Ontwerpbestemmingsplan Boomgaard fase 1 en Beeldkwaliteitsplan

Burgemeester en wethouders van Voorne aan Zee maken bekend dat, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, in samenhang met artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, het ontwerpbestemmingsplan Boomgaard fase 1 en het bijbehorend beeldkwaliteitsplan, met ingang van donderdag 30 november 2023 zes weken ter inzage ligt.

Plangebied en inhoud van het ontwerpbestemmingsplan

De Boomgaard, fase 1 ligt ten noordwesten van de bebouwde kom van Hellevoetsluis. Fase 1 wordt globaal begrensd door landelijk, agrarisch gebied aan de noordzijde. Aan de westzijde grenst fase 1 aan landelijk gebied en het volkstuinencomplex van Volkstuin Vereniging Hellevoet. De zuidzijde ligt tegen de bebouwde kom van Hellevoetsluis en de oostzijde grenst aan een kreek. De nieuwe ontsluitingsweg die leidt naar de rotonde Rijksstraatweg-Nelson Mandelalaan is ook onderdeel van het plangebied.

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de bouw van driehonderdzestig woningen. Het bestemmingsplan biedt het planologische en juridische kader om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

Beeldkwaliteitsplan

Driehonderdzestig woningen in een wijk waar de landschappelijke kenmerken leidend zijn: in het beeldkwaliteitsplan staan de uitgangspunten beschreven voor de buurten ‘De Boslaan’, ‘De gaarden’ en ‘De landerijen’ en de special ‘Het boerenerf’ met mogelijkheden voor een seniorenhof. Zo zal schaduwwerking met bomen in een lommerrijke omgeving beter passen bij de Gaarden en de Boslaan, terwijl waterberging en natte natuurtypologieën zich beter verhouden tot het landschap van de Landerijen. Voor alle woonmilieus geldt: een ingetogen architectuur, parkeren zoveel mogelijk uit het zicht en groen ingepast.

Het beeldkwaliteitsplan is het juridisch toetsingskader voor de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit en wordt toegevoegd aan de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Hellevoetsluis.”.

Ter inzagelegging

Van donderdag 30 november 2023 tot en met 11 januari 2024. ligt het ontwerpbestemmingsplan met het beeldkwaliteitsplan ter inzage. De stukken kunt u bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1992.BPBmgrd21-ON01). Het Beeldkwaliteitsplan vindt u in de bijlage van het ontwerp bestemmingsplan.

Ook kunt u het bestemmingsplan met bijbehorende stukken in het gemeentehuis van de gemeente Voorne aan Zee inzien (Oostzanddijk 26 in Hellevoetsluis, bij het klantcontactcentrum). U hoeft geen afspraak te maken.

Indienen zienswijze

Tijdens de periode van zes weken kunt u schriftelijk of mondeling zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan: Voorne aan Zee, Postbus 13, 3220 AA Hellevoetsluis onder de vermelding van “zienswijze Boomgaard fase 1”. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u tijdig een afspraak te maken met het team Ruimtelijke Ontwikkeling via 14 0181. Uw zienswijze via de mail kan de gemeente niet in behandeling nemen.

Naar boven