Beleidsregels voor het afwijken voor activiteiten welke niet voldoen aan de regels van het tijdelijk deel van het Omgevingsplan

 

1. Aanleiding

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Bestemmingsplannen maken vanaf die datum van rechtswege deel uit van het tijdelijk deel van het Omgevingsplan (evenals een aantal gemeentelijke verordeningen en de bruidsschat). Dit tijdelijke deel van het Omgevingsplan moet uiterlijk 31 december 2031 omgezet zijn tot één Omgevingsplan voor de hele gemeente.

Met de komst van de Omgevingswet vervalt de kruimellijst uit artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor), omdat het Bor wordt ingetrokken bij invoering van de Omgevingswet.

Het intrekken van het Bor heeft als gevolg dat activiteiten die voorheen onder de kruimelregeling vallen weer een toestemming nodig kunnen hebben (zoals een vergunning) voordat tot uitvoering kan worden overgegaan. Om kleine afwijkingen van het (tijdelijk deel van het) Omgevingsplan eenvoudig en consequent te laten verlopen kiezen we voor het opstellen van een afwijkingenbeleid. Ook wordt hiermee rechtsongelijkheid en rechtsonzekerheid voorkomen en een evenwichtige toedeling van functies aan locaties gewaarborgd.

2. Doel

Het doel van het afwijkingenbeleid is het bieden van een duidelijk, actueel en flexibel kader voor inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties voor en over de wijze waarop binnen de gemeente Weert wordt omgegaan met activiteiten die afwijken van het tijdelijk deel van het Omgevingsplan.

3. Omgang met kruimelgevallen in het Bor [periode t/m december 2023]

De in het Bor opgenomen “kruimellijst” bestaat uit zogenoemde kruimelgevallen. Kruimelgevallen zijn vaste kleinere afwijkingen van het bestemmingsplan, waarvoor het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning kan verlenen. Deze kruimelgevallen betreffen de activiteiten zoals die zijn opgenomen in artikel 4 van bijlage II van het voormalige Besluit omgevingsrecht (Bor) en bestaat uit een lijst met 11 categorieën.

 

Het college van burgemeester en wethouders verleent voor veel kruimelgevallen direct planologische medewerking aan een omgevingsvergunning. Dit gebeurt onder de voorwaarde dat het voldoet aan de beleidsvoorwaarden per kruimelgeval. De gemeente kent met voorliggend beleid voor 6 van de 11 kruimelgevallen zoals die zijn opgenomen in artikel 4 van bijlage II van het voormalige Bor een beleidsregeling. In onderstaande tabel is aangegeven welke kruimelgevallen wél of geen gemeentelijk beleid kennen om direct voor planologische medewerking in aanmerking te kunnen komen.

 

Onderdeel binnen de wettelijke regeling voor kruimelgevallen om voor een omgevingsvergunning in aanmerking te komen

Gemeentelijk beleid wel/niet aanwezig, waarbij onder voorwaarden direct medewerking kan worden verleend aan het onderdeel.

 • 1.

  Bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan

Aanwezig

 • 2.

  Gebouw ten behoeve van infrastructurele of openbare voorziening

Vervallen

 • 3.

  Bouwwerk, geen gebouw zijnde, of gedeelte ervan

Aanwezig

 • 4.

  Dakterras, balkon, dakkapel, dakopbouw en dergelijke, bouwdeel van ondergeschikte aard, gebouwisolatie

Aanwezig

 • 5.

  Antenne-installatie

Vervallen

 • 6.

  Installatie bij glastuinbouwbedrijf voor warmtekrachtkoppeling

Vervallen

 • 7.

  Installatie bij agrarisch bedrijf voor productie van duurzame energie

Vervallen

 • 8.

  Niet-ingrijpende herinrichting van openbaar gebied

Aanwezig

 • 9.

  Gebruik van bouwwerken

Aanwezig

 • 10.

  Gebruik van een recreatiewoning voor bewoning

Vervallen

 • 11.

  Ander gebruik van gronden of bouwwerken, voor max 15 jaar

Aanwezig

4. Gemeentelijk beleid voor afwijkingen

Voor de onderdelen 2, 5, 6, 7 en 10 die hierboven staan (komend uit wat is opgenomen in het voormalige Bor, Bijlage II, artikel 4), kent de gemeente Weert geen beleidsregeling meer. Dit komt omdat deze ontwikkelingen in de gemeente nauwelijks voorkomen dan wel dat hiervoor in de bestemmingsplannen (deel uitmakend van het tijdelijk deel van het Omgevingsplan) een regeling is opgenomen. Het noemen van specifieke activiteiten binnen deze categorieën om direct medewerking te verlenen is daarom niet zinvol.

