Gemeente Zutphen: aanwijzen parkeerplaatsen voor opladen elektrisch voertuig diverse locaties (verzamelbesluit)

Team Veiligheid: 620137

Zutphen: 29 november 2023

 

Burgemeester en wethouders van Zutphen;

overwegende,

dat de gemeente de ambitie heeft om in 2030 een energie neutrale gemeente te zijn en in dat kader elektrisch vervoer stimuleert en faciliteert als onderdeel van een breder pakket maatregelen om mobiliteit te verduurzamen;

dat het elektrisch rijden zorgt voor verbetering van de luchtkwaliteit en een stillere leefomgeving;

dat het stimuleren van elektrisch vervoer tot 2030 bovendien een randvoorwaarde is voor de Nederlandse overheid om de klimaatdoelstellingen te halen;

dat gebruikers zonder laadmogelijkheid op privéterrein, voor het (bij)laden van hun elektrische auto aangewezen zijn op een openbare laadvoorziening;

dat steeds meer inwoners en bezoekers van de gemeente beschikken over een elektrisch voertuig en de algemene verwachting is dat het aantal elektrische voertuigen de komende jaren fors toeneemt;

dat met de groei van het aantal elektrische voertuigen de verwachting is dat vraaggestuurde plaatsing (plaatsing naar aanleiding van een aanvraag) alleen niet langer voldoet vanwege de lange doorlooptijden;

dat de behoefte om het aantal laadpunten pro-actief uit te rollen, en daarmee voor de vraag uit te plaatsen, steeds groter wordt;

dat hierdoor de doorlooptijd wordt verkort, waardoor niet onnodig lang op laadmogelijkheden gewacht hoeft te worden;

dat de gemeente een Integrale laadvisie en plaatsingsbeleidsplan heeft vastgesteld om tijdig een dekkend, toegankelijk, betaalbaar, betrouwbaar en veilig netwerk van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen te realiseren;

dat hiermee invulling wordt gegeven aan de Nationale Agenda Laadinfrastructuur, een bijlage van het Klimaatakkoord;

dat de prognose is dat ongeveer 424 laadpunten nodig zijn om in 2025 in de laadbehoefte van elektrische personenauto’s en bestelwagens te voorzien;

dat op een plankaart is vastgelegd welke locaties geschikt zijn om een laadpaal te plaatsen;

dat deze laadlocaties zijn bepaald aan de hand van een prognose per wijk (tot en met 2025) en een analyse van de ruimtelijk geschiktheid, zoals bereikbaarheid van de parkeerplaatsen, aansluitmogelijkheden op het laagspanningsnet, grondeigendom gemeente en afstand tot bomen;

dat met een laadexploitant een overeenkomst is aangegaan voor het verlenen van openbare laaddiensten voor elektrisch autovervoer;

dat in 2022 reeds besluiten zijn genomen voor het plaatsen van 17 pro-actieve laadpalen;

dat de laadexploitant heeft aangegeven dat voor 2024 18 pro-actieve laadpalen geplaatst kunnen worden;

dat voor het plaatsen van 10 oplaadpalen en het aanwijzen van de bijbehorende parkeerplaatsen reeds een besluit is genomen (besluit d.d. 12 juni 2023, nummer 575585);

dat ook voor de overige 8 palen geldt dat ze aan de hand van de plankaart worden geplaatst en de betreffende locaties zijn verdeeld over de verschillende wijken binnen de gemeente;

dat inwoners van de gemeente vooraf de gelegenheid hebben gehad om te reageren op deze voorgestelde locaties;

dat elke laadpaal is voorzien van twee aansluitpunten waardoor tegelijkertijd twee elektrische voertuigen kunnen worden opgeladen;

dat het voor zowel de gebruiker als voor de laadexploitant van belang is dat een parkeerplaats met laadpaal beschikbaar is voor het laden van elektrische voertuigen en daarom vrijgehouden moet worden van voertuigen die enkel worden aangedreven door een brandstofmotor;

dat dit gerealiseerd kan worden door twee parkeerplaatsen bij iedere laadpaal aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen door het plaatsen van bord E8c van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

dat door aanwijzing van de betreffende parkeerplaatsen weliswaar het parkeren wordt gereguleerd, maar geen wezenlijke inbreuk wordt gemaakt op de totaal beschikbare parkeercapaciteit;

