, komt te luiden:

 • 3.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, het Binnenvaartpolitiereglement of de provinciale omgevingsverordening.

AL

De tekst van artikel 5:30, tweede lid, komt te luiden:

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Binnenvaartpolitiereglement, de provinciale omgevingsverordening of het bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet.

AM

De tekst van artikel 5:32, derde lid, komt te luiden:

 • 3.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Omgevingswet, afdeling 3.9 van het Besluit activiteiten leefomgeving, de Zondagswet of het Besluit geluidproduktie sportmotoren.

AN

De tekst van artikel 5:33, vierde lid, onder b, komt te luiden:

 • b.

  binnen de bij of krachtens de provinciale omgevingsverordening aangewezen stiltegebieden ten aanzien van motorrijtuigen die bij of krachtens die verordening zijn aangewezen als toestel.

AO

De tekst van artikel 5:34 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Het eerste lid komt te luiden:

  • 1.

   Het is verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, zoals die wet luidde direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet, of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben.

 • 2.

  Het zesde lid komt te luiden:

  • 6.

   Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1˚ of 3˚, van het Wetboek van Strafrecht, de provinciale milieuverordening of de provinciale omgevingsverordening.

Artikel II  

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op het tijdstip dat de Omgevingswet in werking treedt,

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid treden onderdeel van V van artikel I en dit artikel in werking met ingang van de dag direct voorafgaand aan de datum waarop de Omgevingswet in werking treedt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wassenaar

gehouden op 4 juli 2023

de griffier,

drs. J. Kleinhesselink

de voorzitter,

drs. L.A. de Lange

Naar boven