Mededeling voornemen tot vestigen recht van erfpacht gemeentegrond

Object informatie

Het betreft een gedeelte van een gemeentelijk perceel, kadastraal bekend als: - Weert sectie N nummer 6242, gedeeltelijk, groot circa 2.864 m²

gelegen nabij Vrakkerveld te Weert.

Voornemen tot erfpacht

De gemeente Weert (“de gemeente”) is voornemens om op initiatief van een marktpartij een recht van erfpacht te vestigen. 

Deze marktpartij is de enige serieuze gegadigde

De gemeente is van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de vestiging van een recht van erfpacht op voornoemde grond. Ten overvloede zij erop gewezen dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid toekomt.

Deze marktpartij komt als enige serieuze gegadigde in aanmerking omdat:

  • -

    Het initiatief vanuit de betrokken marktpartij komt en het initiatief past binnen het beleid dat de gemeente ten aanzien van de betreffende locatie wenst te voeren, waardoor de gemeente bereid is medewerking te verlenen aan het realiseren van dit initiatief.

  • -

    Het als passend wordt gezien voor de gewenste locatieontwikkeling.

  • -

    De gemeente heeft in het verleden reeds een erfpachtovereenkomst gesloten met betrokken marktpartij voor grond grenzend aan de onderhavige in erfpacht uit te geven grond.

Het vestigen van een recht van erfpacht vindt mede plaats op grond van het geldende Grondprijsbeleid.

Niet eens met voorgenomen erfpacht?

Indien u zich niet kunt verenigen met de voorgenomen erfpacht, dan dient u dit uiterlijk voor 20 december 2023, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan het college van burgemeester en wethouders van Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert. Indien uw bericht na deze termijn wordt ontvangen, staat het de gemeente vrij om tot contractsluiting over te gaan. Het staat u in dat geval niet meer vrij om hiertegen in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente en de bovenbedoelde gegadigde zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de verkoopovereenkomst zou worden opgekomen.

Beoordeling van uw reactie

De gemeente zal uw gemotiveerde reactie beoordelen.

Er kunnen zich dan twee situaties voordoen:

1. De gemeente is het met uw reactie eens. Dit betekent dat de gemeente de uitgifte aan bedoelde gegadigde zal heroverwegen.

2. De gemeente is het niet eens met uw reactie. In dat geval zal de gemeente u een termijn stellen van 20 kalenderdagen waarbinnen u nogmaals kunt aangeven dat u zich niet kunt verenigen met de voorgenomen erfpacht. Dit kunt u doen door betekening van een kortgedingdagvaarding aan het adres van de gemeente. Indien voornoemde termijn wordt overschreden zonder dat de kortgedingdagvaarding aan het adres van de gemeente is betekend, staat het de gemeente vrij om tot contractsluiting over te gaan. Het staat u in dat geval niet meer vrij om hiertegen in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente en de beoogde gegadigde zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.

Reden publicatie

Met deze publicatie geeft de Gemeente uitvoering aan het op basis van artikel 3:14 Burgerlijk Wetboek geldende gelijkheidsbeginsel en het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778), meer in het bijzonder het bepaalde in rechtsoverweging 3.1.6.

Naar boven