dat het treffen van een verkeersmaatregel bovendien een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan eventuele nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

dat de betreffende wegen zijn gelegen binnen de grenzen van en in beheer zijn bij de gemeente Zutphen;

dat op grond van artikel 15, lid 1, van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

dat het uit het oogpunt van het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de wet Milieubeheer en het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik, gewenst is om op diverse locaties in de gemeente een parkeerplaats aan te wijzen die bestemd is voor het opladen van elektrische auto’s door plaatsing van bord E8c van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

dat overeenkomstig artikel 24, onder a van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg is gepleegd met de politie van de eenheid Oost-Nederland;

gelet op artikel 18, lid 1, onder d van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 8 en 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en de Beleidsregel beoordeling verzoeken oplaadpalen op openbaar terrein gemeente Zutphen 2022;

 

b e s l u i t e n:

1. nabij onderstaande locaties twee parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeerplaats bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen door plaatsing van bord E8c van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en onderbord OB504 (twee schuine pijlen), inclusief het aanbrengen van vakmarkering voor zover niet aanwezig;

a. De Oprijlaan (ter hoogte van De Bosrand 140);

b. De Varentuin 2;

c. De Waarden 387;

d. Hamersplaats (ter hoogte van Polsbroek 53), toevoegen onderbord ‘uitsluitend vergunninghouders’;

e. Lijnbaanstraat 18;

f. Molenweg 87;

g. Stuurmanstraat 15;

h. Van Drinenstraat 30;

2. voor de locaties vermeld onder 1, met uitzondering van 1d., geldt dat de aanwijzing van de tweede parkeerplaats ingaat op het moment dat per laadpaal op de betreffende locatie sprake is van een jaarlijks verbruik van minimaal 1.750 kWh;

3. voor dit besluit een maximale uitvoeringstermijn te hanteren tot en met 30 november 2025. Als na het verstrijken van deze termijn nog geen uitvoering is gegeven aan een locatie - door het plaatsen van het bord E8c van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord - vervalt het desbetreffende (deel)besluit voor deze locatie.

 

Namens burgemeester en wethouders van Zutphen,

de medewerker van het team Veiligheid

Lisette Senger

 

Niet eens met dit besluit

Bent u het niet eens met dit besluit? Bel ons dan eerst. We bekijken samen het besluit. U hoeft daarna misschien geen bezwaar te maken. Ons telefoonnummer is 14 0575 (zonder kengetal).

Wilt u toch bezwaar maken? Dien dan een bezwaarschrift in. Dit moet altijd binnen zes weken na de dag waarop wij dit besluit hebben bekendgemaakt. U kunt een bezwaarschrift indienen door het sturen van een brief of door het formulier op onze website te gebruiken. Voor het laatste heeft u DigiD nodig.

Uw bezwaarschrift indienen via een brief

Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 41, 7200 AA, Zutphen. In uw bezwaarschrift moet staan:

• uw naam, adres, telefoonnummer (waarop u overdag bereikbaar bent) en uw e-mailadres

• de datum en een omschrijving van het besluit waarover uw bezwaar gaat

• de reden waarom u het niet eens bent met het besluit

• uw handtekening

Uw bezwaarschrift indienen via onze website

Zoek op ‘Reageren op een besluit’. Wij vragen u in te loggen met DigiD. Heeft u geen DigiD, dan kunt u die aanvragen op www.digid.nl. Let op: het afhandelen van uw aanvraag duurt minimaal 3 werkdagen.

Voorlopige voorziening

Wilt u niet wachten op een besluit over uw bezwaar? Vraag dan om een ‘voorlopige voorziening’ bij de rechter. Dat kan alleen als u ons al een bezwaarschrift heeft gestuurd. Een ‘voorlopige voorziening’ vraagt u via internet, met DigiD. Ga hiervoor naar de website www.rechtspraak.nl en zoek op ‘Voorlopige voorziening bestuursrecht’. Op deze website leest u hoe u dit moet doen.

Met een brief kan natuurlijk ook. Het adres is: Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM, Arnhem.

Kosten

De behandeling van uw bezwaar is gratis. Voor de behandeling van een ‘voorlopige voorziening’ moet u wel betalen.

Naar boven