 

Hieronder wordt voor verschillende activiteiten het afwijkingenbeleid vanaf 1 januari 2024 beschreven.

 

4.1. Bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daar van

Beleidsregel voor bijbehorende bouwwerken bij woningen

Afwijking mogelijk, indien:

 • 1.

  Er sprake is van gestapelde woningen en de oppervlakte niet meer bedraagt dan 150 m².

 • 2.

  Er sprake is van de vormverandering van het bouwvlak en/of de aanduiding ‘bijgebouwen’.

Ad 1. De behoefte is er niet bij grondgebonden woningen, hiervoor zijn in de bestemmingsplannen, deel uitmakend van het tijdelijk deel van het omgevingsplan, al ruime mogelijkheden opgenomen. Die behoefte is er wel bij gestapelde woningen, bijvoorbeeld om in te kunnen spelen op de behoefte aan een overdekte opstelplaats voor scootmobielen of soortgelijke voertuigen of andere gebouwtjes die ten dienste staan van het appartementencomplex en die niet passen binnen het bouwvlak.

 

Ad 2. Vormverandering van het bouwvlak of van de aanduiding ‘bijgebouwen’ is in de meeste bestemmingsplannen, deel uitmakend van het tijdelijk deel van het Omgevingsplan, al geregeld. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • a.

  het aantal woningen zoals aanwezig of kunnen worden gebouwd op grond van het bestemmingsplan niet toeneemt;

 • b.

  de geluidbelasting vanwege het wegverkeer van geluidgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde;

 • c.

  geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

  • i.

   het straat- en bebouwingsbeeld;

  • ii.

   de woonsituatie;

  • iii.

   de verkeersveiligheid;

  • iv.

   de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Beleidsregel voor ‘bijbehorende bouwwerken’ bij andere gebouwen dan woningen.

Afwijken mogelijk, indien het bouwen niet tot gevolg heeft dat het aansluitend terrein voor meer dan 50% wordt bebouwd dan wel dat de oppervlakte die op grond van het bestemmingsplan voor bebouwing in aanmerking komt voor meer dan 50% wordt overschreden.

4.1.1. Bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan buiten de bebouwde kom mits voldaan wordt aan de volgende eisen:

 • 1°.

  niet hoger dan 5 m, tenzij sprake is van een kas of bedrijfsgebouw van lichte constructie ten dienste van een agrarisch bedrijf,

 • 2°.

  de oppervlakte niet meer dan 150 m².

   

Beleidsregel

Afwijken mogelijk, indien:

 • 1.

  niet of niet volledig kan worden voldaan aan de sloopverplichting zoals opgenomen in artikel 4.4.6, 7.4.3 en 27.4.1 van het bestemmingsplan Buitengebied 2011 of aan de eis dat het perceel minimaal 2.500 m² groot dient te zijn, ten behoeve van de inhoud van de (bedrijfs)woning dan wel de uitbreiding van de oppervlakte van bijgebouwen conform artikel 27.4.2 van het bestemmingsplan Buitengebied 2011, dat deel uitmaakt van het tijdelijk deel van het Omgevingsplan;

 • 2.

  en wanneer niet of niet volledig aan de sloopverplichting kan worden voldaan als tegenprestatie compensatie plaatsvindt overeenkomstig het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert (maakt deel uit van Structuurvisie Weert 2025), tot dat deze wordt ingetrokken of de Compensatieregeling Kwaliteitsverbetering (maakt deel uit van de Omgevingsvisie Weert), nadat deze in werking is getreden;

 • 3.

  door de bouw van deze extra bebouwing geen onevenredige aantasting van de aangrenzende functies en waarden plaatsvindt;

 • 4.

  ruimtelijk een betere situatie ontstaat.

 • 5.

  er sprake is van de vormverandering van het bouwvlak en/of de aanduiding ‘bijgebouwen’.

Ad 5. Vormverandering van het bouwvlak of van de aanduiding ‘bijgebouwen’ is in de meeste bestemmingsplannen, deel uitmakend van het tijdelijk deel van het Omgevingsplan, al geregeld, echter niet voor het buitengebied. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • a.

  het aantal woningen zoals aanwezig of kunnen worden gebouwd op grond van het bestemmingsplan niet toeneemt;

 • b.

  de geluidbelasting vanwege het wegverkeer van geluidgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde;

 • c.

  voldaan wordt aan de Verordening geurhinder en veehouderij;

 • d.

  geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

  • i.

   het straat- en bebouwingsbeeld;

  • ii.

   de woonsituatie;

  • iii.

   de verkeersveiligheid;

  • iv.

   de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

4.2. Een bouwwerk, geen gebouw zijnde of een gedeelte van een dergelijk bouwwerk, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

 • a.

  niet hoger dan 10 m, en

 • b.

  de oppervlakte niet meer dan 50 m²;

Beleidsregel

Afwijken mogelijk, indien het betreft bouwwerken geen gebouwen zijnde bij andere gebouwen dan woningen.

Bij woningen kan worden afgeweken ten behoeve van een bouwwerk geen gebouw zijnde op een plat dak, mits:

 • a.

  het stedenbouwkundige beeld ter plaatse niet wordt verstoord;

 • b.

  geen onevenredige nadelige gevolgen voor het woonmilieu ontstaan of kunnen ontstaan;

 • c.

  waarden en belangen van derden niet onevenredig worden geschaad of kunnen worden geschaad.

De gemeente zet in op een groene haag als erfafscheiding dan wel gaashekwerk dat begroeid is. Gaashekwerk mag in dit geval, voor zover dit grenst aan de openbare ruimte, op de perceelsgrens worden gebouwd. Het uitgangspunt is dat dichte erfafscheidingen die grenzen aan de openbare ruimte op ten minste 1 m uit de perceelsgrens worden gebouwd, zodat er groen voor geplant kan worden.

 

Bij woningen kan worden afgeweken ten behoeve van geheel of gedeeltelijk dichte erfafscheidingen in de erfgrens op zijerven bij woningen, mits:

 • a.

  de hoogte maximaal 2 meter is;

 • b.

  de voor de verkeersveiligheid benodigde uitzichthoek van 45° ten opzichte van de voorgevel van het hoofdgebouw in acht genomen wordt;

 • c.

  het stedenbouwkundige beeld ter plaatse niet wordt verstoord;

 • d.

  geen onevenredige nadelige gevolgen voor het woonmilieu ontstaan of kunnen ontstaan;

 • e.

  waarden en belangen van derden niet onevenredig worden geschaad of kunnen worden geschaad.

4.3. Een dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte aan of op een gebouw, een dakkapel, dakopbouw of gelijksoortige uitbreiding van een gebouw, de uitbreiding van een bouwwerk met een bouwdeel van ondergeschikte aard dan wel voorzieningen gericht op het isoleren van een gebouw.

Beleidsregel

Afwijken mogelijk, indien de stedenbouwkundige kwaliteit en het profiel van de hoofdbouwmassa niet onevenredig worden aangetast.

 

4.4. Het gebruiken van gronden voor niet ingrijpende herinrichting van openbaar gebied.

Beleidsregel

Afwijken mogelijk.

 

4.5. Het gebruiken van bouwwerken, eventueel in samenhang met inpandige bouwactiviteiten die de bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet vergroten, en van bij die bouwwerken aansluitend terrein, mits voor zover gelegen buiten de bebouwde kom, het uitsluitend betreft een logiesfunctie voor werknemers of de opvang van asielzoekers of andere categorieën vreemdelingen.

Beleidsregel

Afwijken binnen de bebouwde kom in de zonering Binnenstad, Woonwijken Weert en Dorpen (zie bijlage) mogelijk volgens onderstaande tabel. Voor de zonering Buitengebied zijn alleen specifieke activiteiten mogelijk zoals vermeld in de tabel.

 

Functietransformatie naar:

Beleid

Detailhandel

Uitbreiding bestaande winkel in kansrijk winkelgebied (t.b.v. verplaatser of huidige gebruiker). Bij verplaatsing dient bestemming voor detailhandel van oude locatie te vervallen, tenzij dit in kansrijk winkelgebied ligt. Uitbreiding mag niet op verdieping. Kansrijk winkelgebied is kernwinkelgebied binnenstad, een van de wijk- of dorpswinkelcentra.

Branchering bruin- en witgoed en consumentenelektronica op PDV

Branchering op de locatie van de PDV, voor zover gelegen buiten de Ringbaan aan de Roermondseweg en de Moesdijk en voor zover de aanduiding PDV van toepassing is. Aan de branchering wordt bruin- en witgoed en consumentenelektronica toegevoegd. De oppervlakte dient minimaal 500 m² te bedragen.

Horeca 1 en 2

Mits:

 • er sprake is van een monument

 • en alleen horeca 2

en

 • horeca 1 en 2 in de bestemming Centrum uitsluitend aan het Kerkplein in Stramproy

Kantoor

Mits:

 • kleiner dan 200 m² en

 • transformatie van bestaand horeca/winkelpand

 • alleen op begane grond

Publieksgerichte dienstverlening

Mits:

 • kleiner dan 200 m² en

 • transformatie van bestaand pand met functie horeca/detailhandel/kantoor/dienstverlening/ maatschappelijk en

 • alleen op begane grond

en

het betreft kantoorpanden op Centrum-Noord die grenzen aan de Eindhovenseweg dan wel maatschappelijke dienstverlening die op Centrum-Noord is toegelaten zonder beperking t.a.v. de locatie.

Sport

Mits:

 • gelegen in centrum of

 • gelegen op bedrijventerrein binnen de ringbaan (m.u.v. Centrum-Noord) of

 • gelegen in Weert-West of

 • in vrijkomend maatschappelijk vastgoed

Maatschappelijk

Mits:

 • transformatie van bestaand pand met functie horeca/detailhandel/ kantoor/dienstverlening én

 • gelegen in centrum of

 • gelegen op bedrijventerrein binnen de ringbaan (m.u.v. Centrum-Noord) of

 • gelegen in Weert-West of

 • gelegen in de woonwijken of

 • gelegen op bedrijventerrein Savelveld in zone grenzend aan Bergerothweg en Amentstraat

Voor zorgdoeleinden, mits:

 • Intramurale zorg

 • Binnen bestaande woning

 • minimaal 12 m² gebruiksoppervlakte per persoon

Cultuur/ontspanning/dagrecreatie

Mits:

 • gelegen in Weert-West of

 • gelegen in Kempen~Broek of

 • gelegen op bedrijventerrein binnen de ringbaan (m.u.v. Centrum-Noord)

Wonen

Mits transformatie van bestaand pand met functie horeca/detailhandel/kantoor/dienstverlening/ maatschappelijk.

Kamerbewoning in bestaande reguliere woning

Mits:

 • maximaal 5 personen

 • maximaal 10% van de woningen met dezelfde postcode

 • voldoende parkeergelegenheid

 • voldaan wordt aan Beleidsnota huisvesting internationale werknemers gemeente Weert, actualisatie 2021, of de daaropvolgende beleidsnota

Kamerbewoning in (niet-agrarische) bedrijfswoning

Mits:

 • maximaal 5 personen

 • voldoende parkeergelegenheid

 • er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefmilieu

 • voldaan wordt aan Beleidsnota huisvesting internationale werknemers gemeente Weert, actualisatie 2021, of de daaropvolgende beleidsnota

Kamerbewoning in agrarische bedrijfswoning (alleen in zonering Buitengebied)

Mits:

 • maximaal 5 personen

 • voldoende parkeergelegenheid

 • er geen agrarisch bedrijf meer aanwezig is

 • er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefmilieu

 • de status van ‘plattelandswoning’ (specifieke vorm van wonen – voormalige agrarische bedrijfswoning) aanwezig is

 • voldaan wordt aan Beleidsnota huisvesting internationale werknemers gemeente Weert, actualisatie 2021, of de daaropvolgende beleidsnota

Huisvesting internationale werknemers op agrarisch bouwkavel (alleen in zonering buitengebied)

Mits:

 • zie artikel 4.6.4 bestemmingsplan ‘Buitengebied 2011’

 • in afwijking van artikel 4.6.4. bestemmingsplan ‘Buitengebied 2011’ mogen ook werknemers worden gehuisvest die niet op het agrarisch bedrijf werkzaam zijn

 • voldaan wordt aan Beleidsnota huisvesting internationale werknemers gemeente Weert, actualisatie 2021, of de daaropvolgende beleidsnota

Logiesfactiliteit vrachtwagenchauffeurs bij transportbedrijf op bedrijventerrein

Mits:

 • voldaan wordt aan Beleidsnota huisvesting internationale werknemers gemeente Weert, actualisatie 2021, of de daaropvolgende beleidsnota

 • overnachting betreft voor maximaal 10 personen

 • er sprake is van een transportbedrijf

 • binnen de zonering Bedrijventerreinen

 

4.6. Ander gebruik van gronden of bouwwerken, dan bedoeld in de onderdelen 4.1. tot en met 4.5., voor een termijn van ten hoogste vijftien jaar.

Beleidsregel:

Afwijken mogelijk volgens onderstaande tabel.

 

Functie:

Zonering Binnenstad, Woonwijken Weert, Dorpen en deels Bedrijventerreinen

Zonering Buitengebied

Detailhandel

Mits tijdelijk gebruik nodig is in verband met sloop en nieuwbouw of renovatie van bestaand winkelpand.

Niet van toepassing.

Horeca 1 en 2

Mits:

 • er sprake is van een monument

 • en alleen horeca 2

en

 • horeca 1 en 2 in de bestemming Centrum uitsluitend aan het Kerkplein in Stramproy

Mits:

 • er sprake is van een monument

 • en alleen horeca 2

Kantoor

Mits:

 • kleiner dan 200 m² en

 • transformatie van bestaand horeca/winkelpand of

 • tijdelijk gebruik nodig in verband met sloop en nieuwbouw bestaand kantoorpand

Niet van toepassing.

Publieksgerichte dienstverlening

Mits:

 • kleiner dan 200 m² en

 • transformatie van bestaand horeca/winkelpand of

 • tijdelijk gebruik nodig in verband met sloop en nieuwbouw bestaand kantoorpand

Niet van toepassing

Sport

Mits:

 • gelegen in centrum of

 • gelegen op bedrijventerrein binnen de ringbaan (m.u.v. Centrum-Noord) of

 • gelegen in Weert-West of

 • in vrijkomend maatschappelijk vastgoed

Niet van toepassing.

Maatschappelijk

Mits:

 • transformatie van bestaand pand met functie horeca/detailhandel/ kantoor/dienstverlening én

 • gelegen in centrum of

 • gelegen op bedrijventerrein binnen de ringbaan (m.u.v. Centrum-Noord) of

 • gelegen in Weert-West of

 • gelegen in de woonwijken of

 • gelegen op bedrijventerrein Savelveld in zone grenzend aan Bergerothweg en Amentstraat

Voor zorgdoeleinden, mits:

 • Intramurale zorg

 • Binnen bestaande woning

 • minimaal 12 m² gebruiksoppervlakte per persoon

Voor zorgdoeleinden, mits:

 • Intramurale zorg

 • Binnen bestaande woning

 • minimaal 12 m² gebruiksoppervlakte per persoon

Cultuur/ontspanning/

dagrecreatie

Mits:

 • gelegen in Weert-West of

 • gelegen in Kempen~Broek of

 • gelegen op bedrijventerrein binnen de ringbaan (m.u.v. Centrum-Noord)

Kleinschalige recreatieve bedrijven en zorggerelateerde functies overeenkomstig het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2011’ en de Structuurvisie Weert 2025 (gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert) of de Omgevingsvisie Weert (Compensatieregeling Kwaliteitsverbetering)

Evenementen

Mits:

 • maximaal 10 dagen exclusief op- en afbreken, én

 • maximaal 3 per jaar

Mits:

 • maximaal 10 dagen exclusief op- en afbreken, én

 • maximaal 3 per jaar

Wonen

Mits:

 • tijdelijk gebruik nodig in verband met sloop en nieuwbouw dan wel renovatie van bestaande woning (max. eenzelfde aantal)

 • tijdelijk gebruik nodig in verband met nieuwbouw woning.

 • tijdelijke zelfstandige woningen voor specifieke doelgroepen zoals vergunninghouders, jongeren, starters, mensen met een beperking die uitstromen uit de maatschappelijke opvang of uit een instituut, jeugdigen, kwetsbare mensen en woonurgenten. Hierbij dient sprake te zijn van een huurprijs voor een sociale huurwoning (onder de liberalisatiegrens). Deze regeling geldt niet voor het terrein aan de Kazernelaan 101 (Horne Kwartier).

Mits:

 • tijdelijk gebruik nodig in verband met sloop en nieuwbouw van bestaande woning (max. eenzelfde aantal)

 • tijdelijk gebruik nodig in verband met nieuwbouw woning

 • tijdelijk gebruik nodig in verband met renovatie van de bestaande woning

 • tijdelijke zelfstandige woningen voor specifieke doelgroepen bij een voorziening met begeleid wonen

Huisvesting internationale werknemers op bedrijventerreinen

Mits:

 • maximaal 10 jaar

 • in totaal maximaal 1.000 personen

 • maximaal 400 personen per locatie

 • Niet op Centrum-Noord

 • Maximaal 3 initiatieven, te weten:

 • Industrieweg 16 Stramproy

 • Dr. Schaepmanstraat 45 Weert

 • Kelvinstraat Weert

Niet van toepassing.

Pré-Mantelzorgwoning

Mits:

 • maximaal 100 m²

 • binnen bestaande bouwmogelijkheden

 • er moet sprake zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat

 • geen sprake is van een onevenredige afbreuk van de gebruiksmogelijkheden van de omliggende gronden

 • parkeren op eigen terrein plaats vindt

 • er dient sprake te zijn van een sociale relatie/verwantschap tussen de gebruiker(s) van de pré-mantelzorgwoning en de eigenaar/bewoner van de woning op het perceel waarop de pré-mantelzorgwoning wordt gesitueerd

 • minimale leeftijd van (een van de) gebruikers van de pré-mantelzorgwoning is 65 jaar

 • de pré-mantelzorgwoning dient toegankelijk te zijn

 • de situatie dient in de oorspronkelijke staat te worden teruggebracht bij beëindiging van de bewoning

Mits:

 • maximaal 100 m²

 • binnen bestaande bouwmogelijkheden

 • verplaatsbare mantelzorgwoning mag extra buiten bestaande bouwmogelijkheden

 • er moet sprake zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat

 • geen sprake is van een onevenredige afbreuk van de gebruiksmogelijkheden van de omliggende gronden

 • parkeren op eigen terrein plaats vindt

 • er dient sprake te zijn van een sociale relatie/verwantschap tussen de gebruiker(s) van de pré-mantelzorgwoning en de eigenaar/bewoner van de woning op het perceel waarop de pré-mantelzorgwoning wordt gesitueerd

 • minimale leeftijd van (een van de) gebruikers van de pré-mantelzorgwoning is 65 jaar

 • de pré-mantelzorgwoning dient toegankelijk te zijn

 • de situatie dient in de oorspronkelijke staat te worden teruggebracht bij beëindiging van de bewoning

5. Buitenplanse omgevingsplanactiviteitvergunning (Bopa)

De te volgen procedure voor een Bopa is geregeld in de Omgevingswet. Alle bescheiden hiervoor dienen door de aanvrager van de omgevingsvergunning te worden aangeleverd.

De reguliere voorbereidingsprocedure is het uitgangspunt. De beslistermijn is maximaal 8 weken met de mogelijkheid om deze met 6 weken te verlengen.

 

5.1. Onderbouwing

Voor een Bopa is een goede onderbouwing van de effecten op de fysieke leefomgeving vereist. Er dient na een zorgvuldige belangenafweging sprake te zijn van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

Om dit te kunnen beoordelen dienen van alle voor de fysieke leefomgeving relevante aspecten (voor zover deze betrekking hebben op de aangevraagde activiteit) de volgende gegevens en bescheiden te worden ingediend:

 • 1.

  een beschrijving van de activiteit waarvoor de Bopa wordt aangevraagd;

 • 2.

  een vermelding van het geldende (tijdelijk deel van het) omgevingsplan;

 • 3.

  een beschrijving waarom de activiteit niet binnen het geldende (tijdelijk deel van het) omgevingsplan past;

 • 4.

  een omschrijving van het huidige projectgebied en de omgeving ervan;

 • 5.

  een omschrijving van de uitgevoerde participatie en – als dat het geval is – hoe zij zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn;

 • 6.

  een onderbouwing waaruit blijkt dat de activiteit voldoet aan de Nationale Omgevingsvisie, de Provinciale Omgevingsvisie en de rijks- en provinciale instructieregels en van toepassing zijnde verordeningen. In de onderbouwing wordt op de daarin genoemde onderwerpen ingegaan. Uiteraard alleen voor zover het speelt binnen de specifieke locatie.

 • 7.

  een onderbouwing waaruit blijkt dat de activiteit voldoet aan de gemeentelijke Omgevingsvisie en zolang deze nog niet in werking is getreden aan de Structuurvisie Weert 2025 en de partiële herzieningen daar van;

 • 8.

  een onderbouwing waaruit blijkt dat de activiteit voldoet aan geldend regionaal en gemeentelijk beleid voor zover deze van toepassing is;

 • 9.

  een beschrijving van de gevolgen van de activiteit voor de omgeving;

 • 10.

  een afweging van alle relevante belangen. Te denken valt aan (niet-limitatief): gezondheidsaspect, verkeer, parkeren, milieu, ruimtelijk, agrarisch, stedenbouwkundig, landschappelijk, archeologisch, cultuurhistorisch, ladder voor duurzame verstedelijking, duurzaamheid, klimaatadaptatie, economische uitvoerbaarheid (o.a. risicoanalyse nadeelcompensatie)

 • 11.

  Relevante onderzoeken (niet-limitatief): verkeer en parkeren, bodem, geluid, geur, trillingen, luchtkwaliteit, flora- en fauna, archeologisch onderzoek, Vogel- en Habitatrichtlijn, watertoets, omgevingsveiligheid (o.a. externe veiligheid), m.e.r.-(beoordelings)plicht, stikstofdepositieberekening;

 • 12.

  Overige relevante aspecten (niet-limitatief): kabels en leidingen, privaatrecht.

5.2. Bevoegdheid

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het verlenen van een Bopa voor de activiteiten die van dit beleid deel uitmaken.

 

5.3. Overeenkomst nadeelcompensatie voorwaarde voor afwijking

Een omgevingsvergunning om af te wijken van het tijdelijk deel van het Omgevingsplan, waarvan hier sprake is, vormt een grondslag voor schade als bedoeld in afdeling 15.1 van de Omgevingswet. Omdat voor de gemeente op voorhand niet voorzienbaar is of er sprake kan zijn van schade die door de gemeente moet worden vergoed, is dit voor ons een reden om een aanvraag tot afwijken van het tijdelijk deel van het Omgevingsplan af te wijzen. Artikel 13.3c Omgevingswet voorziet echter in de mogelijkheid schade door middel van een overeenkomst met de aanvrager te verhalen op de aanvrager. Indien aanvrager bereid is om een dergelijke overeenkomst te sluiten uiterlijk één week voor afloop van de beslistermijn voor deze omgevingsvergunning van 8 weken kan dit aanleiding geven om toch medewerking te verlenen aan de aanvraag.

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij op voorhand vaststaat dat er geen sprake kan zijn van schade. In die gevallen kan het college afzien van het sluiten van een overeenkomst.

 

5.4. Reguliere procedure

De reguliere procedure ziet er globaal als volgt uit:

 • 1.

  B en W beslissen binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag. De beslistermijntermijn kan wegens de ontvankelijkheidstoets worden opgeschort. Daarnaast kan de beslistermijn met 6 weken worden verlengd.

 • 2.

  Tegen de beslissing is bezwaar, beroep en hoger beroep mogelijk. Alleen belanghebbenden kunnen van deze rechtsmiddelen gebruik maken.

5.5. Geen onderdeel van dit beleid

Activiteiten waarvoor een m.e.r.-(beoordelingsplicht) geldt vallen niet onder de reikwijdte van deze regeling, hiervoor is altijd een uitgebreide procedure aan de orde.

 

Naast activiteiten die binnen dit beleid passen zijn er activiteiten waarvoor een uitgebreide procedure van toepassing is. Hiervoor wordt afzonderlijk beleid opgesteld.

 

Als niet aan voorliggend beleid wordt voldaan dan kan worden verzocht om een wijziging van het Omgevingsplan of om een Buitenplanse omgevingsplanactiviteit via een uitgebreide procedure waarbij aangetoond moet worden dat er sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

6. Inwerkingtreding

De beleidsregels voor het afwijken voor activiteiten welke niet voldoen aan de regels van het tijdelijke deel van het Omgevingsplan treden op 1 januari 2024 in werking.

 

De Beleidsnota inzake ‘Planologische afwijkingsmogelijkheden’ volgens artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, vastgesteld op 1 mei 2018, wordt ingetrokken per 1 januari 2024.

 

De Beleidsnota inzake 'Planologische afwijkingsmogelijkheden' volgens artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, 2e herziening, vastgesteld op 24 november 2020, wordt ingetrokken per 1 januari 2024.

Bijlage: kaart zoneringen

 

Naar